مرکز پاسخگويي: جامعة الزهراء
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: معصيت
آيا كسي كه اصلاً معصيت نكرده با كسي كه معصيت كرده و توبه واقعي نموده و با آن حال از دنيا برود و اهل بهشت شود، درجه بهشت براي اين دو گروه مساوي است يا خير؟


پاسخ:
خواهر محترم، امام صادق7 در حديثي ميفرمايند: «اِنَّ اللهَ يُحِبُّ العبدُ المُفَتَّن التّواب وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذلك منه كانَ افضلَ; خداوند بندة گول خورده و توبهكار را دوست دارد و آنكه اين گناه از او سر نزند، از آنكه گناه كرده و توبه كرده، برتر است(38»).
با استناد به اين حديث شريف روشن است كه هرچند هر دو گروه به بهشت ميروند، اما درجات آنها با هم متفاوت است.
***
پاورقي:
-38 اصول كافي، ج 4، ص 180، حديث 8، باب توبه.