مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: خوابيدن در قم
اين حديث كه هركس سه شب در قم بخوابد، بهشت بر او واجب ميشود چقدر درست است و از كيست؟


پاسخ:
برادر گرامي! احاديث فراواني در فضيلت شهر قم و جايگاه رفيع آن از ائمه معصومين(ع) نقل شده است. در روايتي از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود:
خدا (از جهت شرافت مكاني) به كوفه بر سائر شهرها و (از جهت ايماني) با مردم مؤمن آن جا بر ساير مردمان احتجاج ميكند (يعني خداوند به مردم سائر شهرها خطاب ميكند: چرا شما مانند مؤمنان كوفه نيستيد؟!).
به واسطه شهر قم بر شهرهاي ديگر و به مردم مؤمن قم بر اهل مشرق و مغرب احتجاج ميكند.
به زودي زماني خواهد رسيد كه شهر قم و اهل آن جا بر تمامي مردم روي زمين حجّت خواهند بود و آن، زمان غيبت قائم ما تا زمان ظهور آن حضرت خواهد بود، يعني در فاصله ميان اين دو زمان واقع ميشود.
روايات ديگري نيز در فضيلت شهر قم وارد شده، ولي روايتي را كه شما نقل كردهايد، در جايي نيافتيم. اگر آدرس آن را ميدانيد، در نامه بعدي براي ما ارسال نماييد تا درباره آن اظهار نظر كنيم.
چنين روايتي به نحو كلي نميتواند صحيح باشد و با اصول و معيارهاي ديني سازگاري ندارد كه كسي صرفاً به جهت خوابيدن در شهري، بهشت بر او واجب شود. در سند اين گونه روايات نيز بايد بيشتر دقّت شود.

***
پاورقي:
1. سفينه البحار، ج 2، ص 445، ماده قم.