مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در پيشگاه امام صادق  
    :مشخصات   سيد محمد صحفي، دورود، شركت سيمان فارسيت، 1356، جيبي، 176 ص (بخشي از اين كتاب اقتباس از مغز متفكر جهان شيعه است).


چاپي فارسي