مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: مستحبات در نماز
آيا بعد از پايان حمد در نماز گفتن: الحمد للَّه ربّ العالمين مستحب است يا مانند آمّين اهل سنّت باعث بطلان نماز ميشود؟


پاسخ:
اگر انسان نماز را به جماعت مي خواند، در ركعت اوّل و دوم بعد از تمام شدن حمد امام جماعت و اگر فرادا مي خواند، بعد از آن كه حمد تمام شد، مستحب است بگويد: الحمد للَّه ربّ العالمين.(1)
امام صادق(ع) فرمود: در نماز بعد از قرائت فاتحه بگو: الحمد للَّه ربّ العالمين.(2)
در روايت ديگر فرمود: اگر نماز جماعت مي خواني، بعد از فاتحه امام جماعت بگو: الحمد للَّه ربّ العالمين و آمين نگو.(3)
در روايات گفتن الحمد للَّه ربّ العالمين بعد از حمد پسنديده دانسته شده و از گفتن آمين نهي شده است و اين دو مثل هم نيستند. اگر كسي آمين بگويد، به فتواي اكثر مراجع باعث بطلان نماز مي شود.(4)


***
پاورقي:
1. امام خميني، توضيح المسائل، مسئله 1017.
2 و 3. وسائل الشيعه، ج 4، ص 752 و 753.
4. توضيح المسائل مراجع، ج 1، ذيل مسئله 1017.