بازگشت

خشونت منصور دوانيقي بر امام صادق


روزي منصور (خليفه ي عباسي) به وزيرش ربيع گفت: هم اكنون جعفر بن محمد عليهماالسلام را اين جا حاضر كن! ربيع، فرمان منصور را اجرا كرد و حضرت صادق عليه السلام را احضار ساخت. منصور با كمال خشم و تندي به آن حضرت رو كرد و گفت: خدا مرا بكشد اگر تو را نكشم! آيا در مورد سلطنت من اشكال تراشي مي كني...؟ امام صادق عليه السلام فرمود: آن كس كه چنين خبري به تو داده، دروغگو است...!

ربيع مي گويد: جعفر بن محمد عليهماالسلام را هنگام ورود ديدم كه لب هايش حركت مي كند. وقتي كنار منصور نشست، لب هايش همچنان حركت مي كرد و لحظه لحظه از خشم منصور كم تر مي شد. پس از آن كه جعفر بن محمد عليهماالسلام از نزد منصور رفت، پشت سر ايشان رفته، به او عرض كردم: زماني كه شما وارد بر منصور شديد، منصور بر[ صفحه 68]شما بسيار خشمگين شد، ولي وقتي كه نزد او آمديد لب هاي شما حركت كرد و متعاقبا خشم او نيز كاسته شد. شما لب هاتان را به چه چيز حركت مي داديد؟!

حضرت صادق عليه السلام فرمود: لب هايم را به دعاي جدم حسين بن علي عليهماالسلام حركت مي دادم. ربيع مي گويد: از جعفر بن محمد عليهماالسلام التماس دعا كردم تا آن دعا را بازگويد. در جواب خواسته ام فرمود: آن دعا اين است: «يا عدتي عند شدتي و يا غوثي عند كربتي احرسني بعينك التي لا تنام و اكفني بركنك الذي لا يرام؛ اي نيروبخش من! هنگام دشواري هايم و اي پناه من! هنگام اندوهم، با چشمت كه نخوابد، حفظم نما، و مرا در سايه ي ركن استوار و خلل ناپذير، قرار ده.» [1] .


پاورقي

[1] اصول كافي.


حرف (ط)


طرق طريق، 4، 64؛ 4، 125؛ 6، 153؛ 13، 14؛ 24، 35؛ 46، 30؛ 47، 3؛ 61، 5.

طلب طَلَب، 18، 30.

طلع اِطّلاع، 7، 143؛ 25، 63؛ مُطالَعات، 29، 45؛ 94، 1.

طمع طَمَع، 32، 16؛ اَطْماع، 26، 127.

طمن طُمَأنينة، 24، 35؛ 25، 63.

طوع طاعَة، طاعات، 2، 125؛ 3، 200؛ 6، 122؛ 9، 128؛ 19، 8؛ 25، 74؛ 51، 55؛ 53، 32.

طهر طاهِر، 59، 23؛ طَهارَة، 3، 138.

طيب طَيِّب، 8، 69.


و من كلام له: حين ذكر عنده قوله تعالي


(ما يكون من نجوي ثلاثة الا هو رابعهم و لا خمسة الا هو سادسهم).

فقال: هو واحد واحدي الذات باين من خلقه، و بذاك وصف نفسه و هو بكل شي ء محيط بالاشراف و الاحاطة و القدرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات و لا في الأرض و لا اصغر من ذلك و لا اكبر بالاحاطة و العلم لا بالذات، لان الأماكن محدودة تحويها حدود اربعة، فاذا كان بالذات لزمها الحواية.


مؤلفات جابر بن حيان


ابوالفرج اصفهاني، براي جابر هزار و سيصد كتاب ذكر مي كند كه در علم فيزيك و شيمي و هيئت و نجوم و رياضي و علوم ديگر تأليف كرده است. جابر تمام اين علوم را از[ صفحه 114]حضرت صادق عليه السلام كسب كرده و به آن حضرت نسبت مي دهد.

علامه شهرستاني، مرحوم سيد هبت الدين، در كتاب «الدلائل و المسائل»، مي نويسد: من پنجاه جلد از كتب جابر را به خط قديم ديده ام كه در همه ي آن ها، هر موضوعي علمي را كه بيان و بحث مي كند، مي گويد: «قال لي جعفر عليه السلام» [1] يا آن كه مي گويد: «و القي علي جعفر عليه السلام» [2] و يا مي گويد: «حدثني مولاي جعفر عليه السلام». [3] و در رساله اي كه جابر به نام «المنفعة» دارد، مي گويد: «اخذت هذا العلم من سيدي جعفر بن محمد عليه السلام، سيد اهل زمانه». [4] .

سپس علامه شهرستاني اضافه مي كند: پانصد جلد از كتب جابر به چاپ رسيده و بيشتر آن ها فعلا در كتابخانه هاي دولتي برلن و پاريس موجود است و دانشمندان اروپا، جابر را استاد حكمت لقب داده، و نام او را با عظمت ياد مي كنند.

علامه شهرستاني همچنين مي گويد: اخيرا به من اطلاع داده اند كه دانشمندان اروپا در نظر دارند، دانشگاهي به نام جابر بن حيان بنا كنند كه در آن منحصرا از علوم و كتب جابر، تحت نظر دانشمندان بزرگ اروپا، بحث شود. [5] .

ابن خلكان در ذيل حالات حضرت صادق (ع) مي گويد: امام صادق (ع) در صنعت كيميا و زجر (اخبار از وقوع حادثه پيش از وقوع) و فال سخني داشته، و در اين رشته، شاگردش ابوموسي جابر بن حيان صوفي طرطوسي بوده. جابر كتابي تأليف كرده، مشتمل بر هزار ورقه كه متضمن رساله هاي حضرت صادق عليه السلام مي باشد و آن رساله ها پانصد رساله مي شود. [6] يافعي نيز همين مطلب را ذكر كرده است.

جابر گذشته از صنعت كيميا، در علوم و فنون ديگر نيز مهارت داشته و از مصنفاتي كه به وي نسبت داده اند، مي توان دريافت كه او را بر بسياري از دانش هاي زمان، آگاهي بوده است.

صاحب تاريخ الحكماء مي گويد: جابر بن حيان صوفي كوفي در علوم طبيعيه كمال[ صفحه 115]تقدم داشته، و در صناعت كيميا سرآمد بوده، و تأليفات مشهور بسياري در آن باب دارد. به علاوه، بر ساير علوم فلسفه نيز اطلاع داشته، و دعوي علوم و مذهب متصوفين اسلام مانند: حارث بن اسد محاسبي و سهل بن عبدالله تستري، را نيز مي نموده. محمد بن سعيد السرقسطي المعروف به ابن المياط الاسطرلابي الاندلسي گويد: در مصر، تأليفي منسوب به جابر بن حيان، در عمل اسطرلاب مشتمل بر هزار مسئله، ديدم كه در باب خود نظير نداشت. [7] .

از ميان كتاب هاي جابر، فقط چند جلد به زبان هاي مختلف در اروپا ترجمه شده، ليكن متون خطي پاره اي از كتاب هاي او در كتاب خانه هاي اروپا يافت مي شود.

همچنين دسته اي از تأليفات علمي جابر بن حيان، در كتاب خانه هاي وقفي يا شخصي، مصر و مراكش و سودان موجود است. اما خدا مي داند كه امروزه تمامي آن كتاب ها در كجا و به دست كيست؟

جماعتي از اهل علم گفته اند كه جابر اصل و حقيقتي ندارد و بعضي از آنان گفته اند كه تصنيفي جز كتاب «الرحمة» نداشته و اين مصنفات را مردم تصنيف نموده و به وي نسبت داده اند. [8] .

ابن نديم گويد: «اين بي خردي است كه شخص دانشمندي با تحمل رنج زياد كتابي در دو هزار برگ تصنيف كند و بعد آن را به ديگري، خواه وجود داشته باشد يا نداشته باشد، نسبت دهد. به طور مسلم جابر وجود داشته و آثار گرانبهايي از خود به يادگار گذاشته و براي مصنفاتش كه مشتمل بر دو هزار برگ است، دير زماني خود را به زحمت و رنج افكنده است. وضع جابر بسيار روشن و شهرتش جهاني است. او بر مذهب شيعه كتبي نگاشته و در علوم مختلف نيز كتبي دارد. محمد بن زكريا رازي در كتاب هايش از او به عنوان استاد ما، ياد مي كند». [9] .

شگفتا كه غربيان بيش از مسلمين به جابر اهميت مي دهند و در شخصيت و كتبش رساله ها مي نگارند، و او را بنيانگذار شيمي به حساب مي آورند.

ابن نديم، در كتاب الفهرست، به كتب جابر اشاره مي كند و مي گويد: جابر كتابي دارد كه فهرست بزرگي است كه شامل اسامي تأليفات اوست كه در فن صناعت و غيره نوشته، و فهرست كوچكي دارد كه فقط اشاره به كتبي است كه در فن صناعت نگاشته است. [10] .[ صفحه 116]البته فهرست كتب اصلي جابر كه به دست ابن نديم بوده مفقود شده، و او آن فهرست را ناقص مي دانسته و همانند يك مرجع صحيح مورد اعتماد قرار نداده است. اما فلوگل آلماني [11] به آن فهرست اعتماد كرده و آن را مأخذ تمامي دانسته و همين مسئله موجب بزرگ ترين اشتباهاتي شده كه دامنگير تحقيقات وي راجع به حيات جابر شده است. همچنين شرح حالي كه برتلو نوشته، چون اسم كتب جابر را «الفهرست» گرفته اعتبار ندارد؛ زيرا كه او معني اسمها را درست نتوانسته است بفهمد.


پاورقي

[1] امام جعفر صادق (ع) برايم فرمود.

[2] امام جعفر صادق (ع) به من ياد داد.

[3] حديث كرد برايم، مولايم، امام جعفر صادق (ع).

[4] اين علم را از سرورم جعفر بن محمد (ع)، بزرگ و سرور دوران، گرفتم.

[5] الدلائل و المسائل، ج 5، ص 51.

[6] تاريخ ابن خلكان، ج 1، ص 112.

[7] تاريخ الحكماء، ص 190.

[8] فهرست ابن النديم، ص 449.

[9] فهرست ابن النديم، ص 449.

[10] فهرست ابن النديم، ص 500.

[11] فلوگل، گوستاو Flugel (1870 - 1802 م)، مستشرق آلماني، كه داراي تأليفاتي مانند «نجوم الفرقان في اطراف القرآن» كه فهرستي از كلمات وارده در قرآن است، و ديگر ترجمه لاتيني كتاب «كشف الظنون» ملا كاتب چلبي است، مي باشد.


تأسيس جامعة أهل البيت


جاءت فكرة زرع البذرة الفكرية وتشكيل النواة الاُولي لجامعة علمية إسلامية في هذهِ المرحلة كضرورة حضارية لمواجهة التحدّي الحاضر ونسف البني الفكرية لكل الاطروحات السابقة التي وجدت من ظروف المحنة مناخاً مناسباً لبثّ أفكارها.

كما تأتي ضرورة وجود تيّار فكري يبلور الأفكار الإسلامية الأصيلة[ صفحه 62]ويعبّئ بها ذهن الاُمة ويفوّت الفرصة علي الظالمين في حالة تبدّل الظروف.

ويمكن تلخيص الأسباب التي شكّلت عاملا مهمّاً في التهيئة لنجاح هذه الجامعة فيما يلي:

1 ـ لقد عُزلت الاُمة عن تبني أفكار الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) وفقههم أكثر من قرن وبقيت تتناقله الخواصّ في هذه الفترة عن طريق الكتابة والحفظ شفاهاً وبالطرق السرّية.

2 ـ في هذه الفترة طرحت علي العالم الإسلامي تساؤلات فكريّة ومستجدّات كثيرة لم تمتلك الاُمة لها حلاّ بسبب اتّساع البلاد الإسلامية وتبدّل الظروف وحاجات المسلمين.

3 ـ شعر المسلمون في هذا الظرف بأهمية البحث عن مبدأ فكري يتكفّل حلّ مشكلاتهم; لأنّ النصّ المحرّف واجتهادات الصحابة أصبح متخلّفاً عن المواكبة بل أصبح بنفسه مشكلة أمام المسلم لتعارضه مع العقل والحياة.

4 ـ في هذا العصر ظهرت مدارس فكرية متطرّفة مثل مدرسة الرأي القائلة بالقياس والاستحسان. زاعمة أنّ للنصوص التي نقلت عن الرسول(صلي الله عليه وآله وسلم) قليلة [1] لا تفي بالغرض، الأمر الذي تسرّب فيه العنصر الذاتي للمجتهد ودخل الإنسان بذوقه الخاص إلي التشريع [2] ، كما ظهرت مدرسة الحديث قبال[ صفحه 63]مدرسة الرأي والتي عرفت بالجمود علي ظاهر النص ولم تتفرّغ لتمييز صحيح النصوص من غيره.

5 ـ غياب القدوة الحسنة والجماعة الصالحة التي تشكل مناخاً لنمو الفضيلة وزرع الأمل في نفوس الاُمة باتّجاه الأهداف الربّانيّة.

في هذا الظرف الذي ذهب فيه الخوف واستطاع المسلم أن يبحث عن المعرفة وعن حل لمشكلاته الفكرية، قام الإمام الباقر (عليه السلام) بتشكيل حلقاته العلمية في مسجد الرسول (صلي الله عليه وآله وسلم) فكان وجوده (عليه السلام) مركز جذب لقلوب طلاب الحقيقة فالتفّ حوله صحابة أبيه الإمام زين العابدين(عليه السلام)، وبدأ منذ ذلك الحين بالتركيز علي بناء الكادر العلمي آملا أن يواجه به المشكلات الفكرية التي بدأت تغزو الاُمة المسلمة. وكان يشكّل هذا الكادر فيما بعد الأرضية اللازمة لمشروع الإمام الصادق (عليه السلام) المرتقب فتناول الإمام (عليه السلام) أهمّ المشكلات الفكرية التي كان لها ارتباط وثيق بحياة الناس العقائدية والأخلاقية والسياسية.

وزجّ الإمام بكادره العلمي وسط الاُمة بعد أن عبّأه بكل المؤهّلات التي تمكنهُ من خوض المعركة الفكرية حينما قال لأبان بن تغلب: «إجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإنّي اُحبّ أن أري في شيعتي مثلك» [3] .

وعندما يدرك الاصحاب مغزي هدف الإمام من هذا التوجيه وضرورة الحضور مع الناس يتصدي هؤلاء بأنفسهم لمعالجة المشكلات الفكرية وإبطال الشبه عن طريق الحوار والمناظرة حسب الخط الذي رسمه لهم الإمام (عليه السلام) في وقت سابق.[ صفحه 64]قال عبد الرحمن بن الحجاج: كنا في مجلس أبان بن تغلب فجاء شاب فقال له: يا أبا سعيد أخبرني كم شهد مع علي بن أبي طالب من أصحاب النبي(صلي الله عليه وآله وسلم)؟ وأدرك أبان مراده فانبري قائلا: كأنك تريد أن تعرف عليّاً بمن تبعه من أصحاب رسول الله؟ فقال هو ذاك.

فأجابه أبان: والله ما عرفنا فضلهم ـ أي الصحابة ـ إلاَّ باتّباعهم إيّاه.

وتعميقاً لهذا التوجيه وبنفس السياق يبادر محبوب أهل البيت ولسانهم مؤمن الطاق ليواجه أفكار حركة الخوارج ويردّ علي جرأتها في التشكيك بموقف الإمام علي (عليه السلام) من مسألة التحكيم [4] .

يدخل مؤمن الطاق علي بعض زعماء الخوارج في الكوفة فيقول له: أنا علي بصيرة من ديني وقد سمعتك تصف العدل فأحببت الدخول معك، فيقول الخارجي لأصحابه إن دخل هذا معكم نفعكم.

فيقول له مؤمن الطاق: لِمَ تبرّأتم من عليّ بن أبي طالب واستحللتم قتله وقتاله؟

يجيبه الخارجي: لأنّه حكّم الرجال في دين الله.

فيقول له: وكلَّ من حكّم في دين الله استحللتم قتله؟

فيجيب الخارجي: نعم.

فيقول له: أخبرني عن الدين الذي جئت اُنظارك به لأدخل معك فيه، إن غَلَبَتْ حجتي حجتك، من يوقِفُ المخطئ منّا عن خطئه ويحكم للمصيب بصوابه؟

فيشير الضحّاك إلي رجل من أصحابه و يقول: هذا هو الحكم بيننا.[ صفحه 65]هنا يتوجّه مؤمن الطاق إلي من كان حاضراً من الخوارج ويقول: زعيمكم هذا قد حكّم في دين الله [5] وهكذا يفحمهم بحجّته البالغة ومنطقه القويم.

وقبل أن ننتهي من حياة الإمام (عليه السلام) نشير إلي ثلاث وقائع تاريخية لها صلة بالمرحلة التي سوف يتصدي لها الإمام الصادق(عليه السلام).

الواقعة الاُولي: ان هشام بن عبد الملك هو واحد من الحكّام الاُمويين الَّذين نصبوا العداوة لأهل البيت، بل نراه قد زاد علي غيره حتَّي أنه علي أثر الخطبة التي خطبها الإمام الصادق (عليه السلام) في مكة والتي أوضح فيها معني القيادة ولمن تكون القيادة، يأمر هشام فور رجوعه إلي الشام بجلب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) إلي دمشق لغرض التنكيل بهما.

وبعد اللقاء بهشام تفوّق الإمام الباقر (عليه السلام) في البلاط الاُموي في الحوار الذي أجراه مع هشام ثم حواره مع عالم النصاري في الشام، يسمح لهما هشام بالرجوع إلي المدينة ولكنه يأمر أمير (مدين) ـ وهي المدينة الواقعة في طريقهماـ بإيذائهما فقد جاء في رسالته: إنّ ابن أبي تراب الساحر محمّد بن علي وابنه جعفر الكذابين فيما يظهران من الإسلام، قد وردا عليّ فلما صرفتهما إلي يوم الدين مالا إلي القسسين والرهبان، وتقربّا إليهم بالنصرانية فكرهت النكال لقربهما، فإذا مرّا بانصرافهما عليكم فليناد في الناس: برئت الذمّة ممّن باعهما وشاراهما وصافحهما وسلّم عليهما، ورأي أمير المؤمنين قتلهما ودوابّهما وغلمانهما لارتدادهما والسلام [6] .

ولم يترك هشام الإمام الباقر(عليه السلام) حُرّاً يتحرّك في المدينة، ولم يسترح[ صفحه 66]من تواجده في الساحة الإسلامية حتَّي أقدم علي قتله غيلةً بالسمّ سنة (114هـ) [7] .

الواقعة الثانية: في هذهِ الفترة تحفّز زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام) وصمّم علي الثورة ضد هشام بن عبد الملك علي أثر تصرفات الاُمويين، ولا سيما تصرف هشام المهين بحق زيد، والنيل من كرامته، وما كان يفعله هشام بحق الشيعة بشكل خاص.

لقد دخل زيد علي هشام فسلم عليه بالإمرة فلم يردّ السلام إهانةً له، بل أغلظ في الكلام ولم يفسح له في المجلس.

فقال زيد: السلام عليك يا أحول، فإنّك تري نفسك أهلا لهذا الاسم. فغضب هشام وجرت بينهما محاورة كان نصيب هشام فيها الفشل، وخرج زيد وهو يقول: ما كره قومٌ حرّ السيوف إلاَّ ذلّوا.

وأمر هشام بردّه. وقال له: اُذكر حوائجك فقال زيد: أما وأنت ناظر علي اُمور المسلمين فلا. وخرج من عنده وقال: مَن أحبّ الحياة ذلّ [8] .

ومضي زيد إلي الكوفة ثمّ خطّط للثورة واستشار بذلك الإمام الباقر(عليه السلام).

قال الإمام الصادق (عليه السلام): إنّ عمي أتي أبي فقال إني أريد الخروج علي هذا الطاغية.

ولمّا أزمع علي الخروج أتاه جابر بن يزيد الجعفي فقال له: إني سمعت أخاك أبا جعفر يقول: إن أخي زيد بن علي خارج ومقتول وهو علي الحق فالويل لمن خذله، والويل لمن حاربه، والويل لمن يقتله.

فقال له زيد: يا جابر لم يسعن أن أسكت وقد خولف كتاب الله تعالي[ صفحه 67]وتحوكم بالجبت والطاغوت [9] .

الواقعة الثالثة: ولما قربت وفاة الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) دعا بأبي عبد الله جعفر الصادق (عليه السلام) فقال له: إن هذه الليلة التي وعدت فيها. ثم سلّم إليه الاسم الأعظم ومواريث الأنبياء والسلاح وقال له: يا أبا عبد الله، الله الله في الشيعة. فقال أبو عبد الله: لا تركتهم يحتاجون إلي أحد... [10] .

بهذا العرض ننتهي من تصوير حياة الإمام الصادق مع أبيه لتبدأ مرحلة تصدّيه للإمامة، وبها يبدأ عصر جديد من العمل والجهاد والاصلاح.[ صفحه 71]
پاورقي

[1] هذا في غير مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) الذين حرصوا علي نقل تراث الرسول (صلي الله عليه وآله وسلم) وواجهوا منع تدوين السنّة النبوية بالحث علي التدوين والنقل والتعليم لئلاَّ تندرس معالم الدين.

[2] فقد عرف حسن أبي حنيفة أنه لم يصح عنده من أحاديث الرسول الفقهية سوي سبعة حشر حديثاً. راجع مقدمة ابن خلدون: 372.

[3] معجم الآداب: 1 / 108.

[4] معجم رجال الحديث: 1 / 21 ـ 22 وتنقيح المقال: 1 / 4.

[5] الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: 2 / 72.

[6] دلائل الإمامة: 104 ـ 109 وبحار الأنوار: 46 ـ 306.

[7] شذرات الذهب: 1 / 149 تاريخ بن الاثير: 4 / 217 طبقات الفقهاء: 36.

[8] تاريخ الطبري: حوادث سنة (121) وتاريخ ابن عساكر: 6 / 22 ـ 23.

[9] راجع تيسير المطالب: 108 ـ 109.

[10] اثبات الهداة: 5 / 330.


اصول العلاج عند الخلقيين


" أقصر نفسك عما يضرها قبل أن "

" تفارقك، واسع في فكاكها كما تسعي "

" في طلب معيشتك فإن نفسك رهينة "

" بعملك "

الإمام الصادق (ع)

تحدثنا عن العلاقة المتينة بين علم الطب وعلم الأخلاق، وعلمنا كيف يكون الاتصال وثيقاً بين العلمين، وكيف يشبه الطبيب بالخلقي والخلقي بالطبيب، وليس الأمر بين العلمين مقصوراً علي المشابهة فقط، فإن بين العلمين اتصالاً هو أكثر من المشابهة، ورابطة هي أشد من التماثل، علي أن بين العلمين فروقاً واضحة هي الفروق التي تكون بين علم وعلم آخر، ومن هذه الفروق التي فلاحظها بين العلمين أن الأدواء التي يدافعها الطبيب عن الجسد، والتي يمانعها الخلقي عن النفس كل منها انحراف وشذوذ وتخلف عن كمال محبوب، ولكنا نجد ان الأدواء التي تحدث في الجسد تكون مبغوضة للإنسان، ولا يمكن أن تكون مرغوبة له إلا في احوال اسثنائية لا يصح القياس عليها، ونجد أدواء النفس علي العكس من ذلك مرضية للنفس ومحبوبة لها عند أكثر الناس. والسر في هذا الحب العجيب ان هذه الأدواء تكفل للنفس بعض مشتهياتها وتحقق لها بعض ميولها ورغباتها، والنفس تألفها لهذه اللذات الزائفة، وإن كانت أدواء فاتكة وسموماً قاتلة، وقد يبلغ الأمر ببعض النفوس الوضعية أن تنفر من الخلق الكريم لأنه يمنعها عن تحصيل هذه اللذات.

أدواء الجسد في الأكثر تصحب آلاما محسوسة والإنسان يمقتها لأنه يحس بآلامها. أما أدواء النفس فلا تكون كذلك لأنها تسبب آلاما معنوية وانحطاطاً كمالياً، وقصير النظر لا يعبأ بهذا النقص، ولا يعتني بهذا الألم، لأنه يجهل ما يسميه الخاصة كمالاًً أو رقياً معنوياً.

(1) وإذن فأول علاج يصفه علم الأخلاق لهذه الأدواء هو العلم لأنه يرفع النفس من هذه الضعة، وينقذها من هذا الانحطاط، وهو الحاسة الدقيقة التي يدرك بها الإنسان لذة الكمال وألم الشقاء، وقد سمعنا أحاديث الإمام الصادق (ع) في العلم.

(2) للباحث الخلقي غايتان متساويتان في الأهمية: (1) تهذيب الملكات السالفة وأحالتها إلي أخلاق صحيحة. (2) احتفاظ الإنسان بأخلاقه الصحيحة بعد التهذيب. فالاعتدال الخلقي جهاد في جميع أدواره، وهو جهاد لأنه خروج علي غريرة وتمرد علي قوة، وهو جهاد لأنه إرغام أراده وقسر عادة، وهو جهاد لأنه حمل للنفس علي ما تكره، وصرف لها عما تحب، وهو جهاد لأن الفضائل أوساط، ومعرفة هذه الأوساط تستدعي حزماً والإقامة عليها تستدعي عناءً، وهو قبل هذا كله جهاد لأنه بحث عن عيوب النفس المحبوبة، والحب كما في المثل المشهور: يعمي ويصم. وإذا كانت للنفس رغبات وأهواء تزاحم الخلق الصحيح في ابتداء تكوينه، فإن لها نظائر من هذه الرغبات تزاحم الخلق الصحيح في أوقاته الأخري والنفس من أجل هذه الرغبات المتزاحمة في جهاد متوا صل.

ومعني هذا ان العلاج الخلقي في جميع أدواره يعتمد علي الصبر والثبات، فبالصبر تغرس الفضيلة في النفس، والصبر هو الذي يتعاهدها لتنمو وينميها والصبر هو العدة التي يتدرع الإنسان بها أمام الأخطار، وهو الخلق الأول الذي يجب تهذيبه ليكون عوناً علي تهذيب غيره، وهذا هو معني قول الإمام الصادق (ع): " الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان " [1] وهو معني قوله أيضاً " رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحب العبد أو كره " [2] .

الصبر وقوف النفس أمام الشدائد، وثباتها عند هجوم النوازل فهو فرع من فروع الشجاعة، والشدائد التي تثبت لها النفس قد تكون من الأمور الخارجة عن النفس كصروف الدهر وآلام الحياة، وقد تكون من الأمور المتعلقة بالنفس كالآلام التي تحصل من مكافحة طغيان الشهوة وجموع الغضب، والثبات عند جميع هذه الآلام شجاعة.

الصبر علي جهاد قوة الشهوة شجاعة لا عفة، ولكن ثمرة هذا الجهاد هي العفة، والصبر علي كفاح قوة الغضب شجاعة وثمرة هذا الكفاح شجاعة أخري.

في العلاج الخلقي مصائب، وهو جهاد مستمر، ولكن هذه المصائب لا تحد من قدرة الإنسان شيئاً فالشخص حين يصدر العمل قادر علي تركه، وهو حين تركه مختار في فعله.

في وسع الإنسان ان يفكر في غايات أعماله فيحترز عن العمل القبيح، وأخيراً عن الخلق الذميم. في وسعه ان يفكر في غاية العمل قبل اصداره، ثم هو في سعة من الفعل أو الترك، لأن له إرادة واختياراً. وإذا استطاع ان يخالف الملكة في المرة الأولي كانت مخالفتها في المرة الثانية عليه أسهل، وهي في المرة الثالثة أخف مؤونة وأكثر سهولة. وهكذا تأخذ الشدة بالضعف وتعود الملكة الثابتة حالة زائلة، ويصبح الخلق السيئ أثراً بعد عين.

وليحذر ان تغلبه العادة الأولي قبل ان يكمل التمرين علي مخالفتها، فإنها إذا غلبته مرة أفسدت عليه كثيراً من عمله وأحتاج إلي كفاح جديد، والإمام الصادق (ع) يشير إلي هذا الطريق من المجاهدة بقوله " قف عند كل أمر حتي تعرف مدخله من مخرجه قبل ان تقع فيه فتندم " [3] وقوله: " إياك ومرتقي جبل سهل إذا كان المنحدر وعراً " [4] .

(3) في وسع الإنسان الحازم ان يقف من نفسه موقف المحاسب الشحيح، فيستعرض صفاتها بالنقد والتمحيص، وسيوقفه الفحص علي مواضع الخلل من ملكاته، ومن السهل عليه بعد هذا ان يوجد في نفسه شوقاً إلي الفضيلة التي تباين ذلك الخلق السيئ الذي عرفه من نفسه، فإذا أوجد في نفسه هذا الشوق فقد تم له كل شيء

أما معرفة عيوب النفس فسنذكر لها طرقاً عديدة بعد هذا، وأما الشوق إلي الفضيلة فسبيله الفكر.

ليحدث الإنسان نفسه بمحاسن تلك الفضيلة، وما تعقبه من آثار طيبة، وعاقبة حميدة وما يناله أصحابها من مكانة سامية وشأن كبير، ليحدث نفسه بذلك، وليثق ان الشوق يحصل له قطعاً، لأن النفس تحب الكمال وتطمح إلي الارتقاء، ومن الخير له ان يطيل التفكير بذلك، لتثبت الرغبة ويتأكد الميل.

وإذا تم للإنسان النجاح في هاتين المرحلتين فليجتهد بعد هذا في الأعمال التي توافق الفضيلة التي أشتاق إليها، وكلما تكرر العمل ثبتت العادة الجديدة، وانهار بناء الخلق القديم.

وقد قال الإمام الصادق (ع) في المرحلة الأولي من هذا العلاج: " أنفع الأشياء للمرء سبقه إلي عيب نفسه " [5] وقال في المرحلة الثانية منه: " التفكير يدعو إلي البر والعمل به [6] وقال في باب الزهد: " وإنما أردوا بالزهد الدنيا لتفرع قلوبهم للآخرة " [7] والأئمة من أهل البيت (ع) كثيراً ما يعتمدون هذا الطريق في تهذيب الأخلاق، وقد قدمنا للقارئ نموذجا صغيراً من كلمات الإمام الصادق في ذلك.

(4) ذكر علماء الأخلاق لمعرفة الإنسان عيوب نفسه طرقاً متعددة نشير إلي بعضها فيما يأتي: ـ

(أ ) الخلفاء والأصحاب:

يحاول الإنسان أي يري صورته الظاهرية فيمتنع عليه أن يراها بغير المرآة، ويحاول ان يطلع علي عيوب نفسه فيتعذر عليه ذلك بغير الصديق، صديقك غيرك فلا يصعب عليه ان يطلع علي نقائصك، وقد جعله الحب الصحيح كالجزء منك فهو لا يخفي عليك شيئاً تكرهه من نفسك، " ولا خير في صحبة من لم يَرَ لك مثل الذي يري لنفسه " [8] ولذلك شرطوا أن يكون الصديق من أهل الأمانة والدين، وقد سمعنا قول الإمام الصادق (ع) " أحب أخواني إلي من أهدي إليَّ عيوبي " [9] وهو يقول أيضاً: " من رأي أخاه علي أمر يكرهه فلم يرده عنه وهو يقدر عليه فقد خانه " [10] .

(ب ) اجتنب ما تعده قبيحاً من غيرك: تنظر إلي الناس الآخرين فتري عيوباً كثيرة تظهر في أعمالهم وأقوالهم، فإذا أردت إصلاح نفسك فأجتهد أن لا تعمل نظير تلك الأعمال ولا تفكر في وجود تلك النقائص فيك، فإن النفس تنكره إذا كان خفياً، وتعتذر عن ارتكابه إذا كان ظاهراً، فتضيع من منك الفرصة، وتذهب عليك الوقت.

(ج) استفد من لسان عدوك ما خفي علي عين صديقك.

قد يستر الحب بعض نقائصك علي الصديق، وقد يتجاهل بعض عيوبك حذراً من اساءتك، ولكن العدو لا تخفي عليه نقائصك لأنه يراعيك بعين ساهرة، وهو لا يختشي من ان يسيء إليك، فاجتنب عما ينسب إليك من الصفات. والأفعال ولا يضرك ان يكون كاذباً إذا برأت نفسك من العيوب.

(د) إذا أتهمت نفسك بخلق ذميم وأردت موقع هذه التهمة من الصحة فحاول ان توجد عملاً يخالف ذلك الخلق، فإذا صعب عليك العمل فأعلم ان ذلك الخلق من صفاتك.

(هـ) تستطيع النفس ان تخفي نقائصها علي الإنسان، ولكنها لا تستطيع ان تخفي عليه ميولها وأهواءها، وهذا الهوي أثر لازم للخلق السيئ فإذا خفيت عليك نقائصك فاجتنب أقرب الأمرين إلي هواك، ويريدون من الأمرين الفعل والترك.

5.الخوف والرجاء

الخوف انفعال نفساني يحصل للإنسان أو للحيوان حين يتوقع صدور أمر يكرهه أو فوات شيء يحبه، وهو إحدي الغرائز التي تولد معه وتنشأ وتصحبه في جميع أحواله، وكم جلبت له هذه الغريزة من خيرات، وكم جنت عليه من شرور. والرجاء هو انتظار النفس حصول أمر ترغب فيه، وموضع الخوف والرجاء في الأكثر هو الشيء إذا كان مشكوك الوقوع. وللإنسان بين هاتين الملكتين شؤون وأطوار، فقد يشتد به الخوف حتي يكون يأساً، وقد يفرط به الرجاء حتي يكسبه تسامحاً وإهمالاً وقد يعتدلان فيكونان مزيجاً خلقياً يبعث إلي العدل ويرشد إلي الخير، وقد قال الإمام الصادق (ع) في ذلك: " أرج الله رجاءً لا يجرِّئك علي معاصيه، وخف الله خوفاً لا يؤيسك من رحمته " [11] وقال: " لا يكون المؤمن مؤمناً مؤمنا حتي يكون خوفاً راجياً، ولا يكون خائفاً راجياً حتي يكون عاملاً لما يخاف ويرجو " [12] .

الخوف والرجاء صفتان نفسانيتان ولكنهما لا يثمران الخير حتي يكون لهما مظهر في السلوك وتأثير في العمل هذا.

الخوف العملي إذا اشتد يسمي عند العلماء الخلقيين ورعاً. وإذا اشتد الورع يسمي تقوي: " وان قليل العمل مع التقوي خير من كثير بلا تقوي " [13] .


پاورقي

[1] الكافي الحديث2 باب الصبر.

[2] الكافي الحديث1 باب الرضا.

[3] تحف العقول ص74.

[4] تحف العقول ص90.

[5] تحف العقول ص89.

[6] الوسائل الحديث5 باب استجاب التفكر من كتاب الجهاد.

[7] الكافي الحديث5 باب الزهد.

[8] تحف العقول ص90.

[9] الكافي الحديث5 باب من تجب مصادقته.

[10] أمالي الصدوق ص162.

[11] أمالي الصدوق ص10.

[12] الكافي الحديث11 باب الخوف والرجاء.

[13] الكافي الحديث7 باب الطاعة والتقوي.


نسبه الشريف


لقد تلخص مما ذكرنا - من النصوص العامة و الخاصة - أن الامام الصادق (عليه السلام) من العترة، و العترة أحد الثقلين الذين تركهما و خلفهما رسول الله (صلي الله عليه و آله) من بعده، و انه أحد الأئمة الاثني عشر الذين نص رسول الله (صلي الله عليه و آله) علي امامتهم و خلافتهم و وصايتهم.

و قد تمهد لنا الطريق لندخل في الحديث عن تاريخ حياة هذا الامام - الذي لقب من قبل جده رسول الله (صلي الله عليه و آله) ب (صادق آل محمد) - و نبدأ بذكر نسبه الشريف و ما يختص به (عليه السلام):


درخشندگيها و نشانهاي جعفر بن محمد (در توحيد مفضل)


مفضل بن عمر يكي از اصحاب امام صادق عليه السلام و از روات او است و بسيار به امام علاقمند و كسي است كه خود را زير سايه ي امام قرار داده است.

روزي مفضل به نزد امام از مردم شكايت كرد و از الحاد و بي ديني آنها مطالبي به امام عليه السلام عرض كرد و از او خواست كه او را راهنمائي كند و تذكراتي به او بدهد كه مردم نمي دانند امام عليه السلام فرمايشاتي كرد كه مفاد آن كلمات در كتابهاي ضخيم هم نمي گنجد - امام عليه السلام حكمت الهي را در خلق عالم و درندگان و بهائم و طيور و هرذي روحي اعم از حيوان و نبات و درختهاي مثمره و غير مثمره و دانه ها و به قولات خوراكي و غير خوراكي[ صفحه 166]به طور بسيار روشن و واضح بيان فرموده است كه موجب عبرت مردمان فكور مي گردد و اين صفحات كوچك گنجايش درج تمام آنها را ندارد چنانكه نمي شود از تمام آنها هم صرف نظر كرد -

چون موضوع كتاب ما جعفر بن محمد عليه السلام است لذا قسمتي از آن را نقل مي نمائيم

امام عليه السلام فرمود اي مفضل بايد در مرحله ي اول در خلقت انسان تأمل نمود و ديد چگونه انسان بوجود مي آيد اي مفضل پس از انعقاد نطفه در رحم مادر و پس از آنكه آن نطفه جنين مي شود در سه ظلمت و تاريكي فرورفته است ظلمت شكم مادر و ظلمت رحم و ظلمت مشيمه و هيچ راهي براي تحصيل قوت و غذاي خود ندارد و به هيچ وجه نمي تواند از خود دفاع نمايد و آزاري را از خود دور و فائده اي را به طرف خود جلب كند خداوند او را از خون مادرش غذا مي دهد و همانطور كه نباتات از آن تغذيه مي نمايند غذاي جنين هم از خون مادر داده مي شود تا آنكه كم كم خلقت او كامل و كامل تر مي شود و بدنش محكم مي گردد و به مجرد آنكه از رحم خارج و هواي خارج به او مي خورد بدن او محكم و پوست او از آن نرمي به سختي تبديل مي گردد و چشمانش از ديدن نور روشن مي شود - در حالي كه بايد از رحم بيرون بيايد مادرش ناراحت شده و حالت طلق به او دست مي دهد. به قسمي كه تا جنين خود را بيرون نفرستد راحت نخواهد شد.

و در اين وقت است كه خداي متعال خون مادرش را كه در رحم غذاي جنين بود به طرف پستان وي روانه مي نمايد و آن را از حيث رنگ و طعم تبديل به مايعي خوشرنگ و خوشمزه مي كند كه طفل با رغبت آن را بخورد و از آن تغذيه نمايد و غذاي مزبور ملايم با طبع طفل شده و غذائي لذيذ[ صفحه 167]در دسترس او قرار مي دهد

جنين چون به دنيا آمد آن را مضمضه مي كند و مي خواهد طعم آنچه را مي خورد احساس كند و لبانش حركت كرده و شير مي طلبد و در آن وقت پستانهاي مادر مثل دو دولچه چرمي كوچك آويزان شده و به او مي فهماند كه اين غذاي لذيذ پيش از ولادت برايش حاضر گرديده - طفل مشغول مكيدن و تغذيه از آن مي شود - و تا بدنش نرم و اعضاي او رقيق است با لثه هاي خود شير را مي مكد ولي پس از آنكه استخوان بندي او محكم شد كم كم احتياج به غذاي بيشتر و مايه دارتر پيدا مي كند و در آن وقت دندانهاي پيش دهان او بيرون مي آيند و بعد دندانهاي آسياب او بيرون آمده تا بتواند غذا بجود در هضم غذا به معده اش كمك نمايد - و به همين كيفيت روز به روز قوي تر مي گردد كم كم به ادراك مي رسد اگر پسر بود موي پرپشت لبانش ظاهر و صورت او صورت مردانه مي گردد و او را از شباهت با زنان بيرون مي آورد و اگر دختر بود صورتش هم چنان نرم و بدون مو باقي مي ماند تا به جهت و تر و تازگي او كه موجب تحريك مردان است در او باشد و موجب بقاي نسل مي گردد

اي مفضل اين مراحل بر جنين مي گذرد تا او يك مرد و يا يك زن مفيدي در اجتماع خود شود بايد عبرت گرفت و دقت نموده ديد چه چيز انسان را در اين مراحل دقيق و پر خطر كه خارج از قدرت انسانهاست اداره مي كند آيا ممكن است اين مراحل به خودي خود و به موجب اتفاق باشد - اگر خون حيض در رحم مادر به او نرسد باز هم آن جنين حيات خواهد داشت؟ و اگر آب به ريشه ي يك نبات نرسد آيا خشك نمي شود! و اگر حالت مخاض زن را ناراحت نكند و دستپاچه اش نسازد و حالت جدا شدن جنين از مادرش بر مادر عارض نگردد و جنين در رحم بماند مگر نه آنست كه مثل كرهي خواهد[ صفحه 168]ماند (و زحماتي براي مادر توليد مي كند) و اگر شير مادر به او نرسد يعني شير مادر قبل از دنيا آمدن جنين حاضر نباشد چه خواهد شد و مگر نه اين است كه مولود خواهد مرد يا غذائي خواهد خورد كه ملايم با طبعش نباشد و آيا اگر در موقع خود دندان درنياورد خوردن غذا براي طفل مشكل و ممتنع مي گرد و يا هميشه بايد شير بخورد و بدنش به همان نرمي باقي بماند و ديگر وجودش مفيد نخواهد بود و مادرش بايد تمام توجه خود را به آن طفل معطوف كرده و از ساير اطفال خود صرف نظر كند و اگر در صورت طفل پسر مو در نياورد هميشه به هيئت اطفال خواهد ماند و ديگر جلال و وقاري نخواهد داشت بايد فهميد كيست كه مراقب اين جنين است تا اين مراحل را كه گفتيم بگذراند.

البته آشكار است مراقب او آن است كه او را از نبود بود كرده و پس از موجود شدن او مصالح لازمه به شرح فوق را در مورد او رعايت كرده و اگر اين تدبيرهاي دقيق خود به خود و بدون مراقب و مدبر بود و خود به خود انجام مي گرديد ممكن است گفته شود كه عمد و تقدير هم موجب خطا خواهد شد در صورتي اين حرف بسيار پوچ و بي معني و نشانه ي جهل و بي خبري است زيرا اهمال و به خود واگذاشتن هيچ وقت امر صحيحي نيست و نتيجه ي مطلوبي ندارد گاهي درست و گاهي غلط بوده و نظم و ترتيب نخواهد داشت

خداوند از آنچه ملحدان مي گويند منزه و مبري است و اگر مولود در حال ولادت فهيم و عاقل به دنيا مي آمد اين عالم در نظرش عجيب آمده و هميشه حيران و گيج مي ماند و عقلش آنا زائل مي گرديد زيرا چيزهائي را دفعتا مي ديد كه نمي شناخت و اموري بر او عارض مي شد كه به هيچ وجه[ صفحه 169]به آن انس نداشت - اختلاف صورتها و كثرت موجودات متنوع از بهايم و طيور و غيره كه آن به آن مي ديد او را به كلي گيج و مبهوت مي ساخت و به خوبي مي داني كساني را كه اسير كرده و از جائي به جائي مي برند در آن شهر مثل مردمان واله و حيران هستند به زودي نمي توانند صحبت كنند و زبان مردم آن شهر جديد را نمي فهمند و به زودي قابل تاديب به آداب مردم آن شهر نمي شوند ولي اگر بچه و غير عاقل باشند به زودي زبان مردم آن شهر و آداب آنها را فرا خواهند گرفت و اگر مولود عاقل به دنيا آيد فوق العاده به او بد مي گذرد زيرا خود را موجودي عاجز مي بيند كه او را روي دوش مي گيرند و در پارچه پيچيده در گاهواره انداخته اند و بسيار از خود متنفر مي شد و اگر اين مراحل را طي نمي كرد و بدنش نرم بود قادر بر حركت نبود و هيچ وقت لطف و زيبائي نداشت پس بهتر همان است كه به آن صورت به دنيا بيايد و كم كم رشد و نمو كند و كم كم اشياء را تشخيص و درك نمايد و رفته رفته با محيط آشنا و مأنوس گردد و از حالت بي اطلاعي بيرون بيايد و در امر معاش و زندگي خود فكر كند و در امور خود تصرفاتي نمايد و بالاخره با عقل و تدبير خود را اداره كند و مراحل اطاعت و معصيت و خطا و صواب و غفلت و هوشياري را طي نمايد - و اگر عاقل و مستقل به دنيا مي آمد وجودش لطفي نداشت و محبوبيت كه سبب تربيت است و آن شيريني كه موجب لذت پدر و مادر طفل مي گردد از بين رفت زيرا سرگرمي والدين نسبت به اطفال خود موجب مي شود كه در تربيت آنها كوشش نمايند و محبت و الفت بين فرزندان و پدران و مادران برقرار گردد و بعدا نسبت به اولياء خود مهربان شده و به آنها نيكي مي كنند و خوش رفتار و مطيع آنها مي گردند و اگر چنين نبود بين فرزندان و پدران آنها و بالنتيجه بين مردم الفتي نبود[ صفحه 170]زيرا فرض اين است كه به هم احتياجي نداشته و به هم محبتي نمي كردند و پدران خود را نمي شناختند و از آنها دور مي شدند و نتيجه اش اين مي شد كه مانعي در نكاح بين محارم ببينند زيرا شناخته نمي شدند و كمتر قباحتي در اينكار بود و قبيح تر از اين معني اين بود كه مولود با عقل و هوش به دنيا مي آمد و وضعي مي ديد و مشاهده مي كرد كه نبايد ببيند -

با توجه به مراتب مزبور مي شود فهميد كه چگونه در خلقت تمام حوائج لازم و ضروري بشر رعايت گرديده است و خالي از خطا و بسيار دقيق و منظم است

اي مفضل از ابن ملحدين بپرس طبيعتي كه مي گويند چيست؟ آيا علم و قدرت دارد كه اين قبيل كارها را بكند يا ندارد؟ اگر گفتند چنين قدرتي دارد و عالم است پس وجود خالق كائنات را اثبات كرده اند و خود نمي دانند و چنين طبيعت عالم و قادر خداست و اگر بگوئيد اين افعال بدون علم و بدون قصد انجام نمي گيرد زيرا ممكن نيست اين افعال حكيمانه از بي شعور صادر شود پس اگر به علم و قدرت طبيعت معترفند ندانسته خدا را اثبات نموده اند زيرا طبيعت نام سنت الهي است، اگر عكس انساني را بر ديوار بكشند و تو آن را ببيني و به تو بگويند كه اين عكس به خودي خود در آنجا به وجود آمده و كسي آن را درست نكرده است آيا تو اين حرف را قبول مي كني يا گوينده را استهزاء خواهي كرد و در اين صورت چگونه در انساني زنده و عاقل اين خيال را نمي كني

اي مفضل در آسمانها دقت و مطالعه كن و كيفيت نگاه داري آنها را در نظر بگير و ببين چه رنگ زيبائي به آن داده شده و چه رنگ مناسب است كه هر چشمي از ديدن آن لذت مي برد و به هر چشمي ملايم و براي ديد مفيد است و رنگ سبزه و آب كه آسمان هم رنگش شبيه به آن است چقدر براي چشمان ضعيف خوب[ صفحه 171]است و خداوند آن را به نفع بشر قرار داده تا از طول مدت نگاه كردن به آن خسته نشود و آنچه را كه مردم با تجربه طولاني دريافته اند تمام آنها در خلقت رعايت گرديده است و بدان كه مقام و منزلت هر چيز برحسب ارزش و قيمت آن چيز به تنهائي نيست بلكه دو قيمت و دو ارزش دارد و در دو بازار دو تسعير از آن مي شود - و چه بسا يك چيز ارزان قيمت در بازار علم و معرفت خيلي ارزش داشته باشد و نبايد نكات كوچك را كه در اشياء مي بيني حقير بداني مثلا طالبين كيمياء اگر بدانند در فلان چيز بسيار كوچك و منفور چه خاصيتي هست در آن صورت آن را به قيمت گزاف مي خرند و فرقه ي معطله و هم چنين مانويها از مصائب و مكاره دنيا كه به مردم مي رسد اظهار بدبيني و نفرت مي نمايند و اين دو دسته مي گويند اگر اين عالم خالق رئوف و رحيمي داشت اين كارهاي ناراحت كننده از قبيل زلزله و سيل و حريقهاي بزرگ و جنگها و غيره پيش نمي آمد

كساني كه اين حرفها را مي زنند انتظار دارند كه زندگاني انسان در اين دنيا بي كدورت باشد و مردم از حالت نارضايتي و شرور و تكبر و خودپسندي و خودخواهي بيرون بيايند بلكه اين اشخاص وجود نيايند و دين و دنياي آنها مطابق ميل و دلخواه آنها باشد و اين قدرها مردم بي بند و بار نشوند اين مردم اشتباه مي نمايند زيرا آنهائي كه در حال رفاه و ثروت و امنيت زندگي كرده اند همگي به طرف همين هدفها مي روند و فراموش مي كنند كه بشر بوده و ممكن است مصيبتي به آنها برسد و حتي فراموش مي نمايند كه مخلوق هستند يا ممكن است مكروهي به آنها برسد

و يا نمي فهمند كه بر آنها واجب است نسبت به ضعفاء ترحم كنند و با فقرا مواسات نمايند يا از شخص گرفتاري دستگيري كرده نسبت به بيچارگان[ صفحه 172]شفقت داشته و نسبت به دردمندان عاطفه به خرج دهند

چنين افراد اگر دندان مكاره و مصائب در بدن آنها فرو رود و فشار مشكلات را ببينند و تلخي ناكامي را بچشند البته از خواب غفلت بيدار شده و چشم باز مي كنند و بر بسياري از مجهولات خود وقوف حاصل مي نمايند و متوجه وظايف خود خواهند شد و كساني كه منكر اين امور آزار دهنده هستند چون اطفالي مي مانند كه از دواي تلخ بدشان مي آيد و از آنكه آنها را از خوردن غذاهاي مضر جلوگيري مي نمايند خوششان نمي آيد و از تأدب در هر چيز ناراحت مي گردند و دوست دارند بيكار بوده و ول بگردند و به بازي و بطالت اوقات خود را بگذرانند و هر چيزي بخورند و بياشامند و نمي دانند كه بطالت آنها را به كجا خواهد برد و چگونه بي ادب و بي تربيت مي شوند و بد عادت بار مي آيند و نمي دانند چگونه خوردن غذاهاي لذيذ دنباله بدي داشته و آنها را بيمار خواهد كرد و ناچار بايد دواهاي تلخ بياشامند در حالي كه اگر مشغول بوده و دنبال تعلم بروند و ادب دوست گردند از هر جهت شايسته و سالم خواهند شد و دواهاي تلخ چگونه حال آنها را خوب و مزاج آنها را صحيح و سالم خواهد كرد


التدوين


يروي «الصدوق» في (الأمالي) ان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قال: «المؤمن من إذا مات ترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا بينه و بين النار».

