مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: حضور قلب در نماز
احساس مي كنم نمازم سطحي است و نورانيتي در من ايجاد نميكند. چه كنم نمازم موجب آرامش و حضور قلب شود؟


پاسخ:
براي اين كه انسان از نماز لذت ببرد، عواملي را بايد ايجاد كند و موانعي را از خود دور نمايد.
مهم ترين عامل توجه به اهميت نماز، آمادگي قبل از آن، انتخاب مكان و زمان مناسب مي باشد.
امام صادق(ع) مي فرمايد: هر گاه به نماز ايستادي، دنيا و آنچه در آن است و مردم و احوال و اشتغالات آن ها را فراموش كن. قلبت را از هر فكري كه تو را از ياد خدا باز مي دارد، فارغ ساز و با چشم باطن، عظمت و جلال خدا را مشاهده كن. به ياد آور توقف خود را در برابر خدا در روزي كه هر انساني اعمال پيش فرستاده اش را آشكار مي سازد و به سوي خدا رجوع مي كند.[10]
در خـانة دل، مـا را جـز يـار نمي گنجد
چون خلوت يار اين جاست، اغيار نمي گنجد
مهم ترين مانع، گناه و نافرماني خدا است. گناه، لذت مناجات را از انسان مي گيرد و با گرفتن لذت، حضور قلب از بين خواهد رفت. امام صادق(ع) مي فرمايد: خداوند به داوود فرمود:قرار نده بين من و خودت، عالِمي را كه شيفتة دنيا است، چون اين شخص از راه محبت من جلوگيري مي كند. اين ها دزدان راه بندگاني هستند كه به سمت من مي آيند. كم ترين كاري كه با آن ها مي كنم، اين است كه شيريني مناجاتم را از قلبشان مي گيرم.[11]
رسم عاشق نيست با يك دل، دو دل برداشتن
يا زجانان يا زجان بايست دل برداشتـن
البته براي تحصيل حضور قلب بايد تمرين كرد و به تدريج با تمركز حواس و دقت در معاني و مراقبت از دل و اجتناب از پرخوري و پرگويي و مطالعة حالات بزرگان اين امر حاصل مي گردد.