مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام جعفر صادق  
    :مشخصات   گروه نويسندگان مؤسسة البلاغ، ترجمه ي واحد تدوين و ترجمه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1366، جيبي، 67 ص (از سري «سرچشمه هاي نور»).


چاپي فارسي

چاپي فارسي