مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامام جعفر الصادق  
    :مشخصات   گروه نويسندگان، تهران، دارالتوحيد، 1402 ق 1982 م، جيبي، 64 ص، (اين كتاب به فارسي ترجمه شده است).


چاپي عربي