مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: مذهب شيعه
مذهب شيعه به چند دسته تقسيم مي شود؟

پاسخ:
شيعه به كسي گفته مي شود كه عقيده دارد جانشين پيامبر، از طرف خداوند، علي بن ابيطالب((عليه السلام)) است. شيعه از گروههاي مختلفي تشكيل شده است; از جمله: كيسائيه، كه محمّد بن حنفيه را بعد از امام حسين((عليه السلام)) امام مي دانند; زيديه، كه زيد بن علي بن الحسين((عليهم السلام)) را بعد از امام زين العابدين((عليه السلام)) امام مي دانند; اسماعيليه، كه اسماعيل فرزند امام صادق((عليه السلام)) را بعد از آن حضرت امام مي دانند; واقفيه، كه در امام موسي بن جعفر((عليه السلام)) توقف كردند و امامان بعدي را انكار نمودند; ولي شيعه دوازده امامي كساني هستند كه به امامت امامان دوازده گانه((عليه السلام)) كه از طرف خداوند و به وسيله رسول الله((صلي الله عليه وآله)) معيّن شده اند عقيده دارند، كه اين مذهب، همان مذهب بر حق و راستين است.