مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حضرت امام جعفر صادق  
    :مشخصات   گروه نويسندگان مؤسسه ي در راه حق، ترجمه ي سيد احمد علي عابدي، فيض آباد، نوراسلام، 1405 ق / 1985 م، رقعي، 77 ص.


چاپي اردو