مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شخصيت حضرت صادق بانضمام گياهان ...  
    :مشخصات   نويسنده: احمد مغنيه

ناشر:ارديبهشت

مترجم:مهرداد پارسا

محل چاپ: 2

ارزشيابي:متوسط

سطح يابي:دانشگاه

تعداد صفحه:223

موضوع:امام صادق ع ، تراجم ، تاريخ ، طب

تعداد چاپ:1

زبان اصلي:فارسي