مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: روز مررگي
منظور از جمله اي كه مي گويد نبايد دو روز انسان با يكديگر مساوي باشد ، چيست ؟

پاسخ:
مساوي بودن دو روز انسان با هم به اين معني است كه اگر انسان روز بعد كمال بيشتري تحصيل نكرده و در حدي از روز پيش بوده ، متوقف شده باشد . معلوم است كه انسان در اين صورت ضرر كرده و دچار خسارت شده است ، زيرا لحظات عمر انسان سرمايه اوست و هر لحظه كه مي گذرد ، به تدريج سرمايه خود را از دست مي دهد ؛ اگر در برابر آن ايمان و عمل صالح و تقوايي بيش از روز پيش تحصيل نمود ، جلوي زيان او گرفته شده است . در غير اين صورت خسارت و زيان وي حتمي است ؛ از همين روست كه امام صادق « عليه السلام » فرمودند : « هركس كه دو روزش [عمر] برابر باشد ، زيان كرده است و هر كس فردايش بهتر باشد ، سعادتمند است و هركس فردايش بدتر باشد ، از رحمت خداوند دور شده است .