مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مواعظ جعفري در اصول و فروع  
    :مشخصات   سيدغلام حيدرخان هندي، هند.


چاپي اردو