مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مسند الامام الصادق  
    :مشخصات   سيد محمد كاظم كفايي (اين كتاب در برگيرنده ي روايات امام صادق، در كتب اربعه و در ده جلد (و هر مجلد آن در بيش از چهار صد صفحه) بوده و بخشي از جلد اول آن در 193 صفحه به سال 1380 ق، درنجف به چاپ رسيده است).

ر.ك: الذريعه، ج 21، ص 25.


چاپي عربي