مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: لباس احرام
چرا لباس حج بايد حتماً سفيد باشد؟


پاسخ:
سفيد بودن لباس احرام در حج و عمره افضل و بهتر است، ولي حتميت و وجوب ندارد.(1)
حسين بن مختار ميگويد: به امام صادق(ع) گفتم: آيا محرم شدن در لباس سياه حرام است، حضرت فرمود: احرام در لباس سياه حرام نيست، ولي سعي كنيد لباس احرام و كفن ميّت پارچه سياه نباشد.(2)
در روايت ديگر آمده است كه پيامبر(ص) در دو پارچه پنبهاي محرم شد.(3)
بنابراين اگر لباس احرام سفيد باشد، افضل است و كراهت دارد سياه باشد.
شايد افضل بودن رنگ سفيد براي لباس احرام از جهت اين باشد كه با لباس آخرت (كفن) تناسب داشته باشد، چون حج يك قيامت كوچك است.

***
پاورقي:
1 - مناسك حج، مكروهات احرام و مستحبات احرام.
2 - وسائل الشيعه، ج 9، ص 36، باب 26 از ابواب احرام.
3 - همان، باب 27.