مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ارمغان صادق پور  
    :مشخصات   نويسنده: صادقي پور، عابد

تاريخ نشر:1370ش

محل چاپ:تهران

تعداد صفحه:288

موضوع:نظم، نوحه و مرثيه

زبان اصلي:تركيچاپي تركي