و في حياة النبي أو حياة علي، اقتدت بعلي شيعته في التدوين أو قل: هديت لتنفيذ أمر الرسول (صلي الله عليه و آله و سلم).

يقول ابن شهراشوب: «أول من صنف في الاسلام علي بن أبي طالب، ثم سلمان الفارسي ثم أبوذر».

و الاثنان شيعة علي.

و السيوطي يروي أن عليا و الحسن بن علي (عليهماالسلام) ممن أباحوا كتابة العلم بين الصحابة و فعلوها.

و ألف أبورافع مولي الرسول (صلي الله عليه و آله و سلم)، و صاحب بيت المال في خلافة الامام علي بالكوفة، كتاب السنن و الأحكام و القضايا. يقول موسي بن عبدالله بن الحسن: سأل أبي رجل عن التشهد فقال أبي: هات كتاب أبي رافع، فأخرجه فأملاه علينا.

أما علي بن أبي رافع فكتب كتابا في فنون الفقه علي مذهب أهل البيت عليهم السلام، أي آراء علي بن أبي طالب، و كانوا يعظمون شأن هذا الكتاب و يحملون شيعتهم عليه.

و من الشيعة زيد الجهضمي... حارب مع علي (عليه السلام) و ألف كتابا يحوي خطبه؛ و منهم ربيعة بن سميع له كتاب في زكاة النعم؛ و منهم عبدالله بن الحر الفارسي... له لمعة في الحديث جمعها في عهد رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم).

و منهم الأصبغ بن نباتة صاحب علي... روي عنه عهده الي الأشتر النخعي. و وصيته الي ابنه محمد بن الحنفية.

و منهم سليم بن قيس الهلالي صاحب أميرالمؤمنين (عليه السلام)، له كتاب في الإمامة، و له مكانة عليا في المذهب من حيث الأصول.[ صفحه 192]و ذات يوم كان الحكم بن عيينة عند الباقر (عليه السلام) يسأله فقال: يابني قم فأحضر كتاب علي، فأحضر كتابا مدرجا عظيما ففتحه، و جعل ينظر حتي أخرج المسألة، و قال: هذا خط علي و إملاء رسول الله، و أقبل علي الحكم و قال: «اذهب أنت و سلمة و المقداد حيث شئتم يمينا و شمالا... فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل».

و من قبل الامام الباقر وجدت عند الامام زين العابدين الصحيفة المسماة الصحيفة الكاملة. و عن زين العابدين آلت الي الشيعة رسائل عديدة منها رسالة الحقوق، و رسالة الي ابن شهاب الزهري. [1] .

و كذلك ألف عمرو بن أبي المقدام جامعا في الفقه يرويه عن الامام زين العابدين (عليه السلام).

فلما صارت الامامة للصادق (عليه السلام) حض علي تدوين العلم أيا كان موضوعه، دينيا أو دنيويا، فقه عبادات أو معاملات أو علوما تطبيقية. و كان يقول: «القلب يتكل علي الكتابة».

و كان يملي علي تلاميذه، و يجيئهم بالدواة و القرطاس، و يقول: «اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتي تكتبوا».

و يلتمس سفيان الثوري اليه ان يحدثه بحديث خطبة الرسول بمسجد الخيف، و يرجوه ليأمر له بقرطاس و دواة ليثبته، فيأمر له، ثم يمليه : «بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة رسول الله في مسجد الخيف: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها و بلغها من لم تبلغه. يا أيها الناس! ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فرب حامل فقه ليس بفقيه. و رب حامل فقه الي من هو أفقه منه».[ صفحه 193]و كتب عبدالله الحلبي كتابا عرضه علي «الصادق» فصححه و استحسنه. و سنري حفيده الامام العسكري (عليه السلام) يعرض عليه يونس بن عبدالرحمن كتاب (يوم و ليلة) فيصححه و يأمر بالعمل به.

و لما غاب «المهدي عليه السلام» في النصف الثاني من القرن الثالث أحوجت «الغيبة» الي الرجوع للمدونات التي تزخر بها خزائن الشيعة؛ إذ لم يكن لديهم إمام ظاهر يسألونه. و كثرت الكتابة عندهم في القرن الرابع.

كان أول المستفيدين بالتدوين الباكر أولئك الذين يلوذون بالائمة من أهل البيت (عليهم السلام) فيتعلمون شفاها أو تحريرا، أي من فم لفم أو بالكتابة. فما تناقلته كتب الشيعة من الحديث، هو التراث النبوي - في صميمه - بلغ الشيعة في يسر طوع لعلمهم الازدهار؛ في حين لم يجمع أهل السنة هذا التراث إلا بعد ان انكب عليه علماؤهم قرنا و نصف قرن حتي حصلوا ما دونوه في المدونات الأولي. ثم ظلوا قرونا أخري يجوبون الفيافي و القفار في كل الأمصار، فتطابقت السنة - في مجموعها - عند هؤلاء و أولاء، إلا أمورا لا تتصل بأصل الدين، و خلافات في الفروع ليست بدعا في الأمة.

و ربما كان اختلاف مذاهب أهل السنة فيما بينهم و بين أنفسهم أكثر ظهورا في بعض المسائل من خلافهم فيها مع فقهاء الشيعة.

و إذا لا حظنا ان من الرواة من قيل انه روي عشرات الآلاف من الحديث عن الامام، تجلت كفاية التراث الموثوق به عند الشيعة لحاجات الأمة.

و إذا لا حظنا توثيق الشافعي و مالك و أبي حنيفة و يحيي بن معين و أبي حاتم و الذهبي للامام الصادق (عليه السلام) - و هم واضعو شروط المحدثين و قواعد قبول الرواية و صحة السند - فمن الحق التقرير بأن حسبنا ان نقتصر علي التفتيش عن رواة السنة عن الامام الصادق (عليه السلام).

و الشيعة يكفيهم أن يصلوا بالحديث الي الامام... لا يطلبون اسنادا قبل الامام جعفر (عليه السلام)... بل لا يطلبون إسنادا قبل الأئمة عموما؛ لأن الامام بين أن يكون يروي[ صفحه 194]عن الامام الذي أوصي له، و بين أن يكون قرأ الحديث في كتب آبائه - الي ذلك فإن ما يقوله سنة عندهم، فهو ممحص من كل وجه... فليست روايته للحديث مجرد شهادة به، بل هي إعلان لصحته.

و إذ كان مارواه الصادق رواية الباقر و رواية السجاد عن الحسين عن الحسن أو عن علي عن النبي (صلي الله عليه و آله و سلم)، فهذا يصحح الحديث علي كل منهج. فالثلاثة الأخيرون من الصحابة المقدمين، يروون عن صاحب الرسالة، إذ يروي الحسن و الحسين عن علي عنه.

لقد كان منهج علي (عليه السلام) و من تابعه في التدوين خيرا كبيرا للمسلمين، منع المساوئ المنسوبة الي بعض الروايات، و أقفل الباب دون افتراء الزنادقة و الوضاعين. فالسبق في التدوين فضيلة الشيعة. و لما أجمع العلماء بعد زمان طويل علي الالتجاء اليه كانوا يسلمون بهذه الفضيلة - بالاجماع - لعلي و بنيه.

و السنة شارحة للكتاب العزيز، و هو مكتوب بإملاء صاحب الرسالة. فهي كمثله حقيقة بالكتابة.

إنما كان المحدثون من أهل السنة في القرون الأولي مضطرين لسماع لفظ الحديث من الأشياخ، أو عرضه عليهم، لأن السنن لم تكن مدونة. فكانت الرحلة الي أقطار العالم لتلقي الحديث علي العلماء وسيلتهم الأكيدة. و لم يغير ذلك النظر انتشار التدوين في نهاية القرن الثاني و منتصف الثالث، و كثرة الحديث المدون في المسانيد و المجاميع و الصحاح التي ألفت بعد تلك الفترة؛ و منها مسند أحمد بن حنبل (241) حوي ثلاثين ألفا دون المكرر، اختارها من ثلاثة أرباع مليون جمعها من أفواه العلماء من أقصي الأرض و أدناها، و حدث بها تلاميذه لينقلوها الي الأجيال التالية.

و كان في أواخر أيامه يستوثق لنفسه، فيروي للناس الحديث و يطلب المسند يقرأ فيه.

ثم جاءت أجيال تأخذ الحديث من الصحف الموثوق بصحة صدورها من صاحبها[ صفحه 195]دون أن يرتحل اليه. و هذا ما أطلقوا عليه الوجادة [2] - يقولون: وجدنا بخط فلان. و في القرن الرابع اعتبر ابن يونس الصفدي (347) إماما حافظا للحديث و ان لم يرحل.

قلنا في كتابنا (أحمد بن حنبل امام أهل السنة): [3] «و البعض من المحدثين لم يكونوا يروون عن الامام جعفر الصادق (عليه السلام) لأنه يحدث بما قرأه في الكتب...

سئل أبوبكر بن عياش و هو من أول أشياخ أحمد: لماذا لم تسمع من جعفر، و قد أدركته؟

قال: سألناه عما يحدث من الأحاديث: أشي ء سمعته؟ قال: لا، لكنها رواية رويناها عن آبائنا»

و عقبنا ذلك بقولنا: «و الشافعي [4] و يحيي بن معين [5] متفقان علي توثيقه؛ و هو شيخ مالك. و ليس بعد هؤلاء أدلة علي جواز طريقة الامام جعفر (عليه السلام) مع علمه الضخم في كل باب».

و في كتابنا (الامام الشافعي) أجملنا الكلام عن موضع الامام من الاسلام كله في كلمات: «الامام جعفر... يمثل صميم الاسلام... يجتمع في نسبه النبي عليه الصلاة[ صفحه 196]و السلام و أبوبكر و علي. و هو إمام في الدين و الفقه و بحر في العلوم الطبيعية».

و هذا البحر، و القطعة من الاسلام و المسلمين الثلاثة الأولين - بل الأربعة الأولين و فيهم أم المؤمنين خديجة - إمام يهتدي بهديه و اجتهاده أئمة أهل السنة كافة. أما الشيعة الامامية، فقول الامام المعصوم يجري عندهم مجري قول النبي من كونه حجة علي العباد. و لقد توسع علماؤهم في اصطلاح السنة الي ما يشمل «قول كل واحد من المعصومين و فعله و تقريره». فالأئمة المعصومون ليسوا - بهذه المثابة - من قبيل رواة السنن، بل هم منصوبون من الله تعالي، علي لسان النبي، لتبليغ الأحكام عن طريق الإلهام، كالنبي بطريق الوحي اليه، و هو خاص به، أو عن طريق التلقي من المعصوم الذي يسبق.

أما فعل المعصوم فدليل علي الإباحة، و اما تركه فدليل علي عدم الوجوب.

و تآليف الامام الصادق (عليه السلام) كثيرة؛ منها رسالة في شرائع الدين؛ و وصاياه للامام الكاظم؛ و رسالة في الغنائم و وجوب الخمس؛ و توحيد المفضل؛ و كتاب الأهليلجة؛ و كتاب مصباح الشريعة؛ و كتاب مفتاح الحقيقة؛ و رسالة الي أصحابه؛ و رسالة الي أصحاب الرأي و القياس؛ و رسالة لمحمد بن النعمان؛ و أخري لعبدالله بن جندب؛ و رسالة في وجوه المعايش للعباد؛ و وجوه إخراج الأموال؛ و رسالة في احتجاجه علي الصوفية فيما ينهون عنه من طلب الرزق؛ و رسالة حكم قصيرة.

و الرسالتان الأخيرتان عملان أساسيان في الاقتصاد و الاجتماع، يدلان علي منهاج الامام في صلاح الدنيا بالعمل و العبادة معا.

وثمة الرسائل العلمية المقترنة بجابر بن حيان.

أما كتاب الجفر المنسوب الي الامام الصادق (عليه السلام) - فيقول عنه ابن خلدون (806 - 732 ه) (1406 - 1332 م): «و اعلم ان كتاب الجفر كان أصله ان هارون بن سعيد البجلي - و هو رأس الزيدية - كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق و فيه علم ما سيقع لأهل البيت (عليهم السلام) علي العموم و لبعض الأشخاص منهم علي الخصوص، وقع ذلك لجعفر و نظائره من رجالاتهم علي طريق الكرامة و الكشف الذي يقع لمثلهم. و كان[ صفحه 197]مكتوبا عند جعفر في جلد ثور صغير فرواه عنه هارون البجلي و كتبه و سماه الجفر باسم الجلد الذي كتب عليه، لأن الجفر في اللغة هو الصغير. و صار هذا الاسم علما علي الكتاب عندهم. و كان فيه تفسير القرآن و ما في باطنه من غرائب المعاني مروية عن جعفر الصادق (عليه السلام).

و هذا الكتاب لم تتصل روايته و لا عرف عينه، و انما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل. ولو صح السند الي جعفر الصادق لكان نعم المستند من نفسه أو من رجال قومه، فهم أهل الكرامات. و قد صح عنه أنه كان يحذر بعض قرابته بوقائع تكون لهم فتصبح كما يقول».

و الروايات متضافرة علي أن الجفر غير (الجامعة). و البعض يقول إن الجفر من مؤلفات علي (عليه السلام) أملاه عليه النبي (صلي الله عليه و آله و سلم). [6] .

و هو جفران: الأبيض و هو وعاء من أدم فيه علوم الأنبياء و الوصيين و الذين مضوا من علماء بني اسرائيل، و الأحمر فيه علم الحوادث و الحروب.

كان تلاميذ الصادق مدونين كبارا، فلقد عاشوا في عصر نهضة علمية كبري أعجب بها العالم، تبارت فيها يراعات المدونين. و دارت عجلات التدوين كهيئة مادارت عجلات الطباعة عند ظهور المطبعة... بدأها عمر بن عبدالعزيز علي رأس القرن إذ أمر بتدوين السنة، و تابعها علماء الأمة من أهل السنة.

و من بعد وفاة الامام الصادق (عليه السلام) في عام 148، دون أربعة آلاف من التلاميذ في[ صفحه 198]كل علومه، و من جملتها ما يسمي (الأصول الأربعمائة)، و هي أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف من فتاوي الصادق، و عليها مدار العلم و العمل من بعده. و خير ما جمع منها كتب أربعة هي مرجع الإمامية في أصولهم و فروعهم الي اليوم، و هي «الكافي» و «من لا يحضره الفقيه» و «التهذيب» و «الاستبصار».

و الكافي - لابي جعفر محمد بن يعقوب الكليني (329) - أعظمها و أقومها، و أحسنها و أتقنها. فيه 16190 حديثا. ألفه الكليني في عشرين سنة.

و أما كتاب (من لا يحضره الفقيه) فوضعه ابن بابويه القمي - محمد بن علي بن موسي بن بابويه القمي [7] المقلب (بالصدوق) - (دخل بغداد سنة 350 و مات بالري سنة 381). و فيه 5963 حديثا. و هذا الكتاب أهم مؤلفاته مع أنه ألف ثلاثمائة كتاب.

و أما «التهذيب» و «الاستبصار» فوضعهما بعد نحو قرن محمد بن الحسن بن علي الطوسي (460) الملقب ب (شيخ الطائفة)؛ و كان فقيها في مذهبي الشيعة و أهل السنة.

و في (التهذيب) 13590 حديثا، و في (الاستبصار) 5511 حديثا.

دخل الطوسي بغداد سنة 408 و استقر بها في أيام الشيخ المفيد (محمد بن النعمان 411 - 336) صاحب شرح عقائد الصدوق و أوائل المقالات، و نحو مائتي مؤلف.

و تتلمذ الطوسي بعد موت الشيخ المفيد للشريف المرتضي فنجب في مدرسة الشرف، و في «دار العلم» التي أنشأها، و كان يجري عليه اثني عشر دنيارا في الشهر طوال ملازمته له حتي وفاة المرتضي. و انتفع بكتب المرتضي و الكتب التي حوتها مكتبته. فألف في كل علوم الاسلام، و اجتهد الاجتهاد المطلق؛ فكان حجة في فقه الشيعة و السنة.

و من أجل آثاره تدريسه في مجالسه، و أماليه «بالنجف الأشرف» في جوار مشهد أميرالمؤمنين علي (عليه السلام). و بهذا افتتح عصر العلم بالنجف الأشرف فصار صنوا[ صفحه 199]للأزهر الأغر - الذي أقامته دولة من دول الشيعة - و المعهدان هما اللذان حفظا علوم الإسلام.

فالطوسي، و الشريفان الرضي و المرتضي، و الشيخان المفيد و الصدوق، و الكليني، قد وصلوا ما انقطع من التأليف منذ عصر الامام الصادق (عليه السلام) حتي منتصف القرن الخامس، ليستمر التيار في التدفق.

و الشريفان في مدرسة جدهما صنوان؛ أبوهما أبوأحمد الموسوي (نسبة الي جده الامام موسي الكاظم عليه السلام). و فيه قول ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة للشريف الرضي: كان أبوه أبوأحمد جليل القدر عظيم المنزلة في دولة بني العباس و بني بويه. و لقب «بالطاهر ذي المناقب» و لقبه أبونصر بن بويه «بالطاهر الأوحد». ولي نقابة الطالبيين عدة دفعات، كما ولي النظر في المظالم، و حج بالناس مرارا علي الموسم.

عاش أبوأحمد طوال القرن الرابع (400 - 304) و كان يستخلف علي الحج ولديه «الرضي» و «المرتضي».

و الشريف الرضي (406 - 358) هو شاعر العربية الشهير، و جامع «نهج البلاغة» الأشهر، من خطب أميرالمؤمنين علي (عليه السلام). تولي نقابة (الطالبيين) في حياة أبيه و من بعده، و تولي النيابة عن الخليفة العباسي.

فهذه ولاية يتفرد بها في التاريخ، تجمع بين نقابة الطالبيين و بين نيابة الخلافة السنية.

و للشريف الرضي تآليف عظيمة في تفسير القرآن منها (1) تلخيص البيان في معجزات القرآن. (2) حقائق التأويل و متشابه التنزيل. (3) معاني القرآن. كذلك له (4) مجازات الآثار النبوية. (5) خصائص الأئمة.

أما الشريف المرتضي (436) فيقول عنه الثعالبي في «يتيمة الدهر» - و هما متعاصران - «انتهت الرياسة اليوم ببغداد الي المرتضي في المجد و الشرف و العلم و الأدب و الفضل و الكرم. و له شعر نهاية في الحسن. و مؤلفاته كثيرة؛ منها أمالي المرتضي - الشافي - تنزيه الأنبياء - المسائل الموصلية الأولي - مسائل أهل الموصل[ صفحه 200]الثانية - مسائل أهل الموصل الثالثة - المسائل الديلمية - المسائل الطرابلسية الأخيرة - المسائل الحلبية الأولية - المسائل الجرجانية - المسائل الصيداوية - و تآليف أخري كبيرة في الفقه و القياس و رفضه. و قد شرح تلميذه الطوسي أكثر من مؤلف له».

و من أعظم آثاره إنشاء «دار العلم» ببغداد و رصده الأموال عليها و إجراؤه العطاء علي التلاميذ و إطعامهم و إسكانهم. و كان يتبع «دار العلم» هذه مكتبته التي تحوي أكثر من ثمانين ألف مجلد.

و حسبه ان يكون الطوسي من تلاميذه.

و في آثار هذا السلف العظيم تتابع ركب العلماء و المؤلفين الفحول يخلدون فقه الاسلام.


پاورقي

[1] و في العصر ذاته كان سعيد بن المسيب أول فقهاء المدينة السبعة يخاف أن يكتب عن العلم. جاءه رجل فسأله عن شي ء فأملاه عليه، ثم سأله عن رأيه فأجابه. و كانوا من كثرة افتائه يسمونه سعيد بن المسيب الجري ء. فكتب الرجل. فقال جلساء سعيد: أتكتب يا أبامحمد؟ فقال سعيد للرجل: ناولنيها، فناوله الصحيفة فخرقها.

[2] لفظ مولد من وجد، غير مسموع من العرب.

[3] الطبعة الأولي - طبعة المجلس الأعلي للشؤون الاسلامية القاهرة - ص 261.

[4] يذكر ابن النديم في الفهرست: «و كان الشافعي شديدا في التشيع. ذكر له رجل يوما مسألة فأجاب فيها. فقال له خالفت علي بن أبي طالب. فقال له: أثبت لي هذا عن علي بن أبي طالب حتي أضع خدي علي التراب و أقول قد أخطأت و أرجع عن قولي الي قوله».

و حضر الشافعي ذات يوم مجلسا لأحد الطالبيين فقال: «لا أتكلم في مجلس يحضره أحدهم. هم أحق بالكلام و لهم الرياسة و الفضل».

[5] يقول فيه أحمد بن حنبل: «كل حديث لا يعرفه يحيي بن معين فليس بحديث» و هو من آباء علوم الحديث، و مؤلفاته مراجع فيها - و هي علوم أوصلها الحاكم النيسابوري الي اثنين و خمسين علما، و أوصلها النووي الي خمسة و ستين.

[6] يقول ابن قتيبة عن الجفر في «أدب الكاتب» ان الامام الصادق عليه السلام كتبه، و ان فيه كل ما يحتاجونه الي يوم القيامة.

والي هذا الجفر، و احتوائه علي كل شي ء، يشير أبوالعلاء المعري في شعره:لقد عجبوا لآل البيت لما

أتاهم علمهم في جلد جفرفمرآة المنجم و هي صغري

تريه كل عامرة وقفرو ربما نسبوا من أجل ذلك الي الامام علوم كشف الغيب أو التنجيم.

[7] نسبة الي مدينة قم في ايران، و هي أقدم المدن التي بدأ فيها الشيعة الإمامية في ايران. و قد نشأت علي أيدي جماعة من الناجين من جيش ابن الأشعث (83).


توصيه به خلفاي جور


ابوجعفر منصور دوانيقي از ستم كاران زمان حضرت بود، ولي امام حتي از توصيه و نصيحت وي نيز بازنمي ايستاد. منصور، خود را در رتبه و نسبت به رسول خدا با امام يكي مي دانست و برخي نيز با منصور هم عقيده بودند. روزي منصور بي شرمانه نزد حضرت اين اعتقاد را بيان كرد و گفت: ما و شما نسبت به رسول خدا در يك رتبه هستيم. حضرت با فراست پاسخ داد: اگر رسول خدا زنده بود و همسري از شما برمي گزيد، جايز بود، ولي بر پيامبر جايز نبود از خانواده ما همسري برگزيند؛ به اين دليل كه ما از پيامبر و او از ماست. [1] .[ صفحه 34]بلاذري در انساب الاشراف از ابن مسيب نقل مي كند كه منصور كسي را خدمت امام صادق عليه السلام فرستاد و حضرت را خواست تا درباره مردم مدينه با ايشان مشورت كند. چون حضرت تشريف آورد، منصور گفت: همانا من با مردم مدينه چندين مرتبه مدارا كردم و به آنان مهلت دادم، ولي مي بينم آنان از كارهاي خود (عليه ما) دست بر نمي دارند. مي خواهم كسي را به سوي آنان بفرستم كه نخل هاي آنان را قطع و چشمه هايشان را خراب كند... حضرت فرمود: «به سليمان نعمت داده شد و او شكر كرد. ايوب گرفتار شد، ولي صبر پيشه ساخت. يوسف قدرتمند شد و بخشيد. حال، خدا اين خلافت را به تو داده و علمي به تو عطا كرده است. پس تو از همه سزاوارتر هستي به بخشش و عفو از خطاكاران.» در پي سخن امام، غضب منصور از ميان رفت و آرام شد. [2] .


پاورقي

[1] راغب اصفهاني، محاضرات الادباء، ج 1، ص 344.

[2] سيد كاظم قزويني، موسوعة الامام الصادق عليه السلام، قم، بصيرتي، 1414، چ 1، ج 1، ص 217؛ به نقل از: انساب الاشراف، ج 3، ص 194. اين ماجرا با اندكي اختلاف در نثر الدر آمده است. سعد منصور آبي، نثر الدر آبي، تحقيق: منير محمد مدني، مصر، 1991 م.، ج 1، ص 351.


چگونه حضور قلب فراهم كنيم


براي فراهم آوردن حضور قلب عواملي مي توانند مؤثر باشند و نمازگزار را در رسيدن به اين انگيزه مهم ياري نمايند.

1- نگاه نماز گزار در هنگام نماز به سوي سجاده باشد. از نگاه نمودن به[ صفحه 57]اطراف پرهيز نمايد، از نگاه كردن به نوشته ها، عكس ها و پوسترها و صحنه هاي رنگارنگ پرهيز نمايد. از گوش دادن به صداهايي كه در اطراف شنيده مي شود، دوري نمايد. و از هر چيزي كه حواس ظاهري انسان را از ياد خدا غافل مي نمايد، پرهيز نمايد.

2- در هنگام نماز به ياد اين مهم باشد كه وي بنده اي ناتوان است، كه يك لحظه از مرگ و زندگي خويش را اختيار و توان ندارد.

3- چنين بنده ي ذليل در پيشگاه با عظمت قدرت بي پايان خداي سبحان و عظمت خدا و معبودي كه بزرگي و عظمت آن در هيچ انديشه و خيالي گنجايش ندارد، قرار دارد.

4- به مفاهيم و ذكرهاي نماز مانند حمد و سوره و نيز ذكر ركوع و سجده و هنگامي كه مي گويد الله اكبر توجه داشته باشد. خدايي معبود وي مي باشد كه برتر از هر موجود است و خدا برتر از آن است كه بتوان آن را وصف و ستايش نمود. نمازگزار در نماز با خداي سبحان اين گونه سخن مي گويد: اياك نعبد و اياك نستعين، «تنها معبود من تويي و تنها ياور من تويي.» بايد توجه كند كه با چه مفاهيمي با خدا سخن مي گويد.

5- توجه به عالم آخرت كه نماز ياد خداست. با بريدن از دنيا و پيوند به جهان ديگر كه جهان بي پايان و بي نهايت است.

6- توجه به ثواب جزيل و بهشتي كه خداي سبحان براي نمازگزار فراهم ساخته است و اميدوار بودن به وعده هاي الهي.

7- خلاصه فراموش نمودن كار و تلاش هاي روزمره و تمام ذهنيت هاي كه به طور مداوم درگير آنها مي باشد. تنها به ياد خداي مهربان بودن كه انگيزه اصلي نماز، ياد خداست و ياد خدا يعني حضور قلب، اقم الصلوة لذكري. [1] .[ صفحه 58]
پاورقي

[1] طه، 14.


وصيت ابراهيم امام


خلاصه ي جريان چنين بود كه ابراهيم امام در حدود شام فعاليت مي كرد و مخفي بود. او برادر بزرگتر بود و مي خواستند او را رهبر و خليفه كنند ولي ابراهيم به دست «مروان» آخرين خليفه ي بني اميه افتاد، خودش احساس كرد كه مرگش نزديك است.

ابراهيم وصيت نامه اي نوشت و به وسيله ي يكي از كسان خود فرستاد به «حميمه» كه مركزي بود در نزديكي كوفه و برادرانش آنجا بودند؛ و آن وصيت نامه خط مشي سياست آينده را مشخص كرد و جانشين خود را تعيين نموده و گفت: من به احتمال قوي از ميان مي روم، اگر من از ميان رفتم «سفاح» جانشين من باشد و به آنها دستور داد كه اكنون هنگام آن است كه از حميمه خارج شويد، برويد كوفه و در آنجا مخفي باشيد و هنگام ظهور نزديك است.

عباسيان مخفيانه رهبري نهضت را به عهده داشتند. و ابومسلم كه نماينده ي عباسيان در خراسان بود هفت ماه تمام با سپاه كوچك خود در بيرون مرو اردو زده و قبايل يمني را كم كم به خود جلب نمود و با كمك آنها بر خراسان مسلط شد. اما همين كه نفوذ و حكومت او استقرار يافت همه ي سران قبايل يمني را كه خار سر راه[ صفحه 39]بودند از ميان برداشت و كسي جز دعوتگران از حقيقت حال خبر نداشتند. تا آنكه ابراهيم امام برادر سفاح كه رهبري نهضت را به عهده داشت در نامه اي به ابومسلم نوشت كه همه ي عرب زبانان خراسان را نابود كند.

اين نامه به دست مروان آخرين خليفه ي اموي رسيد. مروان ابراهيم امام را گرفت و در «حران» به زندان انداخت. ابراهيم امام وقتي فهميد از زندان رهائي نخواهد يافت رهبري نهضت را به برادر خود ابوالعباس معروف به «سفاح» سپرد و به او سفارش كرد كه در گسترش دعوت خود بكوشد و به جانب كوفه رود.

سفاح هم راه كوفه را در پيش گرفت و تني چند از بزرگان عباسي و از جمله برادرش ابوجعفر منصور دوانيقي به همراه وي بودند.[ صفحه 40]
رد قياس و رأي با استناد به آيه قرآن و احاديث


پس از آنكه اسلام گسترش يافت، گروه هاي مختلف و به تبع آن افكار و پيچيدگي هايي در اذهان به وجود آمد كه از نصوص رسيده راه حلي براي آن وجود نداشت. لذا به ناچار به غير از كتاب و سنت به دلايل و وسايل ديگر از قبيل استحسان و قياس و انواع ادله اجتهادي رجوع مي كردند، اين امر باعث شد كه ذوق و اخلاقيات شخصي نيز وارد قانونگذاري شود.

از اين رو در عصر امام باقر و امام صادق (عليهم السلام) فعاليت هايي آغاز شد و مدارسي كه به «رأي» و گاهي «قياس و استحسان» تكيه داشتند، توسعه و گسترش يافت. و در اين راستا اهل بيت (عليهم السلام) عهده دار پاسخگويي به ادعاهاي آنان شدند و با پاسخگويي به كژي هاي فكري، خصوصيات و ويژگي هاي مذهبشان را باطل مي كردند.

ابوحنيفه و پيروان مكتب او چندين قاعده براي استخراج احكام; به نام هاي قياس، استحسان و مصالح مرسله، تعيين نمودند كه حقيقت آنها عمل كردن به رأي انسان است. آنان اين قاعده ها را مانند كتاب خدا و سنت پيامبر (صلي الله عليه وآله) مدرك احكام قرار مي دادند و آن كس كه احكام را استخراج مي كند «مجتهد» و كار او را «اجتهاد» مي نامند. شايسته است يادآور شويم كه در مكتب خلفا اجتهاد با عمل كردن به رأي خود در مقابل احكامي كه در كتاب خدا و سنت پيامبر (صلي الله عليه وآله) آمده، از زمان صحابه و سه خليفه اول بنيانگذاري شد.

در اين قسمت به عنوان نمونه به چند مناظره كه امام صادق (عليه السلام) در آن، قياس و استحسان را رد كرده اند اشاره مي نمايم.


مروان حمار


آخرين خليفه ي اموي مروان بن محمد معروف به «مروان حمار» [1] است كه[ صفحه 58]در ماه صفر سال 127 هجري به حكومت رسيد.

گرچه در دوران حكومت بني اميه انقلاب هايي عليه آنان صورت گرفت ولي محدود بود و به وسيله ي كارگردانان بني اميه سركوب شد، اما انقلاب بزرگي كه بني اميه نتوانستند با آن مقابله كنند و در برابر مردم استقامت ورزند، انقلابي بود كه در دوران حكومت مروان آخرين خليفه ي بني اميه به وقوع پيوست. در اين انقلاب اقشار مختلف مردم عليه او شوريدند و ارتش و قواي نظامي از فرمان او سرپيچي كردند و هر چه وعده مي داد كه آن ها را كمك كند و مناصب و پست هاي حساس را در اختيارشان قرار دهد، نتيجه اي نگرفت تا اينكه كار به جايي رسيد كه سپاه عظيمي به پا خاستند و مروان مجبور شد از شهري به شهر ديگر منتقل شود و هرگاه وارد شهري مي شد، آن گونه كه مي خواست مردم از او استقبال نمي كردند. از موصل به قنسرين رفت، مردم به لشكرش حمله كردند. از آنجا عازم فلسطين شد، كسي از وي استقبال نكرد. در همه ي اين شهرها لشكر بني عباس او را تعقيب مي كرد. به هر حال مروان از شهري به شهر ديگر فرار مي كرد تا اينكه سرانجام در محلي به نام «بوصير» (از قراء «فيوم» در نواحي مصر) در آخر سال 132 هجري در سن سي و دو سالگي [2] .[ صفحه 59]به قتل رسيد و با كشته شدن او حكومت سلسله ي اموي منقرض شد و به اين ترتيب حكومت از بني اميه به بني عباس منتقل گرديد [3] و خدا ريشه ي ستمگران را قطع كرد، چنانكه فرمود: «دنباله ي زندگي جمعيتي كه ستم كرده بودند قطع شد، و ستايش مخصوص پروردگار جهانيان است» [4] .[ صفحه 60]
پاورقي

[1] درباره ي علت اينكه به مروان حمار معروف شده چند نظر وجود دارد:

(1) در جنگ با كساني كه عليه او به پا خاسته بودند، از پاي نمي نشست و هنوز عرق لباس او خشك نشده لشكري پس از لشكر ديگر براي جنگ گسيل مي داشت و در سختي ها و ناراحتي هاي جنگ صبر مي كرد (تاريخ الاسلام السياسي، ج 1، ص 335).

(2) احتمال ديگر اين است كه گفته اند الاغ در جنگ صبور و بردبار است. به اين جهت مثلي در ميان عرب ها مشهور است كه مي گويند در جنگ فلاني از الاغ هم صابرتر است (تاريخ مختصر الدول، پانويس ص 119).

(3) برخي گفته اند عرب به اول هر صد سال «حمار» مي گويد و چون حكومت بني اميه نزديك صد سال طول كشيد و آخرين نفر آنان مروان بود، به او لقب مروان حمار دادند (تاريخ الخلفاء، ص 205). ابن عبري مي گويد چون به آخر هر چيز حمار مي گويند، به مروان نيز كه آخرين خليفه ي اموي است مروان حمار گفته اند (تاريخ مختصر الدول، پانويس ص 119) «مروان جعدي» نيز به او مي گويند، چون نسبت وي به مؤدبة بن جعد بن درهم مي رسد كه جعد بن درهم، مروان را تعليم داد (سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، جمال الدين ابن نباته ي مصري، چاپ قاهره، ص 293).

[2] مآثر الانافة في معالم الخلافة، ج 1، ص 163.

[3] الشيعة و الحاكمون، ص 133. در الكامل ابن اثير (ج 5، ص 424) قتل مروان به گونه ي ديگري نقل شده است.

[4] «فقطع دابر القوم الذين ظلموا و الحمد لله رب العالمين» (انعام / 45).


دعوت به اهل بيت با رفتار و گفتار


رحم الله قوما كانوا سراجا و منارا، كانوا دعاة الينا باعمالهم و مجهود طاقتهم ليسوا كمن يذيع اسرارنا.


شاخصه ي دوران امام باقر


دوران زندگي امام پنجم، امام باقر عليه السلام به طور كامل ادامه ي منطقي دوران زندگي امام سجاد عليه السلام است. اكنون ديگر، جمعي گرد آمده اند و شيعه دوباره احساس وجود و شخصيت مي كند. دعوت شيعي كه چند سالي بر اثر حادثه ي كربلا و حوادث خونين پس از آن - مانند حادثه ي حره و حادثه ي توابين - و سختگيريهاي خلفا متوقف مانده بود و جز در پوششهاي بسيار ضخيم ارائه نمي شد، اكنون در بسياري از اقطار كشورهاي اسلامي، مخصوصا در عراق و حجاز و خراسان، ريشه دوانيده و قشر وسيعي را به خود متوجه ساخته و حتي در دايره اي محدودتر به صورت يك پيوند فكري و عملي كه مي توان از آن به يك «تشكيلات حزبي» تعبير كرد، درآمده است. آن روزي كه امام سجاد عليه السلام مي فرمود: «در همه ي حجاز، دوستان و علاقه مندان ما به بيست نفر نمي رسند» [1] سپري شده و اكنون هنگامي كه امام باقر عليه السلام به مسجد پيامبر صلي الله عليه و آله در مدينه وارد مي شود، جماعت انبوهي از[ صفحه 29]مردم خراسان و ديگر مناطق گرد او را مي گيرند و از مسائل فقهي سؤال مي كنند. كساني چون طاووس يماني و قتاده بن دعامه و ابوحنيفه و ديگران و ديگران كه رجال نام آور دانش دين و البته در غير جهت گيري امامت و شيعه به شمار مي آيند، آوازه ي دانش وسيع امام را شنيده و براي استفاده و يا براي احتجاج و مجادله، به او روي مي آورند. شاعري چون «كميت اسدي» با آن زبان فصيح و هنر سرشار، مهم ترين اثر هنري اش قصيده هايي است به نام «هاشميات» كه دست به دست و زبان به زبان مي گردد و مردم را با حق آل محمد و فضل و دانش و ارج معنوي آنان آشنا مي سازد. از سوي ديگر خلفاي مرواني بدان جهت كه پس از دوران اقتدار بيست ساله ي عبدالملك بن مروان (متوفي به سال 86) و فرو كوفتن همه ي سرهاي داعيه دار و فرو نشاندن همه ي شعله هاي مخالفت، احساس امن و رضايت مي كنند، و هم بدان جهت كه متاع آسان به دست آمده ي خلافت را مانند گذشتگان خود قدر نمي دانند، و هم نيز به جهت سرگرمي هايي كه معمولا لازمه ي آن جاه و جلال است، چندان به كار تشيع نمي پردازند و در نتيجه، امام و يارانش تا حدودي از تعرضهاي آنان در امانند.

باري، اوضاع از چندين جهت به سود امامت و تشيع تغيير يافته است؛ پس قهرا مي توان نتيجه گرفت كه امام باقر عليه السلام در دوران امامت خود گامي پيش رفته و تلاش و مجاهدت شيعي را به سمت آخرين گام، مرحله اي فراتر برده است؛ و همين است كه شاخصه ي دوران امامت امام باقر عليه السلام را تشكيل مي دهد.


پاورقي

[1] شرح النهج، ج 4، ص 104؛ و بحار، ج 46، ص 143.


انعكاس خبر اين حادثه


چون خبر هولناك ويراني بقاع و هتك حرمت نسبت به حرم شريف ائمه بقيع در كشورهاي اسلامي انتشار يافت، مسلمانان آن را مصيبتي عظيم و حادثه اي بس بزرگ نسبت به جهان اسلام تلقي نمودند. تلگراف هاي اعتراض از سوي علما و مراجع و شخصيت هاي سياسي از عراق و ايران و هند و ساير كشورها به سوي حاكمان حجاز سرازير گرديد. مجالس درس در حوزه هاي علميه و نمازهاي جماعت در مساجد تعطيل شد. مراسم عزاداري به عنوان اعتراض و سوگواري تشكيل گرديد ولي چه سود كه اين حادثه بزرگ و تأسف بار به وقوع پيوست و اين آثار و ابنيه مذهبي ـ تاريخي كه قدمت بعضي از آنها به بيش از ده قرن مي رسيد، به دست گروهي متعصب و متحجر و بي اطلاع و متأسفانه به عنوان ايفاي يك وظيفه واجب مذهبي با خاك يكسان گرديد كه در صفحات آينده تاريخ و چگونگي بخشي از اين بناهاي باشكوه و معنوي را تا آنجا كه فرصت و شرايط اجازه مي داد از منابع معتبر به دست آورده در اختيار خوانندگان ارجمند قرار مي دهيم.

«وَما تَوفِيقي اِلا بِالله»[ صفحه 57]
عبدالله بن مسعود


عبدالله بن مسعود در حال احتضار وصيت كرد كه او را كنار قبر «عثمان بن مظعون» دفن كنند. [1] عبدالله بن مسعود از صحابه بزرگ پيامبر (صلّي الله عليه و آله)، فقيه، قاضي، قاري قرآن و از ياران و شيعيان علي (عليه السلام) بود كه در 32 ق وفات يافت.


پاورقي

[1] سمهودي، همان، ج 3، ص 900.


ميزان


128- (من جملة ما ذكر في باب معجزات الامام الصادق صلوات الله تعالي عليه).

... استؤذن عليه [1] عليه السلام لوافد ملك الهند: ميزان.

فأبي عليه السلام.

فبقي - سنة - محجوبا.

فشفع فيه محمد بن سليمان الشيباني و اخوه زيد.

فأمر الصادق عليه السلام بطي الحصر.

فلما دخل ميزان الهندي. برك علي ركبتيه.

و قال: اصلح الله الامام. حبستني سنة.

أهكذا افعال أولاد الأنبياء؟

فأطرق عليه السلام رأسه ثم رفعه و قال: فلتعلمن نبأه بعد حين.

ثم قرء الكتاب. فأذا فيه: اما بعد فقد هدانا الله علي يديك[ صفحه 151]و جعلنا من مواليك. و قد وجهنا نحوك بجارية ذات حسن و جمال و خطر و بصر. مع شي ء من الطيب و الحلل و الحلي. علي يدي اميني.

فقال له الامام عليه السلام: ارجع يا خائن الي من بعثك بهداياه.

قال: أبعد سنة. هذا جوابي؟!

قال عليه السلام: هذا جوابك عندي.

قال: و لم؟!

قال عليه السلام: لخيانتك.

ثم أمر عليه السلام بفروته أن تبسط علي الأرض.

ثم صلي عليه السلام ركعتين و سجد و قال في سجوده: اللهم اني اسألك بمعاقد العز من عرشك و منتهي الرحمة من كتابك ان تصلي علي محمد عبدك و رسولك و امينك في خلقك و أن تنطق فروة هذا الهندي بفعله. بلسان عربي مبين.

ثم رفع عليه السلام رأسه و قال: ايها الفرو الطائع لرب العالمين. تكلم بما تعلم من هذا الهندي. وصف لنا ما جني.

قال: فأنبسطت حتي ضاق عليها المكان.

ثم قلصت [2] حتي صارت ك شاة.

ثم قالت: يابن رسول الله. ان الملك ليستأمنه عليها [3] و كان امينا.

حتي مطر عليهم و ابتل ثيابهم.

فأنفذ خدامه الي شراء شي ء. لينشف الثياب.[ صفحه 152]فخرجت الجارية مكشوفة ساقيها.

فهواها.

و مازال يكايدها حتي باضعها علي.

فأسألك أن تجيرني من النار من فساد هذا الزاني.

فجعل ميزان يرتعد و يستعفي.

فقال: لا يعفو [4] عنك الا أن تقر بما جنيت.

فأقر بجميع ذلك.

فأمره أن يلبس الفروة.

فلما لبسها حنق عليه حتي اسود عنه عنقه.

فأمرها عليه السلام أن تخلي عنه.

ثم أمره أن يردها [5] الي صاحبها.

فلما ردها اليه. خوفها الملك.

فذكرت [6] له ما كان من الفروة.

فضربت عنق ميزان [7] .[ صفحه 153]
پاورقي

[1] أي: علي الامام الصادق صلوات الله تعالي عليه.

[2] أي: اجتمعت و انضمت.

[3] أي: علي الجارية. أو الأمانة.

[4] هكذا في المصدر و الظاهر: لا اعفو عنك. أو: لا يعفي عنك.

[5] أي: الجارية.

[6] أي: الجارية.

[7] المناقب: ج4 ص242 و243.


جعفر ايها الصديق 28


كان شوال من ذلك العام حزينا، و قد انطوي عيد الفطر و انطوت معه فرحة الصائمين.

رياح شباط الباردة تجوس أزقة المدينة، و السحب الداكنة تسد الافق حيث تغيب الشمس. و في منزل تظلله سعفات النخيل كان الحزن قد رمي بكلا كله كغراب جاثم.

الشيخ الذي بلغ الثامنة و الستين تحاصره الحمي، جبينه الزاهر يتصفد عرقا رغم النسائم البادرة؛ لقد أزفت لحظة الرحيل، فالدنيا برد و ظلام.

القلوب المؤمنة تبكي؛ تذرف الدموع كالشموع، و الفراشات تبحث عن النور في زمن الزمهرير و صرير الريح.

فتح الشيخ عينيه و قد أطلت الروح بعد غيبوبة تريد أن توصي العالم قبل الوداع، التفت إلي ابنه موسي:[ صفحه 136]- يا بني لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة.

و غابت الروح هنيئة ثم عادت من جديد:

- اعطوا ابن عمي «فلانا» سبعين دينارا!

هتفت جارية بصوت مخنوق:

- أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد قتلك؟!

قال الشيخ بصوت واهن فيه صدي للرحيل:

- أتريدون ألا أكون من الذين قال الله فيهم: «والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب».

سكت قليلا و التفت إليها:

- نعم يا سالمة ان الله خلق الجنة و طيب ريحها، و لا يجد ريحها عاق و لا قاطع رحم.

و أغمض الشيخ عينيه للمرة الأخيرة و تمتمات الدعاء تنساب من بين شفتيه كنبع هادي ء؛ و انبعثت في قلب الظلام أنات مفجوعة و شهقات بكاء مرير؛ و كان موسي كاظما حزنه و قد غمر قلبه نور سماوي، و تألقت عيناه بانعكاسات الضوء فوق غلالة من الدموع الصامتة، و بدا في سنيه العشرين، و هجا من نبوات غابرة.

هبت ريح باردة؛ و تراكمت غيوم رمادية في السماء و ادلهمت الآفاق، و قد غمرت المدينة ظلمة موحشة.[ صفحه 137]جاء الوالي يحفه حراس غلاظ، كسا وجهه القاسي حزن متصنع، و سأل عن وصية الراحل.

ألقي نظرة متفحصة لمعرفة الوصي فوجد شيئا عجيبا؛ ان الوصي ليس رجلا بعينه. لقد أوصي جعفر بن محمد إلي خمسة أولهم الخليفة نفسه و ثانيهم الوالي من المدينة ثم ولديه عبدالله و موسي و زوجته حميدة!

و شعر الوالي بأن ثقلا ينزاح عن صدره، لأن الصادق لم يوص إلي رجل بعينه.

