مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: ريش
گذاشتن ريش چه فضيلتي دارد؟

پاسخ:
روايات زيادي در باب فضيلت گذاشتن محاسن وحد و اندازه آن وارد شده است ؛ از جمله از امام صادق ( ع ) روايت شده كه فرمود : ( ( گذاشتن ريش و چيدن شارب ، از جمله تعاليم دين حنيف ابراهيم ( ع ) است ) ) ، ( بحارالانوار، ج 12، ص 56 ) . در روايت ديگر ازاميرالمومنين ( ع ) آمده است كه حضرت در مذمت ( ( لشكر بني مروان ) ) فرمودند : ( ( آنان كساني هستند كه ريش را مي تراشند و شوارب را رهامي كنند ) ) ، ( بحارالانوار، ج 25، ص 175 ) . از رسول خدا ( ص ) نيز روايت شده است كه فرمود : ( ( شارب ها را كوتاه كنيد و ريش را بگذاريد و خود راهمانند مجوس نكنيد ) ) ، بحارالانوار، ج 76، ص 111 ) . هم چنين امام صادق ( ع ) فرموده است : ( ( شارب ها را كوتاه و ريش را بگذاريد و خود را به يهود شبيه نكنيد ) ) ، ( بحارالانوار، ج 76، ص 112 ) . البته روايات فراوان ديگري در اين زمينه در كتاب هاي روايي هست كه ما تنها به همين مقداربسنده مي كنيم. ;