مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: تيمم
چرا بايد با خاك كه منبع ميكروب هاست تيممّ كنيم؟

پاسخ:
در علوم طبيعي ثابت شده است كه خاكِ پاك در مقابل ميكرب ها مصونيّت دارد و غالباً ميكرب ها كمتر مي توانند در خاك به زندگي خود ادامه دهند. اين مصونيّت به سببِ موجوداتِ جاندارِ ذرّه بينيِ موجود در خاك است. اين موجودات دشمن سرسخت ميكرب هاي موذي اند، به طوري كه مثلاً اگر لاشه مرداري كه با خود ميليون ها ميكرب همراه دارد بر خاك بيفتد، اين جانداران ذرّه بيني فوراً لاشه را تجزيه كنند ميكرب ها را از بين مي برند. بنابراين، بر خلاف آنچه تصوّر شده، خاك پاك و بدون آلودگي نه تنها در برابر ميكرب ها مصونيّت دارد، بلكه از بين برنده آنهاست. با توجّه به آنچه گفتيم معلوم مي شود كه دستور اسلامي درباره تيمّم بر خاك در صورت ممكن نبودن آب، كاملاً بايد كشف علوم طبيعي موافق است. بايد توجّه كنيم كه در قرآن و احاديث مربوط به تيمّم آمده است كه بايد با خاك پاك تيمّم كرد (فتيممّوا صعيداً طيّباً)(33). آمده است كه امام صادق ((عليه السلام))مي فرمايد: «خاك تيمّم را از زمين هايي كه زير پاي مردم است و بر آن رفت و آمد مي كنند، تهيّه نكنيد»(34).