مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: مالكي و حنفي
دو فرقه مالكي و حنفي چگونه تأسيس گشت ؟

پاسخ:
معروف است كه چهار هزار نفر از حضرت صادق ( عليه السلام ) حديث اخذ كردند كه از آن افراد ابو حنيفه و مالك بن انس بودند ، منصور دوانيقي خليفه مستبد زمان ترسيد كه خلافت و مملكت از دست او خارج شده و مردم به امام جعفر صادق ( عليه السلام ) مايل شوند به ابي حنيفه نعمان ثابت كوفي و به مالك بن انس دستور داد كه از امام صادق ( عليه السلام ) عزلّت جسته و كناره گيري كنند . و مذهبي جديد را به وجود آورند .
مذهبي كه غير از مذهب امام صادق ( عليه السلام ) باشد . و در آن مذهب به قياس ، استحسان و رأي عمل كنند . و بعدها محمد بن ادريس شافعي و احمد بن حنبل به عنوان پيشواي دو مذهب ديگر مطرح شدند و بدين ترتيب مذهب اهل سنّت در چهار مذهب ( مالكي ، حنفي ، شافعي ، جنبلي ) مستقر شد .