مشخصات کتاب
    :نام کتاب   موسوعة الامام الصادق  
    :مشخصات   سيد محمد كاظم حايري قزويني (1415- 1349 ق) اين كتاب در حدود چهل مجلد و در برگيرنده ي تمام اخبار و احاديث و رجال و تاريخ امام صادق بوده و تاكنون شش جلد از آن - و هر يك در بيش از چهار صد صفحه - به چاپ رسيده است.)


چاپي عربي