مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: شيطان
چگونه مي توان از وسوسه شيطان در جلوگيري از انجام كارهاي خير رهايي يافت؟

پاسخ:
در برخي از احاديث آمده است كه انسان به مجرد قصد انجام كار خير بايد سرعت كند و فوراً آن را به جا آورد، تا گرفتار وسوسه شيطان نشود. امام صادق((عليه السلام))فرموده اند:«هنگامي كه همت كاري در تو به وجود آمد، پس اقدام كن; زيرا نمي داني چه پيش خواهد آمد.
بنابراين، براي جلوگيري از وسوسه شيطان مي بايد چند عامل رعايت شود.
1. سرعت در كار خير.
2. به كوچكي كار خير نگاه نكنيم; زيرا كار خير كوچك و بزرگ ندارد.
3. منت نگذاريم، كه اين هم از آفات عمل محسوب مي شود.
4. آخرين وسوسه شيطان، حضور او در مرحله عمل است كه خير را به ريا آلوده مي كند.
5. به ياد داشته باشيم خداوند ناظر و پاداش دهنده است و هرگز كار خير از نظر او پنهان نمي ماند.
6. از اين نكته نيز غافل نشويم كه بازتاب خير به سوي ماست، حتي قبل از آنكه طرف مقابل استفاده كند.