مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: عقب ماندگي مسلمانان
آيا علت عقب ماندگي مسلمانان غير قابل درك بودن مفاهيم قرآن نيست ؟

پاسخ:
آشنا نبودن ما با مفاهيم قرآن بدان جهت است كه ما نسبت به قرآن ، آن چنانكه شايسته است ، تأمل و دقت نكرده ، به معاني آن توجه نكرده ايم و الا اگر انسان در قرآن تأمل كند و از سخناني كه امامان معصوم ( عليهم السلام ) در باره معاني قرآن بيان كرده اند الهام بگيرد ، مي تواند تا حدود زيادي به معاني قرآن دست يابد . قرآن داراي ظاهر و باطن ، بلكه به تعبير برخي روايات داراي بطوني است ، كه امامان ( عليهم السلام ) نسبت به آنها آگاه بوده اند .
{ نهج البلاغه ، خطبه 87 ؛ امام صادق ( 7 ) .
بنابراين ، دليل عقب افتادگي مسلمانان توجه نداشتن به قرآن و عمل نكردن به آن است كه اگر مسلمانان به مفاهيم و معارف قرآن توجه مي كردند و به آن عمل مي نمودند ، عظمت از دست رفته خود را باز مي يافتند . تنها رمز پيشرفت مسلمانان در صدر اسلام عمل كردن به تعاليم قرآن بود .