مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: دوست خوب از منظر قرآن
قرآن و روايات چه ملاك هايي را براي يك دوست خوب بيان مي كنند؟

پاسخ:
ملاك هاي دوست خوب : در آيات قرآن كريم وروايات اهل بيت ( ع ) ملاك هايي براي دوست خوب بيان گشته كه به طوراختصار ذكر مي نماييم و شما مي توانيد راجع به هر ملاك مفصلا مطالعه وفكر نماييد : 1- كسي كه به ياد خدا باشد و هدفش جز رسيدن به او نيست ، ( سوره كهف ، آيه 28 ) ؛ 2- عاقل باشد؛ حضرت علي ( ع ) فرمود : بيشتر اين دوستي و خوبي ها در همراهي و دوستي با صاحبان عقل و درايت است ، ( غررالحكم ، حرف الف ) . مولوي داستان دوستي مردي با خرس را كه مصداق بي خردان است به شكل زيبايي بيان مي نمايد، ( مثنوي معنوي ،دفتر دوم ، ابيات 1932 - 2124 ) ؛ 3- خيانت كار نباشد؛ 4- ستمكار نباشد؛5- سخن چين نباشد؛ امام صادق ( ع ) فرمود : از سه گروه بر حذر باش !شخص خيانت كار، شخص ظالم ، انسان سخن چين . زيرا كسي كه به نفع تو به ديگران خيانت نمايد، روزي خواهد آمد كه به خودت نيز خيانت كند وشخصي كه به جانب داري از تو حق ديگران را پايمان نمايد و عادت به ظلم پيدا كند بالاخره به تو نيز ظلم خواهد نمود و انسان سخن چين ، همان طور كه سخن ديگران را پهلوي تو مي آورد، سخن تو را نيز نزد اغيار خواهد برد، ( بحارالانوار، ج 75، ص 229 ) ؛ 6- آن چه براي خود مي پسندد براي تو نيزبپسندد و آنچه را كه براي خويش نمي خواهد براي تو نيز نخواهد .رسول اكرم ( ص ) فرمود : در مصاحبت و رفاقت كسي كه آن چه را براي خودمي خواهد براي تو نخواهد، هيچ خير و فايده اي وجود ندارد، ( بحارالانوار،ج 71، ص 198 ) ؛ آنچه نفس خويش را خواهي حرامت سعديا==گرنخواهي همچنان بيگانه را و خويش را== 7- قاطع رحم نباشد؛ امام باقر ( ع ) فرمود : ( ( پدرم امام سجاد ( ع ) مرا نصيحت فرمود كه اي پسرم از رفاقت باكساني كه قطع رحم مي كنند بپرهيز زيرا من آنها را در قرآن شريف سه بارمورد لعن و نفرين پروردگار يافتم ) ) ، ( تفسير نورالثقلين ، ج 1، ص 45 ). شخصي كه با نزديكان خود نتواند معاشرت و هم زيستي صحيح داشته باشددر حالي كه آنان با وي از يك خانواده و فرهنگ و گوشت و خون مي باشند،چگونه مي توان انتظار داشت با غير فاميل رفاقت صميمانه داشته باشند .8-عيب جو نباشد؛ امام علي ( ع ) فرمود : ( ( از رفاقت و نشست و برخاست باكساني كه عيب جو هستند و هميشه به دنبال نقاط ضعف ديگران مي باشند،پرهيز كن ؛ زيرا دوست چنين اشخاصي از ضرر آنان سالم نمي ماند و خود نيزطعمه عيب جويي هاي آنان خواهد شد ) ) ، ( غررالحكم ، باب الف ) . ;