مرکز پاسخگويي: جامعة الزهراء
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: دعا
منظور از اينكه ميگويند دعا كننده بايد شرايط لازم را رعايت كند، چيست؟


پاسخ:
در روايات اسلامي شرايطي براي استجابت دعا بيان شده است; كه وعدة خدا نيز مشروط به حصول شرايط و رفع موانع است. چه بسا به اجابت نرسيدن دعاها براي اين باشد كه شرايط فراهم نبوده و يا مانعي از اجابت، در ميان است.
از امام صادق(ع)نقل شده كه فرمود: «مبادا هيچ يك از شما از خدا تقاضايي كند مگر اينكه نخست حمد و ثناي او را به جا آورده و بر پيامبر و آل او درود بفرستد; بعد نزد او به گناه خود اعتراف كرده سپس توبه نموده و سرانجام دعا نمايد.»(3)
برخي ديگر از شرايط اجابت دعا را فهرستوار بيان ميكنيم:
1ـ دعا را با ستايش و ثناي پروردگار عالم شروع كند، كه مراد از ستايش و ثنأ، اعتراف به نعمتهاي اوست. 2ـ شكرگزاري از نعمتهاي الهي كند.
3ـ صلوات بر پيامبر و آل او: بفرستد.
4ـ از خطاي خود توبه نمايد.
5ـ به اوقات خاص اجابت دعا كه در روايات سفارش شده، توجه نمايد. مثلاً دعا بعد از نماز واجب، يا هنگام نزول باران
6ـ قبل از دعا صدقه بدهد.
7ـ به دعاي خود اعتماد داشته باشد. از امام صادق(ع) نقل شده كه: «هرگاه دعا كردي بپندار كه حاجتت بر در خانه است».
8ـ حاجت خود را بر زبان آورد.
9ـ اصرار در دعا، و انتظار اجابت داشته باشد.
براي اطلاع بيشتر به كتاب شريف اصول كافي، ج 4، «باب الدعأ» مراجعه نماييد.
***
پاورقي:
-3 سفينةالبحار، ج 1، ص 448 و ص 449.