مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: دوام ذكر
منظور از دوام ذكر چيست؟

پاسخ:
اصل، ذكر قلبي است و ذكر زباني، در حقيقت وسيله اي براي ذكر قلبي است و چنانچه قلب غافل باشد، ذكر زباني سودي نخواهد بخشيد؛ چرا كه لقلقه اي بيش نيست. امام صادق(ع) به يكي از اصحاب خود فرمود: «آيا تو را به سنگين ترين وظيفه اي كه خداوند بر بندگانش واجب كرده است آگاه كنم؟ عرض كردم: بلي، فرمود: با مردم منصفانه برخورد كن و هم دردي و همراهي با برادران ديني و ذكر خدا در هر حال؛ ولي مقصود من گفتن «سبحان اللَّه و...» نيست - اگر چه آن نيز ذكر است - بلكه مقصود ياد او است هنگامي كه به طرف طاعت او و يا معصيت او مي روي»، { (بحار الانوار، ج 93، ص 154) }. بنابراين فرا گرفتن كار براي جلب رضايت الهي، و خود را مجهّز كردن به آموزش هاي مختلف جهت تعليم و تربيت، جملگي ذكر خدا و عبادت است.