مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الفائق في اصحاب الصادق  
    :مشخصات   عبدالحسين شبستري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1418 ق /1376 ش، وزيري،


3ج، 700 + 690 + 700 ص (در اين كتاب، بيش از چهار هزار تن از شاگردان و راويان حضرت معرفي شده است).


چاپي عربي

چاپي عربي