مشخصات کتاب
    :نام کتاب   درسهايي از مكتب امام صادق  
    :مشخصات   سيد محمد تقي حكيم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1369، رقعي، 216 ص.


چاپي فارسي