مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: ابراهيم خليل الله
چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟

پاسخ:
مقام خُلّت ودوستي خداوند، مقام بلندي كه خداوند به پيامبر عظيم الشأن خود، ابراهيم((عليه السلام))اعطا نمود. اين مقام به گزاف و بي حساب به آن بزرگوار نشده براساس روايتي از امام صادق((عليه السلام))ابراهيم((عليه السلام))به اين لقب دست يافت زيرا هرگز از كسي، غير از خدا، چيزي درخواست، ننمود و هرگز چيزي كه از او درخواست مي شد، امتناع نمي كرد. آن حضرت در اين انقطاع از خلق و روي آوردن به حق، به اندازه اي خلوص داشت كه برحسب روايات آن هنگام كه در منجنيق قرار داده شد و به سوي آتش پرتاب شد، جبرئيل در اين اثنا نزد او آمده پرسيد: آيا حاجتي داري تا برآورده كنم؟ حضرت فرمود: (اما اليك فلا) يعني از تو نه!
و نيز بر حسب روايات ابراهيم((عليه السلام))، پس از طي مقامات عبوديت، نبوت و رسالت به مقام خليل اللهي رسيد