مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: احكام خانواده
اگر دختري به يك پسر علاقه داشته و طرف مقابل هم خبر نداشته باشد, آيا اشكال دارد به او بگويد؟ايا اين گونه گفت و گو گناه دارد؟ از طرفي از امام صادق (ع ) نقل شده است كه اگر كسي را دوست داريد, به اوبگوييد. لطفا ما راهنمايي كنيد.


پاسخ:
همان طور كه در جواب سوال قبلي ذكر شده ارتباط دختر و پسر به غير از ازدواج جائز نيست , مگرگفت و گوهايي كه مقدمه آشنايي براي ازدواج باشد. اگر اين علاقه و دوستي ها باعث ازدواج شود, اعلان محبت وعلاقه به طرف مقابل اشكال ندارد, اظهار آن از طرف دختر مناسب نيست . اگر خيلي علاقه دارد, بايد ديگري راواسطه كند تا طوري ترتيب داده شود كه خواستگاري از طرف پسر باشد, اظهار محبت و دوستي از طرف دختر آثاربدي براي او به دنبال دارد. و اين كه از امام (ع ) نقل كرده ايد, در اين مورد نيست , بلكه در مورد زن و شوهر و دوستان است .