مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اعجاز جعفري (نظم معجزات امام صادق)  
    :مشخصات   [؟] هند.

ر.ك: الذريعه، ج 2، ص 231.


چاپي اردو