استدعي الوالي لدي عودته إلي القصر كاتبه و أمر أن يسطر رسالة عاجلة إلي بغداد؛ جوابا علي رسالة كان الخليفة قد أرسلها قبل أيام و فيها: «إن كان جعفر بن محمد قد أوصي إلي رجل بعينه فقدمه و اضرب عنقه».

و وقف النمرود في بغداد عاجزا، فقد تمكن الصادق مرة أخري من ترويض الوحش القابع في الأعماق؛ و منعه من ارتكاب جريمة أخري.

الظلام يغمر المدينة؛ و لم تشرق الشمس في اليوم التالي، فلقد حجبتها الغيوم و هي تتكاثف في الافق حيث تطلع الشمس، و جاء رجل مقرور يلتمس الدف ء عند قبر النبي، هتف و هو يبكي:[ صفحه 138]- إلي من أمضي؟

إلي المرجئة؟

إلي القدرية؟

إلي الزيدية؟

إلي الحرورية؟

و تمر الأيام و الشمس ما تزال تحجبها غيوم و غيوم...

حتي إذا انطوي شباط و تبددت الغيوم؛ أشرقت شمس جديدة و قد نهض «موسي» و أخذ الكتاب بقوة.[ صفحه 141]
گناه بي اعتنائي سواره


طبق روايتي كه در كتاب هاي معتبر وارد شده است:

در يكي از سال ها امام صادق عليه السلام به همراه بعضي از اصحاب و دوستان خود، براي انجام مناسك حجّ خانه خدا، به سوي مكه معظمه حركت كردند.

در مسير راه، جهت استراحت در محلي فرود آمدند، آن گاه حضرت به بعضي از افراد حاضر فرمود: چرا شما ما را سبك و بي ارزش ‍ مي كنيد؟

يكي از افراد - كه از اهالي خراسان بود و در آن مجلس حضور داشت - از جا برخاست و گفت: ياابن رسول اللّه! به خداوند پناه مي بريم از اين كه خواسته باشيم به شما بي اعتنائي و توهيني كرده و يا دستورات شما را عمل نكرده باشيم.

حضرت صادق عليه السلام فرمود: چرا، تو خودت يكي از آن اشخاص ‍ هستي.

آن شخص گفت: پناه به خدا، من هيچ جسارت و توهيني نكرده ام.

حضرت فرمود: واي بر حالت، در بين راه كه مي آمدي در نزديكي جُحفه، تو با آن شخصي كه مي گفت: مرا سوار كنيد و با خود ببريد، چه كردي؟

و سپس حضرت افزود: سوگند به خدا، تو براي خود كسر شأن دانستي؛ و حتي سر خود را بالا نكردي؛ و او را سبك شمردي و با حالت بي اعتنائي از كنار او رد شدي.

و سپس حضرت در ادامه فرمايش خود افزود: هركس به يك فرد مؤمن بي اعتنائي و بي حرمتي كند، در حقيقت نسبت به ما بي اعتنائي كرده است؛ و حرمت و حق خدا را ضايع كرده است. [1] .


پاورقي

[1] كافي: ج 8، ص 88، ح 73، وسائل الشيعة: ج 12، ص 272، ح 1.


من وصية له الي بعض أصحابه


اذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا الا اعطاه، فلييأس من الناس كلهم، و لا يكون له رجاء الا من عندالله عز ذكره،[ صفحه 100]فاذا علم الله عزوجل ذلك من قلبه لم يسأله شيئا الا أعطاه. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، فان للقيامة خمسين موقفا، كل موقف مقداره ألف سنة، ثم تلا: (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة (4)) [1] .


پاورقي

[1] أئمتنا: 1 / 440، الروضة من الكافي: 143.


حقيقة الموت


و وصف الامام عليه السلام حقيقة الموت بالنسبة للمؤمنين و الكافرين، بقوله: «الموت للمؤمن كنزع ثياب و سخة، و فك اغلال ثقيلة، و الاستبدال بأفخر الثياب، و أوطأ المراكب، و للكافر كخلع ثياب فاخرة، و النقل من منازل أنيسة، و الاستبدال بأوسخ الثياب، و أخشنها، و أوحش المنازل و اعظمها...» [1] .[ صفحه 72]لقد تواترت الأخبار عن أئمه الهدي عليهم السلام أن الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر، فاذا حل الموت بالمؤمن فانه لا يجد فيه أية صعوبة، و انما يجد الراحة الكبري لأنه ينتقل الي نعيم الآخرة يتبوأ الفردوس حيثما يشاء، و أما الكافر فاذا نزل الموت بساحته فانه يوم شقائه و بلائه، و يواجه الموت بحسرات و آلام لأنه ينتقل من جنة الي سجن و عذاب دائم.


پاورقي

[1] معاني الأخبار للصدوق باب 136.


في ذمة الخلود


و اجهد الامام العظيم نفسه في العبادة، و اخلص في طاعته لله كأعظم ما يكون الاخلاص، فلم ير الناس مثله في تقواه و ورعه، و شدة تحرجه في الدين... لقد كانت حياته مدرسة للتقوي و مدرسة للأيمان، و منطلقا للتهذيب و الاصلاح، و قد اكبره الناس أي اكبار لأنه بقية النبوة، و بقية الله في أرضه، فكان السعيد من يراه، و السعيد من يحظي بمجالسته، و الحديث معه، و شق ذلك علي الامويين الذين كانوا من أحقد الناس علي الأسرة النبوية، فقد هالهم و اقض مضجعهم اجماع الناس علي اكباره و تحدثهم عن سعة علومه و معارفه، و ذيوع مثله التي تعنو لها الجباه، و كان من اعظم الحاقدين عليه الوليد بن عبدالملك فقد روي الزهري ان الوليد قال له: لا راحة لي و علي بن الحسين موجود في دار الدنيا [1] و اجمع رأي[ صفحه 52]هذا الخبيث الدنس علي اغتيال الامام حينما آل اليه الملك و السلطان، و نعرض فيما يلي الي ذلك مع ذكر الاحداث التي رافقت سم الامام.


پاورقي

[1] حياة الامام علي بن الحسين (ص 426).


طغيان بني عباس و شعر ابوالعطاي افلج


بني عباس هم مثل بني اميه، بلكه بدتر از آن اختناق به وجود آوردند و اشعار شاعران، آينه ي گويايي از احساسات جانكاه و شكست حقوق انساني و سرخوردگي آن نسل است. ابوالعطا افلج بن يسار الندي متوفاي 180 كه عصر امويان و عباسيان را درك كرده، در مقايسه ي اين دو عصر قصيده اي سروده:يا ليت جو بني مروان دام لنا

و ليت عدل بني العباس في الناراي كاش ظلم آل مروان بر ما همچنان ادامه داشت! و اي كاش عدل بني عباس در آتش مي سوخت!


دو خصلت شيعيان


حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند:

دو خصلت است كه در هر كه نباشد از او دوري كن، دوري كن، دوري كن!

عرض شد: آن دو چيست؟ حضرت فرمودند:

نماز به وقت خواندن و مواظبت كردن بر آن و همدردي و دستگيري از برادران. [1] .[ صفحه 51]
پاورقي

[1] خصال: 47 / 50، ميزان الحكمه: ج 14، ح 21718.


حكايت


مرحوم شيخ محمود عراقي [1] كه از شاگردان مبرز شيخ انصاري [2] بوده است در قسمت پاياني كتاب دارالسلام قصه هايي را با ذكر سند در احوال فقها و علما آورده است كه سند بعضي از آنها شيخ انصاري و ملا احمد نراقي [3] است. يكي از اين ماجراها مربوط به ميرزاي قمي است كه شيخ انصاري عصر او را درك كرده است؛ چرا كه شيخ انصاري متولد 1214 قمري است و ميرزاي قمي به سال 1231 چشم از جهان فروبست؛ به عبارت ديگر وقتي ميرزاي قمي رحلت كرد، شيخ جواني هفده ساله بود. اين قصه به موضوع مورد بحث چندان ارتباط ندارد، اما از آن جا كه مي گويند ميرزاي قمي بسياري از كراماتي كه به دست آورده از آن رو بوده كه به زبانش پر و بال نداده است، ذكر آن خالي از فايده نيست.

شيخ محمود عراقي در كتاب دارالسلام آورده است كه شخصي از راه درياي عمان عازم حج بود. در بين راه هميان پول خود را درآورده بود و داشت محاسبه مي كرد كه چقدر از[ صفحه 64]پول هايش خرج شده و چقدر مانده است. در همين حال متوجه مي شود كه شخصي از طبقه بالاي كشتي او را مي پايد. چند لحظه بعد همان شخص از بالاي كشتي شروع به داد و فرياد كرد كه هميان پول مرا دزديدند، پليس كشتي آمد و پرس و جو را آغاز كرد. او نشاني و مشخصات هميان اين زائر بيت الله الحرام را به آنها داد، كه رنگش چنين است و اين مقدار پول داخل آن است. آن زائر ديد دقيقا مشخصات هميان او را مي دهد و مي خواهد از اين طريق پول هايش را به چنگ آورد. با خود گفت: خدايا، چه كار كنم؟ الآن است كه مرا به جرم دزدي دستگير كنند و پول هايم را نيز از دست بدهم و چه بسا به مجازات برسم. اين بود كه گفت: يا اميرمؤمنان، اين پول هاي من نزد شما امانت باشد، و پول ها را به دريا انداخت مأمورها همه را گشتند تا نوبت به او رسيد. او را نيز تفتيش كردند، اما چيزي پيدا نكردند. از اين رو شخصي را كه در طبقه فوقاني كشتي بود به جرم اين كه تهمت زده است به مجازات رساندند. اما مجازات او هيچ فايده اي به حال اين زائر بي نوا نداشت؛ زيرا پول هايش را از دست داده بود. با هزار بدبختي به حج رفت و در راه بازگشت، به نجف اشرف و حرم اميرمؤمنان عليه السلام رفت و عرض كرد: يا اميرمؤمنان، ما به شما اعتقاد داريم. من هميان خود را به رسم امانت به شما سپردم و اكنون هم آن را از شما مي خواهم. شب حضرت علي عليه السلام را در عالم رؤيا ديد كه به او فرمودند: به قم برو و امانت خود را از ميرزاي قمي بگير. از خواب بيدار شد. ميرزاي قمي را نمي شناخت، اما به طرف قم حركت كرد. به قم كه رسيد، از مردم پرس و جو كرد كه ميرزاي قمي كيست و خانه اش كجاست؟ گفتند: مرجع تقليد است و خانه اش در فلان محله قرار دارد. خدمت ميرزا رسيد و ماجرا را برايش نقل كرد. ميرزاي قمي نيز همان هميان را از زير عبايش درآورد و به او داد. وقتي آن را باز كرد، ديد پول ها دست نخورده است.

ميرزاي قمي نيز مثل ديگران، انساني معمولي بود، اما با زحمت و پشتكار به اين مقام رسيده بود. گفته اند خيلي از چيزهايي كه به دست آورده بود، از راه سكوت و نگه داشتن زبان بوده است. انسان بايد قدرت نگه داشتن زبان را كسب كند و مهار زبانش را به دست بگيرد. متأسفانه مهار زبان اغلب مردم در دست زن و بچه و برادر و خواهر و مشتري[ صفحه 65]است و انسان بايد با تمرين مهار زبانش را در دست خودش بگيرد.

ميرزاي قمي كه به اين مقام رسيده بود، چنين نبود كه اصلا سخن نگويد. بلكه ميرزا درس مي گفته، بحث مي كرده، و ريگ هم در دهانش نبوده است. ريگ دهان، عقل انسان است.

در روايت آمده است كه انسان بايد «هش» و «بش» يعني داراي چهره ي گشاد باشد. لازم نيست هميشه ساكت باشد، اما بايد كاري كند كه سخنانش به درد آخرت بخورد. البته صحبت كردن در مورد دنيا هم گاهي اوقات خوب است و علاوه بر منفعت دنيايي، منافع اخروي نيز در بر دارد. براي تحصيل معاش بايد سخن گفت و با ديگران ارتباط يافت. كسب روزي به اندازه اي كه انسان در مقابل ديگران دست نياز دراز نكند از فضايل است و ثواب دارد و اگر مؤمني اين كار را انجام دهد طلب دنيا نيست، بلكه طلب آخرت است. شخصي به امام صادق عليه السلام عرض كرد: من دنيا را دوست دارم. حضرت فرمودند: امور دنيوي و پول را براي چه مي خواهي و آن را دوست داري؟ گفت: يابن رسول الله، مي خواهم با پول صله رحم كنم، صدقه دهم و آبروي خود را حفظ نمايم. حضرت فرمودند: اين پول درآوردن كسب دنيا نيست، بلكه كسب آخرت است [4] .

كسب مسائل معنوي نيز مانند كارهاي دنيايي به تمرين و كوشش نياز دارد. تزكيه نفس واجب عيني است و موعظه به تنهايي براي تزكيه نفس كافي نيست. البته، به موعظه بايد به عنوان مقدمه واجب نگريست و هم چنان كه مي دانيم مقدمه واجب، واجب است.[ صفحه 67]
پاورقي

[1] شيخ محمود عراقي فرزند محمود، معروف به صاحب قوامع (م: 1310 ق، تهران) از اكابر علماي اماميه در اوائل قرن چهاردهم هجري بود. او پس از فراگيري مقدمات در سال 1255 ق جهت ادامه تحصيل عازم بروجرد گرديد. پس از آن به مدت ده سال به شهرهاي سلطان آباد، تهران، مشهد و آذربايجان مسافرت كرد و عاقبت به نجف رفت و در درس شيخ مرتضي انصاري حاضر شد. با وفات شيخ به ايران آمد و در همدان اقامت گزيد. سال هاي پاياني عمر خويش را در تهران به سر برد و همان جا نيز رحلت كرد و جنازه ي وي به نجف اشرف انتقال داده شد.

[2] شيخ مرتضي انصاري فرزند محمد امين شوشتري (م: 1281 ق) فقيه و اصولي بزرگ اماميه و معروف به شيخ اعظم و خاتم الفقهاء و المجتهدين بود. او در دزفول متولد شد و ابتدا نزد پدر و عموي خويش به تحصيل پرداخت. سال 1232 ق به همراه پدر به عتبات عاليات رفت و به مدت چهار سال نزد سيد محمد مجاهد و شريف العلماي مازندراني درس خواند. پس از آن به نجف رفت و نزد شيخ موسي بن جعفر كاشف الغطاء تلمذ نمود. سال 1240 ق پس از مراجعه به زادگاهش رحل اقامت افكند و از ملا احمد نراقي اجازه ي اجتهاد دريافت نمود. براي بار دوم سال 1250 وارد عراق شد و پس از فوت مرحوم صاحب جواهر در سال 1266 ق مرجع تقليد شيعيان گرديد. (اثر آفرينان: زندگي نامه نام آوران فرهنگي ايران از آغاز تا سال 1300 ش، ج 1، ص 320).

[3] ملا احمد نراقي فرزند ملا مهدي (م: 1244 يا 1245 ق) از فحول علماي اماميه، فقيه، اصولي، محدث، رجالي، منجم، رياضي دان، حكيم، فيلسوف و شاعر مي باشد. او استاد شيخ مرتضي انصاري بود و از پدر خود و سيد بحرالعلوم و شيخ كاشف الغطاء روايت مي كرده است. (ريحانة الادب، ج 6، ص 162 - 160).

[4] مستدرك الوسائل، ج 13، ص 18.


صدقه


شما هر چه مي خواهيد و هر طور مي خواهيد فكر كنيد. يكي از مطالب مستندي كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد، صدقه است.[ صفحه 38]صدقه يعني بخشش در راه خدا. براي اين بخشش، خواص بسياري ذكر شده است از جمله اينكه «مال را زياد مي كند.» [1] امام صادق (ع) به فرزندش محمد فرمود: «چهل ديناري كه از مخارج باقي مانده، صدقه بده.» او آنها را صدقه داد و ده روز نكشيد كه از جايي چهار هزار دينار براي امام صادق رسيد. [2] ديگر آنكه، صدقه، بلا و حوادث ناگوار را برطرف مي كند بنابراين شما صبح كه از خانه بيرون مي رويد به فقير كمك كنيد تا روز خود را با عملي، خداپسندانه شروع و افتتاح نماييد و به بركت آن كار نيك، گرفتاري براي شما پيش نيايد.

باكروا بالصدقة، فان البلاء لا يتخطاها [3] .

بامداد صدقه بدهيد و آن را سپر بلا كنيد، زيرا تير بلا از آن نمي گذرد.


پاورقي

[1] وسائل.ج 6، ص 257.

[2] بحار. ج 93، ص 134.

[3] وافي.ج 6،ص 54.


دعا بر حاملان عرش و بر پيامبر


امام عليه السلام در دعاي بر حاملان عرش، وظيفه ي فرشتگان مقرب و بسياري از مظاهر لطف و نمايي از نعمتها و احسانهايي را كه خدا به ما ارزاني داشته است عنوان مي فرمايد و به خواننده در هر حال يادآوري مي كند تا در برابر شكر نعمت پايدار بماند و هر چيزي را به جاي خود قرار دهد، چنانكه در دعاي «درود بر پيغمبر صلي الله عليه و آله» مشكلات كندي در جهاد در راه خدا و خطرهاي هلاكت آور دعوتهاي غير خدايي و ويرانگريها و گرفتاريهاي غم انگيز را بيان مي كند و در نتيجه تنها رسول اكرم صلي الله عليه و آله را الگوي مسلمانان قرار مي دهد كه: «و لكم في رسول الله اسوة حسنة» و با طرز بسيار جالب و دلنشيني داستانهاي پر از پند و اندرز گذشتگان را نقل مي كند تا براي بندگان موجب تقرب به خدا و اجتناب از غير او گردد.

مواسات و ياري رساندن به پيغمبر صلي الله عليه و آله و تحمل سختي ها و دوري فرزندان و خويشان را در تأييد دعوت و تثبيت نبوت[ صفحه 145]او به مسلمانان و به همه ي پيروان خود آموخته است به قسمي كه هيچ گونه شك و ترديدي در حجتشان پديد نمي آيد و در پيروي از آثار و اخبارشان با اطمينان خاطر عمل مي كنند.


تعبير خواب


روايت شده كه امام صادق (ع) خواب را نيز تعبير مي نمود. اما در ميان كتاب هائي كه تا به حال مورد مطالعه ما قرار گرفته فقط در يك مورد ديده ايم كه خواب شخصي را تعبير نمود [1] و در جاي ديگري برخورد نكردم و اين مثال كافي[ صفحه 132]نيست كه او را تعبيركننده خواب بشناسيم.

و گرچه از يك چنين شخصي بعيد نيست كه در هر علم و دانشي وارد بوده و بتواند حقيقت خواب را بيان نمايد.


پاورقي

[1] حياة الحيوان ج 2 ص 121. دميري حكايت كرده كه: مردي در خواب ديد كه گنجشكي به دست دارد پس جعفر بن محمد به او فرمود: ده دينار به دست مي آوري او از خدمت امام بيرون رفت و بلافاصله نه دينار يافت و دوباره به حضور امام جعفر شتافت و جريان را به اطلاع او رسانيد آنگاه امام جعفر فرمود: دوباره خواب خود را تعريف كن و او يك بار ديگر جريان را بيان كرد و گفت كه گنجشك مزبور دم نداشت. امام صادق (ع) فرمود: اگر گنجشك دم داشت ده دينار مي يافتي. ولي اين امر نيز منشاء صحيحي ندارد و معلوم نيست كه با واقع و حقيقت مطابق باشد و اما اخباري كه تعبير خواب را به امام صادق (ع) نسبت داده اند در كشكول شيخ بهائي ديده مي شود.


رزق با حرص زياد


رزق با حرص زياد نشود و با بدخواهي ديگران كم نمي شود. اگر كسي از رزق خود فرار كند به طوري كه از مرگ فرار مي كند روزي او را خدا حتما[ صفحه 62]خواهد رساند همچنان كه اجل او فراخواهد رسيد.


امام ششم مستجاب الدعوه بود


از سطور زندگاني آن حضرت و رواياتي كه شاگردان مكتب جعفري به تواتر نقل كرده اند حضرت صادق عليه السلام مستجاب الدعوه بود و هر وقت چيزي از خدا مي خواست فوري حاضر مي شد.

در اسعاف الراغبين و لواقح الانوار شعراني حكاياتي بسيار نقل مي كند كه هر وقت امام صادق عليه السلام محتاج به چيزي مي شد عرض مي كرد يا رباه انا محتاج الي كذا فما يستتم دعائه الا و ذلك الشيي ء يجيئه موضوع.

اين نمونه از اجابت دعاي او بود كه بسيار ديده شده است و همانطور كه هفت مرتبه به وسيله دعا از شر منصور دوانقي مصون ماند و درباره شاعري به نام حكم بن عباس كلبي كه هجو كرد اميرالمؤمنين عليه السلام را نفرين فرموده او سگي شد و در كوچه هاي كوفه مي گشت تا آخر شيري آمد و او را دريد. [1] .

يك روز داود بن علي عباسي والي مدينه به دستور منصور فرستاد معلي بن خنيس مولاي حضرت صادق را برد كه به قتل برساند هر چند امام عليه السلام وساطت فرمود قبول نكرد تا آنكه امام در حق او نفرين كرد و بي درنگ در اطاق كارش فجأه كرد و بمرد [2] و از اين موارد در كتب نام برده بسيار ديده مي شود.


پاورقي

[1] نور الابصار شبلنجي صواعق المحرقه ابن حجر - ينابيع الموده و غيره.

[2] حيات الصادق ص 280 ج 1.


حديث ديگر


جمعي از مسلمانان از امام صادق عليه السلام روايت كرده اند كه در پاسخ يك مرد جبري فرمود آيا بهتر از خدا كسي عذر صحيح را مي پذيرد؟

او گفت نه؟!

آنگاه فرمود اي مرد جبري چه مي گوئي در حق كسي كه او بگويد خدايا من قدرت ندارم و قوت و قدرت هم نداشته باشد آيا اين شخص معذور مي باشد يا نه؟

گفت آري معذور است.

امام صادق فرمود پس وقتي كه خداوند مي داند بنده بر اطاعت او قادر نيست و اگر روز قيامت عذر آورد كه تو به من قدرت اطاعت ندادي و به قدرت ندادن از اطاعت خود منع كردي آيا عذر او صحيح نيست؟ جبري گفت چرا؟

امام صادق عليه السلام فرمود بنابراين عقيده بايد خداوند عذر او را بپذيرد و بر احدي مؤاخذه و عذاب نكند زيرا قوت بر اطاعت او نداشته اند در حالي كه مورد اتفاق همه ملتهاست كه روز قيامت روز رسيدگي به حساب و دادن ثواب و عقاب است و عذر كسي بدين معني پذيرفته نيست همه كس قدرت و قوت بر كارها دارد نهايت بايد رعايت امر و نهي نمايد آن مرد جبري توبه كرد و از عقيده خود برگشت.

علامه مجلسي پس از شرح اين حديث مي گويد آنچه براي ما از اخبار معتبر معلوم شد اين است كه ائمه هدي عليهم السلام چيزي كه اشاعره معتقد بودند و تفويضي كه معتزله مي گفتند هر دو را رد كردند و دلايل متقني براي رد هر يك آوردند.[ صفحه 40]اما درباره امر بين امرين اين است كه فرمودند خداوند براي بندگان مشعل هدايت فرستاده و توفيق عنايت فرموده تا مردم در اضطرار و اجبار نيفتند و به خذلان و عصيان مبتلا نشوند و مثل آنها اين است كه خواجه اي غلام خود را بر كاري كه قادر نيست امر كند و ثوابي براي او معين نمايد يا از كاري كه نيروي ترك آن را ندارد منع كند و وعده عقاب دهد اين وعده و وعيد از خواجه بر بنده مورد ملامت عقلاست زيرا با علم به اينكه قادر به اين عمل نيست امر به كاري بنمايد از بي خردي است - يا از طرف ديگر اكرام و انعام خود را بر بنده به حد افراط برساند و تأكيد كند بر امري كه قادر بر اتيان آن نباشد هيچ عاقل نمي گويد خواجه بنده را مجبور به كاري كرده بلكه او را به راهي امر نموده و ترغيب در پاداش داده است - پس عمل كردن غلام يا بنده بر حسب حسن و قبح خودش مي باشد نه مجبور بوده و نه مفوض بلكه داراي قدرت و نيروئي است كه بايد به اراده خود صرف در اطاعت امر يا نهي آن بشود تا به ثواب و عقاب برسد. [1] .


پاورقي

[1] كافي كليني - مرآت العقول مجلسي - جلد سوم و هفدهم بحار - حق اليقين - وافي فيض - وسايل الشيعه شيخ حر عاملي - مستدرك بحار - تفسير امام حسن عسكري - رساله تحفة الاخوان عرب باقي و غيره.


تقسيم شعب فلسفه مدني در نظر ماديين


از قديم يونانيان درباره تمدن و بنا و تشكيلات و سازمان هاي اجتماعي كتبي نوشته بودند در اسلام سبك نويني آغاز شد كه براي تشحيذ افكار خوانندگان به اجمال مبادرت مي كنيم.

افلاطون در آخر عمرش كتابي به نام القوانين نوشت كه سازمان اداري هر كشور را بيان نموده و خردمندان جهان غرب آن را سرمشق سياست مدن خود قرار داده بودند تا جنگ بين المللي اول آغاز شد و ماديين شعب فلسفه مدني را به صورت ديگري نقل كردند.

ماديين به طور كلي كه آنها هم اقسام و طبقات مختلفي دارند گفتند بايد مساوات كامل در بشر حكم فرما باشد بدون قيد زمان و مكان و دين و عقل و حسن و قبح بدين صورت.

گفته اند بايد مالكيت فردي از بين برداشته شود - ثروت از بين برود - پول و ملك فقط مخصوص به دولت ها باشد افراد نبايد مالك زمين و مال و ثروت شوند!!

آنها گفتند بايد اموال افراد بشر مصادره شود اختصاص به دولت داشته تمام افراد بالسويه از آن بهره برداري كنند - حقوق و قانون وراثت كه در ميان همه ملل عالم حكمفرما بوده ملغي گردد تا اختلاف طبقاتي كه در اثر مال و مقام و منصب و ثروت و تعين به وجود آمده از بين برود گفتند پول و سكه بايد از بين برداشته شود و اجرت عمل هر كس همان مقدار قوت روزانه او باشد كه آن هم از طرف حكومت ها تأديه شود - امتيازات فردي درباره زن و فرزند لغو گردد هر كس براي مدتي كوتاه يا بلند مي تواند زني داشته باشد و هر فرزندي به دنيا آمد بايد دولت به تربيت عمومي آن بپردازد و تعليم و تربيت هم بايد مجاني و الزامي دست حكومت ها باشد.

گفتند صنعت و زراعت و توليد و مصرف همه بايد دست دولت باشد و استخدام براي انجام اين كارها و گردش چرخ اجتماع فقط با دولت است.[ صفحه 33]گفتند بايد بانك ها تشكيل شود پول ها همه در بانك ها باشد آن هم براي حل مشكلات بزرگ اجتماعي در اختيار دولت قرار گيرد تمام طرق و شوارع و عوامل روابط زمين و هوائي و دريائي وسايل حمل و نقل فرستنده و گيرنده و نيروي مرئي و غيرمرئي از برق و راديوم - اتم - غيره دست دولت باشد.

اين افكار بدون شك كشنده فكر و رشد عقلي است زيرا پيغمبر خدا كه عقل كل و صادر اول بود فرمود (لو تساوي الخلق لهلكوا جميعا) اگر بنا شود خلق تساوي در شئون زندگي پيدا كنند و حس رقابت و غبطت و سبقت در كار خير در آنها بميرد تكامل عقلي و رشد و رقاء ملي ديگر مفهومي نخواهد شد.

اين افكار از هزاران سال پيش وجود داشته كه اسلام با همه آنها مبارزه نموده و زندگاني بشر را روي مباني عقل و خرد و رشد و سير تكامل قرار داد بايد حس و حركت رقابت و سبقت باشد تا كمال حاصل گردد.

انسان از بشر امتيازش به همين است كه رشد عقلي پيدا كند نه مانند يك گله گوسفند براي آذوقه و علوفه و كارش محدود گردد و فرزندانش همه به منظور كشت و كشتار در اختيار يك فرد قرار گيرد - و دين جهت عقل و دين و علم با عقيده شيوعي و كمونيستي و اشتراكي منطق ديالكتيكي مخالف است زيرا اين امور در عالم حيوانات مفيد است نه براي انسان.


مدينه در محاصره اقتصادي


پس از قيام «محمد بن عبدالله بن الحسن» مشهور به «نفس زكيه» (نواده امام حسن مجتبي)، در اواخر حيات امام صادق (ع)، منصور براي در هم شكستن نهضت شهر مدينه، شخص بسيار بيرحم و خشن و سنگدلي بنام «رياح بن عثمان» را به فرمانداري مدينه منصوب كرد. رياح پس از ورود به مدينه، مردم را جمع كرد و ضمن خطبه اي چنين گفت:

«اي اهل مدينه! من افعي و زاده افعي هستم! من پسر عموي «مسلم بن عقبه» [1] هستم كه شهر شما را به ويراني كشيد رجال شما را نابود كرد. به خدا سوگند اگر تسليم نشويد شهر شما را در هم خواهم كوبيد، به طوري كه اثري از حيات در آن باقي نماند»!

در اين هنگام گروهي از مسلمانان از جا برخاستند و به عنوان اعتراض فرياد زدند: «شخصي مثل تو كه سابقه اي ننگين در اسلام داري و پدرت دوبار به واسطه ارتكاب جرم، تازيانه (كيفر اسلامي) خورده، كوچكتر از آن هستي كه اين كار را انجام دهي، ما هرگز اجازه نخواهيم داد با ما چنين رفتار كني.»

«رياح» به منصور گزارش داد كه مردم مدينه شورش نموده از اوامر خليفه اطاعت نمي كنند. منصور نامه تندي به وسيله وي به اهل مدينه نوشت و طي آن تهديد كرد كه اگر به روش مخالفت جويانه خود ادامه دهند، راههاي بازرگاني را از خشكي و دريا به روي آنها بسته و آنها را در محاصره اقتصادي قرار خواهد داد و با اعزام قواي نظامي دمار از روزگار آنها در خواهد آورد!

«رياح» مردم را در مسجد گرد آورد و بر فراز منبر رفت و شروع به قرائت نامه خيلفه كرد. هنوز نامه را تا آخر نخوانده بود كه فرياد اعتراض مردم از هر طرف بلند شد و آتش خشم و ناراحتي آنان شعله ور گرديد، به طوري كه وي را بالاي منبر سنگباران كردند و او براي حفظ جان خود، از مجلس فرار كرد و پنهان گرديد... [2] .

منصور به دنبال اين جريان تهديد خود را عملي كرد و با قطع حمل و نقل كالا، مدينه را در محاصره اقتصادي قرار داد و اين محاصره تا زمان خلافت پسر وي «مهدي عباسي» ادامه داشت. [3] .


پاورقي

[1] چنانكه در سيره امام چهارم به تفصيل نوشتيم، مسلم بن عقبه يكي از فرماندهان يزيد بن معاويه كه به فرمان او به شهر مدينه حمله كرد و با سربازان خود، سه روز مدينه را قتل عام و غارت و سيل خون را به راه انداخت و به واسطه جنايتهايي كه مرتكب شد، «مسرف بن عقبه» لقب گرفت!.

[2] ابن واضح، تاريخ يعقوبي، نجف، منشورات المكتبه الحيدريه، 1348 ه.ق، ج 3، ص 114-11.

[3] ابن اثير، الكامل في التاريخ، بيروت، دارصادر، ج 5، ص 551.


فتنه ي وهابيها در عراق


در سنه ي هزار و دويست و شانزده (1216) هجري بود كه سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود وهابي لشگر جراري فراهم كرد و متوجه عراق شد و كربلا را محاصره نمود، آن گاه[ صفحه 208]داخل كربلا شدند و اهل كربلا را قتل عام نمودند، مرد، زن كبير و صغير را به قتل رسانيدند، كسي را جز آن افرادي كه در چاه يا زير هيزم يا در بيغوله ها پنهان شده بودند باقي ننهادند هرچه يافتند به غارت بردند.

پس از اين جنايات در حالي كه سوار بودند به حرم مطهر حضرت سيدالشهداء حسين بن علي ارواحنا فداه هجوم آوردند اسبهاي خود را به ضريح مقدس آن برگزيده ي خدا بستند، آنچه اشياء نفيس و قيمتي در حرم مبارك امام حسين بود به يغما بردند ضريح مطهر را از جاي خود كندند، قهوه در حرم مقدس آن حضرت طبخ نمودند و... كه اين كتاب را گنجايش ذكر آن اعمال ناپسند نيست.

موقعي كه از نابود كردن اهل كربلا فراغت يافتند متوجه نجف اشرف شدند. علامه ي فقيه مرحوم سيد جواد رحمه الله كه در نجف اشرف ناظر قضيه بوده در كتاب مفتاح الكرامه، باب ضمان ورهن مي نگارد: وهابيها پس از قتل عام كربلا به نجف اشرف هجوم كردند ولي معجزات باهراتي از حضرت اسد الله الغالب علي بن ابيطالب عليه السلام به ظهور رسيد و گروه زيادي از لشگر آنان كشته و مابقي ايشان با حال خوف و ترس فراري شدند.


احاديثي كه در حلية الاولياء از طريق امام صادق نقل شده است


محمد بن عمر بن سالم از قاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب از پدرم از پدرش از امام صادق (ع) از پدرش از علي بن حسين از علي (ع) نقل كرده است كه گفت: رسول خدا (ص) فرمود: آن كه خداوند او را از ذلت گناهان به عزت تقوا انتقال دهد؛ او را بدون ثروت بي نياز و بدون قبيله عزيز كرده و بدون مونس و همنشين وي را آرام بخشيده است. و كسي كه از خدا بترسد، خداوند كاري مي كند كه همه چيز از او بترسند و كسي كه از خدا نترسد خداوند او را از هر چيزي مي ترساند، و كسي كه به رزق اندك از خدا راضي شود خدا هم از عمل اندك او خشنود مي گردد، و كسي كه در طلب معيشت عار نداشته باشد مخارجش بر او سبك گردد، چرخ كارهايش به گردش افتد و خانواده اش در نعمت قرار گيرند، و كسي كه در دنيا زهد پيشه كند خداوند حكمت را در قلبش استوار و زبانش را بدان گويا مي كند و او را به سلامت، از دنيا به سراي آخرت بيرون مي برد.

همچنين در همين كتاب از جعفر بن محمد از پدرش از جدش از علي (ع) نقل شده كه گفت: رسول خدا (ص) فرمود: اي علي! از فرياد مظلوم انديشه كن زيرا خداوند حق او را خواستار مي شود و بدان كه خداوند از حق هيچ صاحب حقي ممانعت نمي كند.

قاضي ابوبكر محمد بن عمر بن سلم از جعفر بن محمد از پدرش از علي بن حسين نقل كرده است كه گفت: روزي پيامبر خدا (ص) را مشاهده كردم كه براي ياران خويش سخنراني مي كرد و مي فرمود: اي مردم گويي مرگ در اين دنيا براي ديگران مقدر شده و گويي حق در آن براي ديگران واجب گشته است. كساني را كه ما پيكرشان را تشييع مي كنيم گويي به مسافرتي مي روند و اندكي بعد به سوي ما بازمي گردند، ميراث آنان را مي خوريم كه گويي ما در اين جهان پس از ايشان جاودان زيست مي كنيم. هر پند و اندرزي را از ياد مي بريم و از[ صفحه 74]هر حادثه اي خود را در امان مي دانيم. خوشا به حال كسي كه توجه به عيوب خويش، او را از باريك شدن در عيوب مردم بازداشته است. خوشا به حال كسي كه كسبش حلال و پاكيزه و باطنش نيكو و ظاهرش خوب و طريقه اش مستقيم باشد. خوشا به حال كسي كه براي خداوند تواضع كند بدون آن كه آن را نقصي براي خود بيانگارد و از آنچه گرد آورده و پاكيزه است انفاق كند و با فقيهان و حكيمان همنشين باشد و به بيچارگان و مستمندان رحمت آرد. خوشا به حال كسي كه زيادي از مالش را انفاق كند و از زياده ي گفتار خود جلوگيري نمايد و سنت را اجرا كند و از آن به بدعت نگرايد.


اجتهاد مناظره كننده


بعضي معتقدند كه مناظره كنندگان بايد در فن مناظره مجتهد باشند، ولي گروهي پا را فراتر گذاشته و اظهار داشته اند كه بايد مجتهد و صاحب نظر باشند تا در همه مسائلي كه پيش مي آيد بتوانند نظرات خود را بيان نمايند. ليكن حق اين است كه مناظره كننده در شيوه مناظره بايد اجتهاد داشته باشد و در موضوعي كه به مناظره گذاشته مي شود تا سر حد اجتهاد پيش رفته باشد.

براي شركت كنندگان در مناظره لازم است توان خود را در آوردن تمثيل و تشبيه تقويت نمايند، از اشعار و متون ديني، فلسفي، علمي و كلمات بزرگان و حوادث تاريخي نيز بهره گيرند. مناظره كنندگان بايد بر محتواي بحث مسلط بوده و پيش از شركت در جلسه، درباره ي موضوع[ صفحه 54]بحث و تحقيق كرده باشد و با ابعاد مختلف آن آشنا باشد تا در مقام گفت و گو به معضل مبهمي گرفتار نگردد و در سير بحث متوقف نشود. مناظره آگاهي و مايه هاي علمي لازم دارد و گرنه به بن بست كشيده مي شود. به همين جهت امام صادق عليه السلام بعضي از اصحابش را از مناظره كردن نهي مي كرد.


كسب تكليف


لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. [1] .

كسي كه ذره اي در دلش كبر باشد، وارد بهشت نمي شود.

امام صادق عليه السلام

عمر بن يزيد، از ياران امام صادق عليه السلام، روزي به حضرت گفت:

«من غذاي پاك و لذيذ مي خورم و عطر و رايحه ي دلپذير مصرف مي كنم و داراي مركبي چابك و با نشاط و خدمتگزار هستم؛ اگر اينها نشانه ي كبر و غرور است، رهايشان كنم.»

امام صادق عليه السلام پس از لحظه اي سكوت [2] پر معنا، فرمود:

«جز اين نيست كه متكبر و مغرور كسي است كه مردم را تحقير و حق را انكار و بر مردم زورگويي و گردنكشي نمايد.» [3] .[ صفحه 87]
پاورقي

[1] الكافي 2 / 310.

[2] شايد سكوت حضرت نشانگر اين باشد كه اگر شخص مراقب نباشد، به اين روش زندگي كردن آدمي را به آن وادي خطرناك مي كشاند.

[3] الكافي 2 / 311.


علم زيست شناسي


- سرورم، حضرت عالي در جواب سؤالي كه از ام جابر كرديد كه: «در چه كاري؟ عرض كرد: مي خواهم تحقيق كنم كه از ميان چرنده و پرنده كدام يك تخمگذار و كدام بچه زا هستند؟ شما چه فرموديد؟

گفتم: «احتياج به اين مقدار فكر نيست. بنويس كه گوش هر حيواني كه بلند است بچه زاست و هر كدام كوچك است تخمگذار است. ذلك تقدير العزيز العليم.»

باز، كه پرنده است و گوش او كوچك و به سر او چسبيده تخمگذار است، و لاك پشت كه چرنده است چون بدين منوال است تخمگذار است و گوش خفاش چون بلند است و به سر او چسبيده نيست بچه زاست «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» [1] .[ صفحه 44]
پاورقي

[1] قرآن و عرفان و برهان از هم جدايي ندارند، ص 112.


ضعف الباه


في طب الأئمة: قال رجل لأبي عبد الله الصادق عليه السلام سيدي إني أشتري الجواري وأحب أن تعلمني شيئاً أتقوي به عليهن، فقال عليه السلام: خذ البصل الأبيض فقطعه واقله بالزيت، ثم خذ بيضا وانفذه في ضرف وذر عليه شيئا من الملح، ثم اكبه علي البصل والزيت واقله وكل منه، فقال الرجل: ففعلته، فكنت لا أريد منهن شيئا إلا نلته.

إلي كثير من أمثال ذلك مما لا تسعه هذه الرسالة الوجيزة، وقد إقتصرنا منه علي هذا القليل روما للاختصار.


زنده كردن محمد بن حنفيه


ابوهاشم اسماعيل بن محمد حميري مي گويد: خدمت امام صادق عليه السلام شرفياب شدم و عرض كردم: «اي فرزند رسول خدا! شما درباره ي من فرموده ايد كه من بر چيزي نيستم، و حال آنكه من عمرم را در محبت شما فاني كردم و مردم را به جهت شما هجو كردم.»

حضرت فرمود: «آيا تو در حق محمد بن حنفيه قدس سره نگفته اي كه:حتي متي والي و كم المدي

يابن الوصي و انت حي ترزقتاوي برضوي لا تزال و لا تري

و بنا اليك من الصبابة اولق(يعني: تا كي و تا چه مدت اي پسر وصي پيغمبر صلي الله عليه و اله و سلم زنده باشي و روزي بخوري و در كوره رضوي اقامت طولاني داشته باشي و پيوسته در آنجا باشي و ديده نشوي و حال آنكه از ذوق و عشق تو ديوانه هستيم)

آيا تو قائل نشده اي كه محمد بن حنفيه، قائم است در شعب رضوي و شيري از طرف راست و شيري در طرف چپش است و صبح و شام روزيش مي رسد؟!

واي بر تو! رسول خدا صلي الله عليه و اله و سلم و علي و حسن و حسين عليهم السلام بهتر از محمد بن حنفيه بودند و مرگ را چشيدند.

من گفتم: «آيا براي اين دليلي هست؟»

حضرت فرمود: «بلي! بدرستي كه پدرم به من خبر داد كه او بر جنازه ي محمد نماز خواند و در دفنش حاضر بود. من به تو آيتي را نشان مي دهم.»

سپس امام صادق عليه السلام دست مرا گرفت و بسوي قبري برد و دست خود را بر آن زد و دعائي خواند.[ صفحه 61]در همان حال قبري شكافته شد و مردي كه موهاي سر و ريشش، سفيد بود از قبر بيرون آمد و خاك از سر و صورتش مي ريخت.

او به من گفت: «اي ابوهاشم! مرا مي شناسي؟!» من گفتم: «نه.»

گفت: «من محمد بن حنفيه هستم، همانا امام بعد از حسين عليه السلام، علي بن الحسين عليه السلام است و بعد از او ايشان است.» و به امام صادق عليه السلام اشاره كرد. سپس داخل قبر شد و قبر بهم آمد. [1] .[ صفحه 62]
پاورقي

[1] ثاقب المناقب.


يد المسلم


سئل الامام الصادق عليه السلام عن الخف يباع في السوق؟ قال: اشتر وصل فيه، حتي تعلم أنه ميتة بعينه.

و أيضا سئل عن الرجل يأتي السوق، فيشتري جبة فراء، لا يدري أذكي[ صفحه 27]هي، أيصلي فيها؟ قال: نعم، ليس عليكم المسألة.. ان الخوارج ضيقوا علي أنفسهم بجهالتهم.. ان الدين أوسع من ذلك.

و لذا أفتي الفقهاء بطهارة اللحوم و الجلود التي عليها يد مسلم، أو أخذت من سوق، الكل أو الجل فيه من المسملين، و كذلك حكموا بطهارة ما وجد من اللحوم و الجلود مطروحا في أرض الاسلام و طرقهم، علي شريطة أن يكون عليها أثر الاستعمال.

قال السيد الحكيم في الجزء الأول من المستمسك «مسألة نجاسة الميتة» قال: لك أن تأخذ الجلود من يد المسلم، حتي و لو علمت أنه أخذها من غير المسلم، و هذه عبارته بالحرف: «و لو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر، كما في الجلود المجلوبة في هذه الأزمنة من بلاد الكفار فالظاهر كونها - أي يد المسلم - امارة أيضا - أي علي التذكية - قال كاشف الغطاء: و ما يؤتي به من بلاد الكفار كالبرتغال لا بأس به اذا أخذ من أيدي المسلمين.. و قال صاحب الجواهر: يستفاد من النصوص طهارة ما يؤخذ من يد المسلم، و ان علم سبقها بيد الكافر». ثم قال السيد الحكيم: «و ما ذكره صاحب الجواهر من الاستفادة في محله».


قضاء بلا كفارة


يجب القضاء دون الكفارة بهذه الأشياء، و هي:

1- تقدم ان من أجنب في ليلة من رمضان، و نام علي نية الغسل، ثم انتبه قبل الفجر، و نام للمرة الثانية، قدمنا ان هذا عليه القضاء دون الكفارة.

2- من نسي غسل الجنابة علي المشهور، و ذكرناه قريبا في الفقرة السابقة رقم 4.

3- من أبطل صومه بنية الافطار، و لم يتناول شيئا من المفطرات، و مثله المرائي بصيامه، و لو ساعة من نهار.

4- من أكل و شرب ليلة الصيام دون ان يبحث و ينظر هل طلع الفجر، ثم تبين تقدم الطلوع علي الأكل و الشرب، قال صاحب الجواهر: لا أجد خلافا في أن عليه القضاء دون الكفارة، و يدل عليه أن سائلا سأل الامام الصادق عليه السلام عن رجل أكل و شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ قال: ان كان قد قام، فنظر، فلم ير الفجر، فأكل ثم عاد فرأي الفجر فليتم صومه، و لا اعادة عليه، و ان قام فأكل و شرب، ثم نظر الي الفجر فرأي أنه قد طلع، فليتم صومه، و يقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر، فعليه القضاء.

و اذا ثبت القضاء بهذه الرواية، و ما اليها فان الكفارة تنفي بالأصل، بخاصة أن تناول المفطر لم يكن عن عمد، و قصد.

و كذلك يجب القضاء دون الكفارة اذا أكل و شرب ليلا اعتمادا علي قول مخبر ببقاء الليل. قال أحد أصحاب الامام الاصادق عليه السلام: قلت له: آمر الجارية أن تنظر: أطلع الفجر أم لا؟ فتقول: لم يطلع بعد، فآكل، ثم انظر، فأجده قد كان طلع حين نظرت. فقال: «تتم يومك، و تقضيه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت، ما[ صفحه 34]كان عليك قضاؤه». و هذه الرواية صريحة في أن السبب لسقوط القضاء هو أن يبحث الانسان و ينظر بنفسه، و لا أثر للتعويل و الاعتماد علي الغير.

و تسأل: لو قامت بينة شرعية مؤلفة من عدلين علي بقاء الليل، فأكل و شرب معتمدا عليها، فهل يقضي اذا تبين الخلاف؟

الجواب:

أجل، انه يقضي لأن البينة انما هي سبيل لمعرفة الواقع، و قد انكشف العكس، كما هو الفرض، و مجرد اعتبارها، و انها حجة متبعة لا تستدعي سقوط القضاء، و انما تسوغ الأكل و الشرب، و فائدتها العذر في تناول المفطر فقط، لا في سقوط القضاء. فشأنها في ذلك تماما كشأن الاستصحاب، و الدليل الشرعي قد أناط سقوط القضاء بمباشرة الصائم للبحث و النظر بنفسه، لا بتوسط غيره.

5- اذا أخبره مخبر بطلوع الفجر، و مع ذلك أكل و شرب ظانا بأنه غير جاد فتبين أنه صادق بقوله، فينفي عنه وجوب الكفارة بالأصل، و يثبت عليه القضاء بالاجماع و النص، حيث سئل الامام الصادق عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان، و أصحابه يتسحرون في بيت، فنظر الي الفجر فناداهم، فكف بعضهم، و ظن بعضهم أنه يسخر، فأكل؟ يتم صومه، و يقضي.

