مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مختصري از زندگاني حضرت صادق  
    :مشخصات   سيد محمد رادمنش، رساله ي فوق ليسانس دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 79،1332 ص.


خطي فارسي