مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خورشيد نمي ميرد (داستان زندگي امام صادق)  
    :مشخصات   رضا شيرازي، چاپ پنجم، تهران، انتشارات پيام آزادي، 1376 ش / 1418 ق، رقعي، 136 ص (مصور، ويژه ي نوجوانان).


چاپي فارسي