6- من الصور التي يقضي فيها و لا يكفر أن يخبره مخبر بدخول الليل، فيأكل أو يشرب، أو ما الي ذاك اعتمادا علي خبره، ثم يتبين بقاء الليل و لا فرق في ذلك بين أن يكون المخبر واحدا، أو أكثر، و لا بين البينة الشرعية و غيرها بعد أن تبين الخلاف، بل لا فرق بين من يجوز له التقليد كالعمي، و بين من لا يجوز له ذلك، لأنه لا منافاة بين جواز الافطار، و بين ثبوت القضاء، بل و لا بين ثبوت الكفارة أيضا، كما مر في مسألة الشيخ، و من استمر مرضه عاما كاملا.[ صفحه 35]و تسأل، اذا لم يخبره أو يشهد احد بدخول الليل، و انما تناول المفطر، لأنه هو بنفسه توهم و تخيل دخول الليل، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟

الجواب:

انه يقضي في حالة، و لا يقضي في حالة أخري، و اليك البيان:

اذا لم يعلم الصائم ان في المساء غيما، و لا أية علة، ثم عرضت غمامة سوداء أوقعت الصائم في الخطأ و الاشتباه، و ظن معها أن الليل قد دخل، و بعد أن تناول المفطر انجلت الغمامة، و بانت الشمس، اذا كان الأمر كذلك وجب عليه القضاء. و الدليل علي ذلك ان الامام الصادق عليه السلام سئل عن قوم صاموا شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فظن أنه ليل، فأفطروا، ثم انجلي السحاب، فاذا الشمس؟ فقال: علي الذي أفطر صيام ذلك اليوم، ان الله يقول: (أتموا الصيام الي الليل) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا.

فقوله: «فغشيهم سحاب أسود فظن أن السحاب ليل» نص خاص في نفس الغرض الذي افترضناه.

و اذا علم الصائم أن في السماء علة من غيم و ما اليه، و ظن دخول الليل فلا قضاء عليه، و يدل علي ذلك ان الامام الصادق عليه السلام قد سئل عن رجل صام، ثم ظن أن الشمس قد غابت، و في السماء غيم، فأفطر، ثم أن السحاب انجلي، فاذا الشمس لم تغب؟ قال: قد تم صومه، و لا يقضيه. [1] .[ صفحه 36]7- اذا تمضمض للتبريد، لا للوضوء فسبقه الماء، و دخل في جوفه، فانه يقضي و لا يكفر، حيث سئل الامام الصادق عليه السلام عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من العطش، فدخل في حلقه؟ قال: عليه القضاء، و ان كان في وضوء فلا بأس.

8- أن يتعمد الصائم القي ء، فانه موجب للقضاء دون الكفارة: و اذا سبقه القي ء قهرا فلا شي ء عليه، لقول الامام الصادق عليه السلام: اذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و ان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه، أي اذا سبقه القي ء قهرا عنه صح صومه، و لا شي ء عليه.

9- تقدم في مطاوي الأبحاث السابقة أن الحائض و النفساء تقضيان الصوم دون الصلاة، و ان المستحاضة يجب عليها أن تؤديهما في الوقت المعين، و اذا أخلت بالاداء وجب القضاء عليها بالاتفاق.


پاورقي

[1] اختلف الفقهاء في هذه المسألة و تعددت أقوالهم تبعا لتعدد الروايات و اختلافها، و الذي ذكرناه هو ما ذهب اليه صاحب الجواهر فتوي و دليلا، و قسم الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه هذا الصائم الي أقسام: الأول أن يكون قد اقدم بعد أن بحث و تحري، و حصل له العلم و الجزم، و هذا لا قضاء عليه، و لا كفارة. الثاني ان يقدم علي الافطار بمجرد توهم دخول الليل دون أن يعتمد علي أمر معقول بحيث يعد في نظر العرف غير مبال و لا مكترث، و هذا عليه القضاء و الكفارة. الثالث أن يقدم لوجود امارة موهمة بحيث يظن معها كل انسان بدخول الليل. و هذا عليه القضاء دون الكفارة. بل اذا تحري هذا و كان في السماء علة فلا قضاء عليه و ان لم يحصل القطع و العلم، بل يكفي مجرد الظن في هذه الحال، و ما اليها.


فوائد


جاء في مطاوي كلمات الانصاري فوائد، و هو يتكلم عن بقاء أهلية كل من الموجب و القابل الي أن يتم العقد.

من هذه الفوائد: اذا أوصي شخص آخر، ثم مات قبل أن يقبل الموصي له تمت الوصية، لأنها ليست من العقود، كي يكون القبول ركنا لها، و انما هو شرط لتنفيذ الوصية فقط لا لصحتها، قال الشيخ محمد حسين الأصفهاني في حاشيته علي المكاسب: الوصية ليست عقدا، و لا ايقاعا؛ و انما هي برزخ بين الاثنين.

و منها: اذا صدر الايجاب من الموجب فللطرف الثاني، و هو الموجب له أن يقبل الايجاب أو يرفضه، و كذلك للموجب أن يرجع عن ايجابه طالما لم يقترن بعد بالقبول، و متي تم العقد فليس لأحد الفسخ و العدول الا برضا الآخر.

و منها: اذا انشأ شخص الايجاب مكرها، و قبل الآخر لا يتم العقد بالبداهة، و لكن اذا رضي و طابت نفسه بعد الاكراه صح العقد بالاجماع، و يأتي التفصيل ان شاء الله عند الكلام في شروط المتعاقدين.[ صفحه 43]
المرهون


ذهب المشهور الي أن المرهون يجب أن يكون عينا يصح تملكها و بيعها، و يمكن تسليمها، و ان تكون معلومة غير مجهولة، تماما كالمبيع.

فلا يصح علي ما قالوه رهن ما في الذمة من الدين، لأنه أمر كلي لا وجود له في الخارج، فلا يمكن قبضه.. و هذا يتم بناء علي أن القبض شرط في الرهن، أما علي ما اخترناه من عدم شرطية القبض فلا مانع أن تستدين، و ترهن ما لك في[ صفحه 28]ذمة الغير اذا كان حالا غير مؤجل، و يحبس هذا الدين لحساب الراهن، تماما كما هو الشأن في المفلس.

و لا يصح رهن المنافع اطلاقا، سواء أقلنا بأن القبض شرط، أو لم نقل، لأن المنفعة تحصل بالتدريج شيئا فشيئا، و لا يمكن الاستيلاء عليها الا باستهلاكها، و عليه فلا يتحقق المقصود من الرهن، أي استيفاء الدين من المرهون عند تعذر الوفاء من الراهن.

و أيضا لا يصح رهن ما لا يمكن اقباضه، كالطير في السماء، و السمك في الماء.

و أجمعوا علي صحة رهن حصة شائعة مثل أن يرهن نصف داره، أو أرضه، أو يرهن سهمه في عقار شراكة بينه و بين آخر، سواء أرهنه من شريكه، أو من غيره، و سواء أكان المرهون مما يقبل القسمة، أو لا يقبلها.

و أيضا أجمعوا علي أن للانسان أن يستعير مال الغير، و يرهنه علي الدين باذنه، علي شريطة أو يبين له جنس الدين و مقداره و أجله، فان خالف المستعير فللمالك فسخ الرهن، و استرجاع المرهون.


كفارة العهد


ذهب المشهور بشهادد صاحب الجواهر الي أن كفارة العهد عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا.


اقصر عدة


اذا اخبرت التي اعتدت بالاقراء بأنها قد اعتدت و قضت عدتها تصدق اذا مضت مدة يمكن انقضاء العدة فيها، و أقل ما تصدق به المعتدة بالاقراء ستة و عشرون يوما و لحظتان، و ذلك أن يطلقها في آخر لحظة من الطهر، ثم تحيض ثلاثة ايام، و هي أقل مدة الحيض، ثم يمر بها أقل الطهر عشرة أيام، ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم يمر بها ثانية أقل الطهر عشرة أيام، ثم تحيض، فمجرد رؤية الدم الأخير تخرج من العدة، و لا بد من اللحظة الأولي من الحيض الثالث للعلم بتمامية الطهر الأخير.

و قال صاحب الجواهر: «هذا في ذات الحيض، و الا فقد يتصور انقضاء العدة بأقل من ذلك في ذات النفاس كأن يطلقها بعد الوضع قيل رؤية الدم بلحظة، ثم تري النفاس لحظة، لأنه لا حد لأقله عندنا، ثم تري الطهر عشرة أيام، ثم تري الدم ثلاثا، ثم تري الطهر عشرا فيكون مجموع ذلك 23 يوما و ثلاث لحظات: لحظة بعد الطلاق، و لحظة للنفاس، و لحظة الدم الثالث». و لابد من الاشارة الي أن المراد بأقصر عدة لمن كانت معتدة بالاقراء، و الا فيمكن أن تكون العدة أقل من ساعة، كما لو طلقها، و هي حالم، ثم وضعت بعد الطلاق، فانها تخرج من العدة بمجرد الوضع.


انا فرع من فروع الزيتونة


استقدم المنصور الامام الصادق عليه السلام، مرة، و هو - المنصور - غضبان عليه، فلما دخل الامام عليه السلام علي المنصور قال المنصور له: زعم أوغاد الحجاز و رعاع الناس أنك حبر الدهر و ناموسه، و حجة المعبود و ترجمانه، و عيبة علمه و ميزان قسطه، و مصباحه الذي يقطع به الطالب عرض الظلمة الي ضياء النور.

و أن الله لا يقبل من عامل جهل حدك في الدنيا عملا، و لا يرفع له يوم القيامة وزنا، فنسبوك الي غير حدك، و قالوا فيك ما ليس فيك، فقل، فان أول من قال الحق جدك، و أول من صدقة عليه أبوك، و أنت حري أن تقتص آثارهما، و تسلك سبيلهما.[ صفحه 58]فقال الامام عليه السلام: (أنا فرع من فروع الزيتونة، و قنديل من قناديل بيت النبوة، و أديب السفرة، و ربيب الكرام البررة، و مصباح من مصابيح المشكاة، التي فيها نور النور، و صفوة الكلمة الباقية في عقب المصطفين الي يوم الحشر).

فالتفت المنصور الي جلسائه فقال: هذا قد حالني علي بحر مواج، لا يدرك طرفه، و لا يبلغ عمقه، تحار فيه العلماء، و يغرق فيه السبحاء، و يضيق بالسابح عرض الفضاء.

هذا الشجي المعترض في حلوق الخلفاء، الذي لا يجوز نفيه، و لا يحل قتله، و لو لا ما تجمعني واياه شجرة طاب أصلها، و بسق فرعها، و عذب ثمرها، و بوركت في الذر، و قدست في الزبر، لكان مني ما لا يحمد في العواقب، لما يبلغني عنه من شدة عيبه لنا، و سوء القول فينا.

فقال عليه السلام: (لا تقبل في ذي رحمك، و أهل الرعاية من أهل بيتك، قول من حرم الله عليه الجنة، و جعل مأواه النار، فان النمام شاهد زور، و شريك ابليس في الاغراء بين الناس، فقد قال الله تعالي: (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين) [1] ، و نحن لك أنصار و أعوان، و لملكك دعائم و أركان، ما أمرت بالمعروف و الاحسان، و أمضيت في الرعية أحكام القرآن، و أرغمت بطاعتك لله أنف الشيطان، و ان كان يجب عليك في سعة فهمك، و كثرة علمك، و معرفتك[ صفحه 59]بآداب الله، أن تصل من قطعك، و تعطي من حرمك، و تعفو عمن ظلمك).

فقال المنصور: قد صفحت عنك لقدرك، و تجاوزت عنك لصدقك، فحدثني عن نفسك بحديث أتعظ به، و يكون لي زاجر صدق عن الموبقات.

فقال عليه السلام:

(عليك بالحلم فانه ركن العلم، و املك نفسك عند أسباب القدرة، فانك ان تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفي غيظا، أو تداوي حقدا، أو يحب أن يذكر بالصولة، و اعلم بأنك ان عاقبت مستحقا لم تكن غاية ما توصف به الا العدل، و الحال التي توجب الشكر، أفضل من الحال التي توجب الصبر.)

فقال المنصور: وعظت فأحسنت، و قلت فأوجزت.[ صفحه 60]
پاورقي

[1] الحجرات 6.


پاسخهاي قانع كننده به پرسشهاي پادشاه روم و شرمندگي يزيد


علامه ي مجلسي قدس سره در جلد دهم از كتاب بحارالأنوار، از كتاب تفسير علي بن ابراهيم، روايت مي كند كه: پادشاه روم، از حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام، موضوعات متعددي را پرسيد، كه از جمله ي آن سؤالها است:

1. آن هفت چيزي را كه خداوند خلق كرد، در حاليكه آنها در رحم مادر نبودند، كدامند؟

حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام فرمود: (آن هفت چيز عبارتند از:)

1. حضرت آدم عليه السلام.

2. حضرت حوا عليه السلام.

3. قوچ حضرت ابراهيم عليه السلام.

4. ناقه ي حضرت صالح عليه السلام.

5. ابليس.

6. مار.

7. كلاغي را كه خداوند متعال، آن را در قرآن ذكر فرموده است.

آن كلاغ، همان است كه خداوند متعال، در آيه ي مباركه ي سي و يكم از سوره ي[ صفحه 95]شريفه ي مائده، به آن اشاره كرده است، چنانكه مي فرمايد:

«فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه...»

آنگاه، پادشاه روم راجع به ارزاق خلايق، از حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام پرسيد.

امام حسن مجتبي عليه السلام فرمود: ارزاق خلايق، در آسمان چهارم است و به اندازه ي معلومي نازل مي شود و تقسيم مي گردد.

پادشاه، روم از امام حسن عليه السلام، درباره ي ارواح مؤمنان پرسيد كه آنان پس از مردن در كجا خواهند بود؟ امام حسن عليه السلام فرمود: آنها در هر شب جمعه، نزد صخره ي (سنگ) بيت المقدس، اجتماع مي كنند. پادشاه روم پرسيد: ارواح كفار در كجا اجتماع مي كنند؟

امام حسن عليه السلام فرمود: ارواح كفار، در وادي حضر موت، كه پشت شهر يمن است، اجتماع مي نمايند.

همين كه امام مجتبي عليه السلام، اين جوابها را فرمود، پادشاه روم متوجه يزيد بن معاويه لعنهما الله شد، كه در آن مجلس حضور داشت و به او گفت: آيا فهميدي كه اين علم، يك نوع علمي است كه آن را كسي نمي داند، مگر پيغمبر مرسل، يا وزير او، كه خدا او را به مقام وزارت، محترم شمرده باشد، يا عترت حضرت مصطفي صلي الله عليه و آله و غير از او، آن دشمني است كه خداوند، به قلب او مهر زده (كه نمي تواند چيزي را بفهمد) و او دنياي خويش را بر آخرت خود و هوا و هوس را بر دين خويش، برگزيده است و او ست كه از ظالمين و ستمكاران خواهد بود.

يزيد، از اين سرزنش ها ساكت و خجل شد.[ صفحه 96]آنگاه، پادشاه روم بعد از آن كه جايزه ي نيكويي را به امام حسن عليه السلام داد، به آن حضرت گفت: دعا كن تا خداوند دين پيامبر تو را نصيب من نمايد؛ زيرا كه حلاوت سلطنت، ميان من و ايمان آوردن، حايل شده است و من، اين مقام را شقاوت و عذاب دردناكي مي بينم.

پس از اين جريان، يزيد به جانب پدرش معاويه برگشت و پادشاه روم، براي معاويه نوشت: آن كسي كه بعد از پيغمبر شما، خداوند به او علم و دانش داد و طبق تورات، انجيل، زبور، فرقان (يعني قرآن) و آنچه كه در آنها نوشته شده است، قضاوت و حكومت كند، حق و خلافت براي او خواهد بود [1] .[ صفحه 97]
پاورقي

[1] ستارگان درخشان، سرگذشت امام حسن مجتبي عليه السلام، ص 59؛ طبق نقل آفتاب مهرباني، صص 58 - 60.


الامام الصادق قدوة و اسوه


سيد محمد تقي مدرسي، تهران، رابطة الاخوة الاسلاميه، 1406 ق، رقعي، 74 ص (اين كتاب به فارسي ترجمه شده است).


وصيت سياسي


هنگام رحلت امام صادق عليه السلام منصور دوانيقي، خليفه ي جنايتگر و ستمگر عباسي در اوج قدرت و تسلط بود.

منصور كسي بود كه براي محكم كردن پايه هاي حكومت خود، انسان هاي فراواني را به قتل رسانيد. او در اين راه نه تنها شيعيان بلكه فقها و شخصيت هاي بزرگ جهان تسنن را نيز كه با او مخالفت مي ورزيدند سخت مورد آزار قرار مي داد، چنانكه «ابوحنيفه» را به جرم اينكه بر ضد او فتوي داده بود شلاق زد و به زندان افكند!

او وقتي كه توسط «محمد بن سليمان» فرماندار مدينه از درگذشت امام صادق عليه السلام آگاه شد، به وي نوشت:

«فورا وصيت نامه ي جعفر بن محمد را به دست آور و شخصي را كه به عنوان جانشين و وصي خود برگزيده احضار كن و گردنش را بزن!»

طولي نكشيد كه فرماندار براي منصور اين گونه جواب نوشت: «جعفر بن محمد ضمن وصيت نامه ي رسمي خود، پنج نفر را به عنوان وصي خود برگزيده است كه عبارتند از:[ صفحه 73]1- خليفه ي وقت (يعني منصور دوانيقي).

2- فرماندار مدينه (محمد بن سليمان).

3- عبدالله بن جعفر بن محمد (برادر بزرگتر امام كاظم عليه السلام)

4- موسي بن جعفر عليه السلام

5- حميده (همسر آن حضرت)!

فرماندار در ذيل نامه، كسب تكليف كرده بود كه بايد كدام يك از اين افراد را به قتل برساند؟!

منصور كه هرگز تصور نمي كرد با چنين وضعي روبرو شود، فوق العاده خشمگين گرديد و فرياد زد:

«اينها را نمي شود كشت!»

البته بديهي است كه اين وصيت نامه ي امام عليه السلام يك حركت حساب شده ي سياسي بود، تا جان امام پس از خود را از نقشه هاي شوم و خطرناك هيأت حاكمه حفظ كند. [1] .[ صفحه 74]
پاورقي

[1] اصول كافي، ج 1، ص 310.


الجهل منشأ الشك و الترديد


إن الشكاك جهلوا الأسباب و المعاني في الخلقة، و قصرت أفهامهم عن تأمل الصواب، و الحكمة فيما ذرأ [1] الباري جل قدسه، و برأ [2] من صنوف خلقه في البر، و البحر، و السهل، و الوعر، فخرجوا بقصر علومهم إلي الجحود، و بضعف بصائرهم إلي التكذيب و العنود، حتي أنكروا خلق الأشياء، و ادعوا أن تكونها بالإهمال، لا صنعة فيها و لا تقدير و لا حكمة من مدبر، و لا صانع، تعالي الله عما يصفون، و قاتلهم الله أني يؤفكون [3] فهم في ضلالهم و غيهم و تجبرهم بمنزلة عميان دخلوا دارا قد بنيت أتقن بناء و أحسنه، و فرشت بأحسن الفرش و أفخره، و أعد فيها ضروب الأطعمة و الأشربة و الملابس و المآرب التي يحتاج إليها و لا يستغني عنها، و وضل كل شي ء من ذلك موضعه علي صواب من التقدير، و حكمة من التدبير، فجعلوا يترددون فيها يمينا و شمالا، و يطوفون بيوتها إدبارا و إقبالا، محجوبة أبصارهم عنها، لا يبصرون بنية الدار، و ما أعد[ صفحه 66]فيها و ربما عثر بعضهم بالشي ء الذي قد وضع موضعه، و أعد للحاجة إليه، و هو جاهل للمعني فيه و لما أعد و لماذا جعل كذلك؟ فتذمر و تسخط و ذم الدار وبانيها.

فهذه حال هذا الصنف في انكارهم ما أنكروا من أمر الخلقة و ثبات الصنعة، فإنهم لما غربت [4] أذهانهم عن معرفة الأسباب و العلل في الأشياء، صاروا يجولون في هذا العالم حياري، فلا يفهمون ما هو عليه من إتقان خلقته، و حسن صنعته، و صواب هيئته، و ربما وقف بعضهم علي الشي ء يجهل سببه، و الأرب [5] فيه، فيسرع إلي ذمه و وصفه بالإحالة و الخطأ، كالذي أقدمت عليه المنانية [6] الكفرة، و جاهرت به الملحدة المارقة الفجرة، و أشباههم من أهل الضلال المعللين أنفسهم بالمحال [7] فيحق علي من أنعم الله عليه بمعرفته، و هداه لدينه، و وفقه لتأمل التدبير في صنعة الخلائق، و الوقوف علي ما خلقوا له من لطيف التدبير و صواب التقدير، بالدلالة القائمة الدالة عليه صانعها، أن يكثر حمد الله مولاه علي ذلك، و يرغب اليه في الثبات عليه و الزيادة منه فإنه جل اسمه يقول: (لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن كفرتم ان عذابي لشديد). [8] .


پاورقي

[1] ذرأ الله الخلق: خلقهم.

[2] برأه: خلقه من العدم.

[3] أي: ينصرفون عن الحق.

[4] أي: غابت.

[5] الأرب: بالفتح - المهارة أو الحاجة.

[6] أو المانوية: هم أصحاب الحكيم الفارسي ماني ابن فاتك الذي ظهر في أيام سابور «ثاني ملوك الدولة الساسانية» و مذهبه مزيج من المجوسية و النصرانية.

[7] أي الشاغلين أنفسهم عن طاعة ربهم بأمور يحكم العقل السليم باستحالتها.

[8] سورة إبراهيم، الآية: 7.


حساب الغني و الفقير


أمالي الصدوق 294 و 295، المجلس 57، ح 11: حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن اسحاق بن عمار، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال:...

اذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان للحساب كلاهما من أهل الجنة: فقير في الدنيا، و غني في الدنيا، فيقول الفقير: يا رب علي ما أوقف؟ فو عزتك انك لتعلم أنك لو تولني ولاية فأعدل فيها أو أجور؛ و لم ترزقني مالا فأؤدي منه حقا أو أمتع، و لا كان رزقي يأتيني منها الا كفافا علي ما علمت و قدرت لي.

فيقول الله جل جلاله: صدق عبدي خلوا عنه يدخل الجنة، و يبقي الآخر حتي يسيل منه العرق مالو شربه أربعون بعيرا لكفاها، ثم يدخل الجنة: فيقول له الفقير: ما حبسك؟

فيقول: طول الحساب، ما زال الشي ء يجيئني بعد الشي ء يغفر لي، ثم أسأل عن شي ء آخر حتي تغمدني الله عزوجل منه برحمته و ألحقني بالتائبين، فمن أنت؟

فيقول: أنا الفقير الذي كنت معك آنفا.

فيقول: لقد غيرك النعيم بعدي.[ صفحه 22]
هذا بذاك


[فروع الكافي 5 / 289 - 290، ح 2: علي بن ابراهيم، عن أبيه، قال: أخبرني بعض أصحابنا، رفعه الي أبي عبدالله عليه السلام قال:...]

أتي أميرالمؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة و بيده سكين ملطخ بالدم، و اذا رجل مذبوح يتشحط في دمه.

فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام: ما تقول؟

قال: يا أميرالمؤمنين أنا قتلته.

قال: اذهبوا به فاقتلوه به.

فلما ذهبوا به ليقتلوه به أقبل رجل مسرعا فقال: لاتعجلوا و ردوه الي أميرالمؤمنين عليه السلام، فردوه فقال: و الله يا أميرالمؤمنين ما هذا صاحبه أنا قتلته.[ صفحه 22]فقال أميرالمؤمنين عليه السلام للأول: ما حملك علي اقرارك علي نفسك و لم تفعل؟

فقال: يا أميرالمؤمنين و ما كنت استطيع أن أقول و قد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال و أخذوني و بيدي سكين ملطخ بالدم و الرجل يتشحط في دمه و أنا قائم عليه، و خفت الضرب فأقررت، و أنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة و أخذني البول، فدخلت الخربة فرأيت الرجل يتشحط في دمه. فقمت متعجبا، فدخل علي هؤلاء فأخذوني.

فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: خذوا هذين فاذهبوا بهما الي الحسن و قصوا عليه قصتهما و قولوا له: ما الحكم فيهما؟

فذهبوا الي الحسن عليه السلام و قصوا عليه قصتهما، فقال الحسن عليه السلام: قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام: ان هذا ان كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا، و قد قال الله عزوجل: «و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» [1] يخلي عنهما و تخرج دية المذبوح من بيت المال.


پاورقي

[1] سورة المائدة، الآية: 32.


من أدب الداعي


أ: أمالي الطوسي 1 / 34، ح 7، و ص 109، ح 23. ب: أمالي المفيد 169، ب 33، ح 1: و ص 203، ب 39، ح 1. ج: أصول الكافي 2 / 148، ح 2: ابن الشيخ الطوسي، عن شيخه، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاشاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام...

اذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله شيئا الا أعطاه فلييأس من الناس كلهم، و لا يكون له رجاء الا من عندالله عزوجل، فاذا علم الله عزوجل[ صفحه 22]ذلك من قلبه، لم يسأل الله شيئا الا أعطاه.


صدقاته


و الصدقة من أعظم القربات الي الله و أحبها اليه، و هي بذاتها عمل انساني فاضل، و مشاركة عملية يمارسها الانسان في[ صفحه 58]تخفيف آلام الفقراء و المعوزين، ممن لم تسعهم قدراتهم المعاشية فقصرت بهم خطي العمل عن أن تستوعب احتياجاتهم و ضروراتهم الحياتية، و أفضل الصدقة ما كان معروفا من غير سؤال، و سرا من غير اعلان، و هي التي كان يمارسها أهل البيت لتكون خالصة لوجهه، فعن المعلي بن خنيس قال:

«خرج أبوعبدالله (ع) في ليلة قد رشت السماء، و هو يريد ظلة بني ساعدة، فاتبعته فاذا هو قد سقط منه شي ء، فقال: بسم الله اللهم رده علينا، قال المعلي: فأتيته فسلمت عليه..

قال: معلي؟

قلت: نعم جعلت فداك

فقال: التمس بيدك فما وجدت من شي ء فادفعه الي، فاذا أنا بخبز منتشر، فجعلت أدفع اليه ما وجدت فاذا أنا بجراب من خبز..

فقلت: جعلت فداك احمله علي عنك..

فقاءل: لا أنا أولي به منك، ولكن امض معي، فأتينا ظلة بني مساعدة، فاذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف و الرغيفين تحت ثوب كل واحد منهم حتي أتي علي آخرهم، ثم انصرفنا..

فقلت: جعلت فداك، يعرف هؤلاء الحق؟..[ صفحه 59]فقال: لو عرفوا لواسيناهم بالدقة..»..

و عن الفضل بن أبي قرة قال: «كان أبو عبدالله (ع) يبسط رداءه و فيه صرر الدنانير، فيقول للرسول: اذهب بها الي فلان و فلان من أهل بيته، و قل لهم: هذه بعث بها اليكم من العراق، فيذهب بها الرسول اليهم فيقول ما قال، فيقولون: أما أنت فجزاك الله خيرا بصلتك قرابة رسول الله (ص) و أما جعفر فحكم الله بيننا و بينه، قال: فيخر أبو عبدالله (ع) ساجدا و يقول أللهم أذل رقبتي لولد أبي..»..

و عن أبي جعفر الهيثمي قال: «أعطاني الصادق صرة فقال لي: ادفعها الي رجل من بني هاشم، و لا تعلمه أني أعطيتك شيئا.. قال: فأتيته... فقال: جزاه الله خيرا، ما يزال كل حين يبعث بها، فنعيش به الي قابل، ولكن لا يصلني بدرهم في كثرة ماله..»..

و عن هشام بن سالم قال: «كان أبو عبدالله اذا أعتم و ذهب من الليل شطره، أخذ جرابا فيه خبز و لحم و الدراهم، فحمله علي عنقه ثم ذهب الي أهل الحاجة من أهل المدينة، فقسمه فيهم و لا يعرفونه فلما مضي أبو عبدالله، فقدوا ذلك فعلموا أنه كان أبو عبدالله (ع)..»..

و عن البرسي قال: «أن فقيرا سأل الصادق (ع).. فقال لعبده ما عندك؟..[ صفحه 60]قال: أربعماية درهم..

قال: اعطه أياها فأعطاه، فأخذها و ولي شاكرا.. فقال لعبده: أرجعه..

فقال السائل: يا سيدي سألت فأعطيت، فماذا بعد العطاء؟

فقال الامام: قال رسول الله (ص): خير الصدقة ما أبقت غني، و انا لم نغنك فخذ هذا الخاتم فقد أعطيت فيه عشرة آلاف درهم، فاذا احتجت فبعه بهذه القيمة..»..

هذه بعض الأمثلة الرائعة التي وردتنا عن الامام الصادق في هذا المجال الانساني، و حسبنا بها عظة و درسا و بيانا للرعاية الانسانية التي أولاها الأئمة من أهل البيت للمحرومين من كرامة العيش، و المعذبين في الأرض..


الانسان هو محور التغيير


قال تعالي: «هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا منهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين» [1] ظهرت في العصور الأخيرة مدارس فكرية متعددة حول التغيير الاجتماعي و تنوعت آراء العلماء في هذا الحقل حيث تبني كل صاحب مدرسة و أتباعه مبادي ء اعتبروها أساس كل تغيير في مسيرة مجتمعاتهم، بينما اعتبروا المبادي ء الأخري ثانوية لا قيمة لها في نظرهم أو تابعة لهم.

فالمدرسة الفرودية تبنت عامل الغريزة الجنسية، و المدرسة الجغرافية تبنت عامل تأثير البيئة الطبيعية، و المدرسة التاريخية المادية تبنت العامل الاقتصادي و اعتبرته العامل الأساسي في حركة التاريخ و مسيرة البشرية [2] ، و مدرسة مونديل تبنت عامل الوراثة أساسا لها في النبات و الحيوان و الانسان و بقراءة سريعة للفكر الفلسفي في التاريخ نجده يتمحور حول ثلاث أفكار أساسية هي المثالية و المادية و الواقعية.

فالمثالية سارت في اتجاهين:

الأول: سوفسطائي يتبع محاورة الوجدان.

و الثاني: عقلي يتبع أصالة الفكر.[ صفحه 52]و المادية تنكرت وجود غير المادة و كل ما يتعرف اليه الحس تقر بوجوده.

أما الواقعية فتقول ان العلم بمجالاته العقلية و التجربيية يعيش مع فكرة الآله فالتجربة تجر الانسان الي مشكلة النشأة الأولي أي الي الآله.

و قد نشأت المدارس الفلسفية في العالم تدور جميعها في فلك هذه الأصول الثلاثة التي أعطت بنتيجة تفاعلها حضارات عديدة و متنوعة و مختلفة.

زعم أصحاب هذه المدارس أنهم اكتشفوا سر الحركة الاجتماعية و ظنوا أن مناهج مدارسهم قد استوعبت مسيرة المجتمع بكل أطرافها. و الحقيقة وجدنا هذه المدارس قد باءت جميعها بالفشل لأنها كرست كل جهودها علي الظواهر المادية الخارجة عن حاجات الانسان المعنوية و الروحية، و ألغت دوره الرائد الذي بمقدوره أن يتمرد علي كل هذه العوامل المعوقة و يستطيع الانفلات من كل المعادلات المادية التي تحاول أن تحدد سلوكه و تغير أخلاقه.

فزعماء الماركسية تراجعوا عن نظرياتهم في تفسير التاريخ تفسيرا اقتصاديا. يؤكد هذه الحقيقة خاصة و ان الماركسية هي آخر المدارس التي فسرت التغيير الاجتماعي بالعامل الواحد و أكثرها ذيوعا و انتشارا.

بعد هذا الفشل نستطيع القول أن النظرية القرآنية قد جعلت من الانسان محورا مباركا لكل تغيير اجتماعي، لكننا لا نعني اهمال العوامل الأخري، لأن الانسان بامكانه أن يتخذ دوره الرائد و الموجه، كما بامكانه أيضا أن يضع شخصيته المميزة و الرائدة و المستقلة ازاء العوامل الأخري؛ و عند ذلك يصبح عرضة للعوامل الخارجية التي تتقاذفه باتجاهها. و بالتالي يبقي الانسان بسموه و انحطاطه هو المحور لكل تغيير في مسيرة المجتمع و التاريخ.

قال تعالي: «ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم» [3] .

و هنا يبدأ التاريخ في تقدم الحضارة علي يد الانسان الذي بمجهوده و معرفته يستطيع تقديم أو تأخير حركة التاريخ.[ صفحه 53]يري العالم الاجتماعي «أوجست كونت» منشي ء علم الاجتماع 1798 م - 1858 م الذي وضع قانونا للتطور الانساني: «الحضارة الانسانية لا يتم سيرها وفقا لخط مستقيم، و انما وفقا لمجموعة من التأرجحات المتباينة و غير المتساوية، و عن طريق المعرفة الحقيقة لمركز هذه الحركة يمكننا تنظيم هذا التأرجح الطبيعي مقدما كما يمكننا العمل علي التقليل من تلك التأرجحات و من هذا التردد. و الأفراد في نظر كونت لديهم القدرة علي تقديم أو تأخير حركة التاريخ» [4] .

و قد تبين لنا أن المدارس التي تؤمن أن الانسان محور التغيير الاجتماعي تؤمن أيضا أن الكائن البشري يمتلك القدرة علي التجاوز نحو الأفضل و ضبط الشهوات و السيطرة علي العوامل الخارجية.

هذه القدرات هي كامنة في ذات هذا الكائن بشكل طاقات داخلية تحتاج الي برنامج تربوي لتفجيرها تفجيرا خيرا نافعا، و اخراجها من مرحلة الفعل الي مرحلة القوة.

و مما يبدو أن المنهج التربوي في هذه المدارس الحديثة اتخذ مسارين مختلفين.

فبعضها اقتنع بتربية الانسان بمعزل عن المجتمع تماما.

و بعضها الآخر آمن بتربية الانسان في خضم الأحداث و الوقائع الاجتماعية. فما هو موقف الاسلام التربوي تجاه الكائن البشري؟

اتخذ الاسلام منهجه التربوي منسجما مع خط الحياة ليتربي الانسان من خلال ممارساته الحيوية و الاجتماعية و الاقتصادية و النفسية، و هذا يتضح من خلال اقتران الايمان بالعمل الصالح في آيات كريمات من القرآن الكريم، كما يتضح من خلال الجانب الأخلاقي و التربوي في الاقتصاد الاسلامي.

يهدف الاسلام في جل أهدافه الي صيانة الفرد و المجتمع في آن معا. فلا افراط و لا تفريط في كل الممارسات و علي جميع الأصعدة، من هنا نراه يدفع[ صفحه 54]الانسان نحو الاكتشاف و نحو تفجير كنوز الأرض المخبوءة.

قال تعالي: «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه و اليه النشور» [5] .

و الي جانب ذلك يحرره من الانشداد البهيمي ليعرف واجباته و حقوقه، و ينهاه عن ممارسة أي لون من ألوان العدوان. قال تعالي: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين» [6] .

و قال تعالي: «و ما أوتيتم من شي ء فمتاع الحياة الدنيا و زينتها و ما عندالله خير و أبقي أفلا تعقلون» [7] .

و قال تعالي أيضا: «و ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة و لا تنس نصيبك من الدنيا و أحسن كما أحسن الله اليك و لا تبغ الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين» [8] .

هذا التوازن اللطيف العادل بين التحرك علي ساحة الحياة و التحرر من التعلق البهيمي بالأرض و المتاع مشهود اليوم بوضوح علي خط المقاومة الاسلامية في جنوب لبنان و في البقاع الغربي و هو بلا ريب دفاع مشروع عن الاسلام و الكرامة الانسانية، و هو بالتالي امتداد لخط النبوة و الامامة في الاسلام.

فالله سبحانه و تعالي أراد للمسلمين العزة و الكرامة ورد الاعتداء قال تعالي: «ولله العزة و لرسوله و للمؤمنين و لكن المنافقين لا يعلمون» [9] .

لقد جعل تعالي المؤمنين في الدرجة العليا بعد رسوله صلي الله عليه و آله و سلم. فعلي الانسان الذي كرمه الله أن يحافظ علي هذه العزة بكل ما لديه. و اليوم الجميع يعلم أن ظاهرة الاتجاه نحو التهجد و التنفل و احياء مجالس الذكر و تلاوة الادعية قد ازدادت[ صفحه 55]و انتشرت كازدياد المد الثوري العارم الذي حطم عروشا كبيرة و بدأ يهز عروشا أخري، و هكذا ظاهرة تحول مبارك، تحول خنادق المجاهدين المسلمين الي محاريب للعبادة يقيم فيها المقاتل صلواته و نوافله و أدعيته، و يحافظ علي وضوئه بماء قارورته منتظرا ساعة اسباغ الوضوء بدم الشهادة. هذا التحول العظيم هو وليد الايمان العظيم تمثل في الاندفاع نحو ساحات الهدم و البناء من أجل رفع كلمة الله و كسب رضاه.

و هذا الاندفاع الغريب نحو الشهادة في سبيل الفوز بالجنة و الانجذاب الكبير بالله، هو أعظم بكثير من التحول السياسي الكبير في لبنان الجنوبي و البقاع الغربي، لأنه ينتهي بولادة الانسان الجديد... الانسان المؤهل لحمل أعباء الأمانة الكبري، و مسؤولية خلافة الله علي الأرض.

قال تعالي: «و اذا قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة...» [10] اذا راقبنا مسيرة الصحوة الاسلامية في العالم العربي علمنا أن هذا الاتجاه التربوي الاسلامي ينطلق بالدرجة الأولي من توجيهات رجال الدين القادة حفظهم الله تعالي و ثبت خطاهم لما فيه خير الأمة، فهم يؤكدون علي التوجه الي الله تعالي و احياء المساجد و مجالس الذكر. و كل غاياتهم نشر الاسلام من أجل تطبيق أحكامه العادلة. فأوصوا بتطبيق شعائر الاسلام و أولها: «الصلاة» فهي عمود الدين، فان تركت ترك ما سواها و ان قبلت قبل ما سواها. تصفي النفس بو تسمو بها الي أسمي الدرجات و منها ينطلق كل الخير و العطاء المبارك. يلفتني في هذا المجال ما جري:

ظهر يوم عاشوراء حين حمي و طيس الحرب و اشتد القتال، قال أحد أصحاب الامام عليه السلام سيد الشهداء، قد حان وقت الصلاة أجابه الامام عليه السلام ذكرتنا بالصلاة، جعلك الله من المصلين، و وقف في ذلك الموقف و أدي الصلاة و قال: من أجلها نريد أن نحارب.

و لا غرابة! فالامام الحسين هو ابن الامام علي بن أبي طالب عليه السلام. سئل أميرالمؤمنين، عن مسألة دينية و هو يخوض غمار الحرب، وقف و أجاب و لم[ صفحه 56]يتوان عن الاجابة بسبب الحرب و قد أكد عليه السلام أنه يحارب من أجل ذلك، أي من أجل توعية الأفراد و بالتالي الجماعة. لم تكن الحرب هدفا في الاسلام بل انها وسيلة لازالة العوائق التي تقف في طريق الأمة، لازالة أولئك الذين يصدون عن سبيل الله و يقفون حجر عثرة بوجه تقدم المسلمين.

ان الهدف الرئيسي هو أن يطبق المسلمون الاسلام، و به يولد «الانسان»، الانسان العاقل و العادل و المسالم و السعيد في الدنيا و الآخرة. و الصلاة الحقيقية مصنع كريم لخلق انسان عظيم لأنها تنهي عن الفحشاء و المنكر. لذلك ركز القرآن الكريم في آيات كريمات علي اقامة الصلاة نذكر منها [11] .

و نحن اليوم نعيش في مرحلة دقيقة و هامة، نحقق انتصاراتنا بذكر الله و باسم الله. و الصلاة هي أعظم ذكر الله. نبدأ بها بالنشيد الآلهي: «الله اكبر» الذي يقوي قلوب المجاهدين و يدب الخوف و الهلع في قلوب المعتدين. فعلينا ألا نتهاون بالصلاة أبدا لقد بات الأعداء يخافون من المساجد لأن بها تجمع المؤمنين و منها ينطلق نور الوعي الروحي و النفسي و الاجتماعي، فعلينا أن نبقيها عامرة، لأنها متاريس الدفاع، و لا بد من مل ء هذه المتاريس التي تكبر و تزيد يوما بعد يوم بالمؤمنين المجاهدين الحسينيين. و المحاريب اسم لمنطلق الحروب.

فعلي المسلمين المحافظة علي هذه الحصون وصيانتها و الاهتمام بها لأن الشياطين و المعتدين يهابونها و يحسبون لها ألف حساب.

و بعد هذا لا خوف من «فانتوم» أمريكا و لا من «ميغ» روسيا لكن الخوف كل الخوف من ذلك اليوم الذي ندير فيه ظهورنا للمساجد و للاسلام. فالمساجد أمكنة أصيلة ينبغي أن تدار فيها الأمور و هي التي حققت النصر لشعوبنا، انها مراكز حساسة ينبغي الاهتمام بها.

و هنا لا بد لنا من وقفة عند العقيدة و الايمان بالغيب.[ صفحه 57]هذا الايمان هو أحد مقومات الذهنية الاسلامية، و هو اضافة الي كونه ايمانا بحقيقة موضوعية واقعية، يؤدي الي توسيع آفاق الفكر الانساني و تحرير العقل من الاطار المادي الضيق و يدعو الانسان الي تطلعات بعيدة و رقابة مستمرة علي أعماله و سلوكه و أحاسيسه.

الايمان بالغيب عند المسلمين أقلق خواطر المفكرين الغربيين فالغزو الفكري الأوروبي حمل، معه الي العالم الاسلامي، فيما حمل حربا شعواء علي هذا الانشداد الغيبي و أشاع في جميع الأوساط أن الذهنية الغيبية تعارض الذهنية العلمية، و ان هذا يؤدي الي التقاعس و التهاون و التكاسل. ثم طرح مفاهيم مشوهة مغلوطة عن الغيب و الحساب و التفكير الغيبي.

هذا التبشير الأوروبي المادي المدسوس أدي الي ابتعاد الانسان عن مصدر قدرته في أكثر البلدان العربية، و بدأ كل فرد يفكر في شؤونه و حل مشاكله من خلال المعادلات المادية التي أوحاها اليه الغزاة أنفسهم. و بذلك شعر المسلم بالضعف و الهوان أمام الأفكار المدسوسة و بالتالي استسلم للمستعمرين.

من هنا أكد رجال الدين القادة علي ضرورة فهم الامداد الغيبي من أجل اتخاذ المواقف الحاسمة الصحيحة تجاه أي تهديد خارجي علي الوجود الاسلامي، كما ركزوا في تعاليمهم التربوية علي ضرورة الانشداد بالغيب. و المثل المشرق الواضح: انتصار الثورة الاسلامية في ايران. و من أقوال الامام القائد الخميني قدس الله سره:

«هذا النصر الآلهي الذي حققه شعبنا ليس له في التاريخ مثيل سوي صدر الاسلام، لقد ألقي الله الرعب في قلوب أعدائنا. و هذا الرعب هو الذي حقق لنا النصر. و الله سبحانه ينصر جند الاسلام أحيانا بالرعب الذي يلقيه في نفوس أعدائهم. و لم يكن غير الله وراء انتصار قضية شعبنا، و هل من الممكن القيام بمثل هذا العمل عن طريق تبليغ الناس؟.

لا يمكن السيطرة علي سوق طهران حتي و لو بذلنا عشرين بسنة من الجهود، لكن جميع نقاط بلادنا أضحت خلال مدة قصيرة مندفعة نحو هدف واحد...[ صفحه 58]و هذا يبين أن يدا غيبية كانت وراء ما حدث» [12] .

و من حديث له في أعضاء مؤتمر أمريكا في ايران لدراسة جرائمهما قال: «اننا نتكل علي الله و نؤمن أن لهذا الكون مدبرا، ان الذين لم ينتبهوا الي هذه الحقيقة سينتبهون الآن، اذ كيف استطاع شعب أعزل بصرخات «الله أكبر» لا غير، التغلب علي أعتي قوة شيطانية تسندها القوي الكبري و الصغري... و كيف استطاع هذا الشعب الضعيف الأعزل من السلاح أن ينتصر علي جميع هذه القوي؟.

ألم يكن سر انتصار هذا الشعب هو الرعب الذي ألقاه الله في قلوب هؤلاء الطغاة؟!

أليس ذلك هو ذات ما حدث في صدر الاسلام حيث انتصرت فئة قليلة علي فئة كثيرة؟!.

ألم يحن الوقت للذين لم يهتموا بالمعنويات، و لم يؤمنوا بالغيب أن يستيقظوا من غفوتهم؟!.

من أسقط الطائرات العمودية (لكارتر) التي استهدفت الاعتداء علي ايران؟ هل نحن أسقطناها!.

ان الرمال جنود الله و كذلك الرياح هي جنود الله، و قد أبادت الرياح قوم عاد، ان الرياح و الرمال جنود الله... و ليجربوا» [13] .

ان المدرسة الاسلامية مدرسة توحيدية و هي تختلف اختلافا بينا عن المدارس الفكرية الالحادية المنحرفة؛ فرجال مدرسة التوحيد يعتبرون الشهادة فوزا عظيما لهم و يستبشرون بالشهادة في سيبل الله، لأنهم يؤمنون بعالم ما وراء عالم الطبيعة، عالم أسمي و أرقي و أنقي و أبقي من هذا العالم الزائل عما قريب أو بعيد.

الانسان المسلم المؤمن يري في شهادته تحررا من كل القيود التي تكبله في هذا العالم. و الأمثلة علي ذلك كثيرة في ايران و في باكستان و في جنوب لبنان و في[ صفحه 59]الجزائر و في السودان و في مصر و في السعودية... هذه الصحوة الاسلامية حدثت و استمرت بفعل الايمان بالغيب. و هذه الأصوات المرتفعة التي نسمعها و نباركها هي صوت الله، انها قدرةالله، و هذه الانتصارات تحققت بقوةالله.


پاورقي

[1] الجمعة الآية 2.

[2] راجع كتاب اقتصادنا للامام الشهيد الصدر ص 19 و ما بعدها.

[3] الرعد الآية 11.

[4] علم الاجتماع الأدبي للمؤلف ص 69.

[5] الملك الآية 15.

[6] المائدة الآية 87.

[7] القصص الآية 60.

[8] القصص الآية 77.

[9] النافقون الآية 8.

[10] البقرة الآية 30.

[11] انظر: البقرة الآية 43 و 83 و 110 و النساء الآية 77 و 103 و الأنعام الآية 72 و الأعراف الآية 29 و يونس الآية 87 و الحج الآية 78 و النور الآية 56 و المائدة الآية 55 و الأنفال الآية 3 و التوبة الآية 71 و النمل الآية 3 و لقمان الآية 4 و غيرها كثيرات.

[12] من حديث الامام القائد الي الطلبة السعوديين المقيمين في ايران 24 - ذي الحجة - 1400 ه.

[13] ألقي هذا الحديث في ايران بتاريخ 2 - 5 1980 م.


عن تحف العقول


الانتقاد عداوة. قلة الصبر فضيحة. افشاء السر سقوط. السخاء فطنة. اللؤم تغافل.

ثلاثة من تمسك بهن نال من الدنيا و الآخرة بغيته: اعتصام بالله، و رضي بقضاء الله، و احسان الظن بالله.

ثلاثة من فرط فيهن كان محروما: استماحة جواد، و مصاحبة عالم، و استمالة سلطان.

ثلاثة تورث المحبة: و التواضع، و البذل.

من بري ء من ثلاثة نال ثلاثة: من بري ء من الشر نال العز، و من بري ء من الكبر نال الكرامة، و من بري ء من البخل نال الشرف.

ثلاثة مكسبة للبغضاء: النفاق، و الظلم، و العجب.

من لم تكن فيه خصلة من ثلاث لم يعد نبيلا: عقل يزينه، أو جدة تغنيه، أو عشيرة تعضده.

ثلاثة تزري بالمرء: الحسد، و النميمة، و الطيش.

ثلاثة لا تعرف الا في ثلاثة مواطن: لا يعرف الحليم الا عند الغضب، و لا الشجاع الا عند الحرب، و لا أخ الا عند الحاجة.

ثلاثة من كن فيه فهو منافق و ان صام و صلي: من اذا حدث كذب، و اذا وعد أخلف، و اذا ائتمن خان.[ صفحه 123]احذر من الناس ثلاثة: الخائن و الظلوم و النمام، لأن من خان لك خانك، و من ظلم لك سيظلمك، و من نم اليك سينم عليك.

لا يكون الأمين أمينا حتي يؤتمن علي ثلاث فيؤديها، علي الاموال و الاسرار و الفروج، و ان حفظ اثنتين وضيع واحدة فليس بأمين.

