مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيشواي ششم امام جعفر صادق  
    :مشخصات   گروه نويسندگان، چاپ مكرر، قم، مؤسسه ي در راه حق، 1369، رقعي، 78 ص (اين كتاب به عربي و اردو ترجمه شده است).
چاپي فارسي