مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در جعفري  
    :مشخصات   مولا غلامعلي بهاونگري هندي (1283- ح 1367 ق)، هند.

ر.ك: الذريعه، ج 8، ص 67.


چاپي اردو