لا تشاور أحمق؛ و لا تستعن بكذاب، و لا تثق بمودة ملول؛ فان الكذاب يقرب لك البعيد و يبعد لك القريب، و الأحمق يجهد لك نفسه و لا يبلغ ما تريد، و الملول أوثق ما كنت به خذلك، و أوصل ما كنت له قطعك.

ثلاث من كن فيه كان سيدا: كظم الغيظ، و العفو عن المسي ء، و الصلة بالنفس و المال.

ثلاثة لابد لهم من ثلاث: لابد للجواد من كبوة، و للسيف من نبوة، و للحليم من هفوة.

ثلاثة فيهن البلاغة: التقرب من معني البغية، و التبعد من حشو الكلام، و الدلالة بالقليل علي الكثير.

النجاة في ثلاث: تمسك عليك لسانك، و يسعك بيتك، و تندم علي خطيئتك.

ثلاث من كن فيه كن عليه: المكر و النكث و البغي، و ذلك كما في قول الله تعالي «و لا يحيق المكر السي ء الا بأهله، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، انا دمرناهم و قومهم أجمعين، و من نكث فانما ينكث علي نفسه، يا ايها الناس انما بغيكم علي أنفسكم متاع الحياة الدنيا.»[ صفحه 124]ثلاث يحجزن المرء علي طلب المعالي: قصر الهمة، و قلة الحياء، و ضعف الرأي.

الانس في ثلاث: الزوجة الموافقة، و الولد البار، و الصديق المصافي، ثلاثة لا يعذر المرء فيها: مشاورة ناصح، و مداراة حاسد، و التحبب الي الناس.

العاقل لا يستخف بأحد، و أحق من لا يستخف به ثلاثة: العلماء، و السلطان، و الاخوان؛ لأنه من استخف بالعلماء أفسد دينه، و من استخف بالسلطان أفسد دنياه، و من استخف بالاخوان أفسد مروته.

ثلاثة تكدر العيش: السلطان الجائر، و الجار السوء، و المرأة البذيئة. لا تطيب السكني الا بثلاث: الهواء الطيب، و الماء الغزير العذب، و الأرض الخوارة.

لا يستغني أهل كل بلد عن ثلاثة يفزع اليهم في أمر دنياهم و آخرتهم؛ فان عدموا ذلك كانوا همجا: فقيه عالم ورع، و أمير خير مطاع، و طبيب بصير ثقة.

يمتحن الصديق بثلاث خصال، فان كان مواتيا فيها فهو الصديق المصافي، و الا كان صديق رخاء لا صديق شدة: تبتغي منه مالا، أو تأمنه علي مال، أو تشاركه في مكروه.

ان المرء يحتاج في منزله و عياله الي ثلاث خلال يتكلفها و ان لم يكن في طبعه ذلك: معاشرة جميلة، وسعة بتقدير، و غيرة بتحسن.

كل ذي صناعة مضطر الي ثلاث خلال يجتلب بها المكسب: ان يكون حاذقا في عمله، مؤديا للامانة فيه، مستميلا لمن استعمله.[ صفحه 125]تجب للوالدين علي الولد ثلاثة أشياء: شكرهما علي كل حال، و طاعتهما فيما يأمرانه به وينهيانه عنه في غير معصية الله، و نصيحتهما في السر و العلانية.

و تجب للولد علي والده ثلاث خصال: اختياره لوالدته، و تحسين اسمه، و المبالغة في تأديبه.

يحتاج الاخوة فيما بينهم الي ثلاثة أشياء، فان استعملوها و الا تباينوا و تباغضوا و هي: التناصف، و التراحم، و نفي الحسد و.

اذا لم تجتمع القرابة علي ثلاثة أشياء تعرضوا لدخول الوهن عليهم و شماتة الأعداء بهم و هي: ترك الحسد فيما بينهم لئلا يتحزبوا فيتشتت أمرهم، و التواصل ليكون ذلك حاديا لهم علي الالفة؛ و التعاون لتشملهم العزة.

لا يتم المعروف الا بثلاث خلال: بتعجيله، و تقليل كثيره، و ترك الامتنان به. ثلاثة يستدل بها علي أصالة الرأي: حسن اللقاء، و حسن الاستماع، و حسن الجواب.

ثلاثة أشياء تدل علي عقل فاعلها: الرسول علي قدر من أرسله، و الهدية علي قدر مهديها، و الكتاب علي قدر كاتبه.

العلم ثلاثة: آية محكمة، و فريضة عادلة، و سنة قائمة.

ثلاثة ليس معهن غربة، حسن الادب، و كف الاذي، و مجانبة الريب. الايام ثلاثة: يوم مضي لا يدرك، و يوم، الناس فيه فينبغي ان يغتنموه، و غدا في أيدهم امله.

من لم تكن فيه ثلاث خصال لم ينفعه الايمان: حلم يرد به جهل[ صفحه 126]الجاهل، و روع يحجزه عن طلب المحارم، و خلق يداري به الناس.

ثلاث من كن فيه استكمل الايمان: من اذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، و اذا رضي لم يخرجه رضاه الي الباطل، و من اذا قدر عفا. لا يستكمل عبد حقيقة الايمان حتي تكون فيه خصال ثلاث: الفقه في الدين، و حسن التقدير في المعيشة، و الصبر علي الرزايا. ا ه المختار من نثر الدرر.


الأخلاق الفاضلة


يحدثنا جابر في رسائله عن أخلاق فاضلة يلزم أن يتصف بها المريد لعلم الكيمياء، و هذه تتلخص بالصبر و الثبات و التروي بالأمور و الحكمة، و التؤدة و عدم التسرع في الحكم و الابتعاد عن رشوة الضمير، و هذه الأخلاق الفاضلة هي في الحقيقة الدعامة الحقيقية في تقدم العلوم. و اذا طالعنا رسائل جابر بامعان، نجد بجانب النظريات التي يبديها، قواعد أخلاقية هامة يثيرها، نكاد نقرأها في كل جملة من جمل رسائله. و هو يعزي هذه الشيم السامية (كما بينا) الي الأنبياء و المرسلين و قد تلقنها مباشرة عن معلمه جعفر الذي توارثها عنهم. و ان العلة الحقيقية في تأخرنا عن العلوم النافعة في العصر الحاضر هي أننا أضعنا تلك المطالب السامية التي انتقلت الي بعض أساطين العلم في الغرب فكانت السبب لظهور هذه الكشوف الهائلة التي نراها أمامنا و لا نريد أن نتوغل في الموضوع و نبحث عن هذه الفضائل كيف انتقلت بمظاهرها لا في أهدافها الباطنية النفيسة الي عالم الغرب، و الا لقلل من اختراعه للآلات المخربة الجهنمية و لأرتدع عن وطء أخيه الانسان بهذه القساوة و الوحشية. و لعل السبب الجوهري لعدم ابداعنا في العلوم العصرية و ابتعادنا عن الكشف و الاختراع مع وجود عدد لا يستهان به ممن اختص في مثل هذه العلوم النافعة منا، هو فقدنا تلك الخصائص النفيسة التي كانت لسلفنا الصالح و اهمالنا التعاون الذي هو في الحقيقة طلسم الرقي و التقدم و العمران. من هذه الناحية يكون لتراثنا فائدة كبري، اذ لا يكون حافزا لنا علي اللحاق بركب الحضارة العالمي الذي ابتعدنا عنه قرونا فحسب، بل يثير فينا همة جديدة لنصحح ما ارتكبه الغرب من أخطاء فادحة لاهماله العنصر الانساني و الروحي في الرقي.

اذا أردنا أن نحصي الجانب الأخلاقي من رسائل جابر و اتصالها بامامه جعفر لوجب علينا أن نفرد لذلك بحثا خاصا مستفيضا، و لكننا نكتفي باشارة لطيفة الي ذلك، يقول جابر في رسائله: «و من الخواص أن الوقت في وصول[ صفحه 127]هذه الكتب اليك ان قرب، فقد قرب الوقت الذي حدثناك به في الكتب التي فيها الفصول النبوية. فاعلم ذلك (و لا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون) [1] ، و انظر يا أخي و اياك القنوط فيذهب بعمرك و مالك، فوالله ما لي في هذه الكتب الا تأليفها و الباقي علم النبي صلي الله عليه و آله و سلم، و قد سمعت ما جاء به النبي في القنوط، و أحذرك أن تصير الي هذه الحال فتندم حين لا ينفعك الندم، و الله أعلم بأمرك. و انما علينا الاجتهاد في الكلام و عليك القبول منا، فان قبلت لم تندم».

اذا لم يصرح لنا جابر باسم الامام في مثل هذا الموضع فانه يصرح به في مواضع كثيرة. و ان هذا الخلق السامي هو في الحقيقة الذي مكن الامام أن يلتف اليه نفر من علية القوم يغترفون من ينبوغ فضله، و هو الذي جعله محببا الي القلوب و أعطاه القدرة علي اقناع الملحدين و الدهريين (و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) [2] ، جاء في كتاب الاهليلجة (مطبوع في كتاب بحارالأنوار للمجلسي، طبع حجر. طهران 1301 ه)، ذكر حوار جري بينه و بين طبيب هندي دهري الي أن هداه الله علي يده. يذكر العلامة الشيخ محمد الخالصي في موضوع له بعنوان: «لماذا خص الامام جعفر بن محمد بعنوان المذهب الجعفري دون غيره» نقلا عن الحافظ أبي نعيم في ترجمة الامام الصادق في الجزء الثامن من كتاب حلية الأولياء ما نصه: «و لما كان الامام الصادق بحرا طاميا لا يدرك عبابه تتفجر منه ينابيع العلوم و الحكمة كان يأوي اليه أيضا من لا يدين بدين الاسلام فيأخذون العلم عنه، فمنهم من يهتدي و منهم من يبقي علي ضلاله مع استفادته أنواع الحكم و العلوم...» و كثيرا ما كانت المناقشة لا تنتهي بما يريده الامام لبقاء الخصم علي عناده ضده و هو مع[ صفحه 128]ذلك لا يضيع اتزانه و لا يقنط من رحمة الله.

يشير كذلك نفس المؤلف السابق الي موضوع قيم في مناقشة أحد تلامذة الصادق مع بعض الدهريين فيها شهادة قيمة علي الخلق السامي الذي اتصف به الامام، و هذا الموضوع استقاه الخالصي من كتاب التوحيد للمفضل المطبوع في بغداد، و يذكر (كراوس) في مقاله باب برزويه في «كليلة و دمنة» الذي أدرجه البدوي في كتاب الالحاد في الاسلام، أن هذا الكتاب طبع في بمباي طبع حجر سنة 1331 ه [3] أما النص نفسه فهو كما يلي: «روي محمد بن سنان قال حدثني المفضل بن عمرو قال كنت ذات يوم بعد العصر جالسا في الروضة بين القبر و المنبر و أنا مفكر فيما خص الله تعالي به سيدنا محمدا صلي الله عليه و علي آله من الشرف و الفضائل و ما منحه و أعطاه و شرفه و حباه مما لا يعرفه الجمهور من الأمة، و مما جعلوه من فضله و عظيم منزلته و خطير مرتبته فانني كذلك اذ أقبل ابن أبي العوجاء فجلس بحيث أسمع كلامه، فلما استقر به المجلس و اذا برجل من أصحابه قد جاء فجلس اليه فتكلم ابن أبي العوجاء، فقال لقد بلغ صاحب هذا القبر العز بكماله و حاز الشرف بجميع خصاله و نال الحظوة في كل أحواله، فقال له صاحبه انه كان فيلسوفا ادعي المرتبة العظمي و المنزلة الكبري، و أتي علي ذلك بمعجزات بهرت العقول و ضلت فيها الأحلام، و غاصت الألباب علي طلب علمها في بحار الفكر فرجعت خاسئات و هي حسيرة، فلما استجاب لدعوته العقلاء و الفصحاء و الخطباء دخل الناس في دينه أفواجا، فقرن اسمه باسم ناموسه فصار يهتف به علي رؤوس الصوامع في جميع البلدان و المواضع التي انتهت اليها دعوته و غلبتها كلمته و ظهرت فيها حجته برا و بحرا و سهلا و جبلا في كل يوم و ليلة خمس مرات مرددا في الأذان و الاقامة ليتجدد في كل ساعة ذكره لئلا يخمل أمره، فقال ابن أبي العوجاء: دع ذكر محمد فقد تحير فيه عقلي و ضل[ صفحه 129]فيه أمر فكري، و حدثنا في ذكر الأصل الذي نمشي عليه. ثم ذكر ابتداء الأشياء، و زعم أن ذلك باهمال لا صنعة فيه و لا صانع و لا مدبر، بل الأشياء تتكون من ذاتها بلا مدبر و علي هذا كانت لم تزل و لا تزال، قال المفضل فلم أملك نفسي غضبا و حنقا، فقلت يا عدو الله الحدت في دين الله و أنكرت الباري جل قدسه الذي خلقك في أحسن تقويم و صورك في أتم صورة و نقلك في أحوالك حتي بلغت الي حيث انتهيت، فلو فكرت في نفسك، و صدقك لطيف حسك لوجدت دلائل الربوبية و آثار الصنعة فيك قائمة و شواهده جل و تقدس في خلقك واضحة و براهينه لك لائحة، فقال: يا هذا ان كنت من أهل الكلام كلمناك، فان ثبتت لك حجة تبعناك، و ان لم تكن منهم فلا لك كلام، و ان كنت من أصحاب جعفر بن محمد فما هكذا يخاطبنا، و لا بمثل دليلك يجادل فينا، و لقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت فما أفحش في خطابنا، و لا تعدي في جوابنا، و انه للحليم الرزين العاقل الرصين، لا يعتريه خرق و لا طيش و لا نزق، يسمع كلامنا و يصغي الينا و يتعرف حجتنا، حتي اذا استفرغنا ما عندنا وظننا أنا قطعناه أدحض حجتنا في كلام يسير و خطاب قصير، يلزمنا به الحجة، و يقطع العذر و لا نستطيع لجوابه ردا، فان كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه، قال المفضل: فخرجت من المسجد محزونا متفكرا فيما يلي به الاسلام و أهله من كفر هذه العصابة و تعطيلها. فدخلت علي مولاي عليه السلام منكسرا، فقال مالك، فأخبرته بما سمعت من الدهريين و بما رددت عليها فقال: يا مفضل لألقين عليك من حكمة الباري جل و علا و تقدس اسمه في خلق العالم و السباع و البهائم و الطير و الهوام و كل ذي روح من الأنعام و النبات و من الشجر المثمر و غير المثمر الحبوب و البقول المأكول ذلك، و غير المأكول ما يعتبره المعتبرون، و يسكن اليه المؤمنون و يتحير فيه الملحدون، فبكر علي غدا».

«قال المفضل: فأنصرفت من عنده فرحا مسرورا و طالت علي تلك الليلة[ صفحه 130]انتظارا لما وعدني به. فلما أصبحت غدوت فاستؤذن لي فدخلت و قمت بين يديه... فقال: يا مفضل، كأني بك و قد طالت عليك هذه الليلة انتظارا لما وعدتك. فقلت أجل يا مولاي.... فقال: يا مفضل ان الله كان و لا شي ء قبله و هو باق و لا نهاية له فله الحمد علي ما ألهمنا و له الشكر علي ما منحنا فقد خصنا من العلوم بأعلاها و من المعاني بأسناها و اصطفانا علي جميع الخلق بعلمه و جعلنا مهيمنين عليهم بحكمته. فقلت: يا مولاي، أتأذن لي أن اكتب ما تشرحه؟ و كنت أعددت معي ما أكتب فيه فقال لي: افعل يا مفضل، ان الشكاك جهلوا الأسباب و المعاني في الخلقة و قصرت أفهامهم علي تأمل الصواب و الحكمة فخرجوا بقصر علومهم الي الجحود و بضعف بصائرهم الي التكذيب و العنود حتي أنكروا خلق الأشياء و ادعوا أن كونها لا صنعة فيها و لا تقدير و لا حكمة من مدبر و لا صانع تعالي الله عما يصفون و قاتلهم الله أني يؤفكون، فهم في ضلالهم و عميهم و تجبرهم بمنزلة عميان دخلوا دارا قد بنيت أتقن بناء و أحسنه و فرشت بأحسن الفرش و أفخره و أعد فيها ضروب الأطعمة و الأشربة و الملابس التي يحتاج اليها و لا يستغني عنها، و وضع كل شي ء من ذلك موضعه علي صواب من التقدير و حكمة من التدبير فجعلوا يترددون فيها يمينا و شمالا و يطوفون بيوتها ادبارا و اقبالا محجوبة أبصارهم عنها و لا يبصرون هيئة الدار و ما أعد فيها، و ربما عثر بعضهم بالشي ء الذي قد وضع موضعه و أعد للحاجة اليه و جاءه بالمعني فيه و هذه حال هذا الصنف في أفكارهم ما أنكروا من الخلقة و ثبات الصنعة فانهم لما غربت أذهانهم من معرفة الأسباب و العلل في الأشياء صاروا يجولون في هذا العالم حياري لا يفهمون ما هو عليه من اتقان خلقته و حسن صنعته و قوام هيئته، و ربما وقف بعضهم علي الشي ء لجهل سببه و الأرب فيه فيسرع الي ذمه و وصفه بالاحالة و الخطأ كالذي أقدمت عليه (المناينة) [4] الكفرة و جاهرت به الملاحدة الماردة و الفجرة و أشباههم من أضل[ صفحه 131]الضلال المعللين أنفسهم بالمحال، فيحق علي من أنعم الله عليه بمعرفته و هداه لدينه و وقفه لتأمل التدبير في صنعة الخلائق و الوقوف علي ما خلقوا له من لطف التدبير، و صواب النعمة بالدلالة القائمة الدالة علي صانعها أن يكثر حمد الله مولاه علي ذلك و يرغب في الثبات عليه و الزيادة منه، فانه جل اسمه يقول: (لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن كفرتم ان عذابي لشديد) [5] يا مفضل أول العبر و الأدلة علي الباري جل قدسه كهيئة هذا العالم و تأليف أجزائه و نظمها علي ما هي عليه فانك اذا تأملت العالم بفكرك و ميزته بعقلك، وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج اليه عباده، فالسماء مرفوعة كالسقف و الأرض ممدودة كالبساط و النجوم منضودة كالمصابيح و الجواهر مخزونة كالذخائر و كل شي ء فيها لشأنه معد، و الانسان كالمالك لذلك [6] البيت و المحول جميع ما فيه و ضروب النبات مهيأة لمأربه و صنوف الحيوان معروفة في مصالحه و منافعه، ففي هذا دلالة واضحة علي أن العالم مخلوق بتقدير و حكمة و نظام و ملائمة، و أن الخالق له واحد و هو الذي ألفه و نظمه بعضا الي بعض، جل قدسه و تعالي جده و كرم وجهه و لا اله غيره تعالي عما يقول الجاحدون و جل و عظم عما ينتحله الملحدون» [7] .

هذه الحكاية و أمثالها تدل علي الخلق العظيم الذي اتصف به الامام الصادق بشهادة خصومه و رغبته المجادلة بالحسني، لأن نشدان الحقيقة هدفه الأسمي. ان مثل هذه الأخلاق في الحقيقة هي التي تفتق كنوز الحكمة و هي أساس الالهام في التحري العلمي، و فيها أيضا اشارة لطيفة للاعتبار في آيات[ صفحه 132]الكون و الانتقال من الظاهر الي الباطن من المصنوع الي الصانع الحكيم. حتي أن الصادق لم يقل لمريده اقرأ كتاب الفقه الفلاني أو كتاب تفسير أو حديث أو غير ذلك، بل طلب منه التوغل في العلوم الكونية، لأنها الأساس في اقناع الملحدين، لكنه لم يطلب منه تعلم العلوم الطبيعية و الوقوف عندها في شكلها الظاهري فقط، بل الانتقال الي الباطن ليكون من المعتبرين (فاعتبروا يا أولي الأبصار) [8] .

بيد أننا نستغرب شيئا واحدا هو أن الصادق يقول للمفضل بأنه سوف يلقي عليه من حكمة الباري في خلق العالم و السباع... الخ بهذا التفصيل و بعد ذلك يجمل الجواب اجمالا، فهل يا تري أغفل المفضل ذكر ذلك التفصيل مع أنه كان مستعدا للكتابة أم أنه ذكره في مناسبة أخري؟

في مواضع عديدة نري جابرا يشير في رسائله دوما الي وجوب التؤدة و فهم الأمور فهما جيدا. فهو يوصي بلزوم الرفق و ترك العجلة و فتح المجال للحس لمشاهدة الكون و الاعتبار بالآيات البينات مع التحلي بالأخلاق الفاضلة للوصول الي الهدف المنشود، و في الحقيقة ان هذه الأخلاق السامية من الصبر و اقتفاء أثر الطبيعة (كما ينوه عنها جابر في رسائله) و عدم القنوط و اليأس، هي من الأمور الهامة التي ساعدت علي رقي العلوم و بروز الكشوف الهائلة أمام أعيننا، و هي كما يراها جابر بن حيان من صفات الأنبياء و المرسلين، و قد تلقاها جابر عن امامه الصادق. و أكرر ثانية فأقول: اني لأعتقد اعتقادا جازما أن من أهم عوامل عدم لحاقنا بركب الحضارة العالمي ابتعادنا عن تلك الميزات السامية الضرورية للمبدع. هكذا انعدم الاختراع و الاكتشاف في ربوعنا، لأننا و ان أخذنا علوم الغرب الحاضرة، لم نقتبس بعد تلك الروح الباحثة المنقبة التي كانت من أهم ميراث سلفنا الصالح، يضاف الي ذلك أخذ الأمور بصورة[ صفحه 133]جدية دون رشوة ضمير مع الثبات و الصبر، و محاولة فهم الأمور بصورة واضحة جلية.


پاورقي

[1] يوسف، آية: 87.

[2] آل عمران، آية: 159.

[3] ذكر عارف تامر في رسالة عن الحكم الجعفرية، بيروت ص 14 أن له طبعة حجرية في مصر.

[4] لعل المقصود المانوية أتباع ماني راجع اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، للامام فخرالدين الرازي، القاهرة 1938 ص 88.

[5] ابراهيم، آية: 7.

[6] في الأصل كالملك ذلك.

[7] نقلت المقطع الأخير هذا من كتاب الحكم الجعفرية لعارف تامر السابق الذكر.

[8] الحشر، آية: 2.


معني فرمايش خدا: «او خيانت چشمها را مي داند» چيست؟


عبدالرحمان بن سلمه حريري گويد: از امام صادق - عليه السلام - درباره ي فرمايش خدا: (يعلم خائنة الأعين) [1] «او خيانت چشمها را مي داند» سؤال كردم.

حضرت فرمود: مگر نديدي انسان گاهي طوري به چيزي نگاه مي كند گويا به[ صفحه 39]آن نگاه نمي كند، اين را خيانت چشم مي گويند. [2] .


پاورقي

[1] سوره ي فاطر: آيه ي 19.

[2] بحارالأنوار: ج 4 ص 80 ح 4.


جفر و جامعه يا نقشه عالم خلقت


علامه ي اربلي مي نويسد و قدقيل ان الكتاب الجفر الذي يتوارثه بنوعبدالمؤمن هو من كلامه بدون هذه المنقبه شعبه درجه في مقام الفضايل عليه اين كتاب جفر مشهور بين علماي اسلام است كه مشتمل بر علوم و اسرار ائمه اطهار عليهم صلوات الله اجمعين بوده و امام موسي بن موسي الرضا عليه السلام آنجا كه مأمون خواست آن حضرت را وليعهد گرداند فرمود «والجفر و الجامعه يدلان علي خلاف ذلك».

امام جعفر صادق در مفاخر علمي خود مي فرمود علمنا غابر و زبور و نكت في القلوب و ثقر في الاسماع و ان عندنا الجفر الاحمر و الجفر الابيض و مصحف فاطمه و اما ان عندنا الجامعه فيها جميع ما يحتاج الناس اليه.

بسياري از مفسرين اين كلام تفسير كرده اند كه مراد از غابر علم است بر آنچه واقع خواهد شد و مزبور علم است به قضاي گذشته و غرض از نكت در قلوب الهام است و مقصود از شعر اسماع كلام ملائكه است كه سخن ايشان را مي شنويم و خود آنها را نمي بينيم اما جفر احمر ظرفي است كه سلاح رسول در آن موضع است و از آنجا بيرون نخواهد آمد تا وقتي كه قائم[ صفحه 262]آل محمد صلي الله عليه و آله وسلم ظهور نمايد اما جفر ابيض ظرفي است كه توراة موسي و انجيل عيسي و زبور داود و ساير كتب الهي در آنجاست اما مصحف فاطمه هر چيز كه از قوت به فعل آيد و نام هر ملكي و حاكمي كه تا قيامت پيدا شود در آن ثبت است و جامعه كتابي است كه طول آن هفتاد (گز) متر است.


حديث 029


شنبه

ليس لملول صديق.

براي افسرده دل، دوست و رفيقي باقي نمي ماند.

تحف، ص 364


مقبره عقيل بن ابي طالب


كنيه اش ابويزيد و يكي از چهار فرزند ابوطالب و مادرش فاطمه بنت اسد بود.

وي ده سال از جعفر و بيست سال از علي بن ابي طالب بزرگتر بود.

ابن حزم گفته است كه فرزندان عقيل: عبدالله، عبدالرّحمن و مسلم در واقعه كربلا و كوفه كشته شدند و نسلش تنها از فرزند ديگرش: محمد ادامه يافت:

«فولد محمدبن عقيل: عبدالله الفقيه المحدّث و عبدالرّحمن. كان يشبه النّبي ـ صلّي الله عليه [و آله] و سلم ـ في صورته و كان رجلا أّمها زينب بنت عليّ بن أبي طالب».[ صفحه 482]عقيل در علم انساب عرب به حافظه و شناخت، شهرت عام داشت و «كان أكثر النّاس ذكر المثالب قريش».

او در نبرد بدر به مقابله با مسلمانان رضا داد؛ ولي پس از اسارتش به دست مسلمانان و آزاديش در مقابل فديه اي كه عبّاس بن عبدالمطلب پرداخت، به توحيد گرويد و تسليم مسلماني شد؛ ولي اين اعتقاد را تا قبل از واقعه حديبيّه آشكار ننمود.

پيامبر درباره عقيل فرموده است:

«يا أبا زيد! إنّي لأُحبّك حبّين: حبّاً لقرابتك منّي و حباً لما كنت أعلم من حبّ عمّي إيّاك».

اين حديث به لفظ هاي مختلف نقل شده است.

عقيل از راويان موثّق حديث پيامبر بود و در دوران خلافت برادرش: عليّ بن[ صفحه 483]ابي طالب توقّعاتي بيش از ميزان عدالت، در دلش به وجود آمد؛ كه با واكنش شديد امير مؤمنان (عليه السلام) روبرو شد. در همين ايّام به شام رفت و با معاويه ملاقات نمود و ضمن گفتگوهايش با وي، به حقوق بني هاشم و ارجحيّت عليّ بن ابي طالب در امر ولايت و خلافت صحّه ها گذارد.

عاقبة الأمر در پيري نابينا شد و در اواخر حكومت معاويه يا اوّل خلافت يزيد، قبل از واقعه حرّه درگذشت و به اختلاف گفته اند كه در مدينه به خاك سپرده شد.

تا آنجا كه مؤلف مطلّع است، محل اقامت عقيل در مدينه، معروف به «دار عقيل» مجاور سمت غربي قبرستان بقيع واقع شده بود كه بعدها مدفن عبدالله بن جعفر و ابوسفيان بن الحارث گرديد.

ابن نجّار متوفاي 643 مي نويسد:

در اين خانه:

«قبر عقيل بن أبي طالب أخي عليّ رضي الله عنه في قبّة في أوّل البقيع أيضاً...»

عليّ بن موسي در 1303 هـ. ق. و نايب الصّدر شيرازي در 1305 هـ. ق. و فراهاني در 1302 هـ. ق. از بنا و قبه و ضريحي كه زير آن مقابرِ عقيل، ابوسفيان و عبدالله بن جعفر بوده و كتيبه هايي داشته است، ياد كرده اند.

اين محل در 40 متري باب جنوب غربي قبرستان بقيع قرار دارد كه در فاصله 5 متري جنوب آن قبور همسران پيامبر است.[ صفحه 484]
علمه بما وقع بين المنصور و بين ابن مهاجر ارساله الي المدينة و ما أرسله اليه من ا


علمه بما وقع بين المنصور و بين ابن مهاجر ارساله الي المدينة و ما أرسله اليه من الأمر

أبوجعفر محمد بن جرير الطبري: عن أبي المفضل محمد بن عبدالله الشيباني قال: حدثنا ماجيلويه قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن جعفر بن محمد بن الأشعث قال: أتدري ما كان سبب دخولنا في هذا الأمر و معرفتنا به؟ و ما كان عندنا منه خبر و لا ذكر و لا معرفة شي ء مما عند الناس، قلت: و كيف كان ذلك؟ قال: ان أباجعفر المنصور قال لأبي محمد بن الأشعث: ابغني رجلا له عقل يؤدي عني، قال له: قد أصبت لك هذا فلان ابن مهاجر خالي، قال: فائتني به، فأتاه بخاله، فقال له أبوجعفر: يابن مهاجر خذ هذا المال و أعطاه ألوفا ما شاء الله.

قال: ائت المدينة الي عبدالله بن الحسن و عدة من أهل بيته فيهم جعفر بن محمد، فقل لهم: اني رجل غريب من أهل خراسان، و بها شيعة من شيعتكم و قد وجهوا اليكم بهذا المال، فادفع الي كل واحد منهم علي هذا الشرط كذا و كذا، فاذا قبضوا المال فقل: اني رسول و أحب أن يكون معي خطوطكم بقبض ما قبضتم مني، فأخذ المال و أتي المدينة، ثم رجع الي أبي جعفر المنصور، فدخل عليه و عنده محمد بن الأشعث، فقال له أبوجعفر: ما وراءك؟ فقال: أتيت القوم و هذه خطوطهم بقبضهم المال خلا جعفر بن محمد، فاني أتيته و هو يصلي في مسجد الرسول صلي الله عليه و آله و سلم، فجلست خلفه و قلت: ينصرف فأذكر له ما ذكرت لأصحابه، فعجل و انصرف و التفت الي فقال لي: يا هذا اتق الله و لا تغرر أهل بيت محمد صلي الله عليه و آله و سلم و قل لصاحبك: اتق الله و لا تغرر أهل بيت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم، فانهم قريبو عهد بدولة بني مروان، و كلهم محتاج، قال: قلت: و ما ذاك أصلحك الله؟ فقال: ادن مني، فدنوت منه، فأخبرني بجميع ما جري بيني و بينك حتي كأنه كان ثالثنا. فقال المنصور: يابن مهاجر اعلم أنه ليس من أهل بيت النبوة الا و فيهم محدث،[ صفحه 37]و أن جعفر بن محمد محدثنا اليوم، و كانت هذه الدلالة حتي قلنا بهذه المقالة [1] .

و رواه محمد بن يعقوب: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن جعفر بن محمد بن الأشعث قال: قال لي: أتدري ما كان سبب دخولنا في هذا الأمر و معرفتنا به؟ و ساق الحديث الي آخره، و في آخره: و أخبرني بجميع ما جري بيني و بينك حتي كأنه كان ثالثنا، قال: فقاله له أبوجعفر: يابن مهاجر! اعلم أنه ليس من أهل بيت نبوة الا و فيهم محدث، و أن جعفر بن محمد محدثنا اليوم، فكانت هذه الدلالة سبب قولنا بهذه المقالة [2] .

و رواه محمد بن الحسن الصفار: عن عمر بن علي، عن عمه محمد بن عمر، عن صفوان ابن يحيي، عن جعفر بن محمد بن الأشعث قال: أتدري ما كان سبب دخولنا في هذا الأمر و معرفتنا له؟ و ساق الحديث الي آخره، و في آخره: فأخبرني بجميع ما جري بيني و بينك، حتي كأنه كان ثالثنا، قال: فقال أبوجعفر: يابن مهاجر اعلم أنه ليس من أهل بيت النبوة الا و فيهم محدث، و أن جعفر بن محمد محدث اليوم، فكانت هذه دلالة أنا قلنا بهذه المقالة [3] .

و روي هذا الحديث ابن شهرآشوب في المناقب [4] .

و رواه صاحب ثاقب المناقب: الا أن في آخر روايته قال: فقال له: يابن مهاجر اعلم أنه ليس من أهل بيت النبوة الا و فيهم محدث، و أن جعفر ابن محمد محدثنا اليوم، فكانت هذه المقالة سبب مقالتنا بهذا الأمر [5] .[ صفحه 38]الراوندي: أن مهاجر بن عمار الخزاعي قال: بعثني أبوالدوانيق الي المدينة و بعث معي بمال كثير، و أمرني أن أتضرع لأهل هذا البيت و أتحفظ مقالتهم، قال: فلزمت الزاوية التي مما يلي القبر، فلم أكن أتنحي منها الا في وقت الصلاة لا في ليل و لا في نهار. قال: و أقبلت أطرح الي السؤال الذين حول القبر الدراهم - و من هو فوقهم الشي ء بعد الشي ء حتي ناولت شبابا من بني الحسن و مشيخة منهم حتي ألفوني و ألفتهم في السر. قال: و كلما كنت دنوت من أبي عبدالله عليه السلام يلاطفني و يكرمني، حتي اذا كان يوما من الأيام بعدما نلت حاجتي ممن كنت أريد من بني الحسن و غيرهم دنوت منه و هو يصلي، فلما قضي صلاته التفت الي و قال: تعال يا مهاجر - و لم أكن أتسمي باسمي و لا أتكني بكنيتي - فقال: قل لصاحبك: يقول لك جعفر: كان أهل بيتك الي غير هذا منك أحوج منهم الي هذا، تجي ء الي قوم شباب محتاجين فتدس اليهم، فلعل أحدهم يتكلم بكلمة تستحل بها سفك دمه، فلو بررتهم و وصلتهم و أنلتهم و أغنيتهم كانوا الي هذا أحوج ما تريد منهم. قال: فلما أتيت أباالدوانيق قلت له: جئتك من عند ساحر كاهن من أمره كذا و كذا، قال: صدق و الله لقد كانوا الي غير هذا أحوج، اياك أن يسمع منك هذا الكلام انسان [6] .


پاورقي

[1] دلائل الامامة ص 123.

[2] الكافي: ج 1 ص 475 ح 6.

[3] بصائر الدرجات ص 237 ج 5 باب 11 ح 7.

[4] مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 220.

[5] الثاقب في المناقب ص 406 ح 5.

[6] الخرائج و الجرائح ج 2 ص 646 ح 55.


ما نور هستيم و نور سايه ندارد


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: كه خداوند به داوود پيامبر وحي فرستاد اي داوود به وجود من شادي كن و از ياد من لذت ببر و با مناجات من متنعم باش.

مفضل روايت مي كند كه روزي نزد مولاي خود امام جعفرصادق عليه السلام رفتم و براي مطلبي نشستم. آن حضرت برخاست و به صحن خانه آمد. چون نگاه كردم ديدم كه آن حضرت در آفتاب ايستاده بود ولي سايه نداشت. من بعد از مشاهده اين حال در نفس خود تفكر مي كردم كه در آن حال حضرت صدا زد و فرمود: اي مفضل ما نوريم و نور سايه ندارد هر كه تسليم امر ما كند، در بهشت با ما باشد.[ صفحه 84]
فرضيه هاي جابر


وي عقيده داشت كه فلزات عموما مركب از دو گوهر هستند و اين دو گوهر هم يكي گوگرد است و آن ديگري سيماب. جابر مي گفت:

اگر ما گوگرد و سيماب را با شرايط و امتيازات مخصوص و با ميزان دقيق و تحقيقي به هم بياميزيم مي توانيم از تركيب اين دو گوهر طلاي ناب را تكوين كنيم.

و اگر تحت همين شرايط مقدار سيماب بر گوگرد افزوده شود نقره به دست مي آيد.

جابر بن حيان درباره معادن مس و سرب و آهن و قلع هم قائل به همين عقيده بود.

يكي از علماي اروپا وقتي عقيده ي جابر بن حيان را توضيح مي دهد مي نويسد:

اگر چه عمليات طبيعي در عصر حاضر قائل به تركيب فلزات از گوگرد و سيماب نيست ولي ما نمي دانيم كه چرا هر وقت به كشف معادن طلا و نقره دست مي يابيم اطمينان داريم كه در همان گوشه كنارها معدن جيوه و گوگرد هم وجود دارد.

علماي قديم در ميان فلزات گوناگون جهان بيش از دو سه فلز را نمي شناختند مثلا طلا و نقره و آهن.

و اين جابر بن حيان بود كه براي نخستين بار به وجود فلزات ديگر هم در كان هاي دنيا پي برده بود منتها وسيله استخراجش را به دست نداشت.[ صفحه 183]
كتابه لسفيان الثوري في ما أمر النبي بالنصيحة لأئمة المسلمين


محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحكم، عن الحكم بن مسكين، عن رجل من قريش من أهل مكّة قال: قال سفيان الثّوري [1] : اذهب بنا إلي جعفر بن محمّد.

قال: فذهبت معه إليه فوجدناه قد ركب دابّته فقال له سفيان: يا أبا عبد الله حدّثنا بحديث خطبة رسول الله صلي الله عليه وآله في مسجد الخيف.

قال: دَعني حَتّي أذهَبَ في حاجَتي فَإِنّي قَد رَكَبتُ، فَإذا جِئتُ حَدَّثتُكَ. فقال: أسألك بقرابتك من رسول الله صلي الله عليه وآله لما حدّثتني.

قال: فنزل فقال له سفيان: مر لي بدواة وقرطاس حتّي أثبته فدعا به ثمّ قال: اكتب:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

خطبة رسول الله صلي الله عليه وآله في مسجد الخيف نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم تبلغه:

يا أيُّها النّاسُ، لِيُبلِغِ الشّاهِدُ الغائِبَ، فَرُبَّ حامِل فِقهٍ لَيسَ بِفَقيهٍ، وَرُبَّ حامِلِ فِقهٍ إلي مَن هُوَ أفقَهُ مِنهُ.

ثَلاثٌ لا يُغَلُّ عَلَيهِنَّ قَلبُ امرِئٍ مُسلِم: إخلاصُ العَمَلِ للَّهِِ، وَالنَّصيحَةُ لِأئمِّةِ المُسلِمينَ، وَاللُّزومِ لِجَماعَتِهِم، فإنَّ دَعوَتَهُم مُحيطَةٌ مِن وَرائِهِم. المُؤمِنونَ إخوَةٌ تَتَكافأُ دِماؤُهُم وَهُم يَدٌ علي مَن سِواهُم، يَسعي بِذِمَّتِهِم أدناهُم.

فَكَتَبَهُ سُفيانُ ثُمَّ عَرَضَهُ عَلَيهِ وَرَكِبَ أبو عَبدِ الله عليه السلام، وَجِئتُ أنا وَسُفيان، فَلَمّا كُنّا في بَعضِ الطَّريقِ قالَ لي:

كَما أنتَ حَتّي أنظُرَ في هذا الحَديثِ.

فَقُلتُ لَهُ: قَد وَالله ألزَمَ أبو عَبدِ الله رَقَبَتَكَ شَيئاً لا يَذهَبُ مِن رَقَبَتِكَ أبَداً.

فَقالَ: وَأيُّ شي ءٍ ذلِكَ؟

فَقُلتُ لَهُ: ثَلاثٌ لا يُغَلّ عَلَيهِنَّ قَلبُ امرِيً مُسلِمٍ: إخلاصُ العَمَلِ للَّهِِ قَد عَرَفناه، وَالنَّصيحَةُ لِأئِمَّةِ المُسلِمينَ، مَن هَؤُلاءِ الأئِمَّةُ الّذين يَجِبُ عَلَينا نَصيحَتُهُم؟ مُعاوِيَةُ بنُ أبي سُفيانَ وَيَزيدُ بنُ مُعاوِيَةَ وَمَروانُ بنُ الحَكَمِ؟ وَكُلٌّ مَن لا تَجوزُ شَهادَتُهُ عِندَنا وَلا تَجوزُ الصَّلاةُ خَلفَهُم.

وَقَولُهُ: وَاللُّزومُ لِجَماعَتِهِم، فَأيُّ الجَماعَةِ مُرجِئٌ يَقولُ: مَن لَم يُصَلِّ وَلَم يَصُم، وَلَم يَغتَسِل مِن جَنابَةٍ وَهَدَمَ الكَعبَةَ، وَنَكَحَ أُمَّهُ، فَهُوَ علي إيمانِ جَبرئيلَ وَميكائيلَ. أو قَدرِيٌّ يَقولُ: لا يَكونُ ما شاءَ اللهُ عزوجل، وَيَكونُ ما شاءَ إبليسُ. أو حَرورِيٌّ يَتَبرَّأ من عَلِيٍّ بنِ أبي طالِبٍ، وَشَهِدَ عَلَيهِ بِالكُفرِ. أو جَهمِيٌّ يقول: إنَّما هِيَ مَعرِفَةُ الله وَحدَهُ، لَيسَ الإيمانُ شيئاً [2] غيرها.

قالَ: وَيحَكَ، وَأيُّ شَي ءٍ يَقولونَ؟

فَقُلتُ: يَقولونَ: إنَّ عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ عليه السلام وَالله، الإمامُ الّذي يَجِبُ عَلَينا نَصيحَتُهُ وَلُزومُ جَماعَتِهِم أهلَ بَيتِهِ.

قال: فَأخَذَ الكِتابَ فَخَرقَهُ ثُمَّ قال: لا تُخبِر بِها أحَداً. [3] .[ صفحه 28]
پاورقي

[1] سفيان الثّوريّ

سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثّوريّ: من أصحاب الصّادق عليه السلام، و قال الكشّي: سفيان الثّوريّ، محمّد بن مسعود قال: حدّثني الحسين بن إشكيب، قال: حدّثني الحسن بن الحسين المروزيّ، عن يونس بن عبد الرّحمان، عن أحمد بن عمر قال: سمعت بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام يُحدّث: أنّ سفيان الثّوريّ دخل علي أبي عبد الله عليه السلام وعليه ثياب جياد، فقال: يا أبا عبد الله إنّ آباءك لم يكونوا يلبسون مثل هذه الثّياب، فقال عليه السلام له: إنّ آبائي كانوا في زَمانٍ مُقفِرٍ مُقتِرٍ، وَهذا زَمانٌ قَد أرخَتِ الدُّنيا عَزالِيها، فَأحَقُّ أهلِها بِها أبرارُهُم. (راجع: رجال الكشّي: ج 2 ص692 ح 741، معجم رجال الحديث: ج 8 ص 151 الرّقم 5223).

وقال العلّامة في القسم الثّاني من الخلاصة1، من الباب 6، من فصل السّين: سفيان بن عيينة... ليس من أصحابنا ولا من عدادنا. وكذلك ابن داوود من القسم الثّاني، إلّا أنّه ذكره في القسم الأوّل أيضاً.

[2] في المصدر: «شي ءٌ» والصواب ما أثبتناه.

[3] الكافي: ج 1 ص 403 ح2، المحاسن: ج2 ص612 ح2، بحار الأنوار: ج27 ص69 ح6.


وصيت 08


وصية اخري لولده الصادق عليه السلام:

قال عليه السلام لابنه: اصبر نفسك علي الحق، فانه من منع شيئا في حق أعطي في باطل مثليه [1] .

خودت بر حق صبر نما؛ چرا كه اگر كسي چيزي را در حق منع نمايد، دو برابر آن را در باطل صرف خواهد نمود.

اين وصيت، بسيار كوتاه و مختصر است، ولي بازدهي فراواني در بردارد، و براي زندگي بسيار حايز اهميت است. قرآن هم بر اين مسأله تأكيد نموده، چنين مي فرمايد:

(و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر) [2] .[ صفحه 58]يكي از نشانه هاي بارز ايمان، سفارش به پيروي از حق و صبر است. در وصيت هاي حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام به كميل بن زياد نخعي آمده است:اي كميل! هميشه حق بگو و از حق دفاع كن؛ اگر چه عليه خودت باشد [3] .

همچنين حضرت به فرزندان و اصحاب و شيعيانش وصيت مي نمود كه هميشه در مسير حق و حقيقت باشيد.

امام كاظم عليه السلام فرمود:

ان لقمان قال لابنه: تواضع للحق تكن اعقل الناس [4] .

لقمان حكيم به فرزندش چنين وصيت مي كند: عاقل ترين انسان كسي است كه در مقابل حق تواضع نشان دهد و فروتن باشد.


پاورقي

[1] طرائف الحكم ج 1 ص 224، تحف العقول ص 296.

[2] عصر، 3-4.

[3] جناب كميل (رضوان الله تعالي عليه) از ياران خاص اميرالمؤمنين عليه السلام و از اعضاي برجسته ي شرطة الخميس بود. وي همچنين صاحب اسرار اميرالمؤمنين عليه السلام بود، و حضرت، دعاي معروف كميل را به او ياد دادند، و به او خبر دادند كه حجاج بن يوسف ثقفي (لعنة الله) تو را به شهادت مي رساند. كميل از اين خبر خوشحال گشته، منتظر فرارسيدن زمان شهادت بود.

[4] كافي، ج 1، ص 16، ضمن ح 12؛ تحف العقول، ص 386؛ طرائف الحكم، ج 1، ص 224.


الرئة و عملها... اشراج منافذ البول و الغائط


من جعل الرئة مروحة الفؤاد لا تفتر و لا تختل لكيلا تتحير الحرارة في الفؤاد، فتؤدي الي التلف؟. من جعل لمنافذ البول و الغائط أشراجا. تضبطهما، لئلا يجريا جريانا دائما، فيفسد علي الانسان عيشه فكم عسي أن يحصي المحصي من هذا، بل الذي لا يحصي منه و لا يعلمه الناس أكثر.


زنده كردن پرندگان


يونس بن ظبيان مي گويد: من به همراه عده اي در حضور امام صادق عليه السلام بوديم.

از ايشان پرسيدم: خداوند متعال كه به حضرت ابراهيم مي فرمايد:

(فخذ أربعة من الطير فصرهن) [1] .

اين چهار پرنده از يك جنس بودند يا چند جنس؟

حضرت فرمود: دوست داريد مانند آن كار را براي شما نشان دهم؟

گفتيم: آري.[ صفحه 61]فرمود: اي طاووس! در حال طاووسي را ديديم كه پروازكنان نزد آن حضرت آمد. سپس كلاغ، باز و كبوتر نيز به همين روش نزد ايشان حاضر شدند. دستور داد آن ها را ذبح كنند، پرهاي آنان را بكنند و بدنشان را قطعه قطعه نمايند و با هم مخلوط كنند.

آن گاه، سر طاووس را برداشت و گفت: اي طاووس!

در آن لحظه ديديم كه گوشت و استخوان و پرها جدا شدند و به سر طاووس پيوست و طاووس زنده شد و سرپا ايستاد. بعد از آن كلاغ را خواند و آن هم همان گونه زنده شد. و به همان ترتيب، باز و كبوتر را هم زنده كرد. [2] .


پاورقي

[1] سوره ي بقره، آيه ي 260. «پس بگير چهار مرغ را آن ها را پاره گردان».

[2] كشف الغمة، ج 2، ص 732؛ اثبات الهداة، ج 5، ص 404.


آية التطهير


و انها نزلت في علي و فاطمة و الحسن و الحسين

تخريج الحفاظ لآية التطهير:

1 - قوله تعالي: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا». [1] .

أخرج مسلم في صحيحه عن طريق عائشة: خرج النبي صلي الله عليه و آله و سلم و عليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي عليه السلام فادخله، ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا». [2] .

و أخرج الترمذي من طريق عمرو بن أبي سلمة ربيب التي صلي الله عليه و آله و سلم قال: نزلت هذه الآية علي النبي صلي الله عليه و آله و سلم في بيت أم سلمة فدعا النبي صلي الله عليه و آله و سلم فاطمة و عليا و حسنا و حسينا فجللهم بكساء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا» قالت ام سلمة: يا رسول الله و أنا معهم؟ قال: أنت علي مكانك و أنت علي خير. [3] .

و أخرج الحافظ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفي سنة 303 ه من طريق سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا» دعا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم عليا و فاطمة و حسنا و حسينا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. [4] .

و أخرج الخطيب من طريق أبي سعيد عن أم سلمة قالت: نزلت هذه الآية و كان في البيت علي و فاطمة و الحسن و الحسين، قالت: و كنت علي باب البيت فقلت: أين أنا يا رسول الله؟ قال: أنت في خير و إلي خير [5] .

