مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: نخستين مسلمان
نخستين مسلمان ايراني كيست ؟

پاسخ:
نخستين مسلمان ايراني ، چنان كه از تاريخ دريافته مي شود ، سلمان فارسي است . او در سالهاي نخست هجرت ، در مدينه به حضور پيغمبر اكرم ( ص ) رسيد و اسلام آورد . سلمان ، ايراني و پدرش مردي دهقان بود و از كودكي همچنان در جست و جوي دين آسماني بود و در اين راه سختيها چشيد و رنجها برد و به عنوان برده فروخته شد تا سرانجام به مدينه در آمد و به حضور پيامبر اسلام ( ص ) شتافته ، مسلمان شد .
سلمان فارسي مقامش در اسلام بالا گرفت و از حضرت پيامبر اسلام ( ص ) استفاده ها برد و در كمال ايمان كارش به جايي رسيد كه در روايت است : « براي ايمان ده درجه است و سلمان در درجه دهم است . » و از نظر علمي ، امام صادق ( عليه السلام ) درباره اش فرموده است : « سلمان علم اوّل و آخر را دريافت و او چون دريايي بود كه هر چه از او بردارند تمام نمي شود . » و نيز از آن حضرت نقل است : « سلمان فارسي نگوييد ، بلكه سلمان محمّدي بگوييد . »{ امالي شيخ طوسي؛ الاختصاص؛ الاحتجاج . }
و پيامبر ( ص ) درباره اش فرمود : « سلمان از خاندان ماست . »