مشخصات کتاب
    :نام کتاب   منتخب رساله ي امام جعفر صادق (در چهل فصل و شامل مطالب عرفاني)  
    :مشخصات   حميد غريب (نسخه ي خطي آن در 28 صفحه در يكي از كتابخانه هاي مصر موجود است)


خطي فارسي