مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: نماز حاجت
نماز امام صادق براي رفع حوائج و تنگي عرصه چگونه است ؟

پاسخ:
ب) نمازي از امام صادق(ع):
فضل بن عمر از امام صادق(ع) روايت كرده كه آن حضرت فرمود: آن گاهكه حاجتي داشتي و عرصه بر تو تنگ گرديد، دو ركعت نماز به جا آور، پس ازسلام سه مرتبه تكبير بگو و تسبيحات فاطمه زهرا(س) را بخوان. سپس بهسجده برو و صد مرتبه بگو: «يا مولاتي فاطمة اغيثيني». سپس گونة راست رابر زمين بگذار و صد مرتبة ديگر ذكر را تكرار نما.
هم چنين طرف چپ صورت را بر زمين گذاشته و همان ذكر را صد مرتبهتكرار كن. بعد از آن بار ديگر به سجده برو و 110 مرتبه آن ذكر را تكرار كن. آنگاه حاجت خود را بازگو، خداوند آن را برآورده خواهد ساخت.