مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: حقوقي
مجازات و حد مساحقه را بنويسيد.

پاسخ:
مساحقه؛ نوعي تماس جنسي زن با زن ديگر است. اين عمل از گناهان بزرگ است و اگر نزد حاكم يا با اقرار و يا شهادت شهود ثابت شود حد آن صد ضربه تازيانه است و اگر تكرار شود در مرتبه چهارم حد آن كشتن است و اگر قبل از اثبات توبه نمايند حد ساقط مي شود. اگر مساحقه با اقرار ثابت شده باشد و توبه نمايند امام يا حاكم شرع مخير است كه آنها را عفو كند و يا حد بزند و اگر توبه نمايند و با توبه از دنيا بروند مشمول عذاب اخروي نمي شود؛ اما اگر بدون توبه بميرند جايگاه آنان در آتش است. امام صادق(ع) فرمودند: «... روز قيامت اين گونه زنان را مي آورند در حالي كه لباسي از آتش و روبند و كفشي از آتش بر آنان پوشانده مي شود»، { (ميزان الحكمه ج 5 ص 2419) }. حكم مساحقه درباره افراد بالغ جاري مي شود. اگر اين عمل افراد نابالغ نزد حاكم ثابت شود آنان تأديب و تعزير مي شوند؛ ولي گناهي در نامه اعمال آنها نوشته نمي شود، { (تحريرالوسيله ج 4 ص 198) }.