مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: خريدن كفن
آيا خريدن كفن در سنين جواني و نگهداري آن در منزل به عنوان اين كه ياد مرگ باشم، گناهي دارد؟ آيا خريدن كفن باعث ميشود كسي فوت كند؟


پاسخ:
تهيه كفن وآماده بودن براي مرگ و نگاه كردن به آن و به ياد مرگ افتادن خوب است.
در روايات آمده است كه مستحب است انسان كفن خود را قبلاً تهيه كند تا او را از غفلت بيرون آورد. امام صادق(ع) فرمود: اگر انساني كفن خود را تهيه كند، هرگاه به آن نگاه ميكند، مأجور است و از غافلان شمرده نميشود.(1)
تهيه كفن ربطي به مردن ندارد. انساني كه وقت مردنش برسد ميميرد، چه كفن تهيه كرده يا تهيه نكرده باشد؛ چه كس ديگري آن را خريداري كرده، و چه خودش خريده باشد. مردن ربطي به خريداري كفن ندارد. اين مطلب كه برخي ميگويند، از خرافات است. درعين حال سعي نماييد كه كارهايتان از حد معمول و متعارف خارج نشود و فاصلهتان با ديگران زياد نشود.
اگر خريد كفن موجب آزار و ناراحتي ديگران ميشود، به جهت مراعات حال آنان، نيز جلب رضاي الهي، فعلاً از خريد كفن خودداري نماييد، با توجه به اين كه اين عمل واجب نيست تا آن را انجام دهيد. در عين حال سعي كنيد به آنها بفهمانيد كه از نظر عقلي و شرعي، اين عمل، پسنديده است و رابطهاي بين خريد كفن و فوت انساني كه اجل او مقدّر و معلوم نزد خداونداست ندارد.

***
پاورقي:
1 - وسائل الشيعه، ج3، باب 27 از ابواب تكفين الميت، ص 49 و 50، حديث 2997 به بعد.