و أخرج أيضا من طريق أبي سعيد عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم في نزول هذه الآية قال: جمع رسول الله عليا و فاطمة و حسنا و حسينا ثم أدار عليهم الكساء[ صفحه 85]فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي... الخ.

و أخرج ابن عبدالبر [6] قال: لما نزلت «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا» دعا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فاطمة و عليا و حسنا و حسينا في بيت أم سلمة و قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا» و أخرجه ابن الأثير من طريق أم سلمة. [7] .

و اخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: نزلت هذه الآية في خمسة: في، و في علي، و حسن و حسين و فاطمة. «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا».

و أخرج عن أم سلمة أن هذه الآية نزلت في بيتها و ان في البيت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و علي و فاطمة و الحسن و الحسين.

و عن أبي سعيد الخدري عن ام سلمة ان النبي صلي الله عليه و آله و سلم قال: اللهم هؤلاء اهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا.

و أخرج أيضا من طريق أبي هريرة عن أم سلمة مثله، و كذلك أخرجه عن شهر بن حوشب عن ام سلمة.

و أخرج عن وائلة بن الاسقف عن علي عليه السلام انها نزلت في رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و علي و فاطمة و الحسن و الحسين عليه السلام.

و عن انس بن مالك أن النبي صلي الله عليه و آله و سلم كان يمر ببيت فاطمة ستة اشهر كلما خرج إلي الصلاة فيقول الصلاة اهل البيت «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا» و عن ابي الحمراء مثله. [8] .

و قال السيوطي [9] من طريق ام سلمة: أخرج ابن جرير و ابن المنذر، و ابن أبي حاتم، و ابن مردويه عن ام سلمة أن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم كان في بيتها علي منام له و عليه كساء خيبري، فجاءت فاطمة فقال صلي الله عليه و آله و سلم: أدعي لي زوجك و إبنيك حسنا و حسينا فدعتهم فبينما هم يأكلون اذ نزلت علي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم «إنما يريد الله... الآية» فأخذ النبي بفضلة إزاره فغشاهم ثم أخرج يده من الكساء و أومأ بها إلي السماء و قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي و خاصتي. الخبر. [10] .[ صفحه 86]و قال محمد بن أحمد المالكي: روي الواحدي في كتابه المسمي أسباب النزول يرفعه بسنده إلي ام سلمة انها قالت: كان النبي صلي الله عليه و آله و سلم في بيتها يوما فأتته فاطمة ببرمة فيها عصيدة فدخلت بها عليه، فقال لها: ادعي لي زوجك و إبنيك. فجاء علي عليه السلام و الحسن و الحسين عليهماالسلام فدخلوا يأكلون و النبي صلي الله عليه و آله و سلم جالس علي دكة و تحته كساء خيبري قالت: و أنا في الحجرة قريب منهم فأخذ النبي الكساء فغشاهم به، ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي و خاصتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا» فأدخلت رأسي و قلت: و أنا معكم يا رسول الله؟ قال صلي الله عليه و آله و سلم: انك علي خير، فانزل الله عزوجل: إنما يريد الله... الآية. [11] .

و أخرجه محب الدين الطبري قال: في بيان أن فاطمة و عليا و حسنا و حسينا هم أهل البيت المشار إليهم في قوله تعالي: «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا» إلي آخر ما ذكر.

و وراه من طريق ام سلمة، و من طريق عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم، و من طريق زينب بنت أبي سلمة، و من طريق واثلة بن الاسقف، و من طريق عائشة. [12] .

و عن أبي سعيد الخدري انها نزلت في خمسة: رسول الله، و علي، و فاطمة، و الحسن، و الحسين، و أخرجه أحمد في المناقب و الطبراني.

و أخرجه الخطيب البغدادي عن سعد بن أبي عوف عن أبي سعيد عن أم سلمة. و عن ابي سعيد الخدري أنها نزلت في علي و فاطمة و الحسن و الحسين [13] و أخرجه البغوي من طريق عائشة. [14] .

و أخرجه الحاكم في المستدرك عن عطاء بن يسار عن أم سلمة. [15] .

و قال عبدالملك الثعالبي النيسابوري: جمع النبي عليا و فاطمة و الحسن و الحسين، ثم قال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا» قال: و يروي أن جبرائيل انضم اليهم و اندس فيهم تقربا إلي الله تعالي بمداخلتهم و قال: كساء آل محمد يضافون إليه فيقال: آل الكساء كما قال ديك الجن في مدحهم:[ صفحه 87]

و الخمسة الغر أصحاب الكساء معا

خير البرية من عجم و من عرب [16] .و قال ابن تيمية في جواب من سأله عن دخول علي عليه السلام في أهل البيت:

مما لا خلاف فيه بين المسلمين، و هو أظهر عندهم من أن يحتاج إلي دليل بل هو أفضل أهل البيت و أفضل بني هاشم بعد النبي صلي الله عليه و آله و سلم، و قد ثبت عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم أنه أدار كساه علي علي و فاطمة و حسن و حسين فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا» [17] .

و قال ابن حجر الهيثمي في شرح همزية البوصيري ص 319 عند قوله:و بأم السبطين زوج علي

و بنيها و من حوته العباء.و هم النبي صلي الله عليه و آله و سلم و فاطمة و علي و ابناهما الحسن و الحسين.

و قال: و صح أنه صلي الله عليه و آله و سلم جعل علي علي و فاطمة و ابنيهما كساء و قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي و خاصتي، اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا»، فقالت ام سلمة: و أنا منهم؟ قال: إنك علي خير؛ و في رواية القي عليهم كساء و وضع يده عليهم و قال: «اللهم إن هؤلاء آل محمد صلي الله عليه و آله و سلم فاجعل صلواتك و بركاتك علي آل محمد انك حميد مجيد».

و قال الشيخ عبدالقادر الرافعي: عند ذكر بيت البوصيري و من حوته العباء هم: النبي و علي و فاطمة و ابناهما. [18] .

و ذكر ابن كثير في تفسيره طرق نزول هذه الآية في الخمسة فقط، و هم محمد صلي الله عليه و آله و سلم و علي و فاطمة و الحسن و الحسين في خمسة عشر موردا. و نود الاشارة اليها زيادة في التوضيح و تأكيدا للبيان:

1- حديث أبي الحمراء ان النبي صلي الله عليه و آله و سلم كان اذا طلع الفجر جاء الي باب علي عليه السلام و فاطمة و قال: الصلاة الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا.

2- حديث شداد بن عمار عن واثلة، قال ابن عمار: إني جالس عند واثلة بن الاسقف اذ ذكروا عليا فشتموه، فلما قاموا قال: اجلس حتي اخبرك عن هذا الذي شتموه، كنت عند رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم إذ جاء علي و فاطمة و حسن و حسين رضي الله عنهم فألقي عليهم كساء له، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا.[ صفحه 88]3- حديث أبي رياح عن حدثه عن ام سملة انها نزلت في الخمسة.

4- من طريق أبي هريرة عن ام سلمة أيضا.

5- عن حكيم بن سعد: ذكرنا علي بن أبي طالب عند ام سلمة، فقالت في بيتي نزلت «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا».

6- عن عطية عن أبيه عن أم سلمة.

7- عن أبي سعيد عن أم سلمة.

8- عن شهر بن حوشب عن ام سلمة.

9- عن عمر بن أبي سلمة عن ام سلمة.

10- عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: خرج النبي ذات غداة و عليه مرط مرجل من شعر اسود فجاء الحسن فأدخله معه ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي فأدخله معه ثم قال صلي الله عليه و آله و سلم «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا».

11- و عن العوام بن حوشب، عن ابن عم له قال: دخلت مع أبي علي ام المؤمنين عائشة فسألتها عن علي فقالت: تسألني عن رجل كان أحب الناس الي رسول الله (ص) و كانت ابنته تحته، رأيت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم دعا عليا و فاطمة و حسنا و حسينا فألقي عليهم ثوبا، فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا» قالت: فدنوت منهم فقلت: يا رسول الله و انا من أهل بيتك؟ فقال: تنحي إنك علي خير. [19] .

12 - عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم أنها نزلت في خمسة: في و في علي و فاطمة و حسن و حسين.

13 - عن عامر بن سعد عن سعد قال: إن النبي صلي الله عليه و آله و سلم حين نزلت عليه فأخذ عليا و ابنيه و فاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال: ربي هؤلاء أهلي و أهل بيتي.

14- عن أبي جميلة عن الحسن بن علي عليه السلام.

15- عن السدي عن أبي ديلم عن علي بن الحسين عليه السلام.

هذا ما ذكره ابن كثير في تفسيره سلكنا في نقله طريق الاختصار و أعتقد ان المنصف يكتفي بما ذكرنا و لا نحتاج إلي ذكر تفاصيل أخري حول تخصيص نزول هذه الآية في أهل البيت خاصة، فالامر أجلي من الشمس.[ صفحه 89]و كان صلي الله عليه و آله يؤكد بعلمه أمام أصحابه بهذه المنزلة، لذلك كان يمر علي باب فاطمة يرفع صوته بالسلام عليهم و يتلو هذه الآية.

روي الترمذي في صحيحه عن أنس بن مالك. قال: إن رسول الله صلي الله عليه و آله كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر كلما خرج إلي صلاة الفجر و يقول: الصلاة يا أهل البيت «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا». [20] .

و في رواية أبي الحمراء: ان النبي صلي الله عليه و آله و سلم كان يمر ببيت فاطمة و علي عليه السلام فيقول: السلام عليكم أهل البيت «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا».

رواه السيوطي عن ابي الحمراء ان النبي صلي الله عليه و آله و سلم كان يمر علي باب بيت فاطمة ثمانية أشهر بالمدينة ليس من مرة يخرج إلي الصلاة الغداة إلا و أتي باب فاطمة و يقول: السلام عليكم أهل البيت إنما يريد الله... الآية. [21] .

و رواه ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة أبي الحمراء قال رواه الثلاثة. [22] و عن ابن عباس: شهدنا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم تسعة أشهر يأتي كل يوم باب علي عليه السلام عند وقت كل صلاة فيقول: السلام عليكم أهل البيت إنما يريد الله... الآية خمس مرات.

و هذا البيان منه صلي الله عليه و آله و سلم زيادة في البيان لأمته و تأكيدا لهم في إبراز أهله بتلك المنزلة العظيمة و بديهي أنه ما كان قصده أن يوقظهم للصلاة فهم الذين تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا.

ولكن لشدة اهتمامه بآله و باظهار فضلهم للأمة كان يعمل هذا ليطبقه تطبيقا عمليا. و قال الشيخ عبدالمجيد الشرنوبي الازهري. [23] .

ثم إنه يختلف تفسير آله صلي الله عليه و آله و سلم باختلاف المقامات، ففي مقام الزكاة هم الذين تحرم عليهم الصدقة كبني هاشم و في مقام المدح هم أهل بيته الكرام الذين بحبهم و بزيارتهم يبلغ العبد المرام. و في الحديث: من مات علي حب آل محمد مات مغفورا له. و لله در القائل:[ صفحه 90]

أري حب آل البيت عندي فريضة

علي رغم أهل البعد يورثني القربيفما اختار خير الخلق منا جزاءه

علي هديه إلا المودة في القربيو هم أهل العبا جمعهم النبي صلي الله عليه و آله و سلم تحت الكساء و قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا فانزل الله عزوجل:

إنما يريد الله... الآية. و هم الحسن و الحسين و أمهما و أبوهما كما قال بعضهم:إن النبي محمدا و وصيه

و ابنيه و ابنته البتول الطاهرةأهل العباء و انني بولائهم

أرجو السلامة و النجا في الآخرةو رواه الشيخ عبدالله الشبراوي. [24] و أخرجه ابن عساكر في تاريخه و أطال البحث في تحقيقه [25] و محمد بن يوسف الشافعي في كفاية الطالب. [26] و الشيخ أبوبكر بن ملا الحنفي في كتاب قرة العيون. [27] و ابن عبد ربه في العقد الفريد. [28] .

و الشيخ نعمان الألوسي في غالية المواعظ قال اخرجه الامام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن الآية نزلت في علي و فاطمة و الحسن و الحسين و أخرج البيهقي و الترمذي و ابن المنذر عن ام سلمة... [29] .

و أخرجه الواحدي في اسباب النزول عن ابي سعيد عن ام سلمة. [30] .

و يطول بنا البحث، في تتبع ايضاح هذه الآية، و ذكر رواتها، و بيان اختصاصها بآل محمد و لا يشاركهم بتلك المنزلة أحد، فنقتصر علي هذا البيان الموجز بالنسبة من ايضاح يستدعي إلي وضع مجلدات.[ صفحه 91]
پاورقي

[1] سورة 33 آية 33.

[2] صحيح مسلم ج 4 ص 127.

[3] الترمذي ج 4 ص 304.

[4] الخصائص ص 4.

[5] الخطيب ج 9 ص 127.

[6] الاستيعاب بهامش بالاصابة ج 1 ص 27.

[7] أسد الغابة ج 5 ص 521.

[8] تفسير ابن جرير ج 7 ص 22.

[9] الدر المنثور ج 5 ص 198.

[10] الدر المنثور ج 5 ص 198.

[11] الفصول المهمة ص 6.

[12] ذخائر العقبي ص 24 - 21.

[13] تاريخ بغداد ج 9 ص 129 و ج 10 ص 278.

[14] معالم التزيل بهامش الخازن 213.

[15] المستدرك ج 2 ص 416.

[16] ثمار القلوب 484 - 483.

[17] الفتاوي لابن تيمية ج 1 ص 230.

[18] نيل المراد ص 65.

[19] اخرجه البغوي عن عائشة في معالم التزيل ص 213 المطبوع بهامش تفسير الخازن، و كذلك الخازن نفسه ذكره طريق نفسه ذكره عن طريق عائشة ص 213، و فيه زيادة انت من ازواج النبي و لا نتكلف البحث عن قوله (ص) لعائشة تنحي. و الحاق انت علي خير او انت من ازواج النبي.

[20] شرح الترمذي لابن العربي ج 13 ص 85 و ابن عبدالبر في الاستيعاب بهامش الاصابة ج 4 ص 46.

[21] الدر المنثور ج 5 ص 174.

[22] الدر المنثور ج 5 ص 99 و اخرجه ابن عبدالبر في الاستيعاب ج 4 ص 64.

[23] شرح الشافية ص 123.

[24] الأتحاف السنية ص 5.

[25] تاريخ ابن عساكر ج 4 ص 204.

[26] كفاية الطالب ج 2 ص 13.

[27] قرة العيون ج 1 ص 189.

[28] العقد الفريد ج 1 ص 37.

[29] غالية المواعظ ج 2 ص 86.

[30] أسباب النزول ص 267.


وصيته لعبد الله بن جندب


يا ابن جندب انما المؤمنون الذين يخافون الله، و يشفقون ان يسلبوا ما أعطوا من الهدي، فاذا ذكروا الله و نعماءه و جلوا و أشفقوا، و اذا تليت عليهم آياته، زادتهم ايمانا مما أظهره من نفاذ قدرته، و علي ربهم يتوكلون.

يا ابن جندب يهلك المتكل علي عمله، و لا ينجو المجتري ء علي الذنوب الواثق برحمة الله - قال عبد الله بن جندب: فمن ينجو؟ قال: الذين هم[ صفحه 386]بين الخوف و الرجاء كأن قلوبهم في مخلب طائر شوقا الي الثواب و خوفا من العقاب.

ويل للساهين عن الصلاة، النائمين في الخلوات، المستهزئين بالله في الفترات، أولئك الذين لا خلاق لهم في الآخرة، و لا يكلمهم الله يوم القيامة و لهم عذاب أليم.

يا ابن جندب أحبب في الله، و أبغض في الله، و استمسك بالعروة الوثقي، و اعتصم بالهدي يقبل عملك..

و خذ حظك من آخرتك، و لا تكن بطرا في الغني، و لا جزعا في الفقر، و لا تكن فظا غليظا يكره الناس قربك، و لا تكن واهيا يحقرك من عرفك، و لا تشار [1] من فوقك، و لا تسخر بمن هو دونك، و لا تنازع الأمر أهله، و لا تطع السفهاء.

يا ابن جندب صل من قطعك، و اعط من حرمك، و أحسن إلي من أساء اليك، و سلم علي من سبك، و أنصف من خاصمك، و اعف عمن ظلمك كما أنك تحب أن يعفي عنك.

يا ابن جندب لا تتصدقن علي أعين الناس يزكوك، فانك ان فعلت ذلك فقد استوفيت أجرك، و لكن إذا اعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك، فان الذي تتصدق له سرا يجزيك علانية قد علم ما تريد. [2] .

و قال عليه السلام لاصحابه:

لا يتكلم أحدكم بما لا يعنيه، و ليدع كثيرا فيما يعنيه حتي يجد له موضعا، فرب متكلم في غير موضعه جني علي نفسه بكلامه و لا يمارين أحدكم سفيها و لا حليما، فانه من ماري حليما أقصاه، و من ماري سفيها أرداه، و اذكروا أخاكم اذا غاب عنكم بأحسن ما تحبون ان تذكروا به اذا غبتم عنه، و اعلموا عمل من يعلم أنه مجازي بالاحسان مؤاخذ بالاجرام.

الي غير ذلك من وصاياه الجليلة لخواصه و اصحابه و أهل بيته و غيرهم. [3] مما هو جدير بأن يجعل دستورا لنظام الحياة، فقد كان يبذل جهده لتطهير النفوس من الارجاس الطبيعة البشرية، و مكافحة الشهوات البهيمية، و اتخاذ أنجع الوسائل لتحقيق غرضه السامي، فكان كلامه يسيل علي سامعيه[ صفحه 387]رقة و عذوبة تحكم علي مستمعه الاستزادة لما يبدو من خلاله صورة من التعاليم الاسلامية الحقة، يلقيها مخلص قد توخي الخير للمتعلم، و ابداء النصيحة الخالصة التي لا تشوبها شائبة، فهو ينقشها علي صفحات قلوب الخلص منهم، فلا تنمحي و إن كثرت عوامل المحو.

و ها نحن ذا نقدم من نصائحه نبذا قصيرة هي جوامع الكلم و آيات بينات في الأدب و البلاغة و فرقان حكيم جاء بالفلسفة الخلقية.


پاورقي

[1] يقال شاره عابه وازدري به.

[2] تحف العقول ص 75 - 73.

[3] تجد الكثير منها في الوسائل و الكافي و حلية الاولياء و تحف العقول و غيرها.


حماد بن عثمان


و حماد بن عثمان بن زياد الرواسي الكوفي المتوفي سنة 190 ه.

هو من الستة الذين أقرت الطائفة لهم و تصحيح ما يصح عنهم. روي حماد عن الامام الصادق و ولده موسي الكاظم، و عن جماعة من أصحابهما (ع).

و روي عنه جماعة منهم محمد بن الوليد، و علي بن مهزيار، و صفوان بن يحيي و غيرهم.


انطباعات أبي حنيفة


و قد كشف لنا أبوحنيفة قبله انطباعاته عن الامام الصادق، و ما عرفه عنه و أنه ما رأي أفقه منه بقوله:[ صفحه 335]ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد لما أقدمه المنصور بعث الي فقال: يا أباحنيفة ان الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد فهي ء له من المسائل الشداد. فهيأت له أربعين مسألة ثم بعث الي أبوجعفر المنصور و هو بالحيرة، فدخلت عليه و جعفر بن محمد جالس عن يمينه، فملا بصرت به دخلتني من الهيبة لجعفر ما لم يدخلني لأبي جعفر المنصور، فسلمت و أومأ فجلست، ثم التفت اليه قائلا: يا أبا عبدالله هذا أبوحنيفة. فقال عليه السلام: نعم أعرفه. ثم التفت المنصور فقال: يا أباحنيفة الق علي أبي عبدالله مسائلك. فجعلت ألقي عليه فيجيبني فيقول: أنتم تقولون كذا و هم يقولون كذا و نحن نقول كذا، فربما تابعنا و ربما تابعهم و ربما خالفنا حتي أتيت علي الأربعين مسألة، ما أخل منها مسألة واحدة، ثم قال أبوحنيفة: أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس [1] .

و هذه القضية تكشف لنا انطباعات أبي حنيفة عن الامام الصادق، و ما عرفه عنه، و أنه ما رأي أفقه منه، و هو أعلم الناس لعلمه باختلاف الناس، و نحن نستظهر من هذه القضية ثلاثة أمور:

1- اهتمام المنصور بشأن الامام الصادق، لأن الناس افتتنوا به علي حد تعبيره، عندما اشتهر ذكره، حتي سارت به الركبان، و المنصور يعد هذا خطرا علي دولته، لأنه لا يريد أن يلتف الناس حول الامام الصادق، فذلك يثير مخاوفه منه و يجعله حذرا، و لا يروق له تعلقهم بالامام الصادق، و انتشار علمه الذي سارت به الركبان، كما تنبي ء عنه معاملته معه و تشدده عليه، و ترقبه فرصة الفتك به و القضاء عليه.

2- وصف أبي حنيفة لهيبة الامام، و ما داخله منها عند رؤيته له، و هو لا سلطان له ولكنها هيبة منحه الله اياها، التي تخضع لها جبابرة الأرض و تذل لها ملوكها.

هيبة العلم و جلالة الامامة و عظمة التقوي، هيبة اندكت أمامها هيبة الامرة و عظمة السلطان، و رهبة البطش.

يحدثنا ابن أبي العوجاء - عندما ناظره الامام الصادق فسكت ابن أبي العوجاء. قال: فقال لي: ما يمنعك من الكلام؟

قلت: اجلالا لك و مهابة منك، ما ينطق لساني بين يديك، فاني شاهدت[ صفحه 336]العلماء و ناظرت المتكلمين، فما تداخلني من هيبة أحد منهم مثلما تداخلني من هيبتك.

و يقول المفضل بن عمر: ان المنصور قد هم بقتل أبي عبدالله غير مرة فكان اذا بعث اليه ليقتله فاذا نظر اليه هابه [2] .

فالمنصور صاحب الدولة و السلطة، و الجيش و الحرس، و من عرف بالشدة و التجبر، تندك هيبته أمام هيبة الامام عليه السلام و عظمته، لأنها لم تكن مصطنعة بل هي التي يفيضها الله تعالي علي من يشاء من عباده.

و لا تختلف هذه الهيبة باختلاف الناس معه فان كل واحد كان يشعر في نفسه بتلك الهيبة له، سواء الولي و العدو و الموالف و المخالف.

علي انه عليه السلام كان بين أصحابه و جلسائه كواحد منهم ينبسط لهم بالكلام و يؤنسهم بالحديث، و يجلس معهم علي المائدة.

3- نستطيع أن نلحظ منوراء هذه الرواية أسباب تقرب المنصور للعلماء و تظاهره بمناصرة العلم، و بالأخص من كانت له شهرة في محيطه كأبي حنيفة و قد نوهنا عن هذه الأسباب في الأبحاث السابقة.


پاورقي

[1] مناقب أبي حنيفة للمكي ج 1 ص 173، و جامع اسانيد ابي حنيفة ج 1 ص 252، و تذكرة الحفاظ للذهبي ج 1 ص 157.

[2] حياة الامام الصادق، للسبيتي ص 25.


المناقشة


يباغتنا المؤلف بهذه الصدمة العنيفة، و نحن في نقطة البداية من البحث بقوله: (و لان طائفة من الناس غالوا في تقديره، و منهم من انحرافوا، فادعوا له الالوهية، و كثيرون ادعوا انه في مرتبة قريبة من مرتبة النبوة) [1] .

و لم يكن ينتظر و لا يرتجي من المؤلف هذه المباغتة المؤلمة في أول اللقاء. هي كلمة قالها و سجلها في كتابه، و هي في نظرنا لها أثرها و مغزاها، فهي تحمل في طياتها التشكيك بما يوصف به الامام الصادق من علو رتبة، و عظيم المنزلة.

و هو بهذا القول يجعل الامام الصادق شخصية أحيطت بأوهام و تعصب، و النظر اليه لا يعدو هذه الأمور الثلاثة: الغلو، ادعاء الألوهية، ادعاء[ صفحه 83]مرتبة قريبة من مرتبة النبوة، أجل فاين الواقع و أين المعتدلون؟.

الغلو يدعو الي التعصب، يدعو الي اطفاء شعلة العقل و تعطيل التفكير، أما ادعاء النبوة للشخص أو ادعاء الالوهية، فنترك تقديره للمؤلف نفسه، فانه اعتمد علي مصادر لا يصح لمثله أن يعتمد عليها، لانها غير صالحة للاستدلال.

و نعود فنسائل المؤلف، و أملنا أن يتسع صدره و لا يضيق حرجا: من هم المغالون في تقدير الامام؟ و ما هي هذه المغالاة و ما الدليل عليها؟ و من هم الذين ألهوا الامام الصادق؟ او ادعوا له مرتبة فوق مرتبة التبوة؟

و لعل المؤلف يريد أن يرجع عجلة التاريخ فيعيدنا الي القرن الثاني الهجري و يقول: كان ابوالخطاب يؤله الامام الصادق، و هذا من أغرب الأمور و أبعدها عن الواقع، اذ يتوقف عن الكتابة لوجود رأي طائفة نقل عنهم هذا، و قد قبرت آراؤهم في مهدها، و الكل يعترف بذلك.

ثم ما هي الفائدة التي نحصل عليها في عصرنا الحاضر من آراء بالية، نشأت لاغراض وقتية، و لحساب من يكون هذا.

ان تلك الآراء أوجدتها خصومة مذهبية، و قد مضي المتخاصمون، و نحن أبناء عصرنا الحاضر.

ألست القائل يا أستاذ في غير هذا الكتاب حول تاريخ فقه الشيعة: (لقد مضي الذين تخاصموا في الدين و حسابهم عند رب العالمين و كل امري ء بما كسب رهين، و لكن علينا نحن الذين لم نشاهد تلك الخصومة و لم نعانها أن ننتفع بما خلفته من أفكار، لأنها ثروة فكرية، يجب الانتفاع بها، و ليس علينا شي ء مما كان بين المتخاصمين «تلك أمة قد خلت لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت» [2] أم أنه يريد منا أن نتحول من الحقائق العلمية الي الأمور الوهمية، و الاساطير الخيالية، فنبرزها كأنها أمور ملموسة مثل اسطورة السبئية، و مع ذلك فهو يعترف بأنها انقرضت و لا بقاء لها [3] .

و كذلك يعترف المؤلف بانه لا يوجد اليوم من الشيعة من يؤله الأئمة [4] و متي أله الشيعة أئمتهم؟!!

و علي كل حال: فما هي الثمرة من هذه الكلمة، و ما هذا الاعتذار؟ ان[ صفحه 84]من واجبنا أن نشتد هنا علي المؤلف، و لا معني للتساهل مع من يتهم البري ء ركونا للظنون و الأوهام، و هو مع ذلك يجعل من نفسه حاكم عدل و من واجبه أن يكون مع المتهم حتي تظهر ادانته. نعم من حقنا أن نشتد في المناقشة و لكننا نبتعد عنها، لأن الأمر الذي توخيناه في نقاشنا أن تكون الحجة هي الفاصل، و العقل هو الحكم، و الخلق الأدبي هو الذي يسود النقاش.

أما ادعاء الرتبة التي هي قريبة من مرتبة النبوة فلا أدري ماذا يقصد بهذا القول؟؟ لأنه لم يوضح ما قال، و ترك هذا بدون بيان يوجب تهويل الأمر و اثارة الشكوك.

و لئن سكت عن هذه النقطة هنا فقد أوضحها في غير هذا الكتاب و كان ذكرها هنا أولي و أجدر به.

يقول في محاضراته الميراث عند الشيعة: انهم يرون (اي الشيعة) أن الاحاديث المروية عن هؤلاء الأئمة من السنة، اذ هم الذين حملوا الي الناس علم النبي فما عندهم من علم فهو من علم الرسول صلي الله عليه و سلم متبع، فعلمهم متبع أيضا.

و هكذا نري هذه الفرقة ترفع الأئمة الي هذه المرتبة التي لا تعلو عليها الا مرتبة النبوة، فهم يعطون الامام ما يعطونه للنبي صلي الله عليه و اله و سلم و يعصمونه عن الكبائر و الصغائر، و عن الخطأ و النسيان و الغفلة، و لا يعلو عليه النبي صلي الله عليه و اله و سلم الا بانه يوحي اليه، و أنه النبي المبعوث، و أن كل علم لهم مشتق من علمه الشريف [5] .

هذا ما يقوله حول ادعاء المرتبة المقاربة من مرتبة النبوة، و لا أدري ما هو مورد الاستنكار من ذلك، و ما معني الامامة ان لم تكن كذلك، فالامام هو ممثل النبي، و المبلغ عنه أحكام الله سبحانه و تعالي، و هو أعلم الأمة و أورعهم و أزهدهم و أتقاهم، و هو متصف بجميع صفات الكمال، و منزه عن شوائب الأعمال، و معصوم من الزلل الي آخر صفاته، و اذا لم يكن الامام كذلك - كما نعتقد - فما الفرق بينه و بين غيره، و ما هو اختصاصه في تحمل عب ء تبليغ الأحكام و رعاية الأمة.

و أعود فاقول ان الأسباب التي ذكرها في اعتذاره عن تأخير الكتابة عن الامام الصادق هي أسباب واهية، لا تصلح أن تكون في نظر الاعتبار مانعة، و لئن كان الغلو و ادعاء الالوهية و ادعاء الرتبة المقاربة لرتبة النبوة مانعة،[ صفحه 85]فان التأخير عن الكتابة في أبي حنيفة أولي لان أخباره قد رفعته الي اسمي درجة من الكمال، و هي قريبة من مرتبة النبوة، بل فوقها، و المؤلف مع ذلك يقول: ان اتباع مذهبه غالوا في الثناء عليه حتي تجاوزوا فيه رتبة الفقيه المجتهد [6] .

و هذه الكلمة لا تثير التشكيك، و لا تبعث علي الدهشة، مع أنا وجدناهم يرفعون مقام أبي حنيفة الي درجة لا يقاربها أحد، فهو بصورة الانسان و سيرة الملك، كما يقول الأستاذ السيد عفيفي المحامي [7] .

و انه وضع ستين ألف مسألة في الاسلام، ثمانية و ثلاثين ألف في العبادات، و الباقي في المعاملات، و لولاها لبقي الناس في الضلالة [8] و انه سراج الأمة. و معني ذلك أنه دليل الهداية فاتباعه نجاة، و مفارقته وقوع في ظلمات الضلالة، الي كثير من أقوال الغلو التي يقصد بها تقويم شخصيته، و اعلاء مكانته، و هذا كله هين بالنسبة الي ادعاء مرتبة تعلو علي مرتبة الصحابة، بل مرتبة النبوة، و انه كلقمان الحكيم في عصره.

كما قالوا بأن النبي صلي الله عليه و اله و سلم أسف أن لا يكون في أمته مثل لقمان في حكمته، فاخبره جبرئيل ان كان في أمة داود مثل لقمان يتكلم بعدد كل حبة من الصبرة حكما، فنحن نجعل في أمتك نعمان يتكلم بعدد كل حبة من الصبرة مسائل و أجوبة... الخ [9] .

أي أن أباحنيفة يصبح ملهما من الله في علمه، يتكلم بما لم يتكلم به غيره، و هو بهذا يرتفع الي درجة النبوة، و أعلي من درجة الصحابة، اذ لم يكن فيهم مثل لقمان فأسف النبي لذلك، فكان أبوحنيفة سلوته.

و أعظم من هذا أنهم ادعوا له منزلة من العلم فوق منزلة الانبياء، فانهم قالوا: ان أباحنيفة كان يعلم الخضر عليه السلام في حياته و لما مات أسف الخضر عليه السلام و ناجي ربه و قال: الهي ان كان لي عندك منزلة فأذن لأبي حنيفة حتي يعلمني من القبر علي حسب عادته حتي أتعلم شرع محمد علي الكمال، فأحياه الله و تعلم منه العلم الي خمس و عشرين سنة الي آخره [10] .

و قالوا: ان النبي افتخر بأبي حنيفة. و تقولوا عليه: بانه يقول: ان آدم افتخر بي، و انا افتخر برجل من أمتي اسمه النعمان بن ثابت.[ صفحه 86]و بصورة أخري: الانبياء يفتخرون بي و أنا أفتخر بأبي حنيفة، و من أحبه فقد أحبني و من أبغضه فقد ابغضني [11] .

و يطول بنا المدي ان أردنا أن نقدم للقراء نماذج من الغلو في وضع أحاديث، و خلق حكايات، و تلفيق أقوال تستوجب تأخير الكتابة عن أبي حنيفة، و استخراج صورة صحيحة له من التاريخ و المناقب ليس الطريق لهذا معبدا، كما اعترف المؤلف نفسه.

و كذلك القول في استخراج صورة صحيحة لغيره من رؤساء المذاهب، فالجميع قد أحيطوا بهالة من الغلو و التقدير.

فمالك قد هجر أتباعه الأخذ بكتاب الله و سنة رسوله، و أخذوا بقوله فكان يقال لهم: قال رسول الله فيقولون قال مالك. الي غير دلك.

و الشافعي قد حصروا العلم به و أوجبوا اتباعه و التقيد بمذهبه، و أنه عالم قريش و أنه و أنه...

و أحمد ادعي له أنه قام في الامة مقام النبوة و أن الله أعز هذا الدين به و بأبي بكر فقط و ليس في الاسلام مثل أحمد بن حنبل [12] و ان حبه علامة السنة و بغضه علامة البدعة، و أن الصلاة عليه افضل من الجهاد في سبيل الله [13] و ان من ابغضه كافر و لولا أحمد لذهب الاسلام [14] و أن من لم يرض بامامته فهو مبتدع [15] الي آخر ما هنالك من أقوال، و بهذا العرض السريع أمام القراء أترك لهم الحكم علي ما اذا كان الغلو يدعو الي تأخير الكتابة عن الشخص، فلماذا لا يدعو ذلك الي تأخير من هو محاط بهالة من الغلو أكثر من غيره، و بهذا يظهر من الأستاذ أبوزهرة أن هؤلاء الذين كتب عنهم هم أقل غلوا، و الطريق الي معرفتهم أسهل بكثير من طريق معرفة شخصية الامام الصادق عليه السلام.

هذا ما ينم عنه قوله، و ما يعبر عنه تعبيره، و لكننا لا نترك هذا الموضوع الا بأن نستفهم من الأستاذ عن معالجته لموضوع الغلو و لم لم يتعرض له؟

و أما التأليه للأئمة - و العياذ بالله - فلم يذكر عنه شيئا - لأنه لم يكن هناك من شي ء سوي أبواق دعاية التضليل، و خرافات و أقوال واهية لا تصلح[ صفحه 87]لأن تكون في محل الاعتبار.

أما غلو أصحاب المذاهب فقد وجهه المؤلف و عزاه الي التعصب.

و استخرج ما شاء و ترك ما شاء، و دافع أكثر من غيره، و له رأيه، و لا نتشدد في المواخذة عليه فنحن نخالفه في الرأي، و سنعطي رأينا حول أسباب تأخيره عن الكتابة كما نراه.


پاورقي

[1] الامام الصادق ص 2.

[2] المحاضرات ص 8.

[3] ابن حزم لأبي زهرة ص 119.

[4] المذاهب الاسلامية لابي زهرة ص 66.

[5] المحاضرات ص 34 - 23.

[6] مقدمة كتاب (أبوحنيفة) لأبي زهرة.

[7] مقدمة كتاب (أبوحنيفة) للسيد عفيفي.

[8] مفتاح السعادة ج 1 ص 71.

[9] المناقب للمكي ج 1 ص 12.

[10] الياقوتة لابن الجوزي ص 48 و كتاب اشراط الساعة ص 120.

[11] الدر المختار في شرح تنوير الأبصار ج 1 ص 52، 54.

[12] تهذيب تاريخ ابن عساكر ج 2 ص 32.

[13] نفس المصدر ص 34.

[14] طبقات الحنابلة ج 1 ص 13.

[15] نفس المصدر ص 15.


صلاة المسافر


اختلف المسلمون في حكم قصر الصلاة في السفر علي أقوال:

أحدها: أن المسافر فرضه المتعين عليه هو قصر الصلاة، و هو مذهب الشيعة و وافقهم أبوحنيفة و أصحابه، و الكوفيون بأسرهم علي خلاف في تحقيق المسافة الموجبة لقصر الصلاة كما سيأتي:

الثاني: أن القصر و الاتمام كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة، و بهذا قال بعض أصحاب الشافعي.

الثالث: انه سنة، و به قال مالك في أشهر الروايات عنه.

الرابع: أن القصر رخصة، و ان الاتمام أفضل، و اليه ذهب الشافعي في أشهر الروايات عنه.

الخامس: جواز القصر، و أنه أفضل من الاتمام، و اليه ذهب الحنابلة.

و هذه المسألة من مهمات المسائل التي وقع فيها الخلاف بين السنة و الشيعة حتي ظن بعض الناس أن ذلك من المسائل التي انفرد بها الشيعة.

و لابد لنا هنا من استعراض المسألة، لينكشف لنا كثير من المفارقات فيها باستعراض الأدلة من الكتاب و السنة و الاجماع في أصل هذه المسألة.

اما الكتاب فقوله تعالي: (و اذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا)... الآية.

قال يعلي بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، و قد أمن الناس؟!.

فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم، فقال صلي الله عليه و آله و سلم: صدقة تصدق بها الله عليكم، فاقبلوا صدقته [1] .

و روي أن زرارة بن أعين و محمد بن مسلم سألا الامام أباجعفر محمد الباقر عليه السلام.

فقالا له: ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي؟ و كم هي؟.

قال عليه السلام: ان الله سبحانه يقول: (و اذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) فالتقصير واجب في السفر كوجوب[ صفحه 336]التمام في الحضر.

قالا: انه تعالي قال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة و لم يقل قصروا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام؟

قال عليه السلام: او ليس قال تعالي في الصفا و المروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الا تري أن الطواف واجب مفروض لأن الله ذكره في كتابه و صنعه نبيه صلي الله عليه و آله و سلم و كذا التقصير في السفر شي ء صنعه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و ذكره الله في الكتاب. قالا: قلنا فمن صلي في السفر أربعا أيعيد أم لا؟

قال عليه السلام: اذا كانت قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلي أربعا أعاد، و ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه و مال (عليه السلام): الصلاة في السفر كل فريضة ركعتان، الا المغرب فانها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم في السفر و الحضر ثلاث ركعات [2] .

قال الشيخ الطبرسي - بعد ايراد هذا الخبر -: و في هذا دلالة علي أن فرض المسافر مخالف لفرض المقيم، و قد اجمعت الطائفة (الشيعية) علي ذلك (و اجمعت) علي انه ليس بقصر و قد روي عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم انه قال: فرض المسافر ركعتان غير قصر.


پاورقي

[1] صحيح مسلم 196 - 5 شرح النووي.

[2] مجمع البيان 2115 ط بيروت.


الامام الصادق أولاده و أحفاده


ان البحث في حياة أولاد الامام الصادق و أحفاده له أهمية كبيرة، سواء من حيث متطلبات موضوع الكتاب و اكتمال أجزائه، أو من الناحية الدينية و التاريخية، لأن المرحلة التي جاءت بعد الامام الصادق كانت من أكبر المراحل خطورة و أهمية: كما أن البحث في الأولاد و الأحفاد يستلزم جهودا مضنية اذا ما أردنا الايفاء بكل ما يندرج في سلسلة النسب و الأسماء، فهو يعني الحديث عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم و هو ما بقي مجال جهد و بحث للعلماء و الرجال منذ مئات السنين و حتي اليوم، و لم تتوقف البحوث و لن تكف الجهود عن كشف صفحات الأئمة المعصومين من أبناء محمد صلي الله عليه و آله و سلم لأنهم نبراس الهدي، و منار الحق الذي يهتدي به الناس. و لذلك اقتصرت علي أولاده و أحفاده رضوان عليهم حسب مجريات الأحداث و سياق البحث، و أعطينا سردا مختصرا يوفي بغرض اعطاء صورة عن عقبة عليه السلام و باستخلاص واقع الملابسات في مجري الامامة و التي ظهرت بعد وفاته عليه السلام و اقتبسنا شيئا من أنوار سير الأئمة و اضمامات قليلة من أزاهير حياة بعضهم عليهم السلام.


المدرسة الكبري


«ما ذا لقينا من أبناء علي، اذا أحببناهم قتلنا، و اذا عاديناهم دخلنا النار» [1] .

(الشعبي)

أخذ الفروع و الأصول عن الامام جعفر جمع غفير من ثقات الشيعة، و رووا ذلك لمن بعدهم علي سبيل التواتر القطعي، ورواه هؤلاء لمن خلفوهم قرنا بعد قرن. فالصادق يروي علم من قبله، و يروي الائمة من أبنائه علمه، كما يرويه تلامذته، فهو الحلقة التي تتوسط السلسلة، أو العروة الوثقي بين كتب آبائه و بين ما كتب بعده «الامامية».


پاورقي

[1] الامام علي عليه السلام لأحمد الرحماني الهمداني: ص 578.


آيات الأحكام


و القرآن الكريم هو الأصل الأول لاستنباط الأحكام الشرعية، و ما ورد فيه من الأحكام يشكل مجموعة (فقه القرآن) علي ما اصطلح عليه العلماء. و ليس لكل أحد استخراج الحكم من القرآن مباشرة، ففي القرآن المحكم و المتشابه، و الناسخ و المنسوخ، و العام و الخاص، و المطلق و المقيد، و المجمل و المبين..

و انما يوكل أمر ذلك الي الراسخين في العلم من أئمة أهل البيت، و في ضوء فهمهم للقرآن يتفرغ الفقهاء و المجتهدون لاستنباط تلك الأحكام.

و كان الامام الصادق معنيا بهذا الجانب، فيسئل عن الآية أو ابعاضها، مما فيه حكم شرعي، فيجيب بوضوح لا لبس فيه، و في اجابته الدقة و التحديد.

فقد سئل عن السعي بين الصفا و المروة، هل هما سنة أو فريضة، فقال عليه السلام: «فريضة»، فقيل له: أوليس الله عزوجل قال: (فلا جناح عليه أن يطوف[ صفحه 317]بهما) [1] .

قال عليه السلام: «ان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا و المروة، فتشاغل رجل من أصحابه حتي أعيدت الأصنام فأنزل الله (ان الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)» [2] [3] .

و روي معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام قوله:

«بعد ما طاف النبي بالبيت و صلي ركعتيه، قال صلي الله عليه و آله و سلم: ان الصفا و المروة من شعائر الله، فابدأ بما بدأ الله عزوجل، و ان المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا و المروة شي ء صنعه المشركون، فأنزل الله (ان الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما..)» [4] [5] .

و حدد الامام الباغي و العادي في قوله تعالي: (انما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزيز و ما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم) [6] .

و قد تناول الامام تحديد الباغي و العادي في عدة مفاهيم يلتقي بعضها ببعض:

أ) قال عليه السلام: «الباغي الخارج علي الامام، و العادي اللص» [7] .

ب) قال عليه السلام: «الباغي الظالم، و العادي الغاصب» [8] .[ صفحه 318]ج) قال عليه السلام: «الباغي باغي الصيد، و العادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة اذا اضطرا اليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي علي المسلمين، و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة» [9] .

و في قوله تعالي: (كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا علي المتقين) [10] .

و قوله تعالي: (فمن خاف من موص جنفا أو اثما..) [11] .

قال الامام فيما يروي عنه: «اذا الرجل أوصي بوصيته فلا يجوز للوصي أن يغير وصية يوصيها، بل يمضيها علي ما أوصي، الا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية و يظلم، بالموصي اليه جائز له أن يرده الي الحق، مثل رجل له ورثة، فيجعل المال كله لبعض ورثته و يحرم بعضا، فالوصي جائز له أن يرده الي الحق، و هو قوله: «جنفا أو اثما» و الجنف: الميل الي بعض ورثته دون بعض، و الاثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران، و اتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشي ء من ذلك» [12] .

و في قوله تعالي: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الي نسائكم) [13] .

أورد الامام حكم الآية و سبب نزولها فيما روي عنه أنه قال: كان الأكل و النكاح محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم، يعني كل من صلي العشاء و نام و لم يفطر ثم انتبه حرم عليه الافطار.

و كان النكاح حراما بالليل و النهار في شهر رمضان، و كان رجل من أصحاب[ صفحه 319]رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم يقال له: خوات بن جبير الأنصاري، أخوعبدالله بن جبير الذي كان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و كله بنعم الشعب يوم أحد في خمسين رجلا من الرماة، ففارقه أصحابه، و بقي في اثني عشر رجلا فقتل علي باب الشعب، و كان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا كبيرا ضعيفا، و كان صائما مع رسول الله في الخندق، فجاء الي أهله حين أمسي فقال: عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم حتي نصنع لك طعاما. فأبطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل أن يفطر، فلما انتبه قال لأهله قد حرم علي الأكل في هذه الليلة، فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه، فرآه رسول الله فرق له، و كان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان، فأنزل الله (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الي نسائكم) [14] .

فأحل الله تبارك و تعالي النكاح بالليل من شهر رمضان، و الأكل بعد النوم الي طلوع الفجر، لقوله: (حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) [15] .

قال: «هو بياض النهار من سواد الليل» [16] .

و في قوله تعالي: (و أتموا الحج و العمرة لله..) [17] .

روي الامام الصادق عن أبيه الباقر عليهماالسلام قال: «فان تمام الحج أن لا يرفث، و لا يفسق، و لا يجادل» [18] .

و هذا من تفسير القرآن بالقرآن لقوله تعالي: (فلا رفث و لا فسوق و لا جدال[ صفحه 320]في الحج) [19] .

و قد صرح الامام بالمراد من اتمامهما بقوله: «المراد باتمامهما أداؤها، و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما» [20] .

و أعطي الامام معاني مفردات الآية فقال: «الرفث الجماع، و الفسوق الكذب و السباب، و الجدال قول الرجل: لا و الله، و بلي و الله» [21] .

و تحدث الامام عن تحريم الخمر و أحكامه، و ما يترتب عليه من آثار عند الله من خلال قوله تعالي: (يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما أكبر من نفعهما و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) [22] .

فروي الامام عن جده رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم قوله: «ان الخمر رأس كل اثم» [23] .

و روي قوله صلي الله عليه و آله و سلم: «ملعون ملعون من جلس علي مائدة يشرب عليها الخمر» [24] .

و روي عن جده أيضا قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: «أقسم ربي جل جلاله لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا الا سقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها من الحميم، معذبا يعد أو مغفورا له.

ثم قال: ان شارب الخمر يجي ء يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مائلا شدقه، سائلا لعابه، و الغا لسانه من قفاه» [25] .[ صفحه 321]و في قوله تعالي: (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن..) [26] .

أبان الامام حكم المرأة الطالق قبل الدخول بها، فقال: «اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و ان لم يكن سمي لها مهرا فمتاع بالمعروف علي الموسع قدره، و علي المقتر قدره، و ليس لها عدة، و تتزوج من شاءت من ساعتها» [27] .

و في تحريم الربا من خلال قوله تعالي: (الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا و أحل الله البيع و حرم الربا) [28] .

قال الامام: «انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا أو رفدا» [29] .

و قد أبان الامام عليه السلام في هذا الطرح الأثر الاجتماعي و العلة الانسانية في تحريم الربا، و قد روي عن جده رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم قوله: «لما أسري بي الي السماء؛ رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم فما يقدر أن يقوم من عظم بطنه؛ فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا، (لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس..) [30] .

و اذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون علي النار غدوا و عشيا، و يقولون: ربنا متي تقوم الساعة [31] .[ صفحه 322]و فد تعدد الزوجات من خلال قوله تعالي: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع..) [32] .

قال الامام عليه السلام: «لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر» [33] .

و قال عليه السلام: «اذا جمع الرجل أربعا فطلق احداهن، فلا يتزوج الخامسة حتي تنقضي عدة المرأة التي طلقها» [34] .

و في تحريم الميتة و توابعها تحدث الامام من خلال قوله تعالي: (حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع الا ما ذكيتم و ما ذبح علي النصب..) [35] .

