مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مغز متفكر جهان شيعه  
    :مشخصات   مركز مطالعات اسلامي استراسبورك، ترجمه و اقتباس: ذبيح الله منصوري (م 1410 ق)، چاپ ششم، تهران، انتشارات جاويدان، 1359 ش / 1400 ق، وزيري، 476 ص.


چاپي فارسي