مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حقايق علمي در اسلام (از فرمايشات حضرت امام جعفر صادق)  
    :مشخصات   [؟]، دورود، شركت سهامي سيمان فارس و خوزستان، 1353، جيبي، 24 ص.


چاپي فارسي