مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: شوخي
آيا شوخي هاي متداوال بين جوانان مصداق لغوي است كه قرآن مومنين را از آن برحذر داشته است ؟

پاسخ:
مزاح وشوخي در حد متعادل و بدون آن كه معيارهاي اخلاقي مخدوش گردد،اشكالي ندارد؛ بلكه به آن توصيه نيز شده است . يونس شيباني گويد : امام صادق ( ع ) به من فرمود : شوخي و مزاح شما با يكديگر چگونه است ؟گفتم اندك است . فرمود : چرا با يكديگر مزاح نمي كنيد .همانا مزاح ازنشانه هاي حسن خلق است و تو به واسطه آن شادماني در دل برادرت ايجادمي كني . همانا پيامبر ( ص ) شوخي مي كردند تا به وسيله آن دل افراد را شادكنند، ( مكارم الاخلاق ، ص 21 ) . بنابراين شوخي هاي بدون گناه ( دروغ ،تمسخر، غيبت و ...) در حد متعادل لغو نيست . مقصود از لغو، كارهاي بيهوده اي است كه عمر را ضايع كرده و منفعت خردمندانه اي بر آن بارنمي شود؛ مثلاً كسي كه ساعت هاي متمادي به تماشاي تلويزيون مي نشيند،يا بي كار مي ماند و يا به حرف ها و كارهاي بيهوده خود را مشغول مي كندمرتكب لغو شده است . ;