مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: بهلول
بهلول كيست ؟ آيا او واقعاً مجنون بوده است ؟

پاسخ:
ابو وهيب بهلول بن عمرو صيرفي كوفي ، معروف به « بهلول مجنون » يكي از اصحاب راستين امام صادق ( عليه السلام ) و موسي بن جعفر ( عليه السلام ) بوده است . به دليل گرايش به آن امامان بزرگوار و دفاع از خلافت آنان ، از سوي خلفاي غاصب وقت ، منطور دوانيقي و هارون در خطر بود و تمارض به جنون-كه به احتمال از سوي امام ( عليه السلام ) به وي پيشنهاد شده بود- افزون بر اين كه جانش وي را حفظ مي كرد ، به او مجالي مي داد تا در فرصتهاي مناسب آنچه را در شرايط عادّي نمي توان گفت ، بازگويد و يادآور شود . بهلول در سال 190ق درگذشت .