مشخصات کتاب
    :نام کتاب   داستانهايي از امام جعفر صادق  
    :مشخصات   سيد عبدالرسول مجيدي، قم، كانون نشر انديشه هاي اسلامي، 1370 ش / 1412 ق، رقعي، 160 ص.


چاپي فارسي