مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام صادق و مذاهب چهارگانه  
    :مشخصات   شيخ اسد حيدر (م 1408 ق)، ترجمه ي حسن يوسفي اشكوري، تهران، شركت سهامي انتشار، 1369 ش، وزيري، 455 ص (ج1).


چاپي فارسي