مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گنج حقايق (پانصد سخن از امام صادق)  
    :مشخصات   سيد ابوالفضل رضوي قمي، تهران، شركت سهامي طبع كتاب، 1378 ق، جيبي، 288ص.


چاپي فارسي