مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: كشاورزي در اسلام
اهميت كشاورزي در اسلام چگونه است؟

پاسخ:
كشاورزي كه بهوسيله آن مواد غذائي جامعه تهيه ميشود، به جهت اهميتي كه دارد، يكي از پسنديدهترين كارهاست و به همين سبب در اسلام مورد توجه قرار گرفته است.
امام باقر(ع) فرمود: «خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البر و الفاجر». (بحار الأنوار/23/20).
[ بهترين كارها زراعت است كه سود آن عايد عموم ميشود و از محصول آن نيكوكاران و بدكاران ارتزاق ميكنند ].
امام صادق (ع) مي‍فرمايد:
«ما في الأعمال شي احب الي الله من الزراعه و ما بعث الله نبياً الا زارعاً الا ادريس فانه كان خياطاً». (مستدرك الوسائل/چاپ جديد/13/26).
[هيچ كاري نزد خداوند محبوبتر از زراعت نيست، تمام پيامبران خداكشاورز بودند، جز ادريس كه كارش دوزندگي بود ]
باز امام صادق(ع) فرمود:
« ازرعوا و اغرسوا و الله ما عمل الناس عملاً و لا اطيب منه…». (وسائل/13/193).
[ زراعت كنيد و درخت بكاريد به خدا سوگند هيچ عملي مباحتر و پاكيزهتر از آن نيست (و گذشت زمان آن را از بين نخواهد برد) در آخر زمان پس از خروج دجال نيز مردم زراعت ميكنند و درخت مينشانند ].
باز آن حضرت فرمود:
« الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيباً اخرجه الله عزو جل و هم يوم القيامه احسن الناس مقاماً و اقربهم منزلهً يدعون المباركين». (وسائل/13/193).
[كشاورزان گنجهاي مردم هستند چيزهاي پاكيزه ميكارند، خداوند آنها را روز قيامت محشور ميسازد درحالي كه از لحاظ مقام بهترين مردم هستند و از لحاظ منزلت نيز نزديكترين آنان ميباشند و آنها در آن روز، خجسته گان ناميده ميشوند]
رسول گرامي(ص) فرمود:
«ما من مسلم يغرس غرساً او يزرع زرعاً فيأكل منه انسان او طيرُ او بهيمه الا كانت له به صدقهٌ». (مستدرك/13/460 به نقل از درر الئالي/1/30).
[مسلماني كه درختي غرس يا زراعتي سبز نمايند مردم و طيور و چرندگان از آن بخورند براي او اجر و پاداشي دارد].
آري اسلام به كشاورزي و درختكاري آنچنان اهميت ميدهد كه حتي در آخرين لحظات جهان به پيروان خود ميگويد: فعاليت كشاورزي را ترك نكنند و از نيروي طبيعي حداكثر بهرهبرداري را بنمايند. يكي از رهبران اسلام ميفرمايد:
اگر انقراض عالم و بهم ريختن منظومه شمسي برسد، يكي از شماها، نهال درختي در دست داريد، چنانچه به اندازه كاشتن آن فرصت باشد، آن را بكاريد،(مستدرك/13/460).
يعني فكر انقراض عالم و به پايان رسيدن جهان، شما را از اين عمل شريف باز ندارد.
خلاصه: اخبار فراواني در فضيلت زراعت، و دامداري و كشاورزي و احياء زمينهاي مرده و تشويق و ترغيب مردم به اين امور، وارد شده است كه مقام بيش از اين گنجايش ندارد.

***
پاورقي:
مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني