مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: پيشوايان مذاهب اربعه
كداميك از پيشوايان مذاهب اربعه شاگرد امام بوده اند؟

پاسخ:
به طوري كه نقل شده ابوحنيفه كه امام حنفي ها است و مالك بن انس كه امم مالكي ها است شاگرد امام صادق((عليه السلام)) بوده اند و درباره ابوحنيفه اين جمله معروف است كه وي مي گفته است: «لولا انستان لهلك المغان» اگر دو سال(كه از محضر امام صادق((عليه السلام)) استفاده كردم) نمي بود نعمان(نام ابوحنيفه است) هلاك مي شد. و در سفينة البحار تأليف مرحوم حاج شيخ عبّاس قمي در كلمه ي «احمد بن حنبل» از خود احمد بن حنبل نقل شده كه وي بعضي روزها نزد امام موسي بن جعفر((عليه السلام)) مي رفته و حديث قرائت مي كرده است.