مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شيوه ي خداشناسي از ديدگاه امام صادق  
    :مشخصات   تهران، واحد فرهنگي بنياد شهيد، 1361، رقعي، 67 ص.


چاپي فارسي