مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گوشه اي از چهره ي درخشان امام صادق  
    :مشخصات   گروه نويسندگان، ترجمه ي محمدرضا انصاري، تهران، انتشارات محمدي، 1357، رقعي، 180 ص.


چاپي فارسي