و قد سأله بعض أصحابه، فقال له: جعلت فداك لم حرم الله الميتة و الدم و لحم الخنزير؟

فقال عليه السلام: «ان الله تبارك و تعالي لم يحرم ذلك علي عباده، و أحل لهم ما سواه من رغبة منه - تبارك و تعالي - فيما حرم عليهم، و لا زهد فيما أحل لهم، و لكنه خلق الخلق، و علم ما يقوم به أبدانهم و ما يصلحهم، فأحله و أباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، و علم ما يضرهم فنهاهم عنه، و حرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر، و أحله لهم في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير».

ثم قال عليه السلام: «أما الميتة فانه لا يدنو منها أحد، و لا يأكلها الا (من) [36] ضعف[ صفحه 323]بدنه، و نحل جسمه، و وهنت قوته، و انقطع نسله، و لا يموت آكل الميتة الا فجأة.

و أما الدم فيورث الكلب، و قسوة القلب، و قلة الرأفة، و لا يؤمن أن يقتل ولده و والديه، و لا يؤمن علي حميمه، و لا يؤمن علي من صحبه.

و أما لحم الخنزير، فان الله مسخ قوما في صور شتي: الخنزير، و القرد، و الدب. و ما كان من الأمساخ، ثم نهي عن أكل مثله لكي لا ينفع بها، و لا يستخف بعقوبته» [37] .

و يبدو أن الامام عليه السلام قد وجد المناخ متسعا و هو يتحدث عن علة تحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير، فتحدث عن علة تحريم الخمر في هذا السياق، فقال:

«و أما الخمر فانه حرمها لفعلها و فسادها، و قال: ان مدمن الخمر كعابد الوثن، و يورثه ارتعاشا، و يذهب بنوره، و تهدم مروءته، و يحمله أن يكسب من المحارم من سفك الدماء و ركوب الزنا، و لا يؤمن اذا سكر أن يثب علي حرمه و هو لا يعقل ذلك، و الخمر لم يؤد شاربها الا الي كل شر» [38] .

ان فقه القرآن فيما أثر عن الامام الصادق باب كبير متسع الفروع، لا ينهض به هذا البحث، و هو يصلح أن تنهض به رسالة متكاملة متعددة الفصول، و ما أوردناه كان علي سبيل النموذج لا الاحصاء.[ صفحه 324]
پاورقي

[1] سورة البقرة: 158.

[2] سورة البقرة: 158.

[3] ظ: العياشي: التفسير، تفسيره للآية.

[4] سورة البقرة: 158.

[5] ظ: الطباطبائي: الميزان، تفسيره للآية نقلا عن الكافي.

[6] سورة البقرة: 173.

[7] ظ: الطباطبائي: الميزان 1 / 427 و انظر مصدره.

[8] العياشي: التفسير، تفسيره للآية.

[9] ظ: الطباطبائي: الميزان 1 / 427 و انظر مصدره.

[10] سورة البقرة: 180.

[11] سورة البقرة: 182.

[12] ظ: القمي: التفسير، تفسيره للاية.

[13] سورة البقرة: 187.

[14] سورة البقرة: 187.

[15] سورة البقرة: 187.

[16] القمي: التفسير، تفسيره للآية.

[17] سورة البقرة: 196.

[18] العياشي: التفسير، تفسيره للآية.

[19] سورة البقرة: 197.

[20] الطباطبائي: الميزان 2 / 83.

[21] المصدر نفسه: 2 / 85 و انظر مصدره.

[22] سورة البقرة: 219.

[23] ظ: الطباطبائي: الميزان 2 / 199 و انظر مصدره.

[24] المصدر نفسه.

[25] المصدر نفسه: 2 / 200 و انظر مصدره.

[26] سورة البقرة: 236.

[27] العياشي: التفسير، تفسيره للآية.

[28] سورة البقرة: 275.

[29] الطبرسي: مجمع البيان، تفسيره للآية.

[30] سورة البقرة: 275.

[31] القمي: التفسير، تفسيره للآية.

[32] سورة النساء: 3.

[33] العياشي: التفسير، تفسيره للآية.

[34] ظ: باقر شريف القرشي: حياة الامام الصادق 3 / 54 يرويه عن فروع الكافي.

[35] سورة المائدة: 3.

[36] يبدو لي أن (من) هنا زائدة، و لعلها من اشتباه الناسخ أو الراوي.

[37] العياشي: التفسير، تفسيره للآية.

[38] المصدر نفسه.


الانتاج الثمين يلبي روعة التوجيه


و الانتاج الثمين؟ - فعلا - انه الرائع، و كم يستحق من حلاوة الشكر أستاذنا الكريم، فضيلة الشيخ باقر القرشي، يجلده في كتاب عرض صفحاته ستماية وست و خمسون، و يقدمه لنا - صرفا - و حاملا - فقط - أسماء و عناوين أولئك الذين تتلمذوا علي يد الامام الصادق، و أبدعوا الانتاج الثمين!

ما اقتطع الاسم و العنوان من هذا الكتاب أكثر من سطرين أو ثلاثة، الا نادرا مع قلة كان لهم انتاج فكري وسيع متميز: كجابر بن حيان - مثلا - أو زرارة بن أعين، أو هشام بن الحكم... و لكن ما ضخم الكتابة لهذا المقدار من الصفحات، و عدد هؤلاء المنتمين الي جامعة الامام الصادق، و الذين بلغ تعدادهم حدود الأربعة آلاف!!! فتجديدا من الشكر الحميم نوجهه الي فضيلة الشيخ باقر شريف القرشي: يخصص جهدا مرقوما، بقصد و غاية، في جمع أسماء علماء، رفعوا قيمة العصر الصادقي، و زينوه بوعي ملون بنضج هو كل ما تتمناه الأمم، تلفلف به كل ما تطمح الي أن تنتجه نخيلاتها من تمر!

و الحقيقة التي هي افتخار بذاتها، تلوح لنا الآن في الانتاج الثمين المكثف في اللائحة المدرجة في سجلات الجامعة العلمية التي قصد الامام زين العابدين اعادة فتح بواباتها في يثرب، منتدبا الي منبرها ابنه الامام الباقر، و محضرا حفيده جعفر، تحضيرا مميزا، لمساندة أبيه في الميدان[ صفحه 142]الكبير. و قد رأينا الامام الباقر رحالة في استجهادية التفتيش عن كل مادة علمية نطقت بها حضارات أجداده القدامي، و زينوا بها تراثاتهم، وزفوها الي اليمين و الي اليسار: علما، و حقا، و وعيا... ثم لوي بهم الدهر - لسبب ما تداركته الفطنة آنذاك، فاذا بهم الي تلعثم ملطخ بعي أخرس رماهم فيه كسل قصر بهم عن متابعة الالتزام بالتراقي علي المدارج، من دون أن يحسبوا أن التوقف ذاته، هو رجوع الي الوراء الذي هو تضخم في الهبوط الحزين!!

و لقد رأينا أيضا المحضر جعفر هبوبا عطشانا الي ميدان تتخاصر فيه صفين و كربلاء، بينما الأمة كلها هي الشلو النائم في عتمة لا يضيؤها حرف من كتابة، و لا سهم من قراءة!

ذلك هو واقع الدراسات التي تبصر بها الامام زين العابدين، و التي رأي نتائجها الأليمة في مسيرة الأمة التي تعصرت و أنجبت نبيا منها يلملمها و يعيدها الي الجادة!!! و لكن الصواب المدعوة اليه الأمة، ما أخذت منه ايجابية معروف بلا سلبية منكر، و السبب الوجيه أن الأمة - بالذات - لم تعد تعرف كيف تنجي معروفا من قبضة منكر!!! و هكذا كان لنا أن نري الامام زين العابدين غارقا في جدية التفتيش عن أجدي السبل التي تنشل الأمة من مغارقها، و تستعيد مغانمها المهدورة، و قد أملها بها، نبيها، و وليها، و خط أمامي مرصود الخطوات و اليقظات، لا غني عنه في ضبط مسيرات الزمن اذا اختلت فيه بعض ثوانيه!!!

و لقد رأيناه - هذا الامام المثلث الامامات، و الموحد القصد، و النهج، و التنفيذ - يقرر محو الجهل من جو الأمة باشاعة العلم الموسع، يأخذ به جيل و يصله بآخر، و اذا بالأمة علي المدرج الصاعد بوعي جماعي يحقق المعجزة التي هي قيام أمة من كبوتها، حضارة علمية، روحية، انسانية، يتحقق فيها وجود أمة، و وجود انسان... و ها هو التحقيق المرسومة له المقاصد و المناهج، والغايات، و كل آيات التوجيه المصبوب[ صفحه 143]في معدن النفس، و في مسام العبقريات، يأخذ جهدا فيتكامل به،و يصله بآخر، ابتداء بالجد، و وصولا آنيا الي الحفيد، علي أمل و شوق متلازمين بأن تصاعد الأجيال يمتن روابط الانتقال بالأمة الي يسعة حضارية تزدهر بها آمالها، و أحلامها بكل غد بهي و رشيد!

و لكن الأمل و الشوق اللذين هما غمر في سقوف الجامعة، و علي جدرانها المصبوغة بأريحية زين العابدين، و بمجهودية الباقر المتفجرة من خلف منافذ عينيه، و بصدق الجعفر المتمادي بعمليات الخلق و الابداع، انما هما الآن المالئان جو الجامعة، و بالتالي ردهات الجامعة، بالانتاج الثمين الذي لا يمكنه أن يزول من معتمدات الأمة في طموحها المستمر الي تحقيق منير!

و ها هو التحقيق باديا للعيان: فالجامعة العلمية المرسومة لنشر العلم و محو الجهل، قد بدأت فردا واحدا مشدودا بعصب واحد مفجور من هالة شوق، و عدسة عين، و سلك بصيرة... انها الأقانيم التي تتوحد بها - دائما - مثلثات الكون. في انجابها - كل مرة - قدسية الروح من ثقب عين و مدي نور... و يا للروح تلتهم زين العابدين، فيهتف بابنه الباقر، و يرشقه بحفيده الصادق، فاذا بالجامعة العلمية في يثرب: اتصال شوق بشوق، و رؤيا برؤيا، و منال بمنال... و اذا بها: وعد يتجسد، و علم يتجدد، و جهل يتبدد، و حينونة كانت تمشي - منذ حين حزين - علي اثنتين، و اذا بها - بعدما يضاهي سبعين سنة - تعمر بها صدور واسعة و خافقة بالعلم، و الفهم، و روضات البيان، تنزل أسماءهم الجميلة في سجلاتها - كتلاميذ تخرجوا منها - جامعة علمية هي الأولي في يثرب العرب، و لا تزال عائشة حتي اليوم - بذكراها - هذه اليثرب!

أربعة آلاف تنزلهم جامعة في لوحة تسجيل، تلملمهم فروع علمية - في عصر كان يجهل حروف القراءة - الي فقه و أدب و فلسفة، و الي تاريخ و اجتماع و مخططات جغرافيا، و الي حساب و هندسات و رسم خرائط،[ صفحه 144]و الي زراعة و تجارة و صناعات، و الي فيزياء و كيمياء و معادلات، و الي تأليف مئات الكتب و المجلدات و المباحث و الفلسفات، مع ابداء الرأي و تنوير الأذهان بالمناظرات... ان هذا كله - لعمري - يركز مجتمعا علميا في مدينة علماء، و انه - بدوره - جزء من الانتاج الثمين الذي بدأت تتذوقه الأمة في احتكاكها بأنوار الذات!!!

و بدلا من أن لا تجد الجامعة من يلقن فيها الدروس الا واحدا هو الامام زين العابدين، و لا أحد يتمكن من الحلول مكانه الا ابنه الامام الباقر... ثم يغيب الباقر مختنقا من كثرة و الارهاق، فلا تجد الجامعة من يملأ فيها فراغا أصبحت تتنكر له سقوفها و الجدران، الا فردا واحدا ينشد اليها كأنه الفارس النمرود الوافد من خلف الرمول بفيلق علي ألف حصان... و ها هي الجامعة - و قد صدقت فيها العبقرية النابتة من خضم الأحلام و الأشواق - تصعد بها الحبة الي سنبلة، و السنبلة الي بيدر تموج فيه أربعة آلاف سنبلة... انه عنفوان العلم في تناسله في جهد الأمة، تتلقفه وعيا ناميا من ظل الي بحبوحة نور، و من وحدة مسكينة كعدسة من حنطة مزروعة في تربة من فيزياء، تتناولها اصبع من كيمياء الي معادلة من معادلاته السخية، تتألف منها مائدة مليئة بالحساء!!!

فليكن القول هذا كأنه شكل من مجاز يضفر له الخيال زنارا من ورد، و جديلة، من طيلسان... غير أن الكتاب هذا، و الذي هو لسان من معادلة مزجت القرآن بنهج البلاغة، لتكون الصحيفة السجادية حصيلة هذا المزج في ثوب جديد، انما هو المتناول - أيضا - صاحب الصحيفة السجادية: يزرع شوقه في صدر ابنه الباقر، و يرويه بعبقرية من جهد و صدق، هي المتجلية - كالنور - في عزم الحفيد، لتكون الجامعة العلمية في يثرب، نتاج المعادلة المفسرة بأربعة آلاف قنديل تستضي ء بهم الأمة في يثرب: و ها هي الجامعة - بالذات - و قد كانت تقسم الأستاذ الوحيد فيها الي عشرة من الاختصاصات، فيكون مع الصباح: أستاذ فلسفة، و أستاذ فقه، و أستاذ تفسير في علم الكلام، لينقلب، عند الظهيرة، أستاذا[ صفحه 145]في شرح مواد الحساب، فالتاريخ، فالجغرافيا... ثم الي توسع في علوم الفيزياء بما يتبعها من اهتمام بالطبابة و صحة البدن... ليكون له - مع هبوط المساء - اختلاء بعلم جديد اسمه: سحر الكيمياء و هو الذي سيكون له شأن في أفانين المعادلات، ضمن أنابيب سيختفي فيها مارد أبكم، و يطلع منها مارد أعلم، لا يتكلم الا بالمستجدات...

أجل، و ها هي الجامعة تلك - و قد كانت بأستاذ فرد - أكان الامام زين العابدين، فالامام الباقر، فالامام جعفر الصادق... لنكون اليوم آلافا أربعة، تتوزعهم الاختصاصات، و يلبونها اذا احتاجت اليهم في مدي التدريس: فهشام بن الحكم، هو لها علم من الأعلام، في الفلسفة و علم الكلام، و مؤلفاته البالغة ستة و عشرين، تشهد له بسعة العلوم... و كذلك هشام بن سالم، و مؤمن الطاق، و محمد بن عبد الله الطيار...

أما زرارة بن أعين، و مؤلفاته تناهز الخمسين بعد المئة، و كلها يشهد لزرارة بأنه مكتبة علمية بحد ذاته، و بأنه زينة الأعلام، مع أبان بن تغلب مؤلف كتاب معاني القرآن، و كتاب القراءات، و كتاب الفضائل، و كتاب الأصول في الرواية، و كتاب غريب القرآن... يسانده - من الطرف الثاني - علي البجلي المعروف بمؤمن الطاق - يؤلف كتاب الامامة، و كتاب المعرفة، و كتاب اثبات الوصية، و كتاب الرد علي المعتزلة، و كتاب افعل و لا تفعل... أما النعمان أبو حنيفة، مع مالك بن أنس، و سفيان بن عيينة، و سفيان الثوري... فانهم أعلام بارزون، أغنوا العصر، و العصور التالية بعلوم الفقه، و تفسير القرآن.

يبقي جابر بن حيان، و المفضل بن عمر... فانهما معادلتان أخريان، صاغهما الامام الصادق من مجهود عمره: في الاستغراق، و الاستطلاع، و التنقيب عن كل علم، و كل جديد، و كل مبتكر... و هكذا كان جابر بن حيان - بين أصابع أستاذه الصادق - مفتاح البوابة الكبيرة المطلة علي الدنيا الوسيعة المشحونة بكنوز المعادلات، و اسمها العظيم[ صفحه 146]هو: الكيمياء بنت الألوهة، و بنت العقل، و بنت الاستنباط و الخلق و الابداع، و بنت الجديد الطالع - من فوهة الامتزاج، و الانصهار، و الاندغام - الي وحدة أخري تنسي أنها المشتقة...


علم الفقه و الحديث


ان قيل طال الثريا فقل قصرت، و ان قيل بلغ العلي فقل أحجمت، و ان قيل رقي عن مداناة البشر فقل عقلت، و ان قيل دني عن مجاراة الخالق فقل صدقت.[ صفحه 107]و لا أريد أن أطيل حول علم الامام الصادق عليه السلام في الفقه، اذ يكفي أن جل فقه الشيعة الامامية، بل المذاهب الاسلامية قاطبة [1] ، استقت علمه و استساغته، و أفاضت عليها منه، و أجرت منه للعطاش و المحرومين.

و قد سمي مذهب الشيعة الاثني عشرية (بالجعفرية) نسبة الي الامام جعفر الصادق عليه السلام. مع انه يصح أن نقول المذهب الحسني و الحسيني، أو العلوي أو الموسوي، أو الباقري، و الكاظمي و الرضوي و الجوادي و الهادوي و العسكري و المهدوي.

ولكن هذه التسمية كلها بعيدة عن أهل البيت و الشيعة، بل هم «جعفريون» لا غير.

انما الامام جعفر الصادق عليه السلام هو الذي استطاع ارساء و تثبيت دعائم احكام الرسول صلي الله عليه و آله و سلم دون غيره من الأئمة عليهم السلام.

و ان كان لا يخلو أي امام من آلاف الأحاديث الواردة عنه اجمالا، ولكن هو الذي أنعش الاسلام عامة، و التشيع خاصة، بعشرات الآلاف من درر و جواهر علومه، بشتي الميادين قاطبة، سواء كانت العلوم المتداولة أو الغريبة.

و قد جمع كتاب بحارالأنوار و وسائل الشيعة و مستدرك الوسائل، و مستدرك البحار و... من الأحاديث ما يعجز عنه الثقلين من الجن و الأنس أجمعين و لهذا فانه يعجز اليراع، و يقصر الباع، عن احصاء علم الامام عليه السلام في الأخلاق و التفسير و التاريخ و الرياضيات و...[ صفحه 108]و كيف يمكن احصاء قطرات السماء، و ذرات الماء...

فهو بحر لا ينزف، و قعر لا يعرف، و عبقري لا يوصف.


پاورقي

[1] درس أبوحنيفة علي يدي الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام و قال: «لو لا السنتان لهلك النعمان» و أما الشافعي فدرس عند محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة و عند مالك بن انس، و اما أحمد بن حنبل فدرس عند الشافعي، و اما مالك بن أنس فانه درس عند الامام جعفر الصادق عليه السلام.

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج / 1 / 18 الموطأ لمالك بن أنس ج 1 / ط - بك.


مصادر الأحكام في عصر التابعين


التابعي: هو من لقي صحابيا أو أكثر و ان لم يصحبه سواء كان اللاقي مميزا أو غير مميز، سمع من الصحابي أو لم يسمع. و اشترط ابن حبان كون اللاقي في من يحفظ عنه فان كان صغيرا لا يحفظ مثله فلا عبرة بلقيه و لا يعد لهذا تابعا.

و قال الخطيب البغدادي: التابعي هو من صحب الصحابي فلا يكفي اثبات كونه تابعيا بمجرد اللقاء.

ان التابعين هم الطبقة التي تلت الصحابة و تلقوا عنهم و اقتفوا آثارهم و نقلوا عنهم السنة النبوية المطهرة و حفظوا فتاوي الصحابة و نقلوها لمن جاء بعدهم.

و ان الفقه قد انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود و أصحاب زيد بن ثابت و أصحاب ابن عمر و أصحاب ابن عباس فعلم الناس عامة العلم من أصحاب هؤلاء الأربعة الذين كانوا من المكثرين الذين حفظت عنهم الفتيا. فأهل المدينة علمهم من أصحاب زيد بن ثابت و ابن عمر. و أهل مكة علمهم عن أصحاب ابن عباس، و أهل العراق علمهم عن أصحاب ابن مسعود. علما أن أصحاب ابن مسعود كعلقمة بن قيس و الأسود بن يزيد[ صفحه 62]و مسروق بن الأجدع و شريح القاضي و عبيدة السلماني و غيرهم هم الذين تلقوا علم علي رضي الله عنه و نقلوه للناس [1] .

و قال محمد بن جرير الطبري: لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتاواه و مذاهبه في الفقه غير ابن مسعود رضي الله عنه و كان يترك مذهبه و قوله لقول عمر رضي الله عنه. و كان لا يكاد يخالفه في شي ء من مذاهبه و يرجع من قوله الي قوله [2] .

و بما أن التابعين هم الطبقة التي تلقت عن الصحابة و أخذت عنهم فمن المؤكد أنهم كانوا يستنبطون الأحكام الشرعية من نفس المصادر التي كان الصحابة رضي الله عنهم يستنبطون الأحكام منها و هي: الكتاب، السنة، و الاجماع، و الرأي. لكن أضيف اليها مصدر آخر ألا و هو: فتاوي الصحابة رضي الله عنهم. فكان التابعون لا يخرجون عن فتاوي الصحابة ان وجدت و هذا خلق ورثه التابعون عن الصحابة. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستفتي بعضهم بعضا و كان صغارهم يأخذ بفتيا كبارهم.

فقد روي عن الشعبي أنه قال: ثلاثة يستفتي بعضهم من بعض، فكان عمر و عبدالله بن مسعود و زيد بن ثابت يستفتي بعضهم من بعض، و كان علي و أبي بن كعب و أبوموسي الأشعري رضي الله عنهم يستفتي بعضهم من بعض [3] .

و قال محمد بن جرير الطبري: و قد قيل: ان ابن عمر و جماعة ممن عاش بعده بالمدينة من أصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم انما كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت رضي الله عنه و ما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله صلي الله عليه و سلم قولا [4] .[ صفحه 63]
پاورقي

[1] أعلام الموقعين: 1 / 12، 21، 25.

[2] أعلام الموقعين: 1 / 20.

[3] المصدر السابق: 1 / 15.

[4] المصدر السابق: 1 / 21.


الحج


هو اجهاد الجسد و تعويده علي تنفيذ الاوامر و اطاعة الفرائض و تحمل الاسفار بقطع المسافات و الابعاد. هذا حسب الظاهر، اما في الباطن فتأويله مشاهدة الامام في موسم الحج او حجته او احد حدوده الذي يفترض حضوره لزيارة قبر الرسول و التعرف علي المؤمنين.


ابن الجوزي


23. و قال ابن الجوزي (م 597): «جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي[ صفحه 19]طالب، أبوعبدالله، جعفر الصادق.. كان عالما زاهدا عابدا». [1] .


پاورقي

[1] المنتظم 110:8 / 787.


الصادق و المحن


كفي في امتحان أهل الدين هذا التصارع الدائم بين الدين و الدنيا و قلما ائتلفا في عصر، و لولاه لما كانت التقية، و لما كانت تلك الفوادح النازلة بساحة أهل البيت.

ليس الصراع بين أهل البيت و بين امية و العباس غريبا مادام أهل البيت مثال الدين، و اولئك مثال الدنيا.

يعلم المروانيون و العباسيون أن الصادق عليه السلام زعيم هذا التصارع و لئن صمت عن مصارعتهم بالحراب فلا يكفيهم أمانا من حربه لهم، و لربما كان الصمت نفسه أداة الصراع أو هو الصراع نفسه، فان السكوت قد يكون جوابا كما يقولون.

فمن ثم تجدهم يوجهون اليه عوادي المحن كل حين، و ما كفهم عن تعاهده بالأذي ذلك الانعزال و الانشغال بالعبادة و العلم، فان هذا الشغل هو سلاح الحرب، لأنه ظاهرة الدين و به تتجه الأنظار اليه، و كلما ارتفع مقام الصادق قويت شوكة الدين، و اذا قوي الدين انصرع أهل الدنيا.

و لولا تشاغل الامويين بالفتن بينهم لما أبقوا علي الصادق عليه السلام، كما لم يبقوا علي آبائه، أجل كأنهم تركوا ذلك الي أبناء عمه الأقربين،[ صفحه 93]«و اولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض»! [1] .

كانت أيام السفاح أربع سنين، و هذا الزمن لا يكفي لتطهير الأرض من امية، و لبناء اس الملك و ترسيخ دعائمه، فلم يشغله ذلك عن الصادق عليه السلام، فانه لم يطمئن بعد من امية و الروح الموالية لهم، و لم يفرغ من تأسيس ذلك البناء حتي أرسل علي الصادق من المدينة الي الحيرة، ليفتك به، ولكن كفي بالأجل حارسا.

و لماذا كان الصادق احدي شعب همه، و هو ابن عمهم الذي اشتغل بالعبادة و التعليم و الارشاد، و الذي أخبرهم بما سيحظون به من الملك دون بني الحسن، و قد كانوا بأضيق من جحر الضب من بني امية، و أقلق من الريشة في مهب الريح خوفا منهم.

ما كان يدفع السفاح علي ذلك العمل الشائن الا ما قلناه من ذلك الصراع حذرا من أن يتجه الناس الي الصادق عليه السلام، و يعرفوا منزلته، و الناس الي ذلك العهد كانت تري أن الخلافة مجمع السلطتين الروحية و الزمنية، و لا تراها سلطانا خالصا لا علاقه لها بالدين، فلا يصرف الناس عن الصادق أنه رجل الدين الخالص، بل أن هذا ادعي عند بعض الناس للامامة، ليكونوا منه في أمان علي دنياهم، كما هم في أمان علي دينهم.

و بذلك الحذر وقف المنصور بمرصد للصادق عليه السلام، فشاهد عليه السلام منه ضروب الآلام و المكاره، و ما كف و لا عف عنه حتي أذاقه السم.

و لا عجب مما كان يلاقيه أبوعبدالله عليه السلام من تلك المكاره، فان[ صفحه 94]محن المرء علي قدر ما له من فضيلة و كرامة، و علي قدر مقامه بين الناس و طموحه الي الرتب العالية.

كان بين ولاية المنصور و وفاة الصادق عليه السلام اثنتا عشرة سنة لم يجد الصادق فيها راحة و لا هدوء علي ما بينهما من البعد الشاسع، الصادق في الحجاز، و المنصور في العراق، و كان يتعاهده بالأذي، كما يتعاهد المحب حبيبه بالطرف و التحف.

يقول ابن طاووس أبوالقاسم علي طاب ثراه [2] في كتاب «مهج الدعوات» في باب دعوات الصادق عليه السلام: ان المنصور دعا الصادق سبع مرات كان بعضها في المدينة و الربذة حين حج المنصور، و بعضها يرسل اليه الي الكوفة و بعضها الي بغداد، و ما كان يرسل عليه مرة الا و يريد فيها قتله، هذا فوق ما يلاقيه فيها من الهوان و سوء القول، و نحن نذكرها بالتفصيل:

الاولي: روي ابن طاووس عن الربيع حاجب المنصور قال: لما حج المنصور [3] و صار بالمدينة سهر ليلة فدعاني فقال: يا ربيع انطلق في وقتك هذا علي أخفض جناح و ألين مسير، و ان استطعت أن تكون وحدك فافعل حتي تأتي أباعبدالله جعفر بن محمد فقل له: هذا ابن عمك يقرأ عليك السلام و يقول[ صفحه 95]لك: ان الدار و ان نأت و الحال و ان اختلفت فانا نرجع الي رحم أمس من يمين بشمال، و نعل بقبال [4] و هو يسألك المصير اليه في وقتك هذا، فان سمح بالمصير معك فأوطئه خدك، و ان امتنع بعذر أو غيره فاردد الأمر اليه في ذلك و ان أمرك بالمصير اليه في تأن فيسر و لا تعسر، واقبل العفو و لا تعنف في قول و لا فعل، قال الربيع: فصرت الي بابه فوجدته في دار خلوته فدخلت عليه من غير استئذان، فوجدته معفرا خديه مبتهلا بظهر كفيه قد أثر التراب في وجهه و خديه، فأكبرت أن أقول شيئا حتي فرغ من صلاته و دعائه، ثم انصرف بوجهه فقلت: السلام عليك يا أباعبدالله فقال: و عليك السلام يا أخي، ما جاء بك، فقلت: ابن عمك يقرأ عليك السلام، حتي بلغت الي آخر الكلام، فقال: ويحك يا ربيع «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحق و لا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم» [5] ويحك يا ربيع «أفأمن أهل القري أن يأتيهم بأسنا بياتا و هم نائمون، أو أمن أهل القري أن يأتيهم بأسنا ضحي و هم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكرالله الا القوم الخاسرون» [6] قرأت علي اميرالمؤمنين السلام و رحمة الله و بركاته، ثم أقبل علي صلاته، و انصرف الي توجهه، فقلت: هل بعد السلام من مستعتب أو اجابة، فقال: نعم، قل له: «أفرأيت الذي تولي، و أعطي قليلا واكدي، أعنده علم الغيب فهو يري، أم لم ينبأ بما في صحف موسي و ابراهيم الذي وفي، ألا تزر وازرة وزر أخري، و أن ليس للانسان الا ما سعي، و ان سعيه سوف يري» [7] انا و الله[ صفحه 96]يا اميرالمؤمنين قد خفناك و خافت بخوفنا النسوة اللاتي أنت أعلم بهن، و لا بدلنا من الايضاح به [8] فان كففت و الا أجرينا اسمك علي الله عزوجل في كل يوم خمس مرات [9] و أنت حدثتنا عن أبيك عن جدك أن رسول الله صلي الله عليه و آله قال: أربع دعوات لا يحجبن عن الله تعالي: دعاء الوالد لولده، و الأخ بظهر الغيب لأخيه، و المخلص...

قال الربيع: فما استتم الكلام حتي أتت رسل المنصور تقفوا أثري و تعلم خبري فرجعت فأخبرته بما كان فبكي، ثم قال: ارجع اليه و قل له: الأمر في لقائك اليك و الجلوس عنا، و أما النسوة اللاتي ذكرتهن فعليهن السلام فقد آمن الله روعتهن و جلي همهن، قال: فرجعت اليه فأخبرته بما قال المنصور فقال: قل له: وصلت رحما، و جزيت خيرا، ثم اغرورقت عيناه حتي قطر من الدموع في حجره قطرات.

ثم قال : يا ربيع ان هذه الدنيا و ان أمتعت ببهجتها، و غرت بزبرجها [10] فقلت: يا أباعبدالله أسألك بكل حق بينك و بين الله جل و علا الا عرفتني ما ابتهلت به الي ربك تعالي، و جعلته حاجزا بينك و بين حذرك و خوفك فلعل الله يجبر بدوائك كسيرا، و يغني به فقيرا، و الله ما اعني غير نفسي، قال الربيع: فرفع يده و أقبل علي مسجده كارها أن يتلو الدعاء صفحا، و لا يحضر ذلك بنية، فقال: قل: اللهم اني اسألك يا مدرك الهاربين، و يا ملجأ الخائفين، الدعاء. [11] .[ صفحه 97]ليس في استدعاء المنصور للصادق عليه السلام في هذه الدفعة ظاهرة سوء، فما الذي أقلق أباعبدالله و روع نساءه، و جعله يتوسل الي الله تعالي في كف شر المنصور، ان أباعبدالله أبصر بقومه و أدري بنواياهم، و من الدفعات الآتية تتضح لك جليا مقاصد المنصور مع الصادق عليه السلام، و أنه ما كان يقصد من هذا الارسال الا السوء.

الثانية: و روي ابن طاووس عن الربيع ايضا، قال حججت مع أبي جعفر المنصور فلما صرت في بعض الطريق قال لي المنصور: يا ربيع اذا نزلت المدينة فاذكر لي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام فوالله العظيم لا يقتله أحد غيري، احذر أن تدع أن تذكرني به، قال: فلما صرنا الي المدينة أنساني الله عزوجل ذكره، فلم صرنا الي مكة قال لي: يا ربيع ألم آمرك أن تذكرني بجعفر بن محمد اذا دخلنا المدينة، قال: فقلت: نسيت يا مولاي يا أميرالمؤمنين، فقال لي: فاذا رجعنا الي المدينة فذكرني به فلابد من قتله، فان لم تفعل لأضربن عنقك، قال: فقلت له: نعم يا أميرالمؤمنين، ثم قلت لأصحابي و غلماني: ذكروني بجعفر بن محمد اذا دخلنا المدينة ان شاء الله قال: فلم يزل أصحابي و غلماني يذكروني به في كل منزل ندخله و ننزل فيه حتي قدمنا المدينة، فلما نزلنا المدينة دخلت الي المنصور فوقفت بين يديه و قلت: يا اميرالمؤمنين جعفر بن محمد، قال: فضحك و قال لي: نعم اذهب يا ربيع فأتني به و لا تأتني به الا مسحوبا، قال: فقلت له: يا مولاي حبا و كرامة، و أنا أفعل ذلك طاعة[ صفحه 98]لأمرك، قال: ثم نهضت و أنا في حال عظيم من ارتكابي ذلك، قال: فأتيت الامام الصادق جعفر بن محمد عليهماالسلام و هو جالس في وسط داره، فقلت له جعلت فداك: ان أميرالمؤمنين يدعوك اليه، فقال: السمع و الطاعة، ثم نهض و هو معي يمشي، قال: فقلت له: يا ابن رسول الله صلي الله عليه و آله انه أمرني ألا آتيه بك الا مسحوبا، قال: فقال الصادق عليه السلام: امتثل يا ربيع ما أمرك به، قال الربيع: فأخذت بطرف كمه أسوقه، فلما أدخلته عليه رأيته و هو جالس علي سريره و في يده عمود من حديد يريد أن يقتله به، و نظرت الي جعفر بن محمد يحرك شفتيه فلم أشك أنه قاتله، و لم أفهم الكلام الذي كان جعفر بن محمد يحرك به شفتيه، فوقفت أنظر اليهما، قال الربيع: فلما قرب منه جعفر بن محمد قال له المنصور: ادن مني يا ابن عمي، و تهلل وجهه، و قربه حتي أجلسه معه علي السرير، ثم قال: يا غلام أئتني بالحقة، فأتاه بالحقة و فيها قدح الغالية فغلفه [12] منها، ثم حمله علي بغلة و أمر له ببدرة و خلعة ثم أمره بالانصراف، قال: فلما نهض من عنده خرجت بين يديه حتي وصل الي منزله، فقلت له: بأبي أنت و امي يا ابن رسول الله صلي الله عليه و آله اني لم أشك فيه ساعة تدخل عليه أنه يقتلك، و رأيتك تحرك شفتيك في وقت دخولك عليه فما قلت؟ قال لي: نعم يا ربيع اعلم أني قلت: حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، الدعاء.

الثالثة: قال ابن طاووس في استدعائه مرة ثالثة بالربذة: [13] يقول مخرمة[ صفحه 99]الكندي: لما نزل أبوجعفر المنصور الربذة و جعفر بن محمد عليه السلام يومئذ بها، قال: من يعذرني من جعفر هذا، يقدم رجلا و يؤخر اخري يقول: انتجي [14] عن محمد [15] فان يظفر فان الأمر لي و ان تكن الاخري فكنت قد أحرزت [16] نفسي، أما والله لأقتلنه، ثم التفت الي ابراهيم بن جبلة فقال: يا ابن جبلة قم اليه فضع في عنقه ثيابه ثم ائتني به سحبا، قال ابراهيم: فخرجت حتي أتيت منزله فلم أصبه، فطلبته في مسجد أبي ذر فوجدته علي باب المسجد، قال: فاستحييت أن أفعل ما امرت به، فأخذت بكمه فقلت: أجب أميرالمؤمنين، فقال: انا لله و انا اليه راجعون، دعني حتي اصلي ركعتين ثم بكي بكاء شديدا و أنا خلفه، ثم قال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب و رجائي في كل شدة. الدعاء، ثم قال: اصنع ما امرت به، فقلت: و الله لا أفعل و لو ظننت أني اقتل، فذهبت به لا والله ما أشك الا أنه يقتله قال: فلما انتهيت الي باب الستر قال: يا اله جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و اله ابراهيم و اسحق و محمد صلي الله عليه و آله تول في هذه الغداة عافيتي و لا تسلط علي أحدا من خلقك بشي ء لا طاقة لي به، قال ابراهيم: ثم أدخلته عليه، قال: فاستوي جالسا، ثم أعاد عليه الكلام، فقال: قدمت رجلا و أحرت اخري، أما و الله لأقتلنك، فقال: يا أميرالمؤمنين ما فعلت فارفق بي لقلما أصحبك، فقال له أبوجعفر: انصرف، قال: ثم التفت الي عيسي بن علي [17] فقال: يا أباالعباس الحقة فاسأله أبي أم به، قال: فخرج يشتد حتي لحقه،[ صفحه 100]فقال: يا أباعبدالله ان اميرالمؤمنين يقول لك: أبك أم به؟ فقال: لابل بي، فقال أبوجعفر: صدق. [18] .

قال ابراهيم بن جبلة: ثم خرجت فوجدته قاعدا ينتظرني يتشكر لي صنيعي به و اذا به يحمدالله و يقول: الحمدلله الذي أدعوه فيجيبني و ان كنت بطيئا حين يدعوني، الدعاء.

الرابعة: يقول الشريف ابن طاووس: ان هذه المرة الرابعة هي التي استدعاه بها الي الكوفة، قال: يقول الفضل بن الربيع بعد أن ذكر سند الرواية اليه: قال أبي الربيع: بعث المنصور ابراهيم بن جبلة الي المدينة ليشخص جعفر بن محمد، فحدثني ابراهيم بعد قدومه بجعفر أنه لما دخل اليه فخبره برسالة المنصور سمعته يقول: اللهم أنت تقتي في كل كرب، و رجائي في كل شدة، الدعاء. فلما قدموا راحلته و خرج ليركب سمعته يقول: اللهم بك أستفتح و بك أستنجح، الدعاء، قال فلما دخلنا الكوفة نزل فصلي ركعتين ثم رفع يده الي السماء فقال: اللهم رب السموات و ما أظلت و رب الأرضين السبع و ما أقلت، الدعاء، قال الربيع: فلما وافي الي حضرة المنصور دخلت فأخبرته بقدوم جعفر و ابراهيم فدعا المسيب بن زهير الضبي فدفع اليه سيفا و قال له: اذا دخل جعفر بن محمد فخاطبته و أومأت اليه فاضرب عنقه و لا تستأمر [19] ، فخرجت اليه و كان صديقا الاقيه و اعاشره اذا حججت فقلت: يا ابن رسول الله صلي الله[ صفحه 101]عليه و آله ان هذا الجبار قد أمر فيك بأمر اكره أن ألقاك به فان كان في نفسك شي ء تقوله و توصيني به، فقال: لا يروعك ذلك فلو قد رآني لزال ذلك كله، ثم أخذ بمجامع الستر فقال: يا اله جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل، و اله ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و محمد صلي الله عليه و آله تولني في هذه الغداة و لا تسلط علي أحدا من خلقك بشي ء لا طاقة لي به، ثم دخل فحرك شفتيه بشي ء لم أفهمه، فنظرت الي المنصور فما شبهته الا بنار صب عليها ماء فخمدت، ثم جعل يسكن غضبه حتي دنامنه جعفر بن محمد عليهماالسلام و صار مع سريره، فوثب المنصور، و أخذ بيده و رفعه علي سريره، ثم قال له يا أباعبدالله يعز علي تعبك، و انما أحضرتك لأشكو اليك أهلك قطعوا رحمي، و طعنوا في ديني، و ألبوا الناس علي، و لو ولي هذا الأمر غيري ممن هو أبعد رحما مني لسمعوا له و أطاعوا، فقال له جعفر عليه السلام: فأين يعدل بك عن سلفك الصالح أن أيوب عليه السلام ابتلي فصبر، و أن يوسف عليه السلام ظلم فغفر، و أن سليمان عليه السلام اعطي فشكر، فقال المنصور: قد صبرت و غفرت و شكرت.

ثم قال: يا أباعبدالله حدثنا حديثا كنت سمعته منك في صلة الأرحام قال: نعم سمعت أبي عن جدي أن رسول الله صلي الله عليه و آله قال: البر وصلة الأرحام عمارة الديار و زيادة الأعمار، قال: ليس هذا هو، قال: حدثني أبي عن جدي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: من أحب أن ينسأ [20] في أجله، و يعافي في بدنه، فليصل رحمه، قال: ليس هذا هو، قال: نعم حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلي الله عليه و آله قال: رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكو الي الله عزوجل قاطعها فقلت: يا جبرئيل و كم بينهم؟ قال: سبعة آباء،[ صفحه 102]فقال: ليس هذا هو، قال: نعم حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: احتضر رجل بار في جواره رجل عاق، فقال الله عزوجل لملك الموت: يا ملك الموت كم بقي من أجل العاق؟ قال: ثلاثون سنة قال: حولها الي هذا البار [21] فقال المنصور: يا غلام ائتني بالغالية، فأتاه بها فجعل يغلفه بيده، ثم دفع اليه أربعة آلاف دينار، و دعا بدابته فأتي بها فجعل يقول: قدم قدم، الي أن أتي بها عند سريره فركب جعفر بن محمد عليهماالسلام و غذوت بين يديه، فسمعته يقول: الحمدلله الذي أدعوه فيجيبني. الدعاء، فقلت: يا ابن رسول الله ان هذا الجبار يعرضني علي السيف كل قليل، و لقد دعا المسيب بن زهير فدفع اليه سيفا و أمره أن يضرب عنقك و أني رأيتك تحرك شفتيك حين دخلت بشي ء لم أفهمه عنك، فقال: ليس هذا موضعه فرحت اليه عشيا، قال: نعم حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلي الله عليه و آله لما البت عليه اليهود و فزارة و غطفان و هو قوله تبارك و تعالي «اذ جاؤكم من فوقكم و من أسفل منكم و اذا زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا» [22] و كان ذلك اليوم أغلظ يوم علي رسول الله صلي الله عليه و آله فجعل يدخل و يخرج و ينظر الي السماء فيقول: ضيقي تتسعي، ثم خرج في بعض الليل فرأي شخصا فقال لحذيفة: انظر من هذا، فقال: يا رسول الله هذا علي بن أبي طالب، فقال له رسول الله صلي الله عليه و آله يا أباالحسن أما خشيت أن تقع عليك عين، قال: وهبت نفسي لله و لرسوله و خرجت حارسا للمسلمين في هذه الليلة، فما انقضي كلامهما حتي نزل جبرئيل، قال: يا محمد ان الله يقرأ عليك السلام[ صفحه 103]و يقول لك: قد رأيت موقف علي منذ الليلة و أهديت اليه من مكنون علمي كلمات لا يتعوذ بها عند شيطان مارد، و لا سلطان جائر، و لا حرق و لا غرق، و لا هدم و لا ردم، و لا سبع ضار، و لا لص، الا آمنه الله من ذلك، و هو أن يقول: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام... الدعاء.

الخامسة: و قد استدعاه بها المنصور الي بغداد قبل قتل محمد و ابراهيم ابني عبدالله بن الحسن [23] روي ذلك الشريف رضي الدين بسنده عن محمد بن الربيع الحاجب، قال: قعد المنصور يوما في قصره بالقبة الخضراء، و كانت قبل قتل محمد و ابراهيم تدعي الحمراء، و كان له يوم يقعد فيه و يسمي ذلك اليوم يوم الذبح، و قد كان أشخص جعفر بن محمد من المدينة، فلم يزل في الحمراء نهاره كله حتي جاء الليل و مضي اكثره قال: ثم دعا الربيع فقال له: يا ربيع انك تعرف موضعك مني و أنه يكون بي الخير و لا تظهر عليه امهات الأولاد و تكون أنت المعالج له، قال: قلت: يا أميرالمؤمنين ذلك فضل الله علي و فضل أميرالمؤمنين و ما فوقي في النصح غاية، قال: كذلك أنت صر الساعة الي جعفر بن محمد بن فاطمة فائتني به علي الحال التي تجده فيها لا تغير شيئا مما عليه، فقلت: انا لله و انا اليه راجعون، هذا و الله هو العطب، ان أتيت به علي ما أراه من غضبه قتله و ذهبت الآخرة، و ان لم أذهب في أمره قتلني و قتل نسلي و أخذ أموالي، فميزت بين الدنيا و الآخرة فمالت نفسي الي الدنيا، قال محمد بن الربيع: فدعاني أبي و كنت أفظ ولده و أغلظهم قلبا، فقال لي: امض الي[ صفحه 104]جعفر بن محمد فتسلق عليه حائطه و لا تستفتح عليه بابه فيغير بعض ما هو عليه ولكن انزل عليه نزلا، فأت به علي الحال التي هو فيها، قال: فأتيته و قد ذهب الليل الا أقله، فأمرت بنصب السلاليم و تسلقت عليه الحائط و نزلت داره فوجدته قائما يصلي و عليه قميص و منديل و قد ائتزر به، فلما سلم من صلاته قلت: أجب أميرالمؤمنين فقال: دعني أدعو و ألبس ثيابي، فقلت: ليس الي ذلك من سبيل، قال لي: فأدخل المغتسل فأتطهر، قال: قلت: و ليس الي ذلك أيضا سبيل، فلا تشغل نفسك فاني لا أدعك تغير شيئا، قال: فأخرجته حافيا حاسرا في قميصه و منديله، و كان قد جاوز السبعين [24] فلما مضي بعض الطريق ضعف الشيخ فرحمته فقلت له: اركب، فركب بغل شاكري [25] كان معنا، ثم صرنا الي الربيع فسمعته و هو يقول: ويلك يا ربيع قد أبطأ الرجل و يستحثه استحثاثا شديدا، فلما أن وقعت عين الربيع علي جعفر و هو بتلك الحال بكي، و كان الربيع يتشيع، فقال له جعفر عليه السلام: يا ربيع أنا أعلم ميلك الينا فدعني اصلي ركعتين و أدعوا، قال: شأنك و ما تشاء، فصلي ركعتين خففهما ثم دعا بعدهما بدعاء لم أفهمه الا أنه دعاء طويل، و المنصور في ذلك كله يستحث الربيع، فلما فرغ من دعائه علي طوله أخذ الربيع بذراعه فأدخله علي المنصور فلما صار في صحن الايوان وقف ثم حرك شفتيه بشي ء ما أدري ما هو، ثم أدخلته فوقف بين يديه، فلما نظر اليه قال: و أنت يا جعفر ما تدع حسدك و بغيك و فسادك علي أهل هذا البيت من بني العباس و ما يزيدك الله بذلك الا شدة حسد و نكد، ما تبلغ به ما تقدره، فقال له: و الله يا أميرالمؤمنين ما فعلت شيئا من[ صفحه 105]ذلك، هذا و لقد كنت في ولاية بني امية و أنت تعلم أنهم أعدي الخلق لنا و لكم، و أنهم لا حق لهم في هذا الأمر فوالله ما بغيت عليهم، و لا بلغهم عني مع جفائهم الذي كان لي، و كيف يا اميرالمؤمنين أصنع الآن هذا و أنت ابن عمي و أمس الخلق بي رحما، و اكثرهم عطاء و برا، فكيف أفعل هذا، فأطرق المنصور ساعة، و كان علي لبد [26] و عن يساره مرفقة خزمعانية [27] و تحت لبده سيف ذوفقار [28] كان لا يفارقه اذا قعد في القبة، فقال: أبطلت و أثمت، ثم رفع ثني الوسادة فأخرج منها اضبارة كتب فرمي بها اليه، و قال: هذه كتبك الي أهل خراسان تدعوهم الي نقض بيعتي و أن يبايعوك دوني، فقال: والله يا أميرالمؤمنين ما فعلت و لا أستحل ذلك و لا هو من مذهبي، و اني ممن يعتقد طاعتك في كل حال، و قد بلغت من السن ما قد أضعفني عن ذلك او أردته فصيرني في بعض حبوسك حتي يأتيني الموت فهو مني قريب، فقال: لا و لا كرامة، ثم أطرق و ضرب يده علي السيف فسل منه مقدار شبر و أخذ بمقبضه، فقلت: انا لله ذهب و الله الرجل، قم رد السيف و قال: يا جعفر أما تستحي مع هذه الشيبة و مع هذا النسب أن تنطق بالباطل و تشق عصي المسلمين، تريد أن تريق الدماء و تطرح الفتنة بين الرعية و الأولياء، فقال: لا و الله يا أميرالمؤمنين ما فعلت و لا هذه كتبي و لا خطي و لا خاتمي، فانتضي من السيف ذراعا ، فقلت: انا لله مضي الرجل و جعلت في نفسي ان أمرني فيه بأمر أن أعصيه، لأني ظننت أنه يأمرني أن آخذ السيف فأضرب به جعفرا، فقلت ان أمرني ضربت المنصور و ان أتي ذلك علي و علي ولدي و تبت الي الله عزوجل مما كنت نويت فيه أولا، فما[ صفحه 106]زال يعاتبه و جعفر يعتذر اليه، ثم انتضي السيف كله الا شيئا يسيرا منه، فقلت: انا لله مضي و الله الرجل، ثم أغمد السيف و أطرق ساعة، ثم رفع رأسه و قال له: اظنك صادقا، يا ربيع هات العيبة من موضع فيه في القبة، فأتيت بها، فقال: ادخل يدك فيها و كانت مملوءة غالية وضعها في لحيته، و كانت بيضاء فاسودت، و قال لي: احمله علي فاره من دوابي التي أركبها و اعطه عشرة آلاف درهم و شيعه الي منزله مكرما و خيره اذا أتيت به المنزل بين المقام عندنا فنكرمه، أو الانصراف الي مدينة جدة رسول الله صلي الله عليه و آله، فخرجنا من عنده و أنا مسرور فرح لسلامة جعفر عليه السلام و متعجب مما أراده المنصور و ما صار اليه من كفايته و دفاعه، و لا عجب من أمرالله عزوجل فلما صرنا في الصحن قلت: يا ابن رسول الله صلي الله عليه و آله لا عجب مما عمل عليه هذا في بابك، و ما أصارك الله اليه من كفايته و دفاعه، و لا عجب من أمر الله عزوجل، و قد سمعتك تدعو عقيب الركعتين بدعاء لم أدر ما هو الا أنه طويل، و رأيتك حركت شفتيك ههنا اعني الصحن بشي ء لم أدر ما هو، فقال لي: أما الأول فدعاء الكرب و الشدائد، لم أدع به علي أحد قبل يومئذ، جعلته عوضا، من دعاء كثير أدعو به اذا قضيت صلاتي، لأني لم أترك أن أدعو ما كنت أدعو به، و أما الذي حركت به شفتي فهو دعاء رسول الله صلي الله عليه و آله يوم الأحزاب، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليهم عن رسول الله صلي الله عليه و آله قال: لما كان يوم الأحزاب كانت المدينة كالا كليل من جنود المشركين و كانوا كما قال الله عزوجل: «اذ حاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم» [29] ثم ذكر الدعاء، ثم قال: لولا الخوف من أميرالمؤمنين[ صفحه 107]لرفعت اليك هذا المال، ولكن قد كنت طلبت مني أرضي بالمدينة و أعطيتني بها عشرة آلاف دينار فلم أبعك و قد وهبتها لك، قلت: يا ابن رسول الله صلي الله عليه و آله انما رغبتي في الدعاء الأول و الثاني، فاذا فعلت هذا فهو البر و لا حاجة لي الآن في الأرض، فقال لي: انا أهل بيت لا نرجع في معروفنا، نحن ننسخك الدعاء و نسلم اليك الأرض صرمعي الي المنزل فصرت معه كما تقدم المنصور به، و كتب لي بعهد الأرض و أملي علي دعاء رسول الله صلي الله عليه و آله و أملي علي الذي دعاه بعد الركعتين ثم قال: فقلت: يا ابن رسول الله صلي الله عليه و آله لقد كثر استحثاث المنصور و استعجاله اياي و أنت تدعو بهذا الدعاء الطويل متمهلا كأنك لم تخفه، قال: فقال لي: نعم قد كنت أدعو بعد صلاة الفجر بدعاء لابد منه، فأما الركعتان فهما صلاة الغداة خففتهما و دعوت بذلك الدعاء بعدهما، فقلت له: ما خفت أباجعفر و قد أعد لك ما أعد، قال: ما أعد! خيفةالله دون خيفته، و كان الله عزوجل في صدري أعظم منه، قال الربيع: كان في قلبي ما رأيت من المنصور و من غضبه و حنقه علي جعفر و من الجلالة في اتساعه ما لم أظنه يكون في بشر، فلما وجدت منه خلوة و طيب نفس قلت: يا أميرالمؤمنين رأيت منك عجبا، قال: ما هو؟ قلت: يا أميرالمؤمنين رأيت غضبك علي جعفر غضبا لم أرك غضبته علي أحد قط، و لا علي عبدالله بن الحسن و لا علي غيره من كل الناس حتي بلغ بك الأمر أن تقتله بالسيف و حتي أنك أخرجت من سيفك شبرا ثم أغمدته، ثم عاتبته ثم أخرجت منه ذراعا ، ثم عاتبته ثم أخرجته كله الا شيئا يسيرا، فلم أشك في قتلك له، ثم انحل ذلك كله، فعاد رضي حتي أمرتني فسودت لحيته بالغالية التي لا يتغلف منها الا أنت و لا تغلف منها ولدك المهدي و لا من وليته عهدك، و لا عمومتك، و أجزته و حملته و أمرتني بتشييعه مكرما، فقال: ويحك يا ربيع، ليس هو مما ينبغي أن[ صفحه 108]تحدث به و ستره أولي، و لا أحب أن يبلغ ولد فاطمة فيفخرون و يتيهون بذلك علينا، حسبنا ما نحن فيه ولكن لا اكتمك شيئا، انظر الي من في الدار فنحهم، قال: فنحيت كل من في الدار، ثم قال لي: ارجع و لا تبق أحدا، ففعلت، ثم قال: ليس الا أنا و أنت، و الله لئن سمعت ما ألقيه عليك من أحد لأقتلنك و ولدك و أهلك أجمعين، و لآخذن مالك، قال: قلت: يا أميرالمؤمنين أعيذك بالله، قال: يا ربيع كنت مصرا علي قتل جعفر، و لا أسمع له قولا، و لا أقبل له عذرا، فلما هممت به في المرة الاولي تمثل لي رسول الله صلي الله عليه و آله فاذا هو حائل بيني و بينه باسط كفيه حاسر عن ذراعيه قد عبس و قطب في وجهي، فصرفت وجهي عنه، ثم هممت به في المرة الثانية وانتضيت من السيف اكثر مما انتضيت منه في المرة الاولي فاذا أنا برسول الله صلي الله عليه و آله قد قرب مني و دنا شديدا و هم بي لو فعلت لفعل فأمسكت، ثم تجاسرت و قلت: هذا من فعل الربي ء [30] ثم انتضيت السيف في الثالثة فتمثل لي رسول الله صلي الله عليه و آله باسطا ذراعيه قد تشمر و احمر و عبس و قطب، حيت كاد أن يضع يده علي فخفت والله لو فعلت لفعل، و كان مني ما رأيت، هؤلاء من بني فاطمة لا يجهل حقهم الا جاهل لا حظ له في الشريعة، فاياك أن يسمع هذا منك أحد، قال محمد بن الربيع: فما حدثني به حتي مات المنصور، و ما حدثت به حتي مات المهدي، و موسي [31] و هارون [32] و قتل محمد.[ صفحه 109]السادسة: يقول الشريف رضي الدين ابن طاووس: و قد استدعاه بها المنصور الي بغداد مرة ثانية بعد قتل محمد و ابراهيم ابني عبدالله بن الحسن [33] و قد روي ذلك عن صفوان بن مهران الجمال [34] قال: رفع رجل من قريش المدينة من بني مخزوم الي أبي جعفر المنصور، و ذلك بعد قتله لمحمد و ابراهيم ابني عبدالله بن الحسن، ان جعفر بن محمد بعث مولاه المعلي بن خنيس [35] لجباية الأموال من شيعته، و أنه كان يمد بها محمد بن عبدالله، فكاد المنصور أن يأكل كفه علي جعفر بن محمد غيظا، و كتب الي عمه داود بن علي، و داود أمير المدينة [36] أن يسير اليه جعفر بن محمد لا يرخص له في التلوم [37] و البقاء فبعث اليه داود بكتاب المنصور، و قال له: اعمل في المسير الي أميرالمؤمنين في غد و لا تتأخر، قال صفوان: و كنت بالمدينة يومئذ فأنفذ الي جعفر عليه السلام فصرت اليه فقال لي: تعهد راحلتنا فانا غادون في غد ان شاء الله الي العراق، و نهض من وقته و أنا معه الي مسجد النبي صلي الله عليه و آله و كان ذلك بين الاولي و العصر فركع فيه ركعات، ثم رفع يديه فحفظت يومئذ من دعائه: «يا من ليس له ابتداء و لا انتهاء [38] يا من ليس له أمد و لا نهاية» الدعاء.[ صفحه 110]قال صفوان: فما أصبح أبوعبدالله عليه السلام رحلت له الناقة و سار متوجها الي العراق حتي قدم مدينة أبي جعفر [39] و أقبل حتي استأذن فأذن له، قال صفوان: فأخبرني بعض من شهده عند أبي جعفر، قال: فلما رآه قربه و أدناه، ثم استدعي قصة الرافع علي أبي عبدالله عليه السلام، يقول في قصته: ان المعلي بن خنيس مولي جعفر بن محمد يجبي له الأموال من جميع الآفاق، و انه مد بها محمد بن عبدالله، فدفع اليه القصة فقرأها أبوعبدالله فأقبل عليه المنصور فقال: يا جعفر بن محمد ما هذه الأموال التي يجبيها لك المعلي بن خنيس؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام: معاذالله من ذلك يا أميرالمؤمنين، قال له: ألا تحلف علي براءتك من ذلك بالطلاق و العتاق، قال: نعم أحلف بالله انه ما كان من ذلك شي ء، قال أبوجعفر: لا بل تحلف بالطلاق و العتاق فقال أبوعبدالله عليه السلام: أما ترضي بيميني بالله الذي لا اله الا هو، قال له أبوجعفر: لا تتفقه علي، فقال أبوعبدالله: و أين يذهب بالفقه مني يا أميرالمؤمنين [40] قال له: دع عنك هذا فانني أجمع الساعة بينك و بين الرجل الذي رفع عليك حتي يواجهك، فأتوا بالرجل و سألوه بحضرة جعفر عليه السلام فقال: نعم هذا صحيح، و هذا جعفر بن محمد، و الذي قلت فيه كما قلت، فقال أبوعبدالله عليه السلام: تحلف أيها الرجل ان هذا الذي رفعته صحيح، قال: نعم، ثم ابتدأ الرجل باليمين فقال: والله الذي لا اله الا هو الطالب الغالب الحي القيوم، فقال[ صفحه 111]له جعفر عليه السلام: لا تعجل في يمينك، فانني أستحلفك، قال المنصور: ما أنكرت من هذه اليمين؟ قال: ان الله تعالي حي كريم يستحي من عبده اذا أثني عليه أن يعاجله بالعقوبة لمدحه له، ولكن قل أيها الرجل: أبرأ الي الله من حوله و قوته و ألجأ الي حولي و قوتي اني لصادق بر فيما أقول، فقال المنصور للقرشي: احلف بما استحلفك به أبوعبدالله فحلف الرجل بهذه اليمين فلم يستتم الكلام حتي أجذم و خر ميتا، فراع أباجعفر ذلك و ارتعدت فرائصه، فقال: يا أباعبدالله: سر من غد الي حرم جدك ان اخترت ذلك، و ان اخترت المقام عندنا لم نأل في اكرامك و برك، فوالله لا قبلت قول أحد بعدها أبدا». [41] .

السابعة: ذكر الشريف أبوالقاسم في المرة السابعة رواية عن محمد بن عبدالله الاسكندري [42] و أنه كان من ندماء المنصور و خواصه، يقول محمد، دخلت عليه يوما فرأيته مغتما و هو يتنفس نفسا باردا، فقلت: ما هذه الفكرة يا أميرالمؤمنين، فقال لي: يا محمد لقد هلك من أولاد فاطمة مقدار مائة أو يزيدون [43] و قد بقي سيدهم و امامهم، فقلت له: من ذلك؟ قال: جعفر بن محمدالصادق فقلت: يا أميرالمؤمنين انه رجل أنحلته العبادة واشتغل بالله عن طلب الملك و الخلافة، فقال: يا محمد لقد علمت انك تقول به و بامامته ولكن الملك[ صفحه 112]عقيم، و قد آليت علي نفسي ألا امسي عشيتي هذه أو أفرغ منه، قال محمد: فوالله لقد ضاقت علي الأرض برحبها، ثم دعا سيافا و قال له: اذا انا أحضرت أباعبدالله الصادق و شغلته بالحديث و ضعت قلنسوتي عن رأسي فهي العلامة بيني و بينك فاضرب عنقه، ثم أحضر أباعبدالله عليه السلام في تلك الساعة و لحقته في الدار و هو يحرك شفتيه فلم أدر ما الذي قرأ، فرأيت القصر يموج كأنه سفينة في لجج البحار، و رأيت أباجعفر المنصور و هو يمشي بين يديه حافي القدمين مكشوف الرأس قد اصطكت أسنانه و ارتعدت فرائصه، يحمر ساعة و يصفر اخري، و أخذ بعضد أبي عبدالله و أجلسه علي سرير ملكه و جثا بين يديه كما يجثو العبد بني يدي مولاه، ثم قال: يا ابن رسول الله صلي الله عليه و آله ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال: جئتك يا أميرالمؤمنين طاعة الله و لرسوله صلي الله عليه و آله و لأميرالمؤمنين أدام الله عزه. [44] .

قال: ما دعوتك، والغلط من الرسول، ثم قال: سل حاجتك، فقال: أسألك ألا تدعوني لغير شغل، قال: لك ذلك و غير ذلك، ثم انصرف أبوعبدالله عليه السلام سريعا، و حمدت الله عزوجل كثيرا، و دعا أبوجعفر المنصور بالداوويج [45] و نام و لو ينتبه الا في نصف الليل، فلما انتبه كنت عند رأسه جالسا فسره ذلك، و قال: لا تخرج حتي أقضي ما فاتني من صلاتي فاحدثك بحديث، فلما قضي صلاته أقبل علي محمد و حدثه بما شاهده من الأهوال التي افزعته عند مجي ء الصادق، وكان ذلك سببا لانصرافه عن قتله و داعيا لاحترامه و الاحسان اليه.

يقول محمد: قلت له: ليس هذا بعجيب يا أميرالمؤمنين، فان أباعبدالله[ صفحه 113]وارث علم النبي صلي الله عليه و آله و جده أميرالمؤمنين عليه السلام و عنده من الأسماء و سائر الدعوات التي لوقرأها علي الليل لأنار، و لو قرأها علي النهار لأظلم و لو قرأها علي الأمواج في البحور لسكنت. [46] .

قال محمد: فقلت له بعد أيام: أتأذن لي يا أميرالمؤمنين أن أخرج الي زيارة أبي عبدالله الصادق؟ فأجاب و لم يأب، فدخلت عليه و سلمت و قلت له: أسألك يا مولاي بحق جدك محمد رسول رب العزة صلي الله عليه و آله أن تعلمني الدعاء الذي كنت تقرأه عند دخولك علي أبي جعفر المنصور، قال: لك ذلك، ثم أخذ الصادق يصف لمحمد شأن الدعاء قبل أن يورده له، ثم ذكر الدعاء و هو طويل. [47] .

هذه بعض المحن التي شاهدها الصادق عليه السلام من المنصور و تخلص فيها مما أراده فيه بدعائه، و قد ذكر ابن طاووس طاب ثراه دفعتين اخريين يهم بها المنصور في قتل الصادق فيدفع الله عنه فيهما سوءه.

و ذكر بعض هذه المحن و سلامة الصادق من القتل فيها بدعائه جملة من أرباب التأليف عند استطرادهم لأحوال الصادق عليه السلام، أمثال الشبلنجي في نور الأبصار، و السبط في التذكرة، و ابن طلحة في مطالب السؤل، و ابن الصباغ في الفصول المهمة، و ابن حجر في الصواعق، و الشيخ سليمان في الينابيع، و الكليني في الكافي في كتاب الدعاء، و المجلسي في البحار ج 11، و ابن شهر آشوب في المناقب، و الشيخ المفيد في الارشاد، و غيرهم.[ صفحه 114]
پاورقي

[1] الأنفال: 75.

[2] رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسي الحسني الحلي من آل طاووس جمع بين العلم و العبادة و الزهادة و بين الشعر و الأدب و الانشاء و البلاغة،تنسب اليه الكرامات العالية، و قيل: انه كان أعبد أهل زمانه و أزهدهم، و عن العلامة الحلي في بعض اجازاته و هو ممن روي عنه، يقوي عند ذكره: و كان رضي الدين علي صاحب كرامات حكي بعضها روي لي والدي البعض الآخر، و كان أزهد أهل زمانه.

[3] حج المنصور ايام الصادق عليه السلام ثلاث مرات عام 140 و 144 و 147 و بعد وفاة الصادق مرتين عام 152 و عام 158 فلم يتم الحج، انظر تاريخ اليعقوبي: 3 / 122 طبع النجف، و الذي يظهر أن المنصور في كل مرة من الثلاث يأمر بجلب الصادق عليه السلام.

[4] بالكسر زمام بين الاصبع الوسطي و التي يليها.

[5] الحديد: 15.

[6] الأعراف: 99-97.

[7] النجم: 40-33، و أن هذه الآيات فيها تذكير و وعظ و تهديد، و أن الانسان مقرون بعمله و لا يؤاخذ بغير وزره.

[8] أحسبه يريد أنه لابد من الافصاح بحقيقة الحال.

[9] يريد أنه يدعو عليه بعد كل صلاة، و يكون من دعاء المظلوم الذي لا يحجب.

[10] سوف نذكرها في المختار من كلامه في باب مواعظه.

[11] ذكرنا هذه الأدعية التي في هذا الفصل كلها فيا جمعناه من دعاء الصادق عليه السلام فانا لما رأينا أن أدعيته في هذا الفصل طويلة و كثيرة آثرنا جمعها مع ما ظفرنا به من أدعيته الاخر و جعلناها كتابا مفردا و سميناه دعاء الصادق و قد اجتمع لدينا حتي اليوم مايناهز 400 صفحة بقطع هذا الكتاب.

[12] أي غطاه و غشاه بها مبالغة في كثرة ما وضع عليه من الغالية.

[13] أرض بين مكة و المدينة كان فيها مسكن أبي ذر قبل اسلامه و اليها منفاه، و فيها موته و مدفنه، رضي الله عنه .

[14] اتخلص، و في نسخه أتنحي و كلاهما يناسب المقام.

[15] ابن عبدالله بن الحسن و ينبغي أن تكون هذه الحجة عام 144 قبل خروج محمد، و لعل الاولتين كانتا عام 140 و 147، و لا يلزم من ترتيب بيان الشريف ابن طاووس أن يكون علي ترتيب السنين، لا سيما و هو لم يتعرض لسنة الحج متي كانت.

[16] حفظت.

[17] ابن عبدالله بن العباس و هو عم المنصور.

[18] ان هذا الكلام ظاهر في أنه بالقرب من وفاة الصادق عليه السلام فتكون الحجة عام 147، الا أن تصريحه أولا في أن كلامه كان قبل خروج محمد يعين أن تكون الحجة عام 144، و من الغريب أن يصدق المنصور كلام الصادق بعد أن يسأله أن البدأة بمن، و هو يلاقيه بما يلاقيه من سوء و مكروه.

[19] بالبناء للفاعل أي لا تشاور.

[20] يؤخر.

[21] لا يخفي علي الصادق عليه السلام الحديث الذي أراده المنصور، و انما كثر عليه أحاديث الرحم، ليعرفه موقفه من ذوي رحمه.

[22] الأحزاب: 10.

[23] كان قتلهما عام 145، و انتقال المنصور الي بغداد عام 146، فلا وجه لأن يكون استدعاؤه الي بغداد قبل قتلهما، فاما أن يكون الي الكوفة و الغلط من النساخ أو الراوي، أو الاستدعاء بعد قتلهما.

[24] لم يتجاوز الصادق السبعين عاما و انما كان حدسا من محمد، و أحسبه لما كان يشاهده من ضعفه.

[25] أجير و مستخدم.

[26] لعله بساط من صوف.

[27] ظاهر في النسبة الي معان.

[28] الفقار خرزات الظهر، و يسمي السيف بذي الفقار اذا كان في متنه حزوز تشبه فقار الظهر.

[29] الأحزاب: 10.

[30] كفعيل التابع للجن.

[31] الهادي.

[32] الرشيد.

[33] و كان قتلهما عام 145، و قد عرفت من تعليقتنا علي المرة الخامسة أن تلك الدفعة لا تصح أن تكون الي بغداد الا أن تكون بعد قتلهما، و أن بين انتقال المنصور الي بغداد و بين وفاة الصادق سنتين و بعيد أن يرسل اليه في هاتين السنتين مرات عديدة.

[34] سيأتي في المشاهير من ثقات الرواة لأبي عبدالله عليه السلام.

[35] سيأتي في ثقات المشاهير أيضا.

[36] و داود هذا هو الذي قتل المعلي بن خنيس و استلب أمواله، و هم بالصادق عليه السلام، فدعا عليه الصادق فعاجله الله بالهلاك، كما سيأتي في باب استجابة دعائه.

[37] التمكث.

[38] و لا انقضاء في نسخة.

[39] و هي بغداد، و كانت تسمي مدينة أبي جعفر لأنه هو الذي بناها و كان انتقاله اليها عام 146، و لعله في هذه السنة دعا الصادق اليها.

[40] ما كان ليخفي علي المنصور ما عليه أهل البيت في اليمين بالطلاق و العتاق و انه لا يحنث الحالف كاذبا، أي لا تطلق نساؤه، و لا تعتق مماليكه، ولكنه حاول أن يحط من كرامة الصادق و ألا يثبت له فقه خاص.

[41] و ذكر هذه الكرامة لأبي عبدالله عليه السلام جملة من علماء اهل السنة عند استطرادهم لحياة الصادق، منهم الشبلنجي في نور الأبصار، و السبط في التذكرة، و ابن طلحة في مطالب السؤل، و ابن الصباغ في الفصول، و ابن حجر في الصواعق و غيرهم.

[42] ليس له ذكر في كتب رجالنا، و لم نعرف عنه رواية غير هذه، و بها ذكره المتأخرون، و الرواية صريحة في تشيعه.

[43] أحسب أن هذه القصة كانت بعد مقتل محمد و ابراهيم لأن الحرب بالمدينة و بباخمري و السجون في الهاشمية أهلكت العدد الكثير من العلويين هذا سوي من قتله صبرا، و لعل ارساله عليه كان الي بغداد أيضا.

[44] لا بدع لو قال له: طاعة لله و لرسوله و لأميرالمؤمنين، و ان لم تكن للمنصور طاعة، لأن الخوف علي النفس و النفيس يلزمه بالمجي ء فتكون المحافظة عليهما واجبة و التخلف القاء بالتهلكة.

[45] بالجيم المعجمة جمع دواج كرمان و كغراب: اللحاف الذي يلبس.

[46] هذا الكلام يدلنا علي معرفة محمد فوق تشيعه ، و العجب كيف يصارح المنصور بهذا، و لا عجب فان المنصور أعلم من محمد بشأن صادق عليه السلام.

[47] لم يفتنا ذكر هذه الأدعية الا لأننا جمعناها في صحائف اخري مع ما ظفرنا به من أدعيته الاخري فكان ما اجتمع عندنا كما أشرنا اليه مايناهز 400 صحيفة بقطع هذا الكتاب مع علمنا أنه قد فاتنا الشي ء الكثير من دعائه.


النعم و شكرها


و من وصاياه في النعم و المحافظة عليها ابقاء لها قوله عليه السلام: احسنوا جوار النعم واحذروا أن تنتقل عنكم الي غيركم، أما أنها لم تنتقل عن أحد قط[ صفحه 63]فكادت ترجع اليه، و كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: «قلما أدبر شي ء فأقبل» [1] .

و علمهم كيف يحافظون علي النعم فقال لسدير الصيرفي: ما كثر مال رجل قط الا عظمت الحجة لله تعالي عليه، فان قدرتم أن تدفعوها فافعلوا، فقال: يا ابن رسول الله صلي الله عليه و آله بماذا؟ قال عليه السلام: بقضاء حوائج اخوانكم من أموالكم، ثم قال:تلقوا النعم يا سدير بحسن مجاورتها، واشكروا من أنعم عليكم، و أنعموا علي من شكركم، فانكم اذا كنتم كذلك استوجبتم من الله الزيادة و من اخوانكم المناصحة. ثم تلا قوله: «و لئن شكرتم لأزيدنكم». [2] .

و من طرق الشكر أن يتظاهر العبد بما أفاض المولي سبحانه عليه من سوابغ النعم، و من ثم تجد الامام المرشد أباعبدالله عليه السلام يلفتنا الي هذه الخلة الحميدة فيقول: ان الله يحب الجمال و التجمل، و يكره البؤس و التباؤس، فان الله عزوجل اذا أنعم علي عبد نعمة أحب أن يري عليه أثرها، قيل: و كيف ذلك؟ قال عليه السلام: ينظف ثوبه، و يطيب ريحه، و يكنس افنيته، و يجصص داره حتي أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر، و يزيد في الرزق. [3] .

هذه بعض تلك الطرق التي هي مظهر للشكر و لاظهار النعم و فسروا التحدث النعم «و أما بنعمة ربك فحدث» بما أشار اليه الامام و بأمثاله.


پاورقي

[1] مجالس الشيخ الطوسي المجلس / 9.

[2] مجالس الشيخ الطوسي، المجلس / 11، و الاية 7 من سورة ابراهيم.

[3] مجالس الشيخ الطوسي، المجلس / 10.


حلمه


والحلم هو الطابع العام الذي يغلب علي سلوك الأئمة من أهل البيت عليهم السلام في حياتهم العامة و الخاصة ، فلقد عاني الامام الصادق عليه السلام الأشد من تجاوزات أهل بيته من جهة ، و السلطة الحاكمة من جهة اخري ، و من المناوئين له و الحاقدين عليه من جهة ثالثة ، ولكنه كان يقابل الاساءة منهم بالحسني ، و العنف و الشدة منهم باللين ، تمشيا مع خلق القرآن و تعاليمه ( ادفع بالتي هي أحسن السيئة فاذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولي حميم ) . [1] .

فعن الجنابذي قال:وقع بين جعفر و عبدالله بن الحسن كلام في صدر يوم ، فأغلظ عبدالله بن الحسن له في القول ثم افترقا و راحا الي المسجد ، فالتقيا علي باب المسجد ، فقال أبوعبدالله جعفر بن محمد عليه السلام لعبدالله بن الحسن:كيف أمسيت يا أبامحمد ؟ فقال:بخير ... كما يقول المغضب .

فقال الامام:يا أبامحمد ، أما علمت أن صلة الرحم تخفف الحساب ؟ فقال:لا تزال تجي ء بالشي ء لا نعرفه . فقال الامام:اني أتلو عليك قرآنا . قال:و ذلك أيضا ؟ قال الامام:نعم . قال:فهاته . قال الامام:قول الله عزوجل:[ صفحه 98]( و الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب ) . [2] .

قال:فلا تراني بعدها قاطعا رحما .

و هكذا يتخذ الامام من حلمه رسالة ينفذ بها الي أخطاء الآخرين و تجاوزاتهم ، في عملية تصحيح رقيقة ، تعكس الاسلوب الاسلامي الهادي ء في العمل الهادف من أجل عمل الآخرين علي الانفتاح علي روح الرسالة ، و التمسك بمثلها الأخلاقية و قيمها الانسانية .

و حينما نتطلع الي الاسلوب الذي يتسم بالقسوة و العنف ، الذي يواجه به بنوالحسن الامام الصادق ، والرد الجميل الهادي ء الذي كان يقابلهم به ، ترتسم أمامنا الملامح الرائعة للخلق السمح الوديع الذي كان ينطوي عليه صدر ذلك الامام العظيم ، فبرغم مواقفهم الظالمة معه ، و انتقاداتهم القاسية له ، و التي لا نفهم لها مبررا سوي شعورهم بأنه المنافس الوحيد لهم في دعوة الامامة و الخلافة ، و عدم استجابته لمطاليبهم منه بموافقته لهم فيما يدعون ، و حسدا له علي المقام الذي حباه الله به ، و قد روي عنه عليه السلام أنه قال:ليس منا الا و له عدو من أهل بيته ، فقيل له ، بنو الحسن لا يعرفون لمن الحق ؟ قال:بلي ، و لكن يمنعهم الحسد .

رغم كل هذا و غيره ، نري الامام عندما حمل المنصور شيوخ بني الحسن و رجالهم من المدينة الي الكوفة ، قد أظهر عليه السلام الجزع ، و حم أياما ، متناسيا ما لاقاه منهم بالأمس من القسوة و العنف و المواجهات الظالمة .

و ليس من خلق الامام مواجهة الآخرين بنظير فعالهم ، و الرد عليهم بمثل عملهم ، اذا الامامة في مركزها امتداد لمركز الرسالة ... و الخلف لها في قيادة الامة ،[ صفحه 99]قولا و عملا ... توجيها و تطبيقا ... و أي انسان بعد النبي صلي الله عليه و آله و سلم أولي من الامام جعفر الصادق و غيره من الأئمة عليهم السلام بتطبيق الرسالة و الحفاظ علي تعاليمها نصا و روحا ؟ و قد روي عنه عليه السلام أنه قال:« اذا بلغك عن أخيك شي ء يسوؤك فلا تغتم ، فان كنت كما يقول القائل كانت عقوبة قد عجلت ، و ان كنت علي غير ما يقول كانت حسنة لم تعملها » .

و من حلمه و سماحته:أنه عندما حضرته الوفاة اغمي عليه ، فلما أفاق قال:اعطوا الحسن بن علي بن الحسن الأفطس سبعين دينارا ، واعطوا فلانا كذا و فلانا كذا .

فقالت مولاته سالمة:يا سيدي ، أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ؟

قال الامام:« أتريدين ألا أكون من الذين قال الله تعالي فيهم:( الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب ) ، [3] نعم يا سالمة ، ان الله خلق الجنة فطيبها و طيب ريحها ، و ان ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام ، و لا يجد ريحها عاق و لا قاطع رحم » .


پاورقي

[1] سورة فصلت ، الآية 34.

[2] الرعد:21.

[3] الرعد:21.


الثورة و اسناد الثوار و استعمال القوة


مبدأ الثورة ضد الظالم و عدم اقرار الظلم، مبدأ اسلامي يقرره وجوب الأمر[ صفحه 135]بالمعروف و النهي عن المنكر، و يلزم المسليمن به.

و من يتابع سيرة أهل البيت عليهم السلام السياسية و كفاحهم و معارضتهم، يجدهم خط معارضة و دعاة اصلاح و كفاح و قادة مسيرة السياسة، فقد رفض أهل البيت عليهم السلام مبدأ الوراثة في الحكم الذي فرض علي الامة الاسلامية أيام معاوية بن أبي سفيان، و تسلط ابنه يزيد علي رقاب المسلمين، و الذي لم يكن مؤهلا للخلافة، و فاقد لكل شرط من شروطها، فجردها الي الفساد و الانحراف، مما جعل الامام الحسين السبط بن علي بن أبي طالب عليه السلام يعلن الثورة، و يتوجه من المدينة الي العراق بعد أن استقر في مكة نحو أربعة أشهر، و هناك في كربلاء في أرض العراق كانت المعركة و انطلاقة الثورة و شلال الدم المقدس و شهادة الحسين السبط عليه السلام، فهز ضمير الامة و حرك ركودها بدمه الطاهر و دم أهل بيته و صحبه الأبرار، الذي نيف عددهم علي السبعين شهيدا. لقد كانت هذه الثورة أول ثورة في الاسلام ضد الحاكم الظالم و خلع البيعة المزيفة و الاعلان عن اسقاط الحكم الفاسد المخالف لمبادي ء الاسلام، مقابل دعوات الخنوع و الاستسلام تخدير الرأي العام من قبل علماء البلاط الذين كانوا يرفعون شعار الالتزام بالبيعة للظالم و الوفاء بالعهد له مهما يفعل، متناسين قول رسول الله صلي الله عليه و آله سلم: «ليس لمستعص يمين».

و قوله صلي الله عليه و آله و سلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

و متغافلين عن قوله تعالي (و لا تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار) [1] .

أما السبط الشهيد الحسين بن علي عليه السلام فقد رفع شعار الثورة و استشهد في العاشر من محرم عام 61 ه في كربلاء العراق، و مزق كل تلكم الشعارات.[ صفحه 136]
پاورقي

[1] هود: 113.


دعاؤه في الحجب من الاعداء


كان الامام الصادق عليه السلام، يدعو بهذا الدعاء الجليل، ويتسلح به عن أعدائه. وهذا نصه:

«يامن إذا استعديت به أعاذني، وإذا استجرت به عند الشدائد أجارني، وإذا استغثت به عند النوائب، أغاثني، وإذا استنصرت به علي عدوي نصرني، وأغاثني.[ صفحه 55]اللهم إليك المفزع، وأنت الثقة، فاقمع عني من أرادني، واغلب لي من كادني، يامن قال: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يامن نجي نوحا من القوم الظالمين، يامن نجي لوطا من القوم الفاسقين، يامن نجي هودا من القوم العادين، يامن نجي محمدا صلي الله عليه وآله من القوم الكافرين، نجني من أعدائي، وأعدائك، بأسمائك، يا رحمن يا رحيم، لا سبيل لهم علي من تعوذ بالقرآن، واستجار بالرحيم الرحمن، الرحمن علي العرش استوي، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، فإن تولوا، فقل: حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم..» [1] .

وحكي هذا الدعاء، مدي ما كان يعانيه الامام عليه السلام، من المحن والآلام، من أعدائه البغاة، الذين كانوا يبغون له الغوائل، ويحيكون المؤمرات للفتك به، وهؤلاء من الاسرة العباسية، التي ناصبت اهل البيت عليهم السلام، العداء حينما تسلمت قيادة الحكم، وقد أسرفت إلي حد بعيد في ظلمهم وقهرهم.


پاورقي

[1] المصباح (ص 216 - 217) البلد الامين (ص 549).


الصادق مؤسس التصوف السني


################

پاورقي

[1] عبدالقادر محمود، جعفر الصادق رائد السنة و الشيعة (القاهرة 1970)، ص 175.

[2] فريدالدين العطار، تذكرة الأولياء، ص 167.

[3] الأب نويا، مكرر ص 160.

[4] عبدالقادر محمود، الفلسفة الصوفية في الاسلام - (دار الفكر العربي - القاهرة 1967) الطبعة الأولي ص 156.


ابراهيم بن إسحاق (الحارثي)


إبراهيم بن إسحاق، وقيل ابن أبي إسحاق، وقيل في اسمه أبو إسحاق إبراهيم الحارثي. روي عنه عبد الله بن مسكان.

المراجع:

رجال الطوسي 154. تنقيح المقال 1: 14. معجم رجال الحديث 1: 175 و 209. جامع الرواة 1: 19. نقد الرجال 7. مجمع الرجال 1: 39. أعيان الشيعة 2: 111. خاتمة المستدرك 778. رجال البرقي 27. منهج المقال 20. لسان الميزان 1: 33.


سعد بياع السابري


سعد بياع السابري.

من محدثي الإمامية. روي عنه حماد بن عثمان.

المراجع:

تنقيح المقال 2: 12. معجم رجال الحديث 8: 95. أعيان الشيعة 7: 221. جامع الرواة 1: 353. خاتمة المستدرك 806. منتهي المقال 144. منهج المقال 158.


مجمع الحناط (الكوفي)


مجمع الحناط، وقيل الخياط، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال. روي عنه صفوان بن يحيي، وقيل الراوي عنه هو أبو محمد الخياط وليس بصفوان.

المراجع:

رجال الطوسي 317. تنقيح المقال 2: قسم الميم: 53. معجم رجال الحديث 14: 190. جامع الرواة 2: 41. مجمع الرجال 5: 95. خاتمة المستدرك 839. منتهي المقال 252. منهج المقال 272. إتقان المقال 220.


امام صادق در سخنان علماي شيعه ي اماميه


شيخ صدوق - طاب ثراه - در كتاب «امالي» (مجلس 42)، از سليمان بن داود منقري، از حفص بن غياث نقل نموده كه او چون مي خواست سخني از امام صادق عليه السلام نقل كند مي گفت: «حدثني خير الجعافرة» يعني: بهترين خاندان پيامبر صلي الله عليه و آله چنين فرمود.[ صفحه 94]شيخ صدوق نيز با سند خود، از علي بن غراب نقل نموده كه او نيز هنگامي كه مي خواست حديثي از امام صادق عليه السلام نقل كند مي گفت: «حدثنا الصادق عن الله جعفر بن محمد..»

شيخ صدوق نيز در امالي (مجلس 32)، از محمد بن زياد ازدي نقل نموده كه گويد: «سمعت مالك بن أنس يقول: ادخل الي الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فيقدم لي مخدة، و يعرف لي قدرا، و كان لا يخلو من احدي ثلاث خصال اما صائما و اما قائما و اما ذاكرا، و كان من عظماء العباد و أكابر الزهاد، الذين يخشون الله عزوجل، و كان كثير الحديث، طيب المجالسة، كثير الفوائد، فاذا قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله اخضر مرة، و اصفر أخري، حتي ينكره من يعرفه، و لقد حججت معه سنة فلما استوت به راحلته عند الاحرام كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه، و كاد يخر عن راحلته، فقلت: يابن رسول الله صلي الله عليه و آله و لابد لك من أن تقول، فقال: يابن عامر كيف أجسر أن أقول: لبيك أللهم لبيك و أخشي أن يقول عزوجل: لا لبيك و لا سعديك».

يعني: «محمد بن زياد ازدي [1] مي گويد: از مالك بن انس شنيدم كه مي گفت: هنگامي كه من خدمت امام صادق عليه السلام مي روم او براي من بالشي مي گذارد و از من قدرداني مي نمايد و او را مي بينم كه يا روزه دار است و يا به نماز ايستاده و يا ذكر خدا را مي گويد. او از بزرگان اهل عبادت و زهد است كه از خدا هراس دارند، و فراوان حديث مي گويد، و مجالست با او شيرين است و از وجود مباركش فراوان استفاده مي شود. هنگامي كه مي گويد: رسول خدا صلي الله عليه و آله چنين فرمود، رنگ مبارك او سبز مي شود و سپس زرد مي گردد به گونه اي كه دوستانش او را نمي شناسند. من در سالي با آن حضرت به حج رفتم و ديدم كه آن حضرت در وقت محرم شدن هر چه خواست لبيك بگويد نفس او در سينه اش قطع مي شد و نزديك بود كه از روي شتر به پايين بيفتد. پس من به او عرض كردم: اي فرزند رسول خدا صلي الله عليه و آله! چاره اي از گفتن لبيك نيست. فرمود: اي پسر عامر! چگونه جرأت مي كنم[ صفحه 95]بگويم: لبيك أللهم لبيك، در حالي كه مي ترسم خداوند در پاسخ من بگويد: لا لبيك و لا سعديك.»

ابن شهر آشوب [2] در كتاب مناقب در احوالات امام صادق عليه السلام از مالك بن انس نقل نموده كه گويد: «ما رأت عين و لا سمعت أذن و لا خطر علي قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضلا و علما و عبادة و ورعا». و زاد الصدوق في أماليه في مجلس 81 قوله: «كان و الله اذا قال صدق».

يعني: «هيچ چشمي نديد و هيچ گوشي نشنيد و بر قلب هيچ انساني خطور ننمود: كسي در فضل و علم و عبادت و تقوا بهتر از امام صادق عليه السلام باشد.»

مرحوم صدوق سپس در مجلس 81 از كتاب «امالي» اضافه مي نمايد: «به خدا سوگند، امام صادق عليه السلام هنگامي كه سخن مي گفت صادق و راستگو بود.»

مرحوم صدوق نيز مي گويد: «ابوالقاسم بغار در كتاب مسند ابي حنيفه از حسن بن زياد نقل نموده كه گويد: من از ابو حنيفه شنيدم - هنگامي كه از او سؤال شد: چه كسي را فقيه ترين مردم ديدي؟ او گفت: جعفر بن محمد را؛ چرا كه هنگامي كه منصور او را احضار نموده مرا خواست و گفت: اي ابوحنيفه! مردم شيفته ي جعفر بن محمد شده اند، پس تو مسايل مشكل خود را آماده كن. و من چهل مسأله آماده نمودم تا اين كه منصور باز از حيره مرا خواست و چون بر او وارد شدم و سلام كردم مرا وارد مجلس خود نمود و سپس به جعفر بن محمد عليهماالسلام گفت: يا اباعبدالله! اين ابوحنيفه است. فرمود: آري، او را مي شناسم. تا اين كه منصور به من گفت: مسايل خود را مطرح كن. پس من هر چه از جعفر بن محمد عليهماالسلام سؤال نمودم پاسخ داد و فرمود: شما چنين مي گوييد و اهل مدينه چنين مي گويند و ما چنين مي گوييم. نظر ما بسا با شما موافق است و بسا با اهل مدينه و بسا با هيچ كدام موافق نيست. تا اين كه من چهل مسأله ي خود را به پايان رساندم و او همه آنها را[ صفحه 96]پاسخ داد. سپس ابوحنيفه مي گويد: آيا داناترين مردم كسي نيست كه همه ي نظرات مردم را مي داند؟

آري، منصور دوانيقي نيز - كه تو خوب او را مي شناسي - از غيظ خود دندان روي دندان فشار مي داد و بسا چون نام امام صادق عليه السلام برده مي شد يا با او روبه رو مي گرديد به حقيقت آن حضرت اعتراف مي نمود و مي گفت: او استخواني است كه گلوي مرا بسته، چه كسي مي تواند داناتر و عالم تر از او باشد؟ و يا مي گفت: امام صادق عليه السلام اهل دنيا نيست، او اهل آخرت است. و يا مي گفت: هيچ خاندان نبوتي نيست مگر اين كه بين آنان دانشمندي خواهد بود و امروز دانشمند ما جعفر بن محمد عليه السلام است. و يا به امام صادق عليه السلام مي گفت: ما همواره از درياي علم شما بهره مي بريم و نزد شما مي آييم و شما با نور خود ما را بينا مي كنيد پس ما پرندگان ساحت قدس شماييم و از درياي علم شما بهره مند مي گيريم.

منصور به حاجب خود ربيع مي گفت: حق فرزندان فاطمه عليهاالسلام را انكار نمي كند مگر نادان و جاهلي كه بهره اي از دين نداشته باشد.» [3] .

اسماعيل بن علي بن عبدالله بن عباس مي گويد: روزي بر منصور دوانيقي وارد شدم و ديدم كه ريش او از گريه اش تر شده پس به من گفت: مي داني چه مصيبتي بر خانواده ي تو وارد شد؟ گفتم: چه بوده يا اميرالمؤمنين؟ منصور گفت: عالم و سيد باقي مانده ي از خوبان از دنيا رفت. گفتم: او كيست؟ گفت: جعفر بن محمد عليه السلام. پس من گفتم: خدا پاداش اميرالمؤمنين را بزرگ گرداند و به او طول عمر بدهد. منصور گفت: به راستي جعفر از كساني بود كه خداوند در قرآن درباره ي آنان مي گويد: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) و او برگزيده ي خدا و از سابقين در خيرات بود.» [4] .

اين سخنان منصور است كه دشمن سرسخت امام صادق عليه السلام بوده و مي كوشيده تا شخصيت آن حضرت و فضايل او را محو كند و او را به شهادت برساند.[ صفحه 97]آري، مخالفين و منحرفين با دشمني و كفري كه نسبت به اسلام و شخصيت هاي اسلامي داشتند به امام صادق عليه السلام احترام و تعظيم مي نمودند و نسبت به دانش فراوان و صفات نيك و ملكات قدسي او اعتراف مي نمودند؛ چنان كه ابن مقفع و ابن ابي العوجاء و ديصاني و غير آنها آن حضرت را به نيكي ياد مي كردند.

ابن مقفع ملحد به كعبه اشاره مي كند و مي گويد: اينهايي كه دور اين خانه مي گردند را نمي توان انسان ناميد مگر اين شيخ، يعني امام صادق عليه السلام را. و يا ابن ابي العوجاء مي گويد: او يعني امام صادق عليه السلام را نمي توان يك انسان جسماني دانست. او گر چه در قالب يك انسان است ولي موجودي روحاني است. او هنگامي در قالب جسمانيت است و هنگامي كه از باطن پرواز روحي مي كند. [5] .

ابن ابي العوجا هر وقت از يكي از اصحاب امام صادق سؤال مي كرد و مهلت مي داد تا سؤال پيچيده ي او را پاسخ دهند هنگامي كه پاسخ مطلوب او مي آمد مي گفت: اين سخن از حجاز آمده است.

ديصاني نيز چون اصحاب امام صادق عليه السلام پاسخ او را مي دادند همين گونه تعبير مي كرد.

آنچه گفته شد قطره اي بود از فضايل فراواني كه بزرگان از اهل فضل در شأن امام صادق عليه السلام در زمان هاي مختلف و شهرهاي گوناگون با نظرات و ذوق هاي متفاوت نقل نموده اند و ما قبل از وارد شدن در تاريخ زندگي آن حضرت ذكر نموديم تا تصويري اجمالي از شخصيت بزرگ او را ارائه نموده باشيم. به راستي اين كلمات با اين كه كوتاه و مختصر است خواننده را به شخصيت و فضايل و بركات وجودي امام صادق عليه السلام واقف و آگاه مي نمايد.[ صفحه 98]
پاورقي

[1] محمد بن زياد ازدي: همان محمد بن ابي عمير معروف است كه از اصحاب امام كاظم و امام رضا و امام جواد عليهم السلام بوده و هارون الرشيد او را زنداني نمود تا منصب قضاوت را بپذيرد و يا شيعيان را به او معرفي نمايد...

[2] ابن شهر آشوب: محمد بن علي مازندراني، معروف به رشيدالدين، از بزرگان و فقهاي شيعه است. او مردي شاعر و بليغ و سخنور بوده و كتاب هاي زيادي نوشته است كه از آنهاست كتاب «معالم العلماء» و كتاب «انساب آل ابي طالب» و كتاب «مناقب آل أبي طالب» كه به آن اشاره نموديم و در اين كتاب چيزهاي زيادي از آن نقل خواهيم نمود.

[3] كافي ج 1 / 457؛ بحارالانوار ج 47 / 119؛ مهج الدعوات ابن طاووس، ص 192.

[4] تاريخ يعقوبي ج 3 / 117.

[5] كافي، كتاب توحيد، باب حدوث العالم؛ اثبات المحدث ج 1 / 74.


سخنان امام صادق درباره ي ياد گرفتن معارف دين


بي شك تحصيل و آگاهي از معارف اسلامي و ديني، مقدمه ي عبادت و بندگي خداوند است و به وسيله ي آن احكام و قوانين الهي محفوظ مي ماند. از اين رو فقها و دانشمندان اسلام شناس براي برقراري و دوام دين به بيان حقايق و معارف اسلامي مي پردازند تا از حريم دين دفاع كنند. همه ي ائمه ي اطهار عليهم السلام و به خصوص امام صادق عليه السلام درباره ي تحقيق و تفحص در دين و آگاهي از معارف اسلامي احاديث فراواني بيان نموده اند. و ما احاديثي را در اين زمينه از آن حضرت نقل مي نماييم.

امام صادق عليه السلام مي فرمايد: «كسي كه وظايف ديني خود را بدون بصيرت و آگاهي انجام دهد مانند كسي است كه از دور سرابي را مي بيند و فكر مي كند كه آب است و هر چه به دنبال آن مي رود از مقصد خود دورتر مي شود.»

و يا مي فرمايد: «عبادت افراد جاهل و نادان به احكام خدا ارزشي ندارد.» و يا[ صفحه 359]مي فرمايد: «مردم چاره اي جز سؤال از احكام خدا و تفقه در دين ندارند.» [1] و يا مي فرمايد: «همه ي خوبي ها و ارزش هاي اسلامي و كمالات يك مسلمان در سه چيز نهفته است 1- تفقه در دين 2- صبر در مصايب و مشكلات 3- اندازه گيري در معاش و زندگي.» [2] .

در مورد عظمت مقام فقها و ارزش آثار آنان در حفظ دين امام صادق عليه السلام مي فرمايد: «شيطان از مرگ فقيه و عالم ديني بيش از همه خشنود مي شود.»

و يا مي فرمايد: «هنگامي كه فقيهي از دنيا مي رود شكافي در دين به وجود مي آيد كه چيزي آن را جبران نمي كند.» [3] .


پاورقي

[1] بحارالأنوار ج 1 / 221.

[2] كافي ج 1 / 32.

[3] بحارالانوار ج 